Socialnämnden 1996-10-23 123

advertisement
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
111-125
Kommunhuset Markaryd, onsdagen den 18 april kl.13.30-17.50
Kim Brynte (kd), ordförande
Maria Svensson-Lundin (kd)
Agneta Asplund (kd)
Sara Kristensson (kd)
Yngve Sunesson (c)
Jessica Wihlborg (c)
Milica Dragas (m)
Berne Eliasson (s)
Susanne Karlsson (s)
Siv Göransson (s)
Lisa Karlsson (s)
Bengt Eklöf, tf förvaltningschef
Maritha Karlsson, sekreterare
Benkt Mård, utvecklingsledare §§ 95-97
Bernt Zweygberg, ekonom §§ 98-99
Milica Dragas
96-107
Maritha Karlsson
Kim Brynte
Milica Dragas
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
2007-04-24
2007-05-15
Utbildnings- och kulturförvaltningen
Maritha Karlsson
MARKARYDS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
2007-04-18
§ 107
Förslag till plan - Likabehandlingsplan
§ 96
Utbildnings- och kulturnämndens kvalitetsredovisning 2006
§ 97
Avtackning av utvecklingsledaren
§ 98
Ekonomisk uppföljning
§ 99
Budget 2008
§ 100
Uppföljning Framtidens grundskola
§ 101
Uppföljning förskolans lokaler Strömsnäsbruk
§ 102
Uppföljning förskolans lokaler Markaryd
§ 103
Information Frisörutbildning
§ 104
Anmälan av delegationsbeslut
§ 105
Meddelanden
§ 106
Information
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
111
Utbildnings- och kulturnämndens
arbetsutskott
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-04
76
2007-03-21
106
Utbildnings- och kulturnämndens
arbetsutskott
2007-03-14
65
Un § 107
Au § 69
Un § 90
Au § 59
Dnr. 48/2007. 607
Förslag till plan – Likabehandlingsplan
Under 2006 trädde lagen om diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever i kraft. Detta har medfört en översyn av
utbildnings- och kulturnämndens planer mot mobbning och kränkande
behandling vilket resulterat i förslag till en Likabehandlingsplan.
Tf förvaltningschefen presenterar förslaget till Likabehandlingsplan.
Meddelas också att Arbetsmiljöverket i mars planerar en inspektion av
utbildnings- och kulturnämndens verksamhet avseende vilka rutiner som
finns för att hantera våld- och hotsituationer.
Arbetsutskottet beslutar
att utan förslag överlämna förslag till Likabehandlingsplan till utbildningsoch kulturnämnden
---------Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att återremittera ärendet för komplettering av beslutsunderlag
---------Meddelas att i nuläget inget reviderat förslag är klart att presenteras.
Inga beslut fattas i ärendet
---------Utvecklingsledaren presenterar upprättad likabehandlingsplan som bygger
på Skolverkets allmänna råd och kommentarer för främjandet av
likabehandling. Planen ersätter tidigare handlingsprogram mot mobbning
och kränkande behandling och ska nu anpassas till varje enskild enhet med
betoning på delaktighet från elev och föräldrar.
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
112
Utbildnings- och kulturnämndens
arbetsutskott
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-04
76
2007-03-21
106
Utbildnings- och kulturnämndens
arbetsutskott
2007-03-14
65
Un § 95 forts
Au § 69
Un § 90
Au § 59
Dnr. 48/2007. 607
Under överläggningen diskuteras redaktionella förändringar i planen.
Bearbetningen av respektive enhets plan bör enligt redogjorda direktiv
utföras i samråd med elever och föräldrar och vara slutförd 2007-11-01 för
att därefter redovisas i nämnden.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att med föreslagen redigering ställa sig bakom ovan redovisad
Likabehandlingsplan för förskolor, fritidshem och skolor i Markaryds
kommun
samt att bearbetningen av respektive enhets plan, genomarbetad
tillsammans med elever och föräldrar, slutförs till 2007-11-01 inför en
redovisning i nämnden i november 2007
----------
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
113
Utbildnings- och kulturnämndens
arbetsutskott
2007-04-04
77
Un § 96
Au § 70
Dnr 57/2007. 042
Utbildnings- och kulturnämndens kvalitetsredovisning 2006
Tf förvaltningschefen meddelar att utbildnings- och kulturnämndens
gemensamma kvalitetsredovisning är under framtagande. Vidare informeras
om hur redovisningen av respektive enhet kvalitetsredovisning är tänkt.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna rubricerat ärende till utbildnings- och kulturnämnden
---------Utvecklingsledaren
redovisar
kvalitetsredovisning 2006.
utbildnings-
och
kulturnämndens
Tf förvaltningschefen informerar om planerna för redovisning av respektive
enhets kvalitetsredovisning.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att godkänna utbildnings- och kulturnämndens kvalitetsredovisning 2006
och överlämna densamma till Skolverket
samt att lägga ut den på nätet
----------
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
114
Un § 97
Avtackning av utvecklingsledaren
Ordförande avtackar utvecklingsledare Benkt Mård inför stundande pension
och önska lycka till.
Utvecklingsledaren tackar för gåvan.
Inga beslut fattas i ärendet.
----------
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
115
Utbildnings- och kulturnämndens
arbetsutskott
2007-04-04
73
Un § 98
Au § 67
Dnr 32/2006. 600
Ekonomisk uppföljning
Bernt Zweygberg redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januarimars 2007. Uppföljningen visar på ett prognostiserat underskott mot budget
2007 om 4 920 mkr att hänföra främst till skolskjutsverksamheten för
grundskolan samt interkommunala ersättningar för gymnasieskolan.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna den redovisade ekonomiska uppföljningen till utbildningsoch kulturnämnden
---------Förvaltningsekonomen redovisar den ekonomiska uppföljningen för
perioden januari-mars 2007 vilken pekar på ett befarat underskott om 4 920
mkr. Informeras vidare om att konsekvenserna för det minskade
statsbidraget till Vuxenutbildningen om 625 kkr inte är medtaget i
beräkningen av underskottet.
Kommunstyrelsen uppdrog 2007-03-13 åt nämnderna att redovisa en
fördjupad ekonomisk analys med anledning av den uppvisade negativa
avvikelsen jämfört med budget 2007. Tf förvaltningschefen informerar om
skrivelse till kommunstyrelsen 2007-04-05 ”Ekonomisk uppföljning och
helårsprognos” (se bilaga) och ur kommunstyrelsens protokoll, § 75, 200704-10 samt tidplan för fortsatt ekonomisk uppföljning.
Under överläggningen konstaterar nämnden att arbetsutskottet 10 maj bör
delegeras beslutet kring ytterligare redovisning av fördjupad ekonomisk
analys till kommunstyrelsen 15 maj.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att uppdra åt arbetsutskottet göra en fördjupad ekonomisk analys inför
redovisning i kommunstyrelsen 2007-05-15
----------
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
116
Utbildnings- och kulturnämndens
arbetsutskott
2007-04-04
72
Un § 99
Au § 66
Dnr 10/2007. 600
Budget 2008
Arbetsutskottet diskuterar kopplingen av fullmäktiges mål, utbildnings- och
kulturnämndens delmål och utbildningsplanen till budgetarbetet 2008.
Föreslås att förvaltningen uppdras att i första hand göra en översyn av
gällande mål för utbildnings- och kulturnämnden.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt förvaltningen att i arbetet med budget 2008 och inför nämnden
18 april i första hand göra en översyn av gällande mål för utbildningsoch kulturnämnden
---------I det fortsatta arbetet med budget 2008 informerar tf förvaltningschefen om
föreslagna verksamhetsförändringar för att nå en budget i balans.
Under överläggningen i ärendet konstaterar nämnden att arbetsutskottet 10
maj, utifrån förvaltningens förslag, ytterligare kommer att bearbeta
utbildnings- och kulturnämndens mål och ledamöterna uppmanas att
ytterligare fundera kring prioriteringar inom verksamhetsförändringar och
mål.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att notera informationen kring fortlöpande budgetarbete
----------
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
117
Utbildnings- och kulturnämndens
arbetsutskott
2007-04-04
68
Un § 100
Au § 62
Dnr 125/2003. 610
Uppföljning Framtidens grundskola
Christer Nordgren, konsult BSV arkitekter, presenterade på nämnden 200703-21, § 72, sitt uppdrag i arbetet med Framtiden grundskola. För att kunna
fullfölja arbetet och presentera en programhandling för arkitekternas
fortsatta arbete behövs utbildnings- och kulturnämndens vision och
verksamhetsplan för framtiden. Utbildnings- och kulturnämnden beslutade
skriva färdigt en vision för framtidens skola och uppdrog åt
utvecklingsledaren att tillsammans med ledarna för omvärlds- och
pedagogspåren i tidigare utvecklingsarbete och en representativ grupp av
verksamhetsföreträdare skriva ett förslag på verksamhetsplan för framtiden
Under diskussion framhölls vikten av att vision och verksamhetsplan är
förankrad hos såväl personal som elever och föräldrar.
Tf förvaltningschefen informerar arbetsutskottet om fortgående arbete och
redogör från möte 3 april där intresserade att delta i det fortsatta arbetet med
Framtidens grundskola uppmanades anmäla sig.
Förslag till kommunövergripande vision för skolan ”Vi ska bli Sveriges
bästa skolkommun” delges arbetsutskottet. Diskussion om underrubrikerna
följer varvid kompletteringar föreslås. Även nämnden bör ges möjlighet till
diskussion kring underrubrikerna.
Under överläggningen i ärendet konstateras vikten av förankring i berörda
lokala styrelser och att norra kommundelen redan nu involveras i arbetet.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna förslag till kommunövergripande vision för skolan ”Vi ska bli
Sveriges bästa skolkommun” till utbildnings- och kulturnämnden för
fastställande med möjlighet till diskussion kring underrubrikerna
----------
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
118
Utbildnings- och kulturnämndens
arbetsutskott
2007-04-04
68
Un § 100 forts
Au § 62
Dnr 125/2003. 610
Informeras från senaste avstämningsmötet 2007-04-03 där konsult Christer
Nordgren medverkade och en frivillig arbetsgrupp tillsattes inför det
fortsatta arbetet med framtagande av verksamhetsplan. En förskjutning av
tidigare presenterad tidsplan beräknas på grund av det avgörande arbetet
med verksamhetsplanen. Rektor Sven-Åke Caspersen kommer vidare under
arbetets gång fungera som en sammanhållande kraft och kan också
fortlöpande informera nämnden i ärendet.
Nämnden diskuterar ordförandes förslag till kommunövergripande vision:
”Vi ska bli Sveriges bästa skolkommun”. Yngve Sunesson (c) yrkar om
förslag ”Markaryds kommun ska ha Sveriges bästa skola”.
Sedan överläggningen i ärendet förklarats avslutad ställer ordförande
proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar bifalla
kommunövergripande förslag ”Vi ska bli Sveriges bästa skolkommun”.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att som kommunövergripande vision för skolorna i Markaryds kommun
fastställa ”Vi ska bli Sveriges bästa skolkommun” medan ytterligare
diskussion sker kring underrubrikerna
----------
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
119
Utbildnings- och kulturnämndens
arbetsutskott
2007-04-04
70
Un § 101
Au § 64
Dnr 114/2004. 287
Uppföljning förskolans lokaler Strömsnäsbruk
Tf förvaltningschef informerar om nuläget i rubricerat ärende där
finansiering av en modul i anslutning till Lönneberga i dagsläget inte är
möjlig men där kostnaden bör arbetas in i budget 2008 genom utökad ram
om ca 250 kkr. Vidare informeras om fastighetschefens uppdrag att se över
möjligheten till två avdelningar vid avdelningen Ekorren på Fyrklövern.
Under överläggningen diskuteras uppsägning av gällande hyresavtalet för
nuvarande lokalerna för avdelningen Bofinken. Vidare diskuteras
ytterligare alternativa möjligheter till lokaler för förskolan i Strömsnäsbruk
Arbetsutskottet beslutar för egen del
att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare i rubricerat ärende
Arbetsutskottet förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att hemställa till fastighetsenheten att säga upp gällande hyresavtal för
förskoleavdelningen Bofinkens lokaler från och med 1 maj 2007
---------Inget nytt finns idag att rapportera.
Nämnden konstaterar att ännu inga åtgärder skett vid Bofinken ur
arbetsmiljösynpunkt och finner sig inte nöjda med, i första hand, situationen
kring utemiljön där staket och borttagen grind snarast bör åtgärdas.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att i enlighet med arbetsutskottets förslag hemställa till fastighetsenheten att
säga upp gällande hyresavtal för förskoleavdelningen Bofinkens lokaler
från och med 1 maj 2007
----------
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
120
Utbildnings- och kulturnämndens
arbetsutskott
2007-04-04
70
Un § 101 forts
Au § 64
samt att uppdra åt förvaltningen snarast möjligt säkerställa utemiljö enligt
ovanstående förslag
----------
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
121
Utbildnings- och kulturnämndens
arbetsutskott
2007-04-04
71
Un § 102
Au § 65
Dnr 18/2007. 672
Uppföljning förskolans lokaler Markaryd
Tf förvaltningschef rapporterar från den tillfälliga förskoleverksamheten
vid förskolan Markaryd som startat i Timsfors församlingshem under mars
och beräknas pågå till midsommar 2007.
Vidare informeras från pågående uppdrag där förvaltningen har att se över
alternativa lösningar av lokaler för avdelningen Hoppetossa som för
närvarande inryms i Hagakyrkan.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt förvaltningen arbeta vidare i frågan om nya lokaler för
avdelningen Hoppetossa
---------Tf förvaltningschefen informerar från tillfällig förskoleverksamhet vid
förskolan Markaryd.
Alternativa lösningar till lokaler för avdelningen Hoppetossa presenteras.
Under överläggningen i ärendet diskuterar nämnden inriktning för det
fortsatta arbetet kring Hoppetossas lokaler.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen arbeta vidare i rubricerat ärende
----------
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
122
Utbildnings- och kulturnämndens
arbetsutskott
2007-04-04
69
Un § 103
Au § 63
Dnr 23/2007. 612
Information Frisörutbildning
Utbildnings- och kulturnämnden träffade efter sammanträdet 2007-03-31
ett tiotal representanter för frisörerna för samtal kring frågan om etablering
av en gymnasial frisörutbildning.
Tf förvaltningschefen informerar från mötet. En träff mellan branschen,
representanter för gymnasieskolan och förvaltning diskuterades liksom
vikten av ett väl underbyggt underlag.
Arbetsutskottet beslutade
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med branschen och gymnasieskolan
arbeta vidare i frågan med framtagande av ett underlag för etablering av
en frisörutbildning vid KCM
---------Tf förvaltningschefen informerar att nytt möte med företrädare för
branschen och representanter för gymnasieskolan kommer att äga rum. I
övrigt inget nytt att rapportera.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att notera informationen
----------
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
Un § 104
Anmälan av delegationsbeslut
Meddelas att inga delegationsärenden har inkommit.
Inga beslut fattas i ärendet
----------
123
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
124
Un § 105
Meddelanden
a) Protokoll från Lokal styrelse med föräldramajoritet på Hune
2007-03-02
b) Protokoll från Lokal styrelse med föräldramajoritet på Haga/Höjden
2007-03-13
c) Protokoll från barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun 200703-19
§ 43 Prislista - Markaryds kommun
d) Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2007-04-02
e) Beslut från Skolverket 2007-03-28: Uppföljning av Skolverkets beslut
angående skolsituationen för elever på Fordonsprogrammet vid KCM,
gymnasieskola i Markaryds kommun
f) Ansökan från POSJ Konsult AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
en fristående gymnasieskola i Ljungby kommun
g) Protokoll från föräldrarådet vid förskolan Markaryd 2007-01-23 samt
2007-03-23
h) Protokoll ur kommunfullmäktige 2007-03-29
§ 32 Tilläggsbudgeteringar år 2007 inom utbildnings- och kulturnämnden
§ 38 Skolprojektet – Plan för grundskolans lokalförsörjning
i) Uppdragskontrakt projekt ”Grundskola Markaryd”
j) Protokoll ur kommunstyrelsen 2007-04-10
§ 75 Sammanställd analys av ekonomisk uppföljning och helårsprognos
inom samtliga nämnder/styrelser
k) Inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket 2007-04-13
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att lägga de redovisade meddelandena till handlingarna
----------
Utbildnings- och kulturnämnden
2007-04-18
125
Un § 106
Information
Sekreteraren informerar om/från
- Redovisning barnomsorgsstatistik
- Planprogram för golfresort – Traryd
Tf förvaltningschefen informerar om/från
- uppföljning Huneskolan
- tillsättning av rektorer på Huneskolan och Strömsnässkolan
- avslutat ärende från Skolverket avseende Fordonsprogrammet
- deltagande i aktiviteterna En rökfri ungdom och Städa Sverige
- gymnasiesamverkansträff med Ljungby och Älmhult 16 maj 2007
- yrkesråd på gymnasieskolan
- gymnasiesamverkan med Örkelljunga
- regelverk för intagning till gymnasieskolan
- att inga intag till idrottsprogrammet sker läsåret 07/08
- begäran om omprövning av beslut vid intagning till gymnasieutbildning
På grund av att ärendet inte är fullständigt berett föreslås under diskussionen
i ärendet att arbetsutskottet 10 maj delegeras frågan om omprövning av
beslut vid intagning till gymnasieskolan.
Nämnden konstaterar vidare att arbetsutskottet den 2 maj är flyttat till 10
maj 2007.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att till arbetsutskottet den 10 maj delegera beslut i frågan om omprövning av
beslut vid intagning till gymnasieutbildning
samt att konstatera att arbetsutskottet den 2 maj är framflyttat till 10 maj
2007
----------
Download