Etik och moral, undervisningsval i Deweyansk belysning

Etik och moral, undervisningsval i
Deweyansk belysning
Elisabeth Hesslefors Arktoft
Ämnesdidaktik vid GU
Att undervisa är att välja
Elevens intresse - elevens behov?
Ämnesdidaktik i inriktningarna
• Minst 20% av resursen reglerat genom
beslut av nämnden
Historik vid GU
• Fack didaktik fenomenografi,
läroplansteori, 1980-tal
• Påbyggnadsutbildningar
• Ämnesdidaktik från grund till forskarutb.
1999
•
Ämnesdidaktik på IPD
• Enheten ämnesdidaktik cirka 50 varav
nästan hälften forskarutbildade eller
doktorander
• SOL enheten 33 cirka 10 forskarutb.
Att undervisa är att väljaprojektet
•
Projektet vill öka kunskapen om vad studenterna lär sig under utbildningen, hur deras
erfarenheter och tänkande kring val av undervisningsinnehåll, en viktig del av deras
didaktiska medvetenhet,etableras och förändras under utbildningen och det första
läraråret.
• Vad avgjorde valet i förhållande till den
lektion jag nyss sett?
• Varför ?
AnnMari:
Elevernas tankar, associatoner och intresse bör
styra valet
Att du får med dem, väcker dem och berör dem
Att få igång tänkande och associationerna
Emma:
Att uppgifterna är öppna och passar alla.
Intresse och erfarenheter skall styra
Magnus:
Man måste också utgå från det aktuella runt
omkring förutom läroböcker och kursplaner.
Att ta reda på vad de kan och vill lära sig, det vill
jag sen när jag kommer ut.
Att eleverna lär sig något är det viktiga
Ella:
De skulle få egna upplevelser och utmanas
Det beror på intresse
Det beror på vad de ”behöver”
Alva:
Jag väljer så alla kan vara med och att det kan
vara utvecklande för var och en.
Att lära sig se och upptäcka mer om världen
Att det (skapandet)blir ett verktyg att förstå och
upptäcka sig själv
Sånt som berör barnen som de har en relation till
Skulle Dewey vara nöjd?
• I alla svaren kan man utläsa att elevernas
erfarenheter intresse, erfarenheter och
motivation är en självklarfaktor att ta hänsyn
till.
• ” det är ju givet man vet ju hur man
fungerar själv och det har vi verkligen
präntats in i på utbildningen” .
Deweys erfarenhetsbegrepp
• Dewey (1938) Experience and Education.
• Två kriterier: kontinuitet och interaktion.
Dewey
• Undervisningen bör fånga den naturliga
nyfikenheten och åstadkomma en djupare
undersökning som gör att eleven
utvecklas.
Syntes
• Dessa båda kriterier; kontinuitet och
interaktion belyser det samtida respektive
det tidigare och framåtriktade.
• Vad man lärt sig av en erfarenhet ger oss
ett sätt att förstå och hantera nästa.
• De olika erfarenheterna man gör i livet
hänger på så sätt samman i en ständigt
pågående process.
Vi - omvärlden
• Erfarenhetsaspekterna bildar ett komplex
av relationer mellan oss själva och
omvärlden och relation till tidigare
erfarenheter av den omgivning som då
gavs.
• För Dewey är det dessa relationer som är
de viktiga att peka ut i
utbildningssammanhanget.
Hur Dewey löser dilemmat
• Olika infallsvinklar på samma
problemområde
• Inte ett "både och”
• Något nytt, ett nytt perspektiv som skapar
nya frågor och ger att en ständig process
sker.
• En SYNVÄNDA?
Intervjuer i yrket
• Samma uttryck om elevernas intresse men
också behov mer konkret uttryckt
• Många har kopplingar till
värdegrundsperspektiv
Skulle Dewey vara nöjd?
• lika självklart som ”luften vi andas” är att
elevernas erfarenheter och intresse skall
styra innehåll och uppgifts val.
• Vad och varför inte lika tydligt uttryckt.
Observerade lektioner
• Med sagans hjälp uppmärksamma empatisk
förmåga - hur det känns att bli retad, Förskola
• Judendom –kristendom - islam, intervjuteknik jämföra skapelseberättelser -likheterna i
religionerna, år 7
• Storyline, Amoritz om kärlek – relationer moraliska dilemman, år 8
• Schyssta kompisar- tema med inspiration från
Charliematerialet, år 4
• En saga om spöken som barnen var upptagna
av- bearbeta rädsla, Förskola
Cillas lektion i år 4
”Idag skall vi jobba med egenskaper” säger Cilla som
introduktion.
Jobbet består av att föreslå egenskaper man kommer på
som är goda egenskaper
Snäll, smart, stark, smidig, glad, duktig, uthållig
Jobbet består också av att tillskriva sina klasskamrater
positiva egenskaper
”Men dom jag inte känner vad gör jag med dom?
”Kan jag skriva opositiva ? ”
Cilla: ”Vad tror du?”
Mina reflektioner:
• Det goda barnet – bara man skapar rätt
erfarenheter så kommer rätt moral att
utvecklas?
• Etik?
• Elevens behov eller skolans skapade
behov?
• Resultat av individualism och
förhandlingsuppfostran skapar nya krav på
skolan?