Avdelningsplan-2017 gymnasiet

advertisement
Avdelningens verksamhetsplan 2017
Avd gymnasieskola - gymnasiesärskola
Innehållsförteckning
1 Ansvarsområde och organisation ...........................................................................................3
2 Analys .....................................................................................................................................4
3 Styrkort ...................................................................................................................................9
3.1
Verksamhet ................................................................................................................................................................................... 9
Avd gymnasieskola - gymnasiesärskola, Avdelningens verksamhetsplan 2017
2(13)
1
Ansvarsområde och organisation
Skolformer: Gymnasieskola / Gymnasiesärskola
Avdelning Gymnasium Skövde
Västerhöjd:
Gymnasieskola:
Enhet 871 - Rektor Marcus Björk
Enhet 872 - Rektor Ewa Hjerpe
Enhet 873 - Rektor Erik Eriksson
Enhet 874 - Rektor Marie-Louise Brage
Enhet 875 - Rektor Peter Hjortmar
Kavelbro:
Gymnasieskola:
Enhet 876 - Rektor Fredrik Hasselplan
Enhet 877 - Rektor Anna-Lena Göthberg
Enhet 878 - Rektor Petra Björk
Gymnasiesärskola:
Enhet 881 - 882 Rektor Christina Ljungberg
Enhet 879 - Administrativ chef Cathrine Andersson Mäkinen (GS Kavelbro/GS Västerhöjd)
Antal medarbetare:
- Tillsvidareanställd personal: 269* inklusive långtidssjukskriven personal
- Visstidsanställd personal: 48
* Utöver pedagoger och elevassistenter ingår även administrativ personal, administrativ chef samt rektorer i underlaget.
Antal elever:
- Gymnasieskolan: 1 966 elever
- Introduktionsprogrammen: 237 elever (inklusive 11 elever IMPRO)
- Gymnasiesärskolan: 81 elever
Totalt: 2 284 elever
Avstämningsdatum: 2017-01-15
Avd gymnasieskola - gymnasiesärskola, Avdelningens verksamhetsplan 2017
3(13)
2
Analys
Inledning
Analyser av resultatmätningar och text under övriga rubriker är en sammanfattning av Svep Årsrapport 2016 för
Gymnasiet och Gymnasiesärskolan. Inför 2017 är en del av resultatmätningarna, se nedan, separerade för
Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan samt Introduktionsprogrammen men även reviderade.
Gymnasieskolan
Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiet
Avdelningen ligger något lägre (14,0) satt i relation till föregående år (14,1). Målvärdet är således inte uppnått (15,0).
Den genomsnittliga betygspoängen för gymnasiet har över tid legat i paritet (något över/under) riket. Det är svårt att dra
någon slutsats gällande förändringen utöver att ingångsvärdet för eleverna succesivt har blivit lägre på några av
programmen de senaste åren vilket även konfirmeras till del av rektorernas analyser. Eleverna upplevs ha svårare att nå
målen i en del kurser, exempelvis matematik vilket även föranledd ökade stödinsatser som exempelvis matematikstugor
m.m. Generellt finns en upplevelse att eleverna som går på yrkesprogram har ett ökat behov av stöd samtidigt som
andelen som klarar sin yrkesexamen är hög.
Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen inom tre år
Resultatet har minskat (73 %) i jämförelse med föregående år (77 %). Gymnasiet når inte upp till målvärdet (85 %) men
ligger betydligt högre än riket (64 %).
Andel elever på gymnasieskolan med examensbevis
Avdelningen ligger något högre (91,1) än föregående år (90,9%). Troligen finns det en koppling mellan genomsnittlig
betygspoäng och andelen elever med examensbevis.
Andel gymnasieelever med behörighet till högskola
Resultatet ligger i paritet (65 %) med föregående år (65,3%) och något under riket (71,3).
Sammantaget gällande ovanstående fyra resultatmätningar finns anledning att analysera resultaten djupare vilket
kommer genomföras under 2017. Traditionellt ligger Gymnasium Skövde högt gällande andelen elever som fullföljer
sin utbildning inom tre år (vilket även uppmärksammats av SKL, Sveriges Kommuner och landsting) vilket blir
intressant i jämförelse med den genomsnittliga betygspoängen på gymnasiet, andelen elever på gymnasieskolan med
examensbevis samt andelen gymnasieelever med behörighet till högskola.
Resultatet i brukarundersökningen/elevenkäten för åk 2 (Markör) påvisar att eleverna trivs mycket bra på sina program.
Detta tillsammans med att Barn och elevhälsan tillsammans med rektorerna framarbetat gemensamma rutiner för stöd
till elev är troligen anledningar till att en så hög andel elever slutför sin utbildning på utsatt tid. Noterbart är även att
Gymnasium Skövde har en mycket hög andel elever som kommit in på sitt förstahandsval.
Andel gymnasieelever på yrkesprogram med grundläggande behörighet till universitet och högskola
Resultatet har minskat (36,7%) i jämförelse med föregående år (38,5%) och ligger under målvärdet (40 %), men över
riket (34,5).
Andel elever på yrkesprogram som uppnår grundläggande högskolebehörighet av de som valt att läsa till detta
Resultatet (81,6 %) ligger i paritet med föregående år (81,7): Det finns uppenbara skillnader i resultaten mellan
programmen vilket behöver analyseras. Generellt är det dock fler elever på BF, HA och VO som väljer att studera för
att nå grundläggande behörighet än på exempelvis BA, EE och VF vilket kan bero på att en del av de
behörighetsgivande kurserna inte ingår i timplanen redan från början på de sistnämnda, alternativt att det finns en
tydligare utgång mot yrken som kräver eftergymnasial utbildning. I övrigt är förutsättningarna likvärdiga inom
Gymnasium Skövde vilket innebär möjlighet att läsa utökad studiekurs på yrkesprogrammen för att nå grundläggande
högskolebehörighet. Då behovet av stödinsatser ökat på yrkesprogrammen i gymnasiegemensamma ämnen kan det
möjligen finnas belägg för att eleverna nöjer sig med att nå godkänt betyg i dessa kurser. Resultatet gällande andel
elever på yrkesprogram som uppnår grundläggande högskolebehörighet är jämförbart med andelen gymnasieelever med
behörighet till högskola vilket troligen är normalt i jämförelse med övriga resultat.
Genomsnittlig ogiltig frånvaro för elever på nationella program i gymnasieskolan
Utfallet (1,7 %) är marginellt högre än för föregående år (1,4 %), ligger inom felmarginalen och får bedömas vara lågt.
Den ogiltiga frånvaron har succesivt minskat inom avdelning Gymnasium Skövde vilket kan bero på ett antal olika
faktorer som ökad kontroll och åtgärd från Centrala Studiestödsnämnden samt förbättrade rutiner på skolorna där
samverkan mellan elevhälsa, mentor och undervisande lärare möjliggör snabbare och bättre insatser gentemot elever
som skolkar. Noterbart är även att resultatet i brukarundersökningen/elevenkäten för åk 2 (Markör) påvisar att eleverna
trivs mycket bra på sina program/skolor vilket även troligen påverkar frånvaron i ett positivt perspektiv.
Avd gymnasieskola - gymnasiesärskola, Avdelningens verksamhetsplan 2017
4(13)
Studieavbrott - antal elever på gymnasieskolans nationella program
Andelen studieavbrott (74 st.) har ökat från föregående år (66 st.). Ökningen går ej att följa upp i rektorernas
årsrapporter vilket innebär att den behöver analyseras ytterligare med förslag på åtgärder för att motverka studieavbrott.
Noterbart är att ökningen står i motsättning till övriga resultat samt brukarundersökningen/elevenkäten för åk 2
(Markör).
Totalt antal medarbetare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan
Resultatet 85,5% (Målvärde: 85 %) för Gymnasieskolan ligger något över riket (79 %).
Traditionellt sett har rörligheten varit mycket för att inte säga extremt låg inom avdelning Gymnasium Skövde. Utöver
pensionsavgångar har det varit mycket få lärare som valt att sluta och då oftast på grund av flytt, studier eller av andra
anledningar. Rekryteringsläget har även varit bra med många sökande till annonserade tjänster med undantag av vissa
kategorier av yrkeslärare samt en del tjänster med speciella ämneskombinationer.
Inför läsåret 2016/2017 upplevde rektorerna att rekryteringsläget förändrades radikalt dels utifrån att det var färre som
sökte annonserade tjänster men även utifrån att 5 - 6 tjänster inte var tillsatta när semestrarna startade vilket innebar att
några rektorer arbetade med rekrytering under i stort sett hela sommaren. Ytterligare vakanser resulterade i att
rekryteringsprocesser fortgick även en bit in på höstterminen 2016. I nuläget är dock samtliga tjänster tillsatta med
behöriga lärare utom i något enstaka fall.
Utöver redan nämnda lärarkategorier är skillnaden mot tidigare år att det nu även är svårare att rekrytera lärare i
gymnasiegemensamma ämnen som exempelvis svenska, engelska m.m. Generellt kan man säga att det är brist på
behöriga lärare i allmänhet.
Gymnasiesärskolan
Andel elever på gymnasiesärskolan som arbetar eller studerar efter slutförd utbildning
Resultatet har ökat (90,9%) från (74 %) föregående år vilket innebär att 10 av 11 berörda elever studerade eller var i
arbete. Inkluderingen av Gymnasiesärskolans nationella program kommer troligen att ytterligare kvalitetssäkra
möjligheterna för eleverna till meningsfull sysselsättning efter slutförd utbildning då kontaktytan ökar gentemot berörda
branscher utifrån att det kommer genomföras gemensamma programråd m.m.
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på gymnasiesärskolan
79% (Målvärde: 100 %) för Gymnasiesärskolan vilket innebär något under riket (84,4%). Se ovan.
Introduktionsprogrammen
Andel elever som byter från introduktionsprogrammen till ett nationellt program
28% vilket är under målvärdet (35 %).
Antal elever som går mer än ett år på IM
34 av 64 elever gick mer än ett år på Introduktionsprogrammen läsåret 2015/2016 vilket är högre än målvärdet som är
15 %. Sammantaget är en upplevelse från rektor att eleverna idag dels har sämre förutsättningar, lägre betyg samt ofta
en bekymmersam social situation som försvårar möjligheterna att erhålla/läsa in godkända grundskolebetyg på ett år.
Screeningen som genomförs på eleverna i åk 1 bekräftar att förkunskaperna generellt är väldigt låga för ett antal elever.
Resultatet bör analyseras ytterligare med förslag på åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
Studieavbrott - andel elever på IM
Antalet studieavbrott har ökat (40 %) jämfört med föregående år (29 %) vilket innebär att 59 elever (av 147) valt att
avsluta sina studier på IM. Anledningen till ökningen bör analyseras ytterligare med förslag på åtgärder då de elever
som lämnar utbildningen högst troligt kommer omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
Andel elever på IM Preparandutbildningen som uppnått behörighet till ett nationellt program
Ingen elev på IM har valt att läsa Preparandutbildningen läsåret 2015/2016. Resultatet är likvärdig med hur det ser ut i
riket då Preparandutbildningarna generellt lockar få eller inga elever. Resultatet bör utvärderas i samband med översyn
av Introduktionsprogrammets verksamhet med förslag på åtgärder.
Andel elever på Programinriktat individuellt val (PRIV) som klarat grundskolebetyget/en med minst E
Resultatet (36 %, 5 av 14 elever) är något sämre än föregående år (40 %). Eleverna som går Programinriktat val har ofta
låg motivation för att läsa upp grundskolebetyg som saknas. Introduktionsprogrammet har försökt olika åtgärder för att
komma tillrätta med problemet som anpassat schema m.m. men eleverna väljer bort grundskoleämnet till förmån för
gymnasiekurser. Resultatet måste således analyseras ytterligare med förslag på åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
Avd gymnasieskola - gymnasiesärskola, Avdelningens verksamhetsplan 2017
5(13)
Elevnärvaro på Introduktionsprogrammen
Elevnärvaron har ökat från 73,6% 2015 till 86,9% 2016. Målvärdet är 92 %. Den ogiltiga frånvaron har succesivt
minskat inom avdelning Gymnasium Skövde vilket kan bero på ett antal olika faktorer som ökad kontroll och åtgärd
från Centrala Studiestödsnämnden samt förbättrade rutiner på skolorna där samverkan mellan elevhälsa, mentor och
undervisande lärare möjliggör snabbare och bättre insatser gentemot elever som skolar från undervisningen. Noterbart
är även resultatet i brukarundersökningen/elevenkäten för åk 2 (Markör) påvisar är att eleverna trivs mycket bra på sina
program/skolor vilket även troligen påverkar frånvaron i ett positivt perspektiv.
Andel inskrivna ungdomar inom Aktivitetsansvaret, exklusive IM, som inte är i sysselsättning
Andelen ungdomar som omfattas av Aktivitetsansvaret har ökat (57 %) i jämförelse med föregående år (47 %) vilket
troligen till del bekräftar en ökad andel studieavbrott från gymnasiets nationella program samt
introduktionsprogrammen. Resultatet bör följas upp ytterligare.
Under de senaste sex månaderna har det totalt varit 95 ungdomar inskrivna exkl. IM. Av dessa har 54 ungdomar varit
registrerade under annan sysselsättning (10) , ingen sysselsättning (12) eller okända (32).
Från och med den 1 juli 2016 övergick ansvaret för Aktivitetsansvaret till Avdelning Barn och elevhälsan vilket innebär
att aktiviteten flyttas från och med 2017.
Kvalitetssäkrade rutiner för övergångar inom 0-19 årsperspektivet
Arbetet med att kvalitetssäkra övergångar mellan grundskolan och gymnasiet pågår som ett led i Sektor Barn och
utbildnings tre beslutade utvecklingsområden - Ledarskap, Barn och elevhälsa samt Rättssäkerhet men även inom
ramen för tillskapade Programråd för för-, grund- och gymnasieskolan. I nuläget arbetar avdelningen efter rutiner som
är framtagna i samarbete med Barn och elevhälsan.
Elevers ansvar, delaktighet och inflytande Brukarundersökningen/elevenkäten för åk 2 (Markör) påvisar att resultatet
av frågorna som berör elevernas upplevelse gällande delaktighet och inflytande är relativt högt för avdelning
Gymnasium Skövde som helhet, men skiljer sig åt mellan enheter/program vilket måste analyseras ytterligare med
förslag på åtgärder vilket även en del av rektorerna konstaterat i sina årsrapporter. Resultatet i brukarundersökningen /
elevenkäten för åk 2 (Markör) bör även beaktas i det fortsatta arbetet med satsningen på formativ bedömning. Se bilaga.
Enligt rektorerna engageras eleverna i frågor som rör deras utbildning och vardag genom klassråd, programelevråd,
programråd, och skolövergripande programråd. En elevkår är etablerad på GS Västerhöjd medan det varit svårt att
skapa samma engagemang på GS Kavelbro. En rektor per skola ansvarar för kontakten gentemot elevkår och
studentkommitté.
Antal anmälda kränkningar under perioden
Barn-och utbildningsnämnden har under perioden mottagit 24 anmälningar avseende kränkande behandling,
diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier som berör gymnasiet samt gymnasiesärskolan. Ingen anmälan har
gått vidare till Skolinspektionen under föregående år. Antalet anmälningar är lågt dels satt i relation till antalet elever,
men även hur eleverna svarat i brukarundersökning/elevenkät åk 2 (Markör) vilket skapar utrymme för uppfattningen
att det bör finnas ett ”mörkertal”, elever som av någon anledning inte väljer att anmäla.
Utifrån resultatet i brukarundersökningen/elevenkäten för åk 2 (Markör), kan man mycket generellt tillstå att eleverna
trivs inom Gymnasium Skövde (93% uppger att de trivs helt/i stora drag på sitt program) samt känner sig trygga och
respekterade (92% helt/i stora drag). Dock finns det uppenbara brister med hänvisning till hur eleverna svarat på några
program gällande ett antal enskilda frågor som ska beaktas i det fortsatta likabehandlingsarbetet.
Likabehandlingsplanen - planen för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska uppdaterats/revideras
varje läsår för respektive enhet i samverkan med lärare och elever. Med hänvisning till Sektor Barn och utbildnings tre
beslutade utvecklingsområden - Ledarskap, Barn och elevhälsa samt Rättssäkerhet utbildades förskolechefer och
rektorer under våren 2016 i Diskrimineringsombudsmannens verktyg som ska ligga till grund för det fortsatta
värdegrundsarbetet. Som underlag använder rektorerna även brukarundersökningen/elevenkäten som genomförs i åk 2
(Markör) samt återkoppling från elevernas hälsosamtal med skolsköterska.
Aktiviteter/utvecklingsområden:

Analys av samtliga resultatmätningar för Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen
under 2017 på enhets- och programnivå med stöd av SIRIS samt brukarundersökningen/elevenkäten för åk 2
(Markör). Målet är dels att skapa ett tydligare förhållningssätt till nuvarande resultat, men även ge underlag till
förslag på åtgärder för att nå uppsatta målvärde omskrivet öka måluppfyllelsen för avdelningen som helhet.
Avd gymnasieskola - gymnasiesärskola, Avdelningens verksamhetsplan 2017
6(13)
Utvärdering av kurser och betyg och formativ bedömning
Det finns en samstämmighet gällande att utvärderingar genomförs efter avslutad kurs samt även enligt några rektorer
under kursens gång, samt efter avslutade moment m.m. Utvärderingarna kan vara muntliga, skriftliga alternativt ITbaserade. Differensen i svaren från rektorerna gällande hur enskilda lärare, ämnes- och programarbetslag arbetar med
uppföljning och utvärdering som en naturlig del av verksamheten påvisar dock att det till del saknas dels ett gemensamt
överenskommet förhållningssätt till frågan, men även kvalitativa modeller för analys och resultatförståelse trots
kompetensutvecklingsinsatsen med formativ bedömning.
Det finns tveksamheter gällande kvalitén utifrån ett helhetsperspektiv för avdelningen då några rektorer uppger att
utvärderingarna inte genomförs på ett naturligt och systematiskt sätt på deras program vilket även till del bekräftas av
brukarundersökningen/elevenkäten för åk 2 (Markör), se bilaga 4, och då framför allt gällande återkopplingen till
eleverna. Som motvikt finns det även rektorer som upplever att det fungerar mycket bra på deras enheter och program
där arbetet med att förbättra utvärdering, analys och återkoppling till eleverna på individ-, klass- och programnivå har
börjat ge resultat.
Metoderna för att samla in underlag är dels kursutvärderingar, utvärderingar av programmens verksamhet, enhets
specifika enkäter samt nämnd brukarundersökning m.m.
Kompetensutvecklingsinsatsen med Formativ bedömning har delvis blivit en naturlig del av den pedagogiska och
metodiska diskussionen, men de olika ämnesarbetslagen har kommit olika långt. Under läsåret har det genomförts ett
nödvändigt omtag med formativ bedömning dels utifrån tillskapandet av ett extra ”ämnesarbetslagsmöte” kallat Ämne 5
för samtliga lärare samt rektorer där fokus enbart ska ligga på betyg och bedömning men även utifrån fortsatta
satsningar på ämnes- och programarbetslag.
Avdelningen har även efter beslut i ledningsgruppen för Sektor barn och utbildning implementerat och börjat använda
ett underlag inför utvecklingssamtal i Fronter jämförbar med den som idag används på grundskolan för att
kvalitetssäkra återkopplingen till elever och vårdnadshavare vid utvecklingssamtalen.
Aktiviteter/utvecklingsområden:


Utveckla rutinerna/formerna för utvärdering av kurs/kursmoment med målet att dels kvalitetssäkra, men även
tillse att utvärdering sker efter samtliga slutförda kurser.
Fortsatt implementering, uppföljning och utvärdering av Formativ bedömning kombinerat med andra metoder
som kollegiehandledning m.m.
Elever i behov av stöd
Rektorerna arbetar utifrån för avdelning Gymnasium Skövde fastställda rutiner gällande särskilt stöd till elev. De
senaste årens utveckling av Barn och elevhälsans arbetsformer, rutiner och samverkan inom Gymnasium Skövde har
varit mycket positiv utifrån ett rättssäkert perspektiv där elever erbjuds tidigt, konkret och relevant stöd för att om
möjligt kunna nå målet för sökt utbildning. Om en verksamhet ska präglas av - hög kvalitet och effektivitet är det en
absolut nödvändighet att det finns ett väl fungerande samspel mellan rektor, mentor, undervisande lärare samt Barn och
elevhälsans olika funktioner.
Överlag anser rektorerna att rutinerna fungerar bra samt att avdelningen som helhet blir allt bättre på att möte elevers
behov av särskilt stöd. Utöver fastställda rutiner nämns ytterligare några framgångsfaktorer:




Professionaliseringen av rollerna inom elevhälsan. Avdelningschefen för Barn och elevhälsans har under de
senaste åren drivit ett mycket kvalitativt utvecklingsarbete med sin personal.
Mentorsutbildningen i samarbete med Barn och elevhälsan som genomförs i anslutning till start av nytt läsår.
Studieverkstaden på GS Kavelbro samt
sommarskola, extra satsningar gentemot matematik m.m.
Aktiviteter/Utvecklingsområden:



Fortsätta att utveckla rutinerna för elever i behov av stöd med hänvisning till Skolinspektionens tillsyn hösten
2016 i samverkan mellan Barn och elevhälsan och samtliga rektorer/enhetschefer inom Gymnasium Skövde.
Utveckla rutinerna/formerna för överlämningar mellan grund- och gymnasieskolan.
Barn och elevhälsans personal arbetar idag i fastställda team gentemot respektive rektor vilket skapar en
relativt statisk verksamhet som förutsätter att behovet till del är lika stort på alla enheter. En översyn gällande
hur man kan tillskapa extra insatser/styra om resurserna utifrån behov bör genomföras under 2017.
Avd gymnasieskola - gymnasiesärskola, Avdelningens verksamhetsplan 2017
7(13)
IM - Introduktionsprogrammen
Eleverna som studerar på IM upplevs ha behov av stöd i betydligt högre grad än tidigare, vilket gör att vägen till
behörighet och att bli antagen på ett nationellt program blir både komplexare samt riskerar ta längre tid. Det finns en
tendens att personalen engageras i elevernas sociala problem vilka ofta tar överhanden över studierna då även frånvaron
är hög. Under läsåret 2016/2017 har inga elever valt Preparandutbildningen med målet att bli behöriga inom ett år. En
stor del av lärarresurserna satsats istället på de elever som inte vill läsa teoretiska kurser, utan måste ha en praktisk
verksamhet eftersom de inte kan vara i stora grupper m.m. Detta gör att eleverna tenderar att vara kvar längre på IM,
innan de går vidare till nationella program eller annan verksamhet. Även måluppfyllelsen gällande Andelen elever på
Programinriktat individuellt val (PRIV) som klarar grundskolebetyget/en med minst E är idag för låg.
På grund av de senaste årens ökning av nyanlända ungdomar har Språkintroduktionen expanderat, vilket ökat
rekryteringsbehovet av personal men även behovet av ändamålsenliga lokaler. Expanderingen av Språkintroduktionen
har varit svår att förutse och hantera utifrån ett pedagogiskt men även ekonomiskt perspektiv
Satsningen på ”Snabba Spåret” har varit mycket lyckad och lett till att ett antal elever påbörjat studier på
högskoleförberedande program på Gymnasium Skövde Västerhöjd. Målet är att dessa elever ska ha möjlighet att erhålla
en gymnasieplats inom 1 - 1,5 år utifrån inlästa kurser på grundskolenivå samt genom validering av tidigare betyg.
Även om det finns delar av verksamheten som fungerar bra/tillfredställande är upplägget för hela IM i behov av
revidering utifrån att öka fokus på studier med målet att eleverna ska bli behöriga till ett gymnasieprogram i högre grad
än i dag alternativt hitta andra vägar till utbildning eller yrke.
Aktiviteter/utvecklingsområden:



Se över och kvalitetssäkra hela verksamheten på IM med hänvisning till Skolinspektionens tillsyn hösten 2016
i samverkan mellan Barn och elevhälsan.
Öka samverkan mellan grundskolan och gymnasiet kring elever som riskerar att inte nå målen för att komma in
på ett nationellt program.
Utveckla rutinerna/formerna för överlämningar mellan grund- och gymnasieskolan.
Avd gymnasieskola - gymnasiesärskola, Avdelningens verksamhetsplan 2017
8(13)
3
Styrkort
Perspektiv:
3.1 Verksamhet
3.1.1 Ge barn och unga bästa förutsättningarna för utveckling och lärande
Resultatmätning
Målvärde
Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiet
15
Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen inom tre år
85 %
Andel elever på gymnasieskolan med examensbevis
90 %
Andel gymnasieelever med behörighet till högskola.
85 %
Andel gymnasieelever på yrkesprogram med grundläggande
behörighet till universitet och högskola.
40 %
Andel elever på yrkesprogram som uppnår grundläggande
högskolebehörighet av de som valt att läsa till detta.
100 %
Genomsnittlig ogiltig frånvaro för elever på nationella program
i gymnasieskolan
0%
Studieavbrott - antal elever på gymnasieskolans nationella
program.
0 st
Totalt antal medarbetare med pedagogisk högskoleexamen i
gymnasieskolan
90 %
Kvalitetssäkrade rutiner för övergångar inom 0-19
årsperspektivet
Helt
Elevers ansvar, delaktighet och inflytande
Helt
Skolan ger eleverna underlag för framtida studie- och yrkesval
I stora drag
Andel elever på gymnasiesärskolan som arbetar eller studerar
efter slutförd utbildning
100 %
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på
gymnasiesärskolan
100 %
Kvalitetssäkrade rutiner på gymnasiesärskolan för övergångar
inom 0-19 årsperspektivet
Helt
Elevers ansvar, delaktighet och inflytande på
gymnasiesärskolan
Helt
Avd gymnasieskola - gymnasiesärskola, Avdelningens verksamhetsplan 2017
9(13)
Resultatmätning
Målvärde
Skolan ger eleverna på gymnasiesärskolan underlag för
framtida studie- och yrkesval
I stora drag
Andel elever från introduktionsprogrammen som söker och
antas på ett nationellt program
35 %
Antal elever som går mer än ett år på IM
15 st
Studieavbrott - andel elever på IM
15 %
Andel elever på IM Preparandutbildningen som uppnått
behörighet till ett nationellt program
100 %
Andel elever på Programinriktat individuellt val (PRIV) som
klarat grundskolebetyget/en med minst E
80 %
Elevnärvaro på Introduktionsprogrammen
95 %
Kvalitetssäkrade rutiner på Introduktionsprogrammen för
övergångar inom 0-19 årsperspektivet
Helt
Elevers ansvar, delaktighet och inflytande på
Introduktionsprogrammen
Skolan ger eleverna på Introduktionsprogrammen underlag för
framtida studie- och yrkesval
Antal anmälda kränkningar under perioden
0 st
Antal anmälda kränkningar som gått vidare till
Skolinspektionen under perioden
0 st
Antal anmälningar kring särskilt stöd som gått vidare till
Skolinspektionen under perioden
0 st
Aktivitet/åtgärd
Integrering av
Gymnasieskolan
och
Gymnasiesärskolan
Bakgrund
Syfte/effekt
I den nya reformen för
gymnasiesärskolan är en av
intentionerna att öka utbyte
och samverkan mellan
gymnasiesärskolan och
gymnasiet.
Huvudsyftet med
integreringen är att samla
resurser och kompetens
med fokus på att optimera
elevernas skolgång i så hög
grad som möjligt. Elever
som idag går på
Gymnasiesärskolan
kommer får tillgång till
ända-målsenliga lokaler,
samt även få bättre
möjligheter till APL vilket
på sikt kan leda till ökade
möjligheter att få
Nationella
målområden
Kunskaper
Avd gymnasieskola - gymnasiesärskola, Avdelningens verksamhetsplan 2017
Skolform
/verksam
het
Beslutad
av:
Flera
verksamh
eter
10(13)
Aktivitet/åtgärd
Bakgrund
Syfte/effekt
Nationella
målområden
Skolform
/verksam
het
Beslutad
av:
sysselsättning efter
genomförd utbildning.
Eleverna på
Gymnasiesärskolan
kommer som idag i
huvudsak att studera i egen
klass/grupp, men
integreringen möjliggör att
de kan delta i kursmoment,
projekt m.m. tillsammans
med elever som går på
Gymnasiet.
"Snabba Spåret"
Målet är att ge elever som
går på IM, "Snabba Spåret"
en möjlighet att påbörja
studierna på ett nationellt
program så snart som
möjligt. Utgångsläget är
möjligheten till validering av
kunskaper satt i relation till 8
av 12 behörighetsgivande
ämnen samt antagning på så
kallad, Fri kvot.
Att snabbare, inom 1 - 1 1/2
år, ge elever (nyanlända
ungdomar) som går på IM
(Språkintroduktion /
"Snabba Spåret)
möjligheten att påbörja en
utbildning på ett nationellt
högskoleförberedande- eller
yrkesprogram.
Kunskaper
Gymnasie
skola
Kompetensutveckla
sektorns chefer i
resultatförståelse
och analys
I ledarskapet ingår bl. a att
skapa förutsättningar för
elevernas trygghet och
studiero, leda lärarnas
kollegiala lärande och stärka
deras förmåga att utveckla
undervisningen. För att
utveckla undervisningen
behöver elevernas
måluppfyllelse följas upp,
utvärderas och analyseras.
För att ytterligare stärka
förskolechefs/rektors
kompetens att leda
utvecklingen av en
framgångsrik undervisning
samt bedriva en medveten
skolutveckling genom ett
systematiskt kvalitetsarbete
behövs insatser. Det
kollegiala lärandet på alla
nivåer och i ett 0-19
årsperspektiv ska utvecklas
Skickliggöra våra
enhetschefer att leda
skolutveckling
Uppföljning,
utvärdering och
utveckling
Flera
verksamh
eter
Resultat och
analysförståelse
- Bedömningsmatris
er
Uppföljning av betyg och
bedömning samt
kunskapsresultat genomförs
på individ-, kurs- och
programnivå. Uppföljningen
sker i förekommande fall
inom ramen för ämnes- och
programarbetslag. Det finns
en samsyn gällande att man
kommit relativt långt, men
att det inte sker kontinuerligt
på alla nivåer samt att det
efterfrågas ett gemensamt
Att öka kunskapen och
analysförståelsen gällande
måluppfyllelsen
(betygsvärdet) för
Gymnasium Skövde som
helhet satt i relation till
riket.
Att kunna identifiera
förbättringsområden genom
uppföljningen som leder till
ökad måluppfyllelse.
Att öka kvalitén på arbetet
med formativ bedömning.
Bedömning och
betyg
Gymnasie
skola
Avd gymnasieskola - gymnasiesärskola, Avdelningens verksamhetsplan 2017
11(13)
Aktivitet/åtgärd
Likabehandlingsarb
ete
- Likabehandlingspl
an och
ordningsregler
Formulera och
fastställa
förskollärares,
fritidspedagogers
Bakgrund
Syfte/effekt
synsätt/metod samt system
(Qlickwiev) för uppföljning
som stöd. I dag saknas även
en genomgripande analys av
varför Gymnasium Skövdes
betygspoäng ligger på en
genomsnittlig nivå jämfört
med riket.
Bedömningsmatriser införs
från och med läsåret
2016/2017 för samtliga
kurser
parallellt med
kompetensutvecklingsinsatse
r på Qlickwiev.
Aktiviteten är kopplad till:
SBU 2016 prioriterade
utvecklingsområden i 0 - 19årsperspektiv - Barn- och
elevhälsa, Rättssäkra
processer och Ledarskap.
Att Bedömningsmatriser
införs från och med läsåret
2016/2017 för samtliga
kurser
parallellt med
kompetensutvecklingsinsats
er på Qlickwiev.
Inom avdelningens enheter
pågår ett kontinuerligt arbete
med att främja
likabehandling, förebygga
trakasserier och kränkande
behandling, med målet att
samtliga elever känner sig
trygga i sin vardag på
skolorna. Samverkan med
elevhälsan är avgörande för
tidig upptäckt -snabb åtgärd.
En bedömning är att vi har
goda rutiner för att upptäcka
mobbning och kränkningar,
men givetvis kan bli bättre,
då detta är ett ständigt
pågående
förbättringsområde.
Likabehandlingsplan och
ordningsregler ska ses över
och revideras en gång per år
tillsammans med lärare och
elever under ledning av
rektor. Det ska således
finnas en tydlig koppling
mellan enheten/skolan och
likabehandlingsplan samt
ordningsregler.
Aktiviteten är kopplad till:
SBU 2016 prioriterade
utvecklingsområden i 0 - 19årsperspektiv - Barn- och
elevhälsa, Rättssäkra
processer och Ledarskap.
Att fortsätta att utveckla
rutinerna för elever i behov
av stöd på olika nivåer och i
samverkan mellan
elevhälsan, rektorer,
mentorer och lärare.
Utifrån kartläggningen av
förskollärares,
fritidspedagogers och lärares
uppdrag enligt styrdokument
finns ett underlag för att
tydliggöra arbetet kring
Likvärdighet, rättssäkerhet
och kvalitet i
undervisningen för barn och
elever
Nationella
målområden
Skolform
/verksam
het
Uppföljning,
utvärdering och
utveckling
Gymnasie
skola
Utveckling och
lärande
Flera
verksamh
eter
Beslutad
av:
Att fortsätta att utveckla
rutinerna för att upptäcka
och hantera elever som
utsatts för diskriminering,
trakasserier och/eller
kränkande behandling.
Att införa
Diskrimineringsombudsman
nens verktyg
- Planförskolan - som stöd
för likabehandlingsarbetet
för både för-, grund och
gymnasieskola.
Att utveckla och tillskapa
ordningsregler som blir
tydliga och väl kända av
samtliga elever på
enheten/skolan.
Avd gymnasieskola - gymnasiesärskola, Avdelningens verksamhetsplan 2017
12(13)
Aktivitet/åtgärd
Bakgrund
och lärares
uppdrag/ansvar
Syfte/effekt
Nationella
målområden
Skolform
/verksam
het
Beslutad
av:
uppdrag/ansvar i barn och
elevers utveckling mot
målen i ett 0 - 19 års
perspektiv. Nästa steg är att
fastställa hur
uppdragen/ansvaret ser ut i
Skövde kommun.
3.1.2 Skövde ska utvecklas mot att vara en ledande kommun i skolutveckling
Resultatmätning
Målvärde
Systematiskt kvalitetsarbete i skolan
Helt
Under läsåret 2016/2017 har arbetet fortgått med Sektor Barn och utbildnings tre beslutade utvecklingsområden
- Ledarskap, Rättssäkra Processer samt Resultatförståelse. Förskolechefer och rektorer har under hösten 2016 fokuserat
på Ledarskap och Rättssäkra Processer och under januari 2017 startade arbetet med resultatförståelse och analys i ett 0
- 19-årsperspektiv. Arbetet leds av avdelningscheferna för För-, Grund- och Gymnasieskolan samt Barn och elevhälsan
i samarbete med Utvecklingsteamet på Sektor Barn och utbildning.
Under 2017 kommer rektorerna på Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen påbörja arbetet
med att analysera samtliga Resultatmätningar med stöd av SIRIS samt brukarundersökningen/elevenkäten för åk 2
(Markör). Målet är dels att skapa ett tydligare förhållningssätt till nuvarande resultat, men även ge underlag till förslag
på åtgärder för att nå uppsatta målvärde omskrivet öka måluppfyllelsen för avdelningen som helhet.
Aktivitet/åtgärd
Utreda möjligheten
att etablera ett
Tekniskt och
Naturvetenskapligt
centrum inom
Gymnasium Skövde
Bakgrund
Syfte/effekt
Ett av målen i
måldokumentet Utbildning
Skaraborg är att höja
utbildningsnivån och att
bättre motsvara branschernas
behov, vilket också gäller
inom de tekniska och
naturvetenskapliga yrkena.
Därför är det viktigt att ett
Tekniskt och
Naturvetenskapligt centrum
har en nära koppling
gentemot branschen och att
ett nära samarbete med
lokala företag upprättas.
Ett Teknisk och
Naturvetenskapligt centrum
ska öka möjligheterna för
samverkan med berörda
avnämare som arbetsliv,
högskolor/universitet med
flera, samt även med inom
kommunen verksamma
fristående gymnasieskolor.
Centret ska även bli ett nav
i utbildning inom teknik och
naturvetenskap för Sektor
Barn och utbildning utifrån
ett 0 - 19 årsperspektiv
genom att öppna upp för
projekt, studiebesök m.m.
tillsammans med för- och
grundskolan samt Balthazar
Science
Center AB
Utredningen ska bedrivas
med hjälp av
omvärldsspaning men också
tillsammans med Högskolan
i Skövde, friskolor,
branscher samt Balthazar
Science Center AB.
Redovisning ska ske senast
160607.
Nationella
målområden
Övrigt
Avd gymnasieskola - gymnasiesärskola, Avdelningens verksamhetsplan 2017
Skolform
/verksam
het
Beslutad
av:
Gymnasie
skola
13(13)
Download