2014-04-22, § 29-38

advertisement
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 1 (12)
Sammanträdesdatum
2014-04-22
Utbildnings- och kulturnämnden
Plats och tid
Vänortsrummet Centrumhuset, kl 12.00 – 16.45
Beslutande
Anna Schönning (S) ordförande
Staffan Nordqvist (S)
Andreas Byström (S) ersättare för Eva Sjölander (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Anna Engblom Yamdee (S) ersättare för Kenneth Berg (S)
Lena Schenström (C)
Inger Högberg Kalmering (C)
Anders Nordlander (M)
Anders Hallman (V)
Övriga deltagare
Lotta Wennlund utbildnings- och kulturchef
Anette Stensson sekreterare
Margareta Eriksson, ekonom
Monica Westling Andersson, lärare Perslundaskolan, § 37 p7
Matilda Qvarfordt, elev Perslundaskolan, § 37 p7
Ella Sjödin, elev Perslundaskolan, § 37 p7
Emma Olsson, elev Perslundaskolan, § 37 p7
Kerstin Olsson, bibliotekschef, § 37 p8
Pia Holmström, förskolechef, § 37 p9
Närvarande ersättare
Barbro Stenbeck (FP)
Utses att justera
Lena Schenström (C)
Justeringens
plats och tid
Informationskontoret 2014-04-24, kl 13.00
Underskrifter
Sekreterare
...................................................................................................................................................
29 - 38
...........................
Anette Stensson
Ordförande
Paragrafer
...................................................................................................................................................
Anna Schönning (S)
Justerande
.....................................................................................................................................................................................................................................
Lena Schenström (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2014-04-22
Datum för
anslagets uppsättande
Datum för
anslagets nedtagande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
...................................................................................................................................................
Anette Stensson
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 2 (12)
Sammanträdesdatum
2014-04-22
Utbildnings- och kulturnämnden
INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN 2014-04-22, § 29 - 37
§ 29
REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT.
§ 30
REDOVISNING AV MEDDELANDEN.
§ 31
EKONOMISK UPPFÖLJNING JANUARI – MARS 2014.
§ 32
INFÖR ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2015 – 2017.
§ 33
UKN VERKSAMHETSMÅL 2014.
§ 34
GÄSTRIKLANDSFONDEN – STIFTELSEN PER ERIKSSONS OCH HEDVIG
ULFSPARRES STIPENDIER FÖR FRAMSTÅENDE SKOLPRESTATIONER.
§ 35
ANSÖKAN OM EKONOMISKT BIDRAG TILL SKOLAVSLUTNINGSFIRANDE 2014.
§ 36
TAXA LOKALHYROR.
§ 37
YRKESHÖGSKOLA GÄVLEBORG – AVSIKTSFÖRKLARING.
§ 38
RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-04-22
Utbildnings- och kulturnämnden
§
29
REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
15. UKsam protokoll, 2014-03-18.
16. UKsam protokoll, 2014-04-16.
17. Samverkansprotokoll Perslunda/Komvux, 2014-03-12.
18. Samverkansprotokoll Centrala förskolan, 2014-03-05.
19. Samverkansprotokoll Centrala förskolan, 2014-04-02.
20. Ansökan bidrag Föreningen Finnskogsriket, 2014-04-01.
21. Ansökan fordran, 2014-03-24.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.
Utdragsbestyrkande
Sida 3 (12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 4 (12)
Sammanträdesdatum
2014-04-22
Utbildnings- och kulturnämnden
§
30
REDOVISNING AV MEDDELANDEN
1. Kommunstyrelsen § 41/2014 – Uppdrag till styrelse/nämnder inför års- och flerårsbudget 20142017.
2. Kommunstyrelsen § 42/2014 – Internkontroll nämnder – uppföljning 2013 och internkontrollplan
2014.
3. Bygg & miljö – Inspektionsrapport livsmedel Stenhuggarens förskola, 2014-03-10.
4. Inför årsbudget- och flerårsbudget 2014-2017, 2014-03-27.
5. Skolverket lanserar webbplatsen – väljaskola.se, 2014-02-21.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Redovisning av meddelanden godkänns.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-04-22
Utbildnings- och kulturnämnden
§
31
EKONOMISK UPPFÖLJNING JANUARI - MARS 2014
Ärende
Ekonomisk uppföljning januari - mars 2014.
Inlägg i debatten
Torbjörn Nyholm (S).
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
Utdragsbestyrkande
Sida 5 (12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 6 (12)
Sammanträdesdatum
2014-04-22
Utbildnings- och kulturnämnden
§
32
INFÖR ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2015 – 2017
Ärende
Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2015-2017 är uppdraget till styrelse och
nämnder att till ekonomiutskottets överläggning den 8 maj 2014 redovisa konsekvenser utifrån
fastställda ramar i flerårsbudget 2015-2016.
Det redovisade budgetförslaget ska vara i enlighet med fastställd ram.
För 2015 saknas 1 210 tkr och för 2016 saknas 2 316 tkr i nämndens budget för att bedriva
nuvarande verksamheter till samma kvalitetsnivå som idag.
Beslutsunderlag
Ordförandeberedningens skrivelse 2014-04-22.
Inlägg i debatten
Lena Schenström (C), Staffan Nordqvist (S).
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Redovisningen tillställs ekonomiutskottet
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 7 (12)
Sammanträdesdatum
2014-04-22
Utbildnings- och kulturnämnden
§
33
UKN VERKSAMHETSMÅL 2014
Ärende
I enlighet med Ockelbo kommuns styrmodell skall nämnden fatta beslut om verksamhetsmål.
Föreliggande förslag utgår från diskussion/förslag i UKN 140325.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2014-04-08.
Inlägg i debatten
Staffan Nordqvist (S), Lena Schenström (C), Anna Engblom Yamdee (S), Andreas Byström (S),
Anders Hallman (V), Inger Högberg Kalmering (C),
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Antar verksamhetsmål enligt föreliggande förslag.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 8 (12)
Sammanträdesdatum
2014-04-22
Utbildnings- och kulturnämnden
§
34
GÄSTRIKLANDSFONDEN – STIFTELSEN PER ERIKSSONS OCH HEDVIG ULFSPARRES
STIPENDIER FÖR FRAMSTÅENDE SKOLPRESTATIONER
Ärende
Gästriklandsfonden delar varje år ut stipendier för framstående skolprestationer i tekniskt eller
naturvetenskapligt ämne samt inom området för musik, slöjd eller konstnärlig verksamhet. Ockelbo
kommun har möjlighet att söka dessa två stipendier som är på vardera 5 000:- kronor.
Beslutsunderlag
Förslag från lärare Rolf Lindqvist, Kent Sjöstrand och Kent Wallin.
Ordförandeberedningens förslag till beslut, 2014-04-08.
Inlägg i debatten
Anna Engblom Yamdee (S).
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
1. Ockelbo kommun ansöker om stipendium från Gästriklandsfonden om 5 000:- kronor för
framstående skolprestation i tekniskt/naturvetenskapligt ämne resp 5 000:- kronor inom området
musik, slöjd eller konstnärlig verksamhet.
2. Teknik/naturvetenskap; Stipendiet fördelas med 2 500:- kronor vardera till två elever.
3. Musik, slöjd, konstnärlig verksamhet; Stipendiet fördelas med 2 500:- kronor vardera till två
elever.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 9 (12)
Sammanträdesdatum
2014-04-22
Utbildnings- och kulturnämnden
§
35
ANSÖKAN OM EKONOMISKT BIDRAG TILL SKOLAVSLUTNINGSFIRANDE 2014
Ärende
Ansökan har inkommit från fritidsgården Underground om bidrag till skolavslutningsfirande 2014.
Som tidigare år kommer bussar att gå till Stolt & Nykters skolavslutningsfirande i Furuvik.
Deltagandet av ungdomar från Ockelbo har ökat för varje år men en stor utmaning har varit att få
med niorna till Furuviksparken. Man vill nu locka ännu fler nior gnom att bjuda in speciellt till detta
arrangemang, kanske en egen buss, utlottningar, någon rolig aktivitet innan Furuvik just för niorna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från fritidsgården Underground, Peter Helin.
Inlägg i debatten
Andreas Byström (S), Staffan Nordqvist (S), Inger Högberg Kalmering (C), Anders Hallman (V),
Barbro Stenbeck (FP).
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Bevilja 5 000:- kronor till skolavslutningsfirande 2014.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 10 (12)
Sammanträdesdatum
2014-04-22
Utbildnings- och kulturnämnden
§
36
TAXA LOKALHYROR
Ärende
Perslundaskolans kök, aula och matsal kommer inte att vara tillgängliga för uthyrning under
ombyggnadstiden som beräknas pågå från juni 2014 till och med augusti 2015. Behov föreligger
därför av justering i taxekatalogen.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2014-04-22.
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till kommunfullmäktige
Beslutar om ny taxa för lokalhyror enligt föreliggande förslag att gälla från och med juni 2014.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 11 (12)
Sammanträdesdatum
2014-04-22
Utbildnings- och kulturnämnden
§
37
YRKESHÖGSKOLA GÄVLEBORG – AVSIKTSFÖRKLARING
Ärende
I Hälsingland har kommunerna sedan 2009 ett samverkansprojekt under namnet Yrkeshögskola
Hälsingland. Inom ramen för projektet ingår att undersöka möjligheterna till att utvidga samarbetet
till hela länet. Ockelbo kommun behöver besluta om en avsiktsförklaring med intentionen att ingå i
arbetet med att ta fram en projektansökan till Region Gävleborg och därmed från januari 2015 delta
i det projekt som syftar till att skapa framtidens Yrkeshögskola Gävleborg.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse, 2014-04-09.
Inlägg i debatten
Staffan Nordqvist (S).
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
1. Ockelbo kommun, utbildnings- och kulturnämnden, avser att delta i arbetet med att ta fram en
projektansökan och därmed från januari 2015 delta i det projekt som syftar till att skapa
framtidens Yrkeshögskola Gävleborg.
2. Beslutet gäller förutsatt att övriga kommuner i Gästrikland deltar i projektet.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 12 (12)
Sammanträdesdatum
2014-04-22
Utbildnings- och kulturnämnden
§
38
RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR
1.
Trygghet/Kränkande behandling.
2.
Ny skola – lägesrapport.
3.
Pedagogisk omsorg.
4.
Skapande skola.
5.
Uppvaktning Åbyggeby fritidsklubb.
6.
Skrivelse från förälder Gäverängeskolan.
Inlägg Andreas Byström (S), Staffan Nordqvist (S), Anders Hallman (V).
7.
Redovisning Miljötinget.
Inlägg Andreas Byström (S), Lena Schenström (C), Anders Nordlander (M).
8.
Bibliotekets verksamhet.
Inlägg Torbjörn Nyholm (S), Barbro Stenbeck (FP), Lena Schenström (C).
9.
Utomhuspedagogik, språktåget.
Inlägg Lena Schenström (C), Anna Engblom Yamdee (S), Andreas Byström (S), Anders
Nordlander (M), Inger Högberg Kalmering (C), Staffan Nordqvist (S).
Utdragsbestyrkande
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards