Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling

advertisement
Likabehandlingsplan/
plan mot kränkande behandling
Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem
Barn och utbildning Smedstorp
Läsåret 2013/2014
1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV
BEGREPP
Lagstiftning
Sedan januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i skolan av
Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800, 6 kap). I
Skollagens 6 kapitel, §8 regleras upprättandet av en
likabehandlingsplan.
Planen ska främja elevers lika rättigheter oavsett kön, ålder, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt
förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling.
Definiton av begrepp
Diskriminering
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en
person sämre än andra och missgynnandet har samband med kön,
ålder etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller
uttryck.
Direkt diskriminering
Med direkt diskriminering menas att en person missgynnas och att
det har direkt koppling till exempelvis personens kön t.ex. flickor
får inte vara med på fotbollen på rasten.
Indirekt diskriminering
När skolan tillämpar bestämmelser eller förfaringssätt som verkar
neutralt men i praktiken missgynnar en elev på grund av exempelvis
religion t.ex. att alla barn serveras samma mat och det tas inte
hänsyn till barn som av religiösa skäl behöver annan mat.
Trakasserier och kränkande behandling
Någon uppträder på ett sätt som kränker en elevs värdighet.
Trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska (slag,
knuffar), verbala (hot, öknamn, svordomar), psykosociala
(utfrysning, grimaser) samt texter och bilder (teckningar, lappar,
sms, mms).
Repressalier
Personal får inte utsätta en elev för straff eller annan form av
negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har
anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av
trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en
elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Befogade tillsägelser
Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en
god miljö för hela klassen. En befogad tillrättavisning är inte en
kränkning i lagens mening, även om eleven i fråga kan uppleva det
som kränkande.
Vision
Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem arbetar
för att alla elever och all personal ska känna sig
trygga på sitt arbete. Samtliga ska vara medvetna
om och respektera alla människors lika värde.
Kränkande och nedvärderande beteende ska
förebyggas och eventuella kränkningar ska vuxna
och elever hjälpas åt att rätta till. Vår strävan är
att skapa empati, tolerans och förståelse för
människors olikheter.
Planen revideras varje år genom diskussioner i personalgruppen,
kartläggningar och remiss till elevrådet. Eleverna är delaktiga
under kartläggningen. Personalgruppen är delaktig både i
kartläggningen samt spridandet av Likabehandlingsplanen.
Vårdnadshavare har vid samråden möjlighet att ge synpunkter på
likabehandlingsplanen samt ställa frågor. Rektor ansvarar för att
likabehandlingsarbetet förs kontinuerligt i verksamheten.
Utvärdering av föregående plans arbete
Vid utvärderingar framkom att elever som flyttar till skolan i
större utstäckning finns med i statistiken kring
likabehandlingsarbetet. Vi har gjort en ny process kring hur vi tar
emot nya barn. Det har även framkommit att elever känt sig illa
behandlade av vikarier. Där för har vi tydligare utvärderat
vikariernas arbete och inte använt de som inte fungerat. Dessa
material har fortfarande inte använts i någon större utsträckning
varför det är svårt att utvärdera dessa än. Materielen kommer
därför tas upp även nästa läsår.
Kartläggning av våra behov av
likabehandlingsarbetet
 Rektors intervjuer med 2 elever per årskurs, en flicka och en
pojke
 Statistik från samtalsteamet.
 Samtal med elevrådet i maj kring arbetsmiljön.
 Genomföra utvecklingssamtal som även utgår från en social
aspekt.
 Frånvaron följs upp på skol-, klass- och individnivå.
 Arbetslaget tar kontinuerligt upp frågorna vid sina möten och
dokumenterar.
 Enkät genomförs där frågor ställs kring trivsel och trygghet.
 Utvärdering av planen sker varje år i juni, där speciellt fokus
ska var organisationen.
 Rapporterade kränkningar och vidtagna åtgärder
dokumenteras av alla vuxna och rektor.
Främjande arbete för likabehandling






Kamratstödjarna genomför en dag per termin med
lekar/samarbetsövningar där man arbetar i åldersblandade
grupper.
Kamratstödjarna genomför lekar/samarbetsövningar på
långraster.
Vi använder empatistärkande material t.ex. Stegvis, EQverkstan.
Vi vuxna är goda förebilder.
Alla vuxna i verksamheten reagerar och är informerade om
hur vi arbetar om något barn blir kränkt.
Vi har rastvakter som är ute samtliga raster.
Förebyggande arbete som görs med eleverna
Mål
Alla flickor och pojkar ska ges lika stort inflytande och
utrymme i verksamheten.
Ingen på skolan ska bli trakasserad eller diskriminerad på grund
av könsrollsutmanande val.
Vi ska inte använda ett sexualiserat språk.
Förebyggande arbete
Välja texter utifrån identifierade behov och diskutera.
Genomföra värderingsövningar kring språkbruk.
Planera lektioner efter att alla ska få komma till tals oavsett kön.
Elever ges möjlighet att arbeta både i könsblandade och
könshomogena grupper.
Vara noga med att ge både flickor och pojkar talutrymme.
Vid beslut alltid göra en ”frågerunda” så alla kommer till tals.
Visa på exempel på män och kvinnor som gjort val utanför de
traditionella könsrollerna.
Mål
Ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad på grund av
etnisk tillhörighet.
Vi ska arbeta mot rasism och främlingsfientlighet.
Förebyggande arbete
Alltid erbjuda tolk om vårdnadshavarna har behov av detta.
I den mån det är möjligt översätta dokument till vårdnadshavarnas
modersmål vid behov.
Belysa rasism och främlingsfientlighet i alla årskurser genom att
läsa texter (t.ex. Pricken) och diskutera med eleverna.
Vid undervisning av/om demokrati läsa om olika partier och deras
människosyn.
Belysa att man kan ha flera etniska tillhörigheter.
Bemöta alla elever med respekt för deras ursprung.
Mål
Ingen ska bli trakasserad eller diskriminerad på grund av
sin religion eller trosuppfattning.
Förebyggande arbete
Inte tvinga någon elev att delta i religiösa manifestationer.
Utvärdera hur verksamheten kan tillgodose olika religiösa
uttrycksformer t.ex. servera halal i matsalen.
Belysa olika religioners och trosuppfattningars historia med
respekt.
Mål
Ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad på grund av
funktionshinder.
Förebyggande arbete
Alla elever ska ges möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter på
skolan.
Vid planering av aktiviteter ta hänsyn till elever med
funktionshinder.
På lektioner belysa alla människors lika värde och ta upp exempel på
vuxna med funktionshinder.
Mål
Ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad på grund av
sexuell läggning.
Förebyggande
Genomföra värderingsövningar.
Använda exempel på olika familjebildningar när vi undervisar. Välja
texter/filmer som belyser olika sexuell läggning. Litteraturlista har
plockats fram av biblioteket.
Mål
Ingen ska bli utsatt för kränkande behandling.
Vi ska inte använda ett kränkande språk till varandra.
Förebyggande arbete
Vi arbetar varje vecka med empatistärkande övningar t.ex. Stegvis
eller EQ-verkstán.
Vara vuxna, goda exempel vid t.ex. konflikter.
Under våra kartläggningar läsåret 2012/13 har
följande problemområden identifierats som vi tänker
åtgärda.
Användandet av sociala medier och mobiltelefoner på ett kränkande
sätt har under året varit något vi varit tvungna att arbeta mot.
Eleverna menar att detta behöver vi fortsätta arbeta med.
Många situationer har uppstått då barn har svårt att avläsa en
situation och lek övergår till allvar och någon blir kränkt. Det har
varit svårt att få överblick på rasterna om det som händer är en
engångsföreteelse eller om detta är något som upprepas. Särskilt
gäller detta vid mindre konflikter som till en början åtgärdas med
en tillsägelse om att sluta. Det har även varit svårare att se vilka
barn som ständigt är ensamma på rasterna.
Det finns behov av en kommungemensam enkät kring skolans arbete
där även likabehandlingsarbetet ingår. En sådan kommer att
genomföras till våren. Detta för att lättare kunna följa upp bland
annat likabehandlingsarbetet både på klass-, skol- och kommunnivå .
Enkäten kommer att besvaras av både personal, vårdnadshavare
och elever.
Åtgärder
 Användandet av mobiler och sociala medier tas upp på
föräldramötet till hösten. Samt fortlöpande av lärarna med
eleverna.
 Ny rutin gällande rastvakt, samma vuxna ute 2 av dagens
raster för att få bättre överblick av konflikter. Vi ska ha
fler organiserade rastaktiviteter för att barn ska känna sig
delaktiga.
 Kommunövergripande enkät utarbetas för elev,
vårdnadshavare och personal.
Åtgärder vid diskriminering eller kränkning (efter
varje åtgärd bestäms om nästa steg ska tas, steg
kan också hoppas över)

Första åtgärden är en tillsägelse från en vuxen.
 Anmälan om kränkningen meddelas till
klassföreståndare och rektor via Infomentor senast vid
dagens slut. Rektor anmäler till huvudmannen.
 Rektor utreder alternativt ger i uppdrag till annan
personal att utreda situationen, vidta åtgärder och
följa upp ärendet. Detta dokumenteras.
 Upprepas kränkningarna anmäls ärendet till
Samtalsteamet.
 Samtalsteamet genomför samtal med den utsatta och
den som kränker. Dessa samtal dokumenteras och kopia
lämnas till rektor. Vårdnadshavare kontaktas.
Dokumenterade åtgärder utvärderas efter ca 2 veckor.
 Upprepas kränkningarna kallar rektor till elevvårdsmöte
med personal och vårdnadshavare. Här kan även
Resursenheten bjudas in om behov finns.
Dokumenterade åtgärder utvärderas kontinuerligt.
 Rektor kan om kränkningarna fortsätter ta beslut om
t.ex. placering i annan elevgrupp eller annan skolenhet.
Om kränkningen sker av en vuxen ska detta alltid anmälas till
rektor som genomför utredning och vidtar åtgärder.
Upprättat: 2013-08-22
Gäller till: 2014-06-20
Fastställd av rektor Ulrika Ahrlin
Download