Fysisk aktivitet
- diabetes typ 2
Fysisk aktivitet/träning vid diabetes typ 2
Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och utgör 80-90 % av all diabetes. I Sverige har 34 % av befolkningen denna kroniska sjukdom som förr kallades för åldersdiabetes. Bland personer över
70 år är ungefär 20 % drabbade men sjukdomen förekommer i alla åldrar. Det finns flera sätt att
förbättra prognosen vid diabetes typ 2 och fysisk aktivitet och träning är den enskilt mest
framgångsrika metoden. Allra bäst effekt ger fysisk träning i tidigt stadium av sjukdomen och framför
allt innan etablerad sjukdom, s.k. pre-diabetes.
Fysisk inaktivitet som riskfaktor:
Stor mängd stillasittande och en i övrigt fysisk inaktiv livsstil gör det svårt att normalisera
blodsockervärden vid diabetes typ 2. Ett förhöjt blodsocker ökar kraftigt risken att drabbas av
följdsjukdomar i andra organ.
Fysisk aktivitet som friskfaktor
Regelbunden fysisk träning ökar cellernas mottaglighet för upptag av kolhydrater (socker) vilket leder
till att nivån av socker i blodet sjunker. Fysisk träning påverkar även blodtryck positivt och ger en
förbättrad blodfettsprofil.
Allmän rekommendation
Den viktigaste rekommendationen ur ett hälsoperspektiv är att vara regelbundet fysiskt aktiv i vardagen
och att undvika långa stillasittande perioder.
Stillasittande och fysisk inaktivitet är oavsett annan grad av fysisk träning två oberoende riskfaktorer
för hjärt-kärlsjukdom och annan sjuklighet. Det går alltså inte att kompensera för mycket stillasittande
tid med kortvarig fysisk träning.
Medelintensiv fysisk aktivitet minst 30 minuter varje dag i form av snabb promenad, cykling eller
annat, anpassat efter personlig kondition och fysiska förutsättningar.
Mer ansträngande träning minst 3 dagar/vecka, gärna i kombination med styrketräning. Aktiviteterna
kan vara stavgång, joggning, cykling, simning, skidor, bollsporter och gymnastik. Även intensivare
vardagsarbete som framkallar andfåddhet.
Du som fått ett individuellt doserat FaR följ givna rekommendationer eller vid behov vänd dig till en sjukgymnast
eller angiven FaR stödjande verksamhet för vidare hjälp
Gå gärna in och läs mer om hur du kan träna på www.vgregion.se/far
Reviderad av terapigruppen Fysisk aktivitet januari 2014. Giltig till januari 2015