Utskriftsversion

advertisement
Fjortonde söndagen efter pingst
Vår nästa
Genom sitt liv och sin undervisning gav Jesus
uttryck för den kärlek från Gud som överskrider alla gränser. Hans exempel förpliktigar oss
att se en nästa i varje människa. Av Kristus får
också vi kraft att göra gott mot våra medmänniskor. En människa är inte alltid själv medveten om att hon är ett redskap för Guds kärlek
när hon gör goda gärningar.
LITURGISK FÄRG: grön
PSALMFÖRSLAG
I
483 Tung och kvalfull
458 Allt mänskosläktet av ett blod
Dps 475 Vem kallar du din nästa här
480 Din kärlek, Jesus, gräns ej vet
489 När du med en hungrig broder
han får se sina fienders fall.
Han strör gåvor över de fattiga,
hans lycka varar för alltid,
han blir upphöjd och ärad.
Ps. 112:5–9
Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.
Antifonen upprepas.
Hallelujavers
Allt vad ni vill att människorna
skall göra för er,
det skall ni också göra för dem.
Matt. 7:12
Bibeltexterna
Psaltarpsalm
Första årgången
Antifon
Låt inte de hjälplösa gå
besvikna bort,
låt de förtryckta och fattiga prisa
ditt namn!
Ps. 74:21
Psalm
Det går väl för den som gärna ger lån
och är redlig i allt han gör.
Han bringas aldrig på fall,
den rättfärdiges minne
skall alltid bestå.
Olycksbud behöver han inte frukta,
hans hjärta är tryggt, han förtröstar
på Herren.
Hans hjärta är lugnt,
han är utan fruktan,
Första läsningen
Mika 6:6–8
Hur skall jag nalkas Herren
och falla ner inför himlens Gud?
Skall jag nalkas honom med brännoffer,
med årsgamla kalvar?
Vill Herren ha baggar i tusental
och ändlösa flöden av olja?
Skall jag offra min förstfödde för min synd,
mitt eget barn för mina brott?
Människa, du har fått veta
vad det goda är,
det enda Herren begär av dig:
att du gör det rätta,
lever i kärlek
och troget håller dig till din Gud.
FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST
323
Andra läsningen
1 Joh. 4:7–12
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar
är född av Gud och känner Gud. Men den
som inte älskar känner inte Gud, eftersom
Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud
utan att han har älskat oss och sänt sin son
som försoningsoffer för våra synder.
Mina kära, om Gud har älskat oss så,
måste också vi älska varandra. Ingen har
någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek
har nått sin fullhet i oss.
Evangelium
Luk. 10:25–37
En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste
sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra
för att vinna evigt liv?” Jesus sade: ”Vad
står det i lagen? Hur lyder orden?” Han
svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud,
av hela ditt hjärta och med hela din själ och
med hela din kraft och med hela ditt förstånd,
och din nästa som dig själv.” Jesus sade: ”Det
är rätt. Gör det, så får du leva.” För att visa
att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från
Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen
av rövare. De slet av honom kläderna och
misshandlade honom, och sedan försvann
de och lät honom ligga där halvdöd. En
präst råkade komma samma väg, och när
han såg mannen vek han åt sidan och gick
förbi. På samma sätt med en levit som kom
till platsen; när han såg honom vek han åt
sidan och gick förbi. Men en samarier som
var på resa kom och fick se honom ligga
där, och han fylldes av medlidande. Han
324
gick fram och hällde olja och vin på såren
och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog
han fram två denarer och gav åt värden
och sade: ’Sköt om honom, och kostar det
mer skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Han svarade: ”Den
som visade honom barmhärtighet.” Då sade
Jesus: ”Gå du och gör som han!”
Andra årgången
Första läsningen
1 Sam. 24:9–12, 17–21
David reste sig och gick ut och ropade efter Saul: ”Min herre och konung!” Saul såg
sig om, och David föll ner med ansiktet
mot marken och hälsade underdånigt. Han
sade: ”Varför lyssnar du till dem som säger
att jag vill dig illa? Nu kan du själv se hur
Herren utlämnade dig åt mig i grottan. Jag
blev uppmanad att döda dig, men jag skonade dig och sade: Jag får inte bära hand
på min härskare, han är dock Herrens
smorde. – Se här, min fader, vad jag håller
i handen, en flik av din mantel. Jag kunde
ha dödat dig, men jag skar bara av en flik
av din mantel. Då måste du förstå att jag
inte är skyldig till något ont, jag har inte
förbrutit mig mot dig. Du däremot lägger
försåt för att bringa mig om livet.”
När David hade sagt detta ropade Saul:
”David, min son, är det verkligen du?” Och
han brast i gråt. ”Det är du som har rätt,
inte jag”, sade han. ”Du har gjort gott mot
mig, och jag har gjort ont mot dig. I dag
har du visat att du vill mig väl: du dödade
mig inte, trots att Herren hade lagt mitt
liv i din hand. Man låter ju inte sin fiende
löpa, när man fått honom fast! Herren skall
löna dig rikligt för vad du har gjort mot
mig i dag. Nu vet jag säkert att du skall bli
kung och att Israels kungadöme kommer
att befästas under ditt styre.”
TIDEN EFTER PINGST
Tredje årgången
Andra läsningen
1 Joh. 3:11–18
Detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra. Vi
skall inte likna Kain, som var den Ondes
barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han
ihjäl honom? Därför att hans gärningar var
onda medan broderns var rättfärdiga.
Bröder, bli inte förvånade om världen
hatar er. Vi vet att vi har gått över från
döden till livet, ty vi älskar våra bröder.
Den som inte älskar är kvar i döden. Den
som hatar sin broder är en mördare, och ni
vet att ingen mördare bär evigt liv inom
sig. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har
vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt
hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek
förbli i honom?
Mina barn, låt oss inte älska med tomma
ord utan med handling och sanning.
Evangelium
Matt. 5:43–48
Jesus sade:
”Ni har hört att det blev sagt: Du skall
älska din nästa och hata din fiende. Men
jag säger er: älska era fiender och be för
dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp
över onda och goda och låter det regna över
rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar
dem som älskar er, skall ni då ha lön för
det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och
om ni hälsar vänligt på era bröder och bara
på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör
inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.”
Första läsningen
Rut 1:7–11, 14–18
Medan de var på väg mot Juda sade Noomi
till sina sonhustrur: ”Vänd nu hem till era
mödrar, båda två. Må Herren visa trofasthet mot er, liksom ni har gjort mot våra
döda och mot mig. Må han ge er båda ett
liv i trygghet med hem och make.” Sedan
kysste hon dem till avsked, men de började gråta högljutt och sade: ”Nej, vi följer
med dig tillbaka till ditt folk!” Men Noomi
svarade: ”Vänd tillbaka, mina döttrar! Varför skulle ni följa mig? Jag föder aldrig mer
söner som kan bli män åt er.”
Då började de gråta igen, och Orpa kysste sin svärmor till avsked, men Rut kunde
inte skiljas från henne. Noomi sade: ”Du
ser att din svägerska vänder tillbaka till sitt
folk och till sin gud. Följ med henne tillbaka.” Men Rut svarade:
”Tvinga mig inte att överge dig
och vända tillbaka.
Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag.
Ditt folk är mitt folk,
och din Gud är min Gud.
Där du dör, vill jag dö,
och där vill jag bli begraven.
Herren må göra mig vad som helst –
endast döden skall skilja oss åt.”
Då Noomi såg att Rut var fast besluten att
följa henne talade hon inte mer om saken.
Andra läsningen
Rom. 13:8–10
Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek
till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden Du
skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte
dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha
FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST
325
begär och alla andra bud sammanfattas ju i
ordet: Du skall älska din nästa som dig själv.
Kärleken vållar inte din nästa något ont.
Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.
Lär oss att se en syster eller bror
i varje människa som lider.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
3.
Evangelium
Mark. 12:41–44
Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg
hur folk lade ner pengar i den. Många rika
gav mycket. Så kom där en fattig änka och
lade ner två kopparslantar, alltså några
ören. Då kallade han till sig sina lärjungar
och sade: ”Sannerligen, den där fattiga
änkan har lagt mer i tempelkistan än alla
de andra. De gav alla av sitt överflöd, men
hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt
hon hade att leva på.”
Himmelske Fader.
Ditt bud är att jag skall älska min nästa
såsom mig själv
och att vi inte skall dra oss undan dem
som behöver vår hjälp.
Fader, inför din heliga vilja kommer
vi till korta.
Vi kommer inte ens ihåg dem som
vi gick förbi.
Berör oss därför i de avgörande ögonblicken
med glöden av din kärlek,
så att vi utan dröjsmål
sträcker ut vår hand där den behövs.
Om det ber vi i Jesu namn.
Dagens bön
1.
Gud,
när vi möter dem som lider
och när vi inte räcker till
behöver vi din kärleks kraft
mer än något annat.
Lär oss att vara barmhärtiga,
lär oss att inte gå förbi.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
2.
Himmelske Fader.
Du låter din sol gå upp över onda och goda
och låter regnet falla
över rättfärdiga och orättfärdiga.
Vi ber dig:
Låt tro och kärlek växa i oss.
Hjälp oss att ta till vara de tillfällen
som du ger oss.
Hjälp oss att bli en nästa
för dem som behöver oss.
Hindra oss från att gå förbi
där vi borde stanna.
326
TIDEN EFTER PINGST
Download