Verksamhetsplan 2016

advertisement
VERKSAMHETSPLAN 2016
Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i
vardagen.
Finlands svenska Marthaförbund r.f. grundades år 1899 för att sprida gagnelig kunskap så som
att undervisa i läsning och skrivning, barnuppfostran, hemvård, hygien mm och samtidigt
utveckla kvinnans personlighet – främst i hennes roll som hustru och mor, men också som
samhällspåverkare. Förbundets första ordförande var Lucina Hagman. Förbundets syfte idag
är att arbeta för att alla hem och familjer skall ha kunskap och övriga resurser att främja balans
i vardagen och en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social.
År 2016 inleder förbundet sitt 117:e verksamhetsår som ett vitalt och livskraftigt förbund med en
omfattande och mångsidig verksamhet. Det var i vardagen förbundet fick sin start, och det är i vardagen som Marthaförbundet agerar i dag. Vi ser tydligt hur den ekonomiskt kärva situationen i vårt land
påverkar allt fler personer och hur efterfrågan på Marthaförbundets sakkunskap ökar. Vårt mål är att
kunna svara på samhällets ökade behov av våra tjänster. Den flyktingkris som råder i hela Europa sätter
också extra press på tredje sektorns engagemang och verksamhet på grund av ett ökande antal asylsökande.
I ekonomiskt kärvare tider behövs en gemensam strategi för hela förbundet för att kunna arbeta mera
medvetet med de resurser vi har. Tillsammans skall vi klargöra riktlinjerna för Marthaförbundet i framtiden: Var står vi i dag, var skall vi vara om fem år och vilka insatser behövs för att garantera ett vitalt
och livskraftigt förbund också framöver? Marthaförbundet som organisation består av 13 distrikt, 176
föreningar och 193 kretsar. Den organisationsförändring som länge har varit på tapeten får år 2016 en
nystart i samband med strategiprocessen. Vi vill vara en organisation i tiden och skapa en organisationsstruktur som ger mera utrymme för verksamhet.
Vårt mål är att fortsättningsvis ha rätt puls och vara en föregångare för en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Engagemanget för de frågor som Marthaförbundet arbetar för är starkt, vilket
också syns i ett stigande antal direkta medlemmar, det vill säga personer som vill stödja förbundets
verksamhet utan att aktivt delta i regelbunden verksamhet. Den gemenskap och det nätverk medlemskapet erbjuder skall vi värna om och vårda även under kommande år. Därför har också medlemmarna
en betydande roll i verksamhetsplanen för år 2016.
Vi vill bidra till att sprida kunskap så att fler personer får en fungerande vardag. Vi fokuserar på verksamheter som främjar en hållbar livsstil i ett samhälle där den ekonomiska situationen är utmanande. Marthaförbundet står för kunskap, gemenskap och kvinnokraft. Devisen för år 2016 är Martha gör gott.
Mål för verksamheten år 2016 är att:
• målmedvetet arbeta för en minskad utslagning i samhället genom att erbjuda kunskap och verksamhet
som hjälper olika målgrupper att hantera sin vardag,
• stärka och öka konsumenternas livsmedels- och matlagningskunskaper, bidra till ett minskat matsvinn
och därigenom åstadkomma en attitydförändring och en ökad förståelse för matkultur och matproduktion,
• öka kunskapen kring en hållbar livsstil och därigenom åstadkomma en attitydförändring i vardagen,
• öka medvetenheten kring vår konsumtion på alla plan i samhället,
• informera, kommunicera aktivt och i rätt tid via alla våra mediekanaler,
• delta aktivt i samhällsdebatten, också via sociala medier, vilka i dag för många utgör en viktig kanal för
information och därmed också för attitydpåverkan,
• utarbeta en långsiktig strategi för förbundet,
• utarbeta material som underlättar föreningsverksamheten på fältet,
• utarbeta och genomföra en medlemsvärvningskampanj för att trygga ett stabilt medlemsantal i förbundet,
• öka antalet medlemmar i förbundet,
• lyfta upp aktuella jämställdhetsfrågor till diskussion utgående från vår jämställdhetspolicy,
• fördjupa, bredda och intensifiera samarbetet med andra organisationer, speciellt vår systerorganisation
Marttaliitto.
• fortsätta med organisationsutvecklingen med målet att förenkla och rationalisera organisationsstrukturen,
• aktivt jobba för att trygga långsiktig finansiering för förbundet.
RÅDGIVNINGS – OCH PROJEKTVERKSAMHETEN
Målet med rådgivnings- och projektverksamheten är att påverka både stora och små val i vardagen
genom att sprida kunskap, råd och tips. Att erbjuda stöd och utveckla färdigheter för en mera hållbar
livsstil. Vi vill dela med oss av den sakkunskap Marthaförbundet har kring en fungerande vardag.
Rådgivningsverksamheten
Rådgivningsverksamheten bygger på tre huvudområden: hushåll, ekonomi och konsumtion samt
miljöhänsyn i vardagen. Ledord för verksamheten är kunskap, tillgänglighet och inspiration. Under år
2016 vill vi dels utveckla och förvalta den rådgivningsverksamhet som sker i mötet med andra människor, dels använda oss av de otaliga möjligheter som sociala medier erbjuder.
Hushållsrådgivningen har som mål att:
• erbjuda praktiska och konkreta färdigheter i vardagshantering genom matlagningskurser och workshops,
• sprida Marthaförbundets matvision och genom den öka medvetenheten om en måttlig och hälsosam
matkonsumtion genom att lyfta upp bland annat säsongsmat, matsvinn och mat enligt näringsrekommendationerna,
• sprida information om matlagning, näring och hemvård genom att aktivt delta i matmarknader och
mässor samt medverka i olika medier, videoklipp och podcasts,
• lyfta upp den finlandssvenska matkulturdagen som årligen firas den 9 oktober. År 2016 är temat
Odlade buskbär.
Ekologirådgivningen har som mål att:
• erbjuda praktiska och konkreta färdigheter i vardagshantering genom föreläsnings- och kursverksamhet, workshops kring miljöhänsyn i vardagen,
• på ett pedagogiskt och inspirerande sätt sprida medvetenhet om frågor kring miljöhänsyn i vardagen,
• sprida information om hållbar livsstil genom kampanjer via olika mediekanaler samt genom att aktivt
delta i marknader, mässor och popup-evenemang.
• lyfta upp den nationella klädbytardagen som årligen firas den tredje lördagen i november samt övriga
temadagar som stärker Marthaförbundets budskap om en hållbar livsstil.
Ekonomirådgivningen har som mål att:
• erbjuda praktiska och konkreta färdigheter i vardagshantering genom föreläsningar och workshops
kring en hållbar ekonomi,
• sprida information och inspiration kring konsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv,
• stödja vardagshanteringen inom våra övriga projekt och verksamheter ur ett ekonomiskt perspektiv,
• lyfta upp Internationella konsumenträttighetsdagen, Sluta slösa-veckan samt övriga temadagar som
stärker Marthaförbundets budskap om en hållbar livsstil.
Projektverksamheten
Tack vare vår projektverksamhet kan vi rikta insatser mot dem som behöver vårt stöd (avgränsade
målgrupper), lyfta upp frågor och teman som vi anser viktiga samt utveckla vår rådgivningsverksamhet
genom att få in nytt kunnande och nytt material. Eftersom projektverksamheten helt och hållet bygger
på extern finansiering, revideras verksamheten alltid utgående från erhållen finansiering.
Verksamheten Hantera vardagen har som syfte att ge kunskap och redskap för att hantera vardagen och
därigenom förebygga utslagning och främja hälsa på individ- och familjenivå samt främja integrering i
samhället av sådana grupper som annars löper risk för marginalisering.
Vi och vår baby 2 (2015–2016) har som mål att via hushållsrådgivning stödja småbarnsfamiljers vardag så
mångsidigt som möjligt genom kostföreläsningar, babymatkurser och hembesök till småbarnsföräldrar.
Implementering av verksamheten är i fokus år 2016.
Projektet Tack för maten! (2013–2018) har som syfte att engagera de privata svenskspråkiga daghemmen i Svenskfinland och på våra språköar i att utveckla måltiden och bespisningsverksamheten. Under
projektets andra fas (2016–2018) kommer verksamheten att utvidgas till att omfatta även den privata
svenskspråkiga eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland och på våra språköar.
Projektet Svinnkampen (2015–2016) har som mål att skapa en rörelse för att minska matsvinnet i hemhushållen. År 2016 kommer vi också att föra kampanj i matbutiker på fyra orter i Svenskfinland.
Övriga eventuella nya projekt planeras utgående från verksamhetsbehov och möjligheter till extern
finansiering.
MEDLEMS- OCH ORGANISATIONSVERKSAMHET
I dag består Marthaförbundet av 9 409 medlemmar (medlemsantalet 2014) i alla delar av Svenskfinland
samt på Åland. Ännu för några år sedan var vi över 10 000 – och den siffran vill vi uppnå igen. Att
rekrytera nya medlemmar i alla åldrar, och även att behålla dem vi redan har, är ett centralt mål för Marthaförbundet. Med fler medlemmar har vi större möjligheter att påverka, då många medlemmar utgör
en stark röst i samhällsdebatten och verksamheten kan bedrivas på ett övertygande sätt.
Det finns i dag många olika sätt att vara martha på, och denna mångfald är en rikedom för hela förbundet. Allt flera engagerar sig för en viss tid – just den tiden då man till exempel tar del av verksamheten
inom Vi och vår baby eller tiden då man behöver lite extra kvinnokraft i sin vardag. En del engagerar sig
lokalt i en befintlig förening/krets medan andra vill stödja den verksamhet förbundet driver. Och alla
sätt att vara martha på är lika bra.
Aktivitetsnivån är hög i många distrikt, föreningar och kretsar. Medlemsvården är viktig och under 2016
kommer vi att fokusera på att ta fram olika verktyg som stöder föreningarnas verksamhet, såsom en
guide för medlemsvärvning och -vård samt en föreningshandbok. Förbundet följer regelbundet upp hur
medlemsantalet utvecklas. En viktig del av medlemsarbetet är medlemsrådgivning – både per telefon eller via nätet – men även besök till föreningar och distrikt. Omfattningen av medlemsrådgivningen följs
tydligare upp nästa år.
För att trygga en stabil medlemskår kommer vi under året att:
• driva en aktiv medlemsvärvningskampanj samt utarbeta en medlemsvärvningsguide för föreningar
med målet att vi på sikt blir 10 000 medlemmar igen,
• sammanställa en handbok kring Marthaförbundet som organisation för att underlätta arbetet bland de
förtroendevalda i distrikt och föreningar,
• ansvara för medlemsfaktureringen samt upprätthålla medlemsregistret i samarbete med de registeransvariga,
• öka delaktigheten i förbundets verksamhetsområden genom att inspirera och möjliggöra engagemang
i kampanjer och projekt,
• ordna samlande evenemang där medlemmarna från olika regioner av Svenskfinland har möjlighet att
delta,
• delta i mässor och festivaler som omfattar Marthas värderingar och verksamhetsområden och i samarbete med övriga organisationer ordna föreläsningar, evenemang och kampanjer med aktuella teman.
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Informationen och kommunikation utgör en väsentlig stödfunktion för så gott som all verksamhet
inom förbundet. De sociala medierna erbjuder nya kanaler bredvid de traditionella medierna, och behovet av en snabbare och publikmässigt bredare kommunikation växer hela tiden. Dagens mediekonsumenter är kvalitetsmedvetna och mediekunniga. Samtidigt som det är lättare att nå ut med ett budskap,
föråldras informationen snabbare och det är svårare att kontrollera budskapet eftersom det finns nya
budskapsbärare.
En viktig del av förbundets informationsarbete går ut på att inspirera och engagera samt sprida information för en mera hållbar livsstil. Målsättningen är att fungera aktivt och reagera när det händer, vara
innovativa och skapa nytt samt att öka Marthaförbundets samhällsengagemang i sociala medier. Vi tar
också i bruk en digital plattform för medlemstidningen Martha för att möta läsarnas krav på ett interaktivt och digitalt innehåll.
De traditionella medierna har fortfarande en avgörande roll att spela, och i samklang med det fortsätter vi arbetet att utveckla medlemstidningen Martha. Vi säkerställer tidningens kvalitet genom att ligga
i framkanten och skapa genomarbetad kvalitetsjournalistik, så att förbundets språkrör även i fortsättningen ska fungera som ett verktyg för att sprida information, skapa diskussion och engagera medlemmarna.
År 2016 gör vi en särskild satsning på medlemmarna genom att utveckla informationen och stärka
informationsgången gentemot medlemmarna. Härigenom vill vi öka marthornas känsla av delaktighet
och erbjuda dem olika forum för föreningsaktivitet. Under planering är att distriktens hemsidor förnyas
så att de får en ny och enhetlig look som går hand i hand med förbundets. Därtill ordnas medieutbildning med fokus på sociala medier för distriktens och föreningarnas informationsansvariga.
Inför Finlands självständighetsfirande år 2017 inleds en kampanj med avsikten att samla in medel till
Nationalbibliotekets jubileumskampanj ”Vårt första sekel på nätet” i syfte att digitalisera marthornas
skriftliga kulturarv. För att kasta ljus på kampanjen gräver vi i arkiven och lyfter i tidskriften Martha
fram publikationer som Marthaförbundet har gett ut under ett århundrade. Vi ber också äldre medlemmar berätta om sina marthaminnen via podcasts och Youtube-klipp.
Inom informationen och kommunikationen kommer vi att:
• ge ut tidskriften Martha med information om såväl en hållbar livsstil som Marthaförbundets verksamhet (sex nummer, varav ett nummer utgör matkulturmagasinet med en upplaga på 15 000),
• färdigställa material inom ramen för rådgivnings-, projekt- och medlemsverksamheten,
• utveckla innehållssamarbetet med andra tidningar i syfte att sprida förbundets kampanjmaterial,
• ansvara för medlems- och nyhetsbreven,
• regelbundet sprida information och inspiration i såväl sociala som traditionella medier och därigenom
vara en stark opinionsbildare och samhällspåverkare för vår vision,
• i medlemstidningen Martha erbjuda medlemmarna inspiration och information om förbundets kampanjer.
Internationellt samarbete
Det internationella samarbetet under år 2016 har fokus på arbetet med kvinnostödscentret Marta i Riga,
Lettland. Marta Centrs arbetar för att stödja kvinnor samt för jämställdhet och jämlikhet.
Marthaförbundet är medlem i Nordiska kvinnoförbundet (NKF) och The Associated Country women
of the World (ACWW).
Övrig verksamhet
Marthaförbundet innehar ordförandeskapet för Fredrika Runebergs stipendiekommitté år 2016 och
ansvarar således för arrangemangen kring stipendieutdelningen den 2 september.
Personalen
Personalstyrkan på Marthaförbundet uppgår till 13 personer (12,05 årsverken) fördelat enligt följande:
Administration och ekonomi
Verksamhetsledare 1
Ekonomichef 1
Ekonomiassistent 1
Rådgivning- och projektverksamhet
Utvecklingschef 1
Sakkunnig i huslig ekonomi, inkluderande projektledarskap för Hantera vardagen, Vi och vår baby samt
Svinnkampen 2
Sakkunnig i miljöhänsyn 0,75
Sakkunnig i ekonomi och konsumtion0,5 (fr.o.m. 1.4.2016)
Projektledare, Tack för maten!1
Projektkoordinator, Tack för maten! 1
Medlemsverksamhet
Utvecklingschef 1
Information och kommunikation
Redaktionschef 1
Informatör 0,8
Därtill anlitas timanställda inom projektverksamheten och för framställning av grafiskt material.
Personalen uppmuntras delta i fortbildning inom sitt eget verksamhetsområde.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards