Social- och omvårdnadsförvaltningen 2006-04

advertisement
:
Styrdokument
Social- och omvårdnadsförvaltningen
Elisa-Beth Widman
08 - 590 971 50
Fax 08 - 590 733 41
[email protected]
2006-04-25/ rev. 060810/ 061128
Dnr
Kommunstyrelsens social- och
omvårdnadsutskott
Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för
äldre personer och personer med funktionshinder över 20 år
med vissa tillägg
1. Hemtjänst
Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den dagliga
livsföringen och i många fall också för att det ska vara möjligt för
honom/henne att bo kvar i det egna hemmet.
Hjälp i hemmet ges till människor som på grund av sjukdom, fysiska,
psykiska och/ eller sociala funktionshinder eller andra orsaker behöver
stöd och hjälp i den dagliga livsföringen.
Till hemtjänstens uppgifter hör både insatser av servicekaraktär och
personlig omvårdnad.
1.1 Skötsel av hemmet
Personer som p g a funktionshinder eller ålderdom inte kan sköta
hemmet själva och inte heller kan få hjälp på annat sätt, har rätt att få
bistånd till städning och tvätt.
Hjälp med skötsel av hemmet beviljas inte om den sökande är gift
eller sambo med någon som klarar att sköta hemmet. Undantag kan
göras om en person vårdas av någon närstående. Skötsel av hemmet
kan då beviljas som avlastning för den som vårdar. Hjälp med skötsel
av hemmet omfattar inte tvätt eller städning efter vuxna barn eller
andra anhöriga.
Verksamhetscontroller 200701
1
I skötsel av hemmet ingår inte trädgårdsarbete, snöskottning,
fönsterputsning, storstädning eller städning av källare och
vindsutrymmen. Hemtjänsten kan normalt inte heller hjälpa till med
skötsel av husdjur. En mer utförlig beskrivning av vad som ingår i
skötsel av hemmet ges i bilaga 1.
Den beviljade hjälpens innehåll, dess omfattning och varaktighet ska
framgå av beslutet.
Städning
Städning beviljas av två normalstora rum och kök. Riktpunkten är att
städning beviljas var 3:e vecka.
Tillsynsstädning/uppsnyggning i hemmet
För personer med stora omvårdnadsbehov och som har daglig hjälp
kan beviljas viss tillsynsstädning i hemmet i form av enkel
underhållsstädning mellan ordinarie städtillfällen.
Tillsynsstädning beviljas med 15 min/tillfälle.
Tvätt
Hjälp med tvätt innefattar tvätt av den enskildes kläder, sänglinne och
handdukar samt strykning av den enskildes gångkläder. Mangling
eller strykning av sängkläder, handdukar eller anhörigas kläder ingår
inte.
Tvätt och klädvård beviljas var 14:e dag normalt med 30 – 120
minuter per gång.
1.2 Inköp och ärenden
Personer som p gr av funktionshinder eller ålderdom inte kan handla
och som inte heller kan få hjälp på annat sätt har rätt att få bistånd till
detta.
Inköp av dagligvaror sker normalt 1 gång/vecka och i närmaste butik.
Inköpen sker med hjälp av betal- eller kundkort så att
hemtjänstpersonalen inte behöver hantera pengar.
För apoteksärenden kan bistånd beviljas 1 gång/månad och endast till
personer som helt saknar socialt nätverk. Ärendena utförs vid en
tidpunkt då köerna bedöms vara korta.
Kassaservice och bankärenden bör ombesörjas av anhörig eller god
man.
Att den enskilde får tillgång till medicin i akuta situationer är ett
ansvar för primärvården.
Verksamhetscontroller 200701
2
1.3 Personlig omvårdnad
Hjälp med personlig omvårdnad syftar till att underlätta för den enskilde att
bo kvar i det egna hemmet även om personen inte på egen hand kan sköta
den personliga omvårdnaden. Insatsen kan bestå av hjälp att förflytta sig,
hjälp med den personliga hygienen eller hjälp med på- och avklädning.
Personer med stora hjälpbehov behöver ofta hjälp med samtliga insatser,
ibland både morgon och kväll.
Personlig omvårdnad – morgon
Insatsen utformas utifrån den enskildes behov och förmåga men
normalt ingår hjälp att:
• stiga upp
• förflytta sig
• sköta den personliga hygienen
• klä på sig
Personlig omvårdnad –morgon beviljas normalt med 30 – 60
minuter/dag.
Personlig omvårdnad – kväll
Insatsen utformas utifrån den enskildes behov och förmåga men
normalt ingår hjälp att:
• förflytta sig
• sköta den personliga hygienen
• klä av sig
• gå och lägga sig
Personlig omvårdnad – kväll beviljas normalt med 30 minuter/dag.
Personlig omvårdnad – enstaka insatser.
Vissa personer har bara behov av enstaka omvårdnadsinsatser. Andra
behöver komplettera den hjälp de får morgon och kväll med enstaka
insatser. Enstaka insatser kan ges under dygnets alla timmar. En mer
utförlig beskrivning av vilka insatser som ingår i personlig omvårdnad
– enstaka insatser ges i bilaga 2.
1.4 Matdistribution
Personer som p g a funktionshinder eller ålderdom inte själv kan
tillreda sin måltid eller kan få hjälp med det på annat sätt beviljas
bistånd för detta.
I undantagsfall beviljas individuellt bistånd för tillredning av enklare
mat i hemmet.
Verksamhetscontroller 200701
3
Leverans av matlåda
Den som inte själv förmår planera, köpa eller tillaga varm mat och
som har svårt att ta sig till en matservering kan få färdiglagad mat
levererad till hemmet 1 gång/dag. Specialkost av medicinska eller
kulturella skäl ska om möjligt tillhandahållas.
Insatsen kan även beviljas till anhörig som vårdar make/maka.
Värmning, servering och eventuell matning
Den som inte på egen hand klarar av att värma, servera och ev. äta
frukost, lunch eller kvällsmål kan få hjälp med det.
Hjälp med hel måltid
Personer med omfattande och dagliga omvårdnadsinsatser kan få hjälp
med hela måltider. I insatsen ingår:
• Förberedelse av matlåda och ev. enklare matlagning
• Dukning, servering och disk
• Sällskap vid måltid och ev. matning.
• Ev. tillredning av mellanmål
2. Trygghetslarm
Trygghetslarm syftar till att skapa trygghet för den enskilde och
hans/hennes anhöriga.
Trygghetslarm kan beviljas den som:
• på grund av sjukdom, fysiskt eller psykiskt funktionshinder eller
andra orsaker har förhöjd risk att falla eller drabbas av akut
sjukdom. En förutsättning är att personen har förmåga att hantera
larmet.
Trygghetslarm kan också i särskilda fall beviljas som stöd till
anhöriga.
För personer som är över 75 år kan trygghetslarm beviljas genom ett
förenklat ansökningsförfarande.
Trygghetsringning
I vissa fall kan trygghetsringning beviljas. Hemtjänsten ringer då
dagligen upp den enskilde.
3. Hemtjänst under assistansliknande former för vuxna
Hemtjänst i assistansliknande former ör en insats som enbart kan
beviljas den som inte har rätt till personlig assistans enligt Lagen om
stöd och service (LSS) eller LASS men som ändå har ett stort behov
Verksamhetscontroller 200701
4
av kontinuitet eller personlig omvårdnad. Insatsen förbehålls personer
som har behov av hjälp överstigande fem timmar i veckan.
4. Särskilt boende
Huvudinriktningen när det gäller omsorger om äldre och personer med
olika former av funktionshinder är att förstärka möjligheten till att bo
kvar i det egna hemmet. Detta bör vara utgångspunkten även i de fall
den enskilde har omfattande behov av tillsyn, omvårdnad och vård.
När behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte
längre kan tillgodoses i det egna hemmet bör det finnas möjlighet att
flytta till ett särskilt boende.
Särskilt boende beviljas till personer som har behov av dagliga,
omfattande vård- och omsorgsinsatser och tillsyn dygnet runt eller
under stor del av dygnet sedan en utredning visat att den enskilde inte
kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Behovet ska inte vara
övergående eller kunna avhjälpas genom en tids korttidsvistelse.
Riktpunkten är att bistånd till särskilt boende beviljas om den enskilde
har ett varaktigt behov av omvårdnad och /eller tillsyn och att detta
behov överstiger 8 timmar/dygn.
En del av tillsyns- eller vårdbehovet ska även vara på nattetid. Som ett
hjälpmedel i bedömningen ingår en vårdtyngdsmätning.
Då den enskilde / dess företrädare avböjer erbjudandet om en anvisad
bostad innebär detta att hon/hon avstår från det beviljade biståndet och
att rätten till detta upphör.
4. 1 Korttidsvistelse
Korttidsvistelse kan erbjudas för att förbättra stödet i det egna boendet
och göra det möjligt att bo kvar i hemmet.
Korttidvistelse kan beviljas:
• för växelvård
• till den enskilde, när en anhörig/närstående vårdar den enskilde i
det gemensamma hemmet och då en anhörig/närstående har behov
av stöd och avlastning
• för utskrivningsklara personer som har behov av tillsyn och
omsorg som inte kan tillgodoses i hemmet med hjälp av
hemtjänstinsatser eller andra former av insatser som larm, dagvård
m.m.
Omfattning:
• Regelbunden korttidsvistelse(växelvård) som avlasting till
anhörig/närstående: max. 2 veckor per månad
• Enstaka korttidsvistelse : max. 2 veckor + 2 veckor per år( max. 4
veckor per år).
• För utskrivningsklara personer max. 3 månader
Verksamhetscontroller 200701
5
Prioriteringsordning vid anvisning av korttidsplats:
1. Person som vårdas på sjukhus och som bedöms som
utskrivningsklara men som inte kan återvända till sin bostad trots
hemtjänstinsatser och övriga insatser.
2. Växelvård
5. Dagverksamhet för äldre personer
Dagverksamhet innefattar aktiverande och funktionsuppehållande
insatser och syftar till social, psykisk och fysisk aktivering som gör
det lättare att bo kvar i det egna hemmet. Insatsen kan även fungera
som avlastning för anhörigvårdare.
Insatsen riktar sig till personer i eget hem som är i behov av social
aktivering.
Dagverksamhet erbjuds på heltid måndag till fredag kl. 08.00 – 16.00.
Dagverksamhet kan även erbjudas under delar av veckan eller delar av
dag..
Beslut om dagverksamhet omprövas 2 ggr/år. Har platsen inte
utnyttjats under en månad, omprövas beslutet.
5.1 Dagverksamhet för personer med demenssjukdomar
Verksamheten vänder sig till personer med diagnostiserad
demenssjukdom
samt
• ett uppenbart och tydligt behov av tillsyn och omsorg som inte kan
tillgodoses med hjälp av hemtjänstinsatser
• uppenbara och stora svårigheter att bo kvar hemma utan insatsen
dagverksamhet
• anhörig/närstående som vårdar den enskilde och som har behov av
stöd och avlastning
Minst ett kriterium utöver kriteriet demenssjukdom ska vara uppfyllt.
5.2 Dagverksamhet för övriga
Verksamheten vänder sig till personer med ett fysiskt och/eller
psykiskt funktionshinder, som bor i eget hem. Personen ska också ha
behov av en omsorgs-/ omvårdnadsinsats motsvarande 20 tim/vecka
samt
• ha ett uppenbart och tydligt behov av särskilt stöd och social
samvaro för att motverka isolering
• ha uppenbara och tydliga brister i sitt sociala nätverk
• vara nedstämd/deprimerad
• ha anhörig/närstående, som vårdar den enskilde och som har
behov av stöd och avlastning.
Verksamhetscontroller 200701
6
Minst två kriterier utöver kriterierna om psykiskt och /eller psykiskt
funktionshinder boende i eget hem samt hemtjänstinsats/ -er ska vara
uppfyllda.
6.Kontaktperson
Bistånd i form av kontaktperson kan beviljas till personer som lever
socialt isolerade och som behöver stöd att bryta denna isolering för att
få ökade möjligheter till sociala kontakter.
Kontaktperson är en medmänniska som ”använder sig själv” i arbetet.
Kontaktpersonens roll är ofta att ersätta anhöriga/närstående där dessa
inte finns. Man kan antingen träffas i hemmet eller göra
utomhusaktiviteter.
Uppdraget som kontaktperson omfattar kontakt 2 - 4 gånger/månad.
Handläggaren ska förvissa sig om att behovet inte kan tillgodoses på
annat sätt.
Ersättning utgår efter särskilt beslut.
7. Ledsagarservice
Ledsagarservice beviljas endast till personer som har ett omfattande
psykiskt eller fysiskt funktionshinder och saknar socialt nätverk. Den
enskilde ska behöva ledsagning till läkare, sjukhus eller andra
vårdinstanser eller hjälp att komma ut till sociala aktiviteter.
Ledsagarservice kan i undantagsfall beviljas till bank- och
kassaservicetjänster, då tjänsterna inte kan skötas med hjälp av bank/postgiro.
Biståndet innebär att den enskilde ledsagas från hemmet till en
aktivitet och åter.
• Ledsagarservice kan beviljas högst 20 timmar/månad
8. Avlösning i hemmet
Insatsen kan beviljas till anhöriga/närstående som vårdar sin
make/make i hemmet. Syftet med avlösning i hemmet är att den
enskilde ska kunna känna trygget under den tid som den
anhörige/närstående vistas utanför hemmet.
Kriterier för att insatsen ska beviljas är att den enskilde har:
• ett fysiskt och/eller psykiskt funktionshinder samt en
anhörig/närstående, som vårdar den enskilde i det gemensamma
hemmet och som har ett behov av stöd och avlastning
• uppenbara svårigheter att vistas ensam hemma
Verksamhetscontroller 200701
7
Insatsen kan beviljas högst 20 tim/månad.
Om andra insatser i form av korttidsvistelse eller dagverksamhet är
beviljade kan avlösning i hemmet beviljas till högst 10 timmar/månad.
9. Turbundna resor
Insatsen beviljas till äldre och/eller funktionshindrade personer som
inte kan använda allmänna färdmedel för att transportera sig och inte
heller kan ordna resan på annat sätt. Syftet och förutsättningen för
insatsen är att möjliggöra för den enskilde att delta i biståndsbedömda
insatser utanför hemmet.
Insatsen består av resor med taxi eller med annat lämpligt färdmedel i
de fall färdtjänstens regler inte är tillämpbara.
2. Personer med psykiska funktionshinder
Målgrupp
Personer 20 år och äldre med svåra psykiska störningar/sjukdomar
som orsakat en funktionsnedsättning med förlust av förmåga
(funktionshinder) i sådan grad att det inverkar på den dagliga
livsföringen(sociala konsekvenser) och att detta funktionshinder
bedöms blir långvarigt.
Vad är svår psykisk störning/sjukdom?
Personer med diagnostiserade långvariga och allvarliga psykiska
störningar. Personer med svåra personlighetsstörningar, som medför
svårigheter att klara av den dagliga livsföringen.
Vad innebär funktionsnedsättning med förlust av förmåga så att
den inverkar på den dagliga livsföringen?
Funktionsnedsättningen innebär att förlusten av förmågan inkräktar på
viktiga livsområden i hemmet, på arbetet och/eller under fritiden.
Ett psykiskt funktionshinder kan också försämra förmågan att ta till
sig information, att kommunicera, strukturera och förstå den egna
vardagen eller sköta sin ekonomi.
Vad innebär långvarigt?
Med begreppet långvarigt avses att funktionshindret ska vara
varaktigt( dvs. inte av tillfällig karaktär) och beräknas vara minst ett
halvår.
Ålder
Insatserna ges till personer från 20 år – 65 år. Insatser som beviljats
innan personen fyllt 64 år kvarstår, om behovet av stödet kvarstår.
Verksamhetscontroller 200701
8
2.1 Boendestöd
Boendestödet är en tidsbestämd individuellt utformad insats.
Insatsen innebär att den enskilde får stöd att klara av de göromål som
ingår i den normala vardagstillvaron. Alla insatser ska – i motsats till
hemtjänstinsatser - göras så långt det är möjligt tillsammans med den
enskilde med utgångspunkt i hans/hennes behov och egna resurser.
Insatsen innebär att motivera och praktiskt träna till ett självständigt
liv både i och utanför hemmet.
Syftet med boendestödet är att ge personen med funktionshinder ett
socialt sammanhang, som ökar självkänslan, stärker den enskildes
förmåga och som ingjuter ett hopp om att på sikt möjliggöra ett
självständigt liv.
Utgångspunkt för boendestödet är den enskildes hem.
I boendestödet kan ingå:
ƒ Stöd och handledning att själv klara av personlig omvårdnad
(stöd att sköta personlig hygien, tvätt, klädvård, planering och
tillredning av måltider)
ƒ Stöd till att klara städning
(stöd till skötsel av bostaden med en viss regelbundenhet i form av
dammsugning, våttorkning av golv, rengöring av badrum och kök,
damning och byte av sänglinne. Efter behov rengöring av kylskåp
och skafferi)
ƒ
Stöd till inköp samt post och bankbesök med syfte att själv klara
detta
Stöd vid planering och inköp av dagligvaror en gång/vecka. Post och
bankärenden vid behov.
ƒ
Stöd och handledning i sociala aktiviteter
Hjälp att planerar och strukturera vardagen samt att för vissa
personer följa med på vissa aktiviteter.
Boendestödet erhålls först under en tid om högst sex veckor, varefter
sker en omprövning av beslutet. Beslutet ska anges i antal timmar/ per
månad.
Innehåll och tidsomfattning regleras i den enskildes individuella
arbetsplan.
Boendestödet kan för vissa personer med psykiska funktionshinder
vid behov kompletteras med hemtjänstinsatser.
2.2 Försöksboende
Verksamhetscontroller 200701
9
Lägenheten hyrs i andra hand av den enskilde. Den enskildes behov
av stöd erhålls genom boendestödet. Riktlinjer för insatsen är antagna
av kommunstyrelsens social- och omvårdnadsutskott i oktober 2004
2.3 Särskilt boende
Särskilt boende beviljas om den enskilde har ett omfattande behov av
stödinsatser dygnet runt och under förutsättning att detta behov inte
kan tillgodoses med hjälp av boendestöd i den egna bostaden.
Utredningen ska visa vilket hjälpbehov den enskilde behöver och
skälet till att detta inte kan tillgodoses i den egna bostaden.
2.4 HVB (hem för vård och boende)
Hem för vård och boende (HVB) är ett enskilt hem eller institution
som är godkänt av länsstyrelsen att bedriva vård och behandling för
personer med psykiska funktionshinder.
Beslutet om boende på HVB fattas när den enskildes omvårdnads- och
/eller rehabiliteringsbehov inte kan tillgodoses inom kommunens
öppenvård eller särskilda boende. Vid placering på HVB ersätter
kommunen vårdgivaren kostnaderna för kost, logi och omvårdnad.
Ett skriftligt avtal ska reglera målet med insatsen samt ev.
kostnadsfördelningen mellan huvudmännen.
2.5 Kontaktperson
Se ovan!
2.6 Sysselsättning
Bistånd i form av sysselsättning ges till personer med långvariga
psykiska funktionshinder, som bedöms vara i behov av sysselsättning
för att få en strukturerad och meningsfull dag.
Tidsomfattningen anpassas individuellt.
Sysselsättningen erhålls först under en utredningstid om högst 6
veckor, varefter omprövning av biståndet ska ske samt beslut om
omfattning. Beslutet ska anges i antal timmar/dagar per vecka.
Innehåll och omfattning regleras i den enskildes individuella
arbetsplan.
BILAGOR
Bilaga 1 Vad ingår i skötsel av hemmet ?
Bilaga 2 Insatskatalog för tjänster inom hemtjänsten
Verksamhetscontroller 200701
10
Bilaga 1
VAD INGÅR I SKÖTSEL AV HEMMET ?
I skötsel av hemmet ingår insatserna städning och tvätt. Nedan preciseras vad som ingår i de
olika insatserna. En utförligare beskrivning finns i riktlinjerna under varje insats.
Städning
I städning ingår:
• Dammsugning av golv och mattor
• Våttorkning av golv
Verksamhetscontroller 200701
11
•
•
Rengöring av toalett, badkar/dusch och handfat
Dammtorkning av fria ytor ( om den enskilde inte själv klarar att damma)
I städning ingår efter ett separat beslut:
• Avtorkning av spis, köksbänk, köksskåp, mikrovågsugn, speglar, hyllor i badrum
• Rengöring och rensning av kylskåp
• Dammsugning av möbler
• Rengöring av tekniska hjälpmedel
I städning ingår inte:
• Fönsterputsning
• Rengöring eller putsning av taklampor eller kristallkronor
• Vädring av stora mattor
• Städning eller diskning efter anhöriga eller gäster
Städutrustning
Hemtjänsten behöver ha tillgång till fräsch och väl fungerande städutrustning i form av
• Dammsugare
• Långskaftad golvmopp med tillhörande hink
• Sopborste och sopskyffel med långt skaft
• Bra köksstege
• Diskborste, disktrasor, svampar och trasor
• Toalettborste
• Rengöringsmedel
Om något saknas kan första städtillfället utnyttjas till inköp av städutrusning
Tvätt
I tvätt ingår:
• Tvätt av den enskildes kläder, sänglinne och handdukar
• Upphängning eller torktumling
• Ihopvikning eller upphängning av ren tvätt
• Strykning av den enskildes gångkläder
• Byte av sängkläder
I tvätt ingår inte:
• Tvätt eller strykning av anhörigas kläder
• Mangling eller strykning av sänglinne eller handdukar
Tvätt- och sköljmedel bekostas av den enskilde.
Reviderat 061025.
Verksamhetscontroller 200701
12
Bilaga 2
INSATSKATALOG FÖR TJÄNSTER INOM HEMTJÄNSTEN.
1.
1.1.
INSATS
Hemtjänst
Insatser av servicekaraktär
Skötsel av hemmet
Städning
INTERVALL
TID
2 rum o kök; var 3:e vecka
Tvätt
Var 14:e dag el. oftare vid
särskilda behov.
30 – 120
min/gång
30-120
min/gång
Max.10
min/gång
1 gång/vecka
30 – 60
Tömning av sopor
Inköp och ärenden
Inköp av dagligvaror
Verksamhetscontroller 200701
13
1.2
Apoteksärenden
1 gång/mån
min.
15 – 60
min.
Personlig omvårdnad
Morgon
Kväll
1 gång/dag
I gång/dag
30-60 min
30 min.
Individuell bedömning
30-60 min
30-60 min.
Enstaka insatser
Personlig hygien
Dusch/hårtvätt, inkl. på- och
avklädning
På- och avklädning
Stödstrumpor( som ej är på
delegation av primärvård)
Förflyttningshjälp
Hjälp i samband med
toalettbestyr
Natthjälp
1.3.
1.4.
Matdistribution
Leverans av matlåda
Värmning, servering, disk och
ev. matning
Hjälp med hel måltid inkl.
tillredning av mellanmål
Trygghetslarm
Trygghetsringning
Verksamhetscontroller 200701
15-30 min.
15 min.
15-30 min.
15
min/gång.
10 – 30
min/gång
I gång/dag
1 – 3 ggr/dag
10 min.
15 - 30 min.
1 –3 ggr/dag
30 – 60 min
Schablontid per kund/mån.
1 gång/dag
60 min.
5 min.
14
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards