Vattenmiljöer i Mölndalsåns avrinningsområde

advertisement
Vattenmiljöer i Mölndalsåns avrinningsområde
- en resurs för människor och ekosystem
Vattendirektivet, artikel 1
Syftet med detta direktiv är att upprätta en ram för skyddet av
inlandsytvatten, vatten i övergångszon, kustvatten och
grundvatten, för att hindra ytterligare försämringar och skydda
och förbättra statusen hos akvatiska ekosystem och, såvitt avser
deras vattenbehov, även terrestra ekosystem och våtmarker som
är direkt beroende av akvatiska ekosystem. (HELHETSSYN)
Syftet
- underlag till åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk status enligt
vattendirektivet
- översiktligt sammanställa och analyser värden kopplade till vatten,
hotbilder, samt ge förslag till åtgärder
Peter Nolbrant
BioDivers Naturvårdskonsult
Metod
• Kartor: markslag, flygfoto, jordarter,
historiska kartor
• Höjddatabas och GIS-analys:
Nasa 90x90 m, SAGA
• Inventeringar: ArtDatabanken,
kommuner, länsstyrelsen, Skogstyrelsen,
Naturskyddsföreningen m fl
Markslag
275 km2
Sjöar 2827 ha
10,3 %
Våtmarker 2576 ha 9,3 %
Höjd över havet 0-195 m
Höjdanalys
Jordarter
Arter-Strukturer-Processer
Flodpärlmussla
Lax
Smal dammsnäcka
Strandsandjägare
Erosionsbranter
Älvvallar
Riffle-pool system
Trädstammar
Erosion
Sedimentation
Vattenståndsfluktuationer
Erosion-transport-sedimentation
Erosion dominerar
Transport dominerar
Sedimentation
dominerar
Kornstorlek
Lutning
Ero
sion
Sediment
n
sitio
o
p
De
Vatten
Meandring och riffle-pool
Flöde från utloppet av Västra Nedsjön till Mölndalsån
mellan 2005 och 2010 (SMHI Vatt enWeb).
Viktigt med svämplan
Viktigt med död ved i vattendrag
Problem med ökad andel hårdgjorda ytor
Svämplan
Vanliga problem
-Dammar (vandringshinder, sedimentfällor)
-Regleringar (onaturliga fluktuationer)
-Bebyggda svämplan (översvämning)
-Rensningar (biotopförstörelse, ökad översvämning och erosion nedströms)
-Rätning (biotoförstörelse, ökad översvämning och erosion nedströms)
-Stenskoning (biotopsförstöresel, förlust av sediment, erosion nedströms)
Svämplan
Artrika
Hög biologisk produktion
Viktiga för vattendragsfåran
Vattenrenare
Flödesutjämnare
Våthetsindex
Landvettern 1779
Råvatten
Naturvärden
Vattenväxter
Bottenfauna
Fisk
Fåglar
Lavar och mossor
Ekologisk status
Reglering
Kanalisering/kuvertering
Hårdgjorda ytor
Exploatering
Helhetssyn
- på grundvatten, ytvatten och svämplan
- på biologi på hydromorfologi
- på ekosystem och samhälle
Långsiktiga lösningar !
Undersök innan åtgärder !
Följ upp efter åtgärder !
TACK !
Peter Nolbrant
BioDivers Naturvårdskonsult
Vattendragsenergi
Antropogen fosfortillförsel
Miljögifter/miljöfarlig verksamhet
Kalkning
Download