LYK50G, Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för

advertisement
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN
LYK50G, Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för
yrkeslärare, 7,5 högskolepoäng
Social Relations, Conflict Management and Leadership for Vocational
Education, 7.5 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2012-10-09 och senast reviderad
2014-02-05. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2013-03-06.
Utbildningsområde: Undervisning 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
2. Inplacering
Kursen ges på grundnivå och är den sjätte kursen i yrkeslärarprogrammet.
Huvudområde
Utbildningsvetenskap
Fördjupning
- ,-
3. Förkunskapskrav
Godkänt på kurser: LYK10G, LYK20G.
Genomgångna kurser: LYVU10, LYK30G, LYK40G.
4. Innehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i sociala relationer och ojämlikhetsstrukturer och hur dessa påverkar människors
och gruppers olika förutsättningar och framtida möjligheter i samhälle och skola. Dessa strukturella villkor
belyses utifrån olika perspektiv som rör klass, kön, etnicitet och sexualitet. Härmed fokuseras villkor som rör
såväl individ, som grupp och samhälle.
Kursen behandlar teman som sociala relationer, gruppdynamik, ledarskap och konflikthantering. Dessa teman
problematiseras och konkretiseras samt sätts i relation till läraryrket, skola, lärande och yrkesliv. Olika
ledarskapsteorier belyses, med huvudsakligt fokus på pedagogiskt ledarskap. Grupptryck, konformitet,
mobbing, identitet och grupptillhörighet är begrepp som behandlas och relateras till lärares ledarskap.
2/ 3
Konflikters uppkomst och förebyggande konflikthantering studeras både teoretiskt och i tillämpad form.
Kursen innefattar teoretiska och analyserande moment samt praktisk tillämpning i form av gruppövningar och
självständigt arbete. Kursen ger IKT-kompetens genom användning av digitala verktyg. Digitala medier
relateras till kursinnehållet och dess roll och betydelse för skola, lärare och pedagogisk verksamhet belyses.
5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• Redogöra för olika teorier och modeller för ojämlikhetsstrukturer i samhället, gruppdynamik, ledarskap
och konflikthantering
Färdighet och förmåga
• Analysera konflikter utifrån teorier kring konflikthantering
• Tillämpa teorier kring gruppdynamik, ledarskap, social ojämlikhet och konflikthantering för att motverka
diskriminering och andra former av kränkande behandling
• Formulera för yrkespraktiken relevanta frågeställningar inom ramen för kursens teman och diskutera dessa
utifrån teorier och litteratur som ingår i kursen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kritiskt reflektera kring sambandet mellan social ojämlikhet och konflikter
• Kritiskt reflektera kring sociala mediers funktion för sociala relationer och fenomen som exempelvis
nätmobbing
6. Litteratur
Se bilaga.
7. Former för bedömning
Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen samt diskussion och muntlig presentation. För bedömning
ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är
praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och ska vara skriftlig. I det fall kursen har upphört
eller genomgått större förändringar garanteras studenten tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive
ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
Alla seminarie- och workshopstillfällen är obligatoriska. Detta för att säkra att studenterna får träna och
praktisera de färdigheter och värderingsförmågor som beskrivs i lärandemålen. Vid frånvaro erbjuds
studenten att genomgå motsvarande moment så snart det är möjligt.
8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
Vid muntlig examination tillämpas endast betygsskalan Underkänd (U) och Godkänd (G). För att få betyget
Godkänd (G) på kursen krävs G på alla examinationer. För att få betyget Väl godkänd (VG) krävs G på
muntlig examination och VG på hemtentamen.
3/ 3
9. Kursvärdering
Kursansvarig säkerställer att studenterna bereds tillfälle att göra en skriftlig kursvärdering i anonymiserad
form under kursens gång eller i slutet av kursen. I möjligaste mån skall studenterna även beredas möjlighet
till muntlig kursutvärdering. En sammanfattning av resultatet, och eventuella förslag på förändringar, skall
tillgängliggöras för studenterna och behandlas i samband med kursintroduktionen vid efterföljande
kurstillfälle.
10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Undervisningsinslag på engelska kan förekomma.
På kursen används olika former av digital kommunikation mellan lärare och student, samt mellan studenter.
Därför krävs tillgång till dator med internetuppkoppling.
Fastställd av prefekten vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2014-02-05
Litteraturlista LYK50G Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för
yrkeslärare, 7,5 hp
Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis & Lökensgard Hoel, Torlaug (2010) Skriva för att lära. Lund:
Studentlitteratur. (223 sidor) 2:a upplagan.
Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red) (2010) Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och
social skiktning. Malmö: Liber (163 sid.)
Hakvoort, Ilse & Friberg, Birgitta (red.) (2011) Konflikthantering i professionellt lärarskap. Malmö:
Gleerups. (204 sid.) 978-91-40-68162-1
Henning Loeb, Ingrid & Korp, Helena (red.). (2012). Lärare och lärande i yrkesprogram och
introduktionsprogram. Lund: Studentlitteratur.
Thornberg, Robert (2013). Det sociala livet i skolan. Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber.
(378 sidor.) 2:a upplagan
Download