Word - Nora

advertisement
Pressinformation
Hygien börjar på golvet
Golv av rågummi är säkra och miljövänliga
I
åratal
har
sjukhusens
hygienavdelningar
och
andra
hälsovårdsinrättningar försökt stoppa infektioner som förorsakas av
multiresistenta bakterier. Inte bara omfattande preventions- och
hygienåtgärder för patienter och medicinsk personal utan även rätt val
av byggnadsmaterial kan bidra till att förebygga sådana infektioner.
Golvbeläggningen står här starkt i fokus eftersom den upptar en stor
yta i varje byggnad.
Fortfarande smittas i Tyskland varje år en halv miljon sjukhuspatienter av
sjukhusbakterier; 20 000 av dem dör enligt Robert Koch Institut av de här så
kallade nosokomiala infektionerna. Särskilt graverande är fortfarande
följderna av smittan med den grampositiva staphylococcus aureus (MRSA),
som är resistent mot de flesta sorters antibiotika.
Men även utbredningen av gramnegativa stavbakterier ESBL (Extended
Spectrum Beta-Lactamase) har ökat kraftigt under de gångna åren. Den här
bakteriegruppen, till vilken bl.a. hör klebsieller, enterobacter eller salmonella
förekommer i tarmen och producerar ett enzym, som gör många traditionella
antibiotikaformer overksamma. Följden blir allvarliga inflammationer i
urinblåsan, sår- eller andningsvägsinfektioner. Mellan år 2003 och 2008
ökade smittfallen med den här farliga gruppen av bakterier flera gånger om.
Medan kampen pågår mot de multiresistenta bakterierna uppmärksammas
även alltmer de byggnadsmaterial som används, för dessa har ett betydande
inflytande på sjukhusens och andra medicinska inrättningars hygienstandard.
Här spelar arten av golvbeläggning en speciellt viktig roll.
Farliga mikrober i ytbeläggningen
Det kan uppstå hygienproblem när man använder sig av golvbeläggningar av
linoleum eller PVC, eftersom polyuretanskiktet endast är några få
mikromillimeter tjockt och lätt angrips av smutspartiklar. I de fina sprickor
eller mikroskopiskt små hål, som uppstår etablerar sig på mycket kort tid
virus och bakterier.
Ett ur hygienisk synpunkt oklanderligt alternativ utgör här golv av hårdgummi
från nora systems. Genom den extremt täta ytan och det av producenten
integrerade UV skyddet krävs varken ett extra ytskikt eller en lackering.
Därmed har man uteslutit att virus eller bakterier skulle kunna tränga in i
golvbeläggningen.
1
Pressinformation
Ett hygieniskt golv som saknar fogar
I motsats till andra elastiska arter av golvbeläggningar är inga fogar
nödvändiga i nora hårdgummigolv. På så sätt utesluts alla källor till
bakterietillväxt. Sjukdomsalstrande bakterier kan nämligen etablera och
föröka sig i golvfogar, även om golven rengörs noga.
Eftersom nora hårdgummigolv inte innehåller några mjukgörare (ftalater) är
det här uteslutet att materialet skulle kunna krympa, vilket t.ex. är fallet vad
gäller golv av PVC genom att mjukgörarna så småningom avdunstar.
Golvbeläggningar av hårdgummi håller måtten stabila även efter årtionden.
Genom att golven läggs helt utan fogar minskas dock inte enbart risken för
att bakterier skall bita sig fast. Eftersom det med nora golv inte krävs någon
avslutande behandling av fogarna, vilket innebär ytterligare kostnader och
tidsspillan, är nora golvbeläggningar över tid den mest ekonomiska lösningen
för sjukhus och vårdcentraler.
Inom ett komplett hygienkoncept för ett sjukhus är det dessutom av allra
största betydelse att det är problemfritt att desinficera golvet. nora
hårdgummigolv är beständiga mot ytdesinfektionsmedel, okänsliga för fläckar
samt bakterio- och fungistatiska. Även en kort påverkan av lösningsmedel,
förtunnade syror eller lut kvarlämnar inga ständiga spår. Till och med
jodhaltiga substanser kan avlägsnas utan problem.
En undersökning vid Hygiene-Institut der Universität Heidelberg under år
2004 har bekräftat, att golvytor, som har lagts utan fogar med nora
hårdgummibeläggning går att desinficera komplett.
En hållbar lösning för ett hälsosamt inomhusklimat
Det är emellertid inte enbart hygieniska aspekter som talar för en användning
av nora golvbeläggning. Speciellt när det rör sig om sjukhus, vårdcentraler
ocj läkarmottagningar är kvaliteten på inomhusklimatet av stor vikt. Alla nora
golv är helt fria från hälsoskadliga mjukgörare. Med sitt certifierade
golvläggningssystem nora system blue tar företaget ytterligare ett steg på
vägen mot en hälsofrämjande inomhusmiljö för både patienter och
medarbetare.
I nora system blue är inte bara själva hårdgummibeläggningen utan också
allt använt material emissionsrecuderat och får endast behandlas av
kvalificerad personal. Alla enskilda beståndsdelar i den här systemlösningen
uppfyller riktlinjerna för lufthygien inomhus från den tyska myndigheten
Umweltbundesamt och har märkts med det tyska miljösigillet ”Der Blaue
Engel”.
Ytterligare en fördel med att använda nora system blue är den nära
kooperationen under monteringen. Byggherren, golvläggningsfirman och
2
Pressinformation
experterna hos nora system har regelbunden kontakt och kan därigenom
gemensamt reagera på de olika kraven på plats. Dessutom dokumenteras
varje installationsfas exakt – därigenom garanteras transparens och säkerhet
för användare och byggherre.
Eftersom ytan är tlllsluten och utan beläggningsyta är det dessutom med
nora hårdgummigolv möjligt att avstå från aggressiva rengöringsmedel –
även detta innebär en reduktion av emissionerna i inomhusluften.
3
Pressinformation
Enkel rengöring, perfekt hygien. Hybridoperationssalen på Marien-Hospital i
Marl har utrustats med ett hårdgummigolv från nora systems.
I den nya akutmottagningen Notfallzentrum på BG Unfallklinik Frankfurt am
Main garanterar hårdgummigolv från nora systems högsta hygienstandard.
4
Pressinformation
På universitetets barnsjukhus Universitäts-Kinderspital Basel understryker
hårdgummigolvet från nora systems det anspråksfulla designkonceptet
Säkerhet med system.
I nora system blue är både själva golvet och de använda materialen
emissionsreducerade och golvet får endast läggas av kvalificerad
fackpersonal.
5
Pressinformation
*Kopiering tillåten. Skicka oss vänligen ett arkivexemplar.
Om nora systems
nora systems tar fram, producerar och marknadsför högkvalitativa, elastiska
golvbeläggningar samt skokomponenter under varumärket nora®. Företaget
med stamsäte i Weinheim uppstod år 2007 ur firma Freudenberg
Bausysteme KG och är sedan många år ledande på världsmarknaden inom
utvecklingen av golvbeläggningar av hårdgummi. Mer än 1.100 medarbetare
uppnådde 2011 en omsättning på 196,7 miljoner euro.
nora systems är stiftelsemedlem i Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen och understödjer arbetet inom arbetsgrupperna Utbildning samt Hälsa
och välbefinnande. Företaget är sedan år 1996 certifierat som en av de första
tillverkarna av elastiska golvbeläggningar för sitt miljömanagementsystem
(EEC 761/2001) samt är registrerat i EMAS registret. Ytterligare certifieringar
enligt ISO 14001, AgBB, BRE “A“, “Greenguard Indoor Air Quality“ föreligger
likaså liksom de regelbundna kontrollintygen från oberoende sakkunniga,
som t.ex. vid Institut Fresenius. Uthållighet har medtagits i de nya
varumärkesvärden som formulerades år 2008.
Kontakt:
nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
DE-9469 Weinheim
Tel.: +49 6201/80-60 40
Email: [email protected]
Internet: www.nora.com/de
Presskontakt:
Martin Koch
Ledare Kommunikation
Tel.: +49 6201 / 80 – 5629
Fax: +49 6201 / 88 – 5629
Email: [email protected]
6
Download