Översiktlig information om primärvårdspraktik på

advertisement
Översiktlig information om primärvårdspraktik på läkarutbildningen.
Termin 1-5
Under termin 1-4 har studenterna i grupp tränat samtalskonst på vårdcentraler. En
grupp på 7-8 studenter har var 14:e dag åkt till sin vårdcentral och där samtalat med
patienter, samtal som videofilmats och som i gruppen gått igenom samma dag, med
en allmänläkare och en beteendevetare som handledare. Gruppen är densamma och är
på samma VC alla terminer. Studenterna har också lärt sig vanlig
undersökningsteknik och fått träna en del på detta på vårdcentralen. På termin 5 finns
också föreläsningar och övningar med undersökningsteknik, där de träffar simulerade
patienter, samtalar, undersöker och gör ett förslag på journal, och får handledning på
detta.
Praktik i primärvård VFU
Tjänstgöringen i primärvård omfattar 2 veckor varje termin, från termin 7 tom 10.
Studenten är på samma vårdcentral med samma handledare termin 7 och 8 och på en
annan vårdcentral termin 9 och 10. I primärvården finns det största antalet patienter
och patientmöten, både med tidiga och oklara symptom samt de vanligaste kroniska
sjukdomarna. Det är den viktigaste kvaliteten primärvården kan erbjuda
läkarstudenten.
Ett vanligt upplägg är att studenten träffar och samtalar med patienten först, gör liten
undersökning och funderar på fortsatt handläggning, därefter går igenom det med sin
handledare innan ni träffar patienten tillsammans.
Under de första terminerna bör studenten ta tillfället i akt och skaffa sig en bild av hur
vårdcentralen fungerar i övrigt, följa med distriktssköterskor och sköterskeledda
mottagningar etc.
Vid varje placering bör studenten få möjlighet till medsittning. Detta innebär att hon
samtalar med patienten, med handledaren som observatör, som sedan kan ge
återkoppling på samtalet. Under de senare terminerna bör studenten även träna på den
avslutande delen av konsultationen, och ge återkoppling till patienten på vad som
samtal och undersökning lett fram till för bedömning och fortsatt handläggning. Ett
viktigt steg att utveckla sin konsultationsfärdighet i riktning mot en självständig
läkarroll.
Primärvården ger också många tillfällen att träna fysikalisk undersökning, föreslå
provtagning, utredning och behandling. Och att träna journalföring/dokumentation.
Primärvårdens patienter har många olika problem och det är omöjligt att i förväg
ordna patienter med problem som anknyter till terminens huvudsakliga tema, men när
studenten möter ett problem som är aktuellt för terminen så är det lämpligt att lägga
mer tid och aktivitet på detta. Ett sätt kan vara att studenten får i uppdrag att läsa på
om problemet och senare komma med förslag på utredning och behandling.
För att mottagningen ska kunna fungera smidigt även när student finns på plats finns
några praktiska råd. Ett sätt är att vissa patienter bokas in 30 minuter före det
planerade läkarbesöket och att studenten då först träffar dessa, om möjligt informeras
patienten i förväg. Om det finns någon form av jourmottagning, kan studenten också
träffa en del av de patienterna, så att läkare och student jobbar parallellt.
Termin 7.
Första praktiktjänstgöringen i primärvård. Bekanta sig med verksamheten på en
vårdcentral, vilken personal finns, vem gör vad? Gärna följa med specialsköterskan i
dennes arbete med t.ex. diabetes och hypertonipatienter. Träna vidare på samtal med
patienter, men också försöka formulera egna förslag på möjliga diagnoser och
lämpliga åtgärder. Ta tillfället i akt att läsa på om de patienters problem du stöter på,
i första hand de som är aktuella denna termin. Träna på att hantera Cosmic, både att
läsa men även skriva remisser och utkast till journaltext. Träna undersökning så
mycket du kan. Denna termin innehåller också praktik inom hud, ögon, ÖNH samt
infektion. Vanliga problem på en vårdcentral som passar denna termin är alla vanliga
infektioner, inklusive de vanligaste infektionerna inom urinvägarna.
Termin 8
Termin 8 har praktik inom kirurgi och internmedicin med fokus på de akuta delarna.
På vårdcentralen kan studenten skaffa sig kunskap om de stora folksjukdomarna.
Hypertoni och typ2-diabetes finns framför allt i primärvården, och här studenten lära
sig hur dessa sjukdomar diagnostiseras, utreds och handläggs.
Termin 9
Denna termin innehåller ytterligare praktik inom intermedicin och dessutom ortopedi.
Nu på termin 9 har studenten redan erfarenhet av primärvården och kan
vidareutveckla sina färdigheter inom rörelseapparatens problem och de vanliga
kroniska sjukdomarna. Och skaffa sig kunskap om undersökning och handläggning av
besvär från nacke och rygg, och andra besvär från rörelseapparaten. Samt träna på att
informera patienten om sjukdom, handläggning och förebyggande råd.
Termin 10
Primärvårdspraktiken på termin 10 är den sista. Här bör studenten träna på
avslutningen av konsultationen i medsittningsform.
Terminen i övrigt har fokus på psykiatri och neurologi. Inom primärvården handläggs
mycket lättare psykiatri med depressioner, livskriser, utbrändhetsproblematik. Om det
finns kurator på vårdcentralen bör studenten också ta del av den verksamheten.
Inom primärvården finns också många patienter med långvariga smärttillstånd från
rörelseapparaten. Att medverka i planering av rehabilitering, både vid psykiska och
somatiska sjukdomar är angeläget. Vilken är försäkringskassans respektive
arbetsförmedlingens roll? Vad är arbetsgivarens ansvar, vad är sjukvårdens?
TIPS. Gå in på läkarprogrammets hemsida, där finns mycket information både i stort
och för de enskilda terminerna. www.hu.liu.se/lakarprogr
Linköping 110308
Mats Foldevi
[email protected] telefon 0101034010 eller 0705384810
Download