Äldreboende, vård- och sjukhem

advertisement
Hemtrevligt, säkert
och komfortabelt
dygnet runt
nora® golvbeläggningar av gummi
för äldreboende, vård- och sjukhem
Två som går bra ihop:
nora och miljön
2
Helhetslösningar
är vår specialitet
Det räcker inte att bara skapa en hemtrevlig atmosfär. Därför fokuserar vi allt mer på en
utformning som är anpassad till de äldre eller dementa vårdtagarnas behov. Kraven på
säkerhet och komfort dygnet runt ökar hela tiden, det gäller även för hygienen och de ekonomiska aspekterna. Detta är avgörande kriterier för valet av material, ytstrukturer och färger.
Perfekt för äldreboende, vård- och sjukhem
I arbetet med att förverkliga helhetskoncept spelar valet
av optimala material en avgörande roll för vårdtagarnas
välbefinnande och är något som starkt bidrar till ett uppskattat äldreboende. Gummits karakteristiska egenskaper
gör nora® golvbeläggningar perfekta att använda i
senioranpassade byggnader: inte nog med attraktiva,
hemtrevliga mönster i ett brett färgspektrum. Därtill kommer
en utomordentligt hög brandsäkerhet, perfekta hygieniska
egenskaper och ökad säkerhet i händelse av fall.
Kännetecknande för nora® golvbeläggningar är att de
har en slitstyrka som ligger över genomsnittet. Golven
befinner sig i fantastiskt gott skick även efter många års
användning och slitstyrkan bidrar till att fastigheten behåller sitt värde. En annan pluspunkt: nora® golvbeläggningar har en extremt tät yta och kan därför rengöras
helt utan polishbehandlingssystem.
nora® är hållbart
Att bevara eller till och med förbättra de aktuella levnadsoch miljövillkoren leder till hållbarhet. Skonsam hantering
av naturen och dess resurser utgör en av hörnstenarna i
nora företagskultur. nora® golvbeläggningar är fria
från PVC, mjukgörare (ftalater) och halogener (klor).
Flera oberoende institut har intygat dessa extremt höga
krav på miljöanpassning när det gäller nora® produkter:
I kategorin ”elastiska golvbeläggningar” var nora®
golvbeläggningar först med att få den tyska miljöutmärkelsen ”Blå Ängeln” (UZ 120, p.g.a. låg emission). Låg
emission har stor betydelse för rumsluften, i synnerhet på
ett sjukhem eller servicehus där människorna tillbringar
mycket tid inomhus.
Certifierade
enligt ISO 9001
På säkra golv
dygnet runt
Det faktum att antalet vårdtagare med demenssjukdomar hela tiden ökar skärper kraven på
skydd och vård. Ribban höjs, vilket innebär att det allra bästa krävs även när det gäller
golvbeläggningar: De måste uppfylla hygieniska, säkerhetstekniska och ekonomiska kriterier
och underlätta orienteringen i rummet.
För att det ska vara lättare att orientera sig
Det breda nora® sortimentet med över 300 färger och
färggrupper, som är avstämda med varandra, gör det
lättare att skapa en trygg miljö. Olika sektioner på servicehuset kan utformas i olika färger, vilket i sin tur underlättar för vårdtagare med demenssjukdomar att orientera
sig. Med en golvbeläggning, vars yta bryter ljusreflexerna, slipper man också den ”psykiska halka” som kan utlösa stor rädsla på t.ex. golv med hög glans.
Perfekt för helhetskoncept med design
NCS-kodningen av nora® färgerna underlättar förverkligandet av heltäckande färg- och rumskoncept. Samtliga nora® standardfärger är färgmetriskt fastställda och
baserar alltid på närmaste färgkod för den färg som
står i NCS-indexet. Därmed stöder nora initiativet
från tyska Kuratorium Deutsche Altershilfe
till färggestaltning ”Färg på servicehuset”.
4
Välbefinnande har också med akustiken
att göra
Höga ljudnivåer är en obehaglig stressfaktor. En elastisk
nora® golvbeläggning reducerar uppkomsten av buller
i rummet och även i rummet under och bidrar således till
en behagligt lugn atmosfär på sjukhem och servicehus.
Med den 4 mm tjocka noraplan® acoustic golvbeläggningen kan stegljudet dämpas med upp till 20 dB.
Din skyddsängel är i
tjänst dygnet runt:
noraplan® signa
Förberedd på bästa sätt
om det värsta skulle hända
Där det bor människor med begränsad fysisk eller psykisk rörlighet är brandrisken
ett oerhört känsligt ämne. Därför ställs höga krav på golvbeläggningarna på sjukhem
och servicehus. Här är nyckelorden materialets brännbarhet och brandgaser avgörande.
Säkerhet i händelse av brand
nora® golvbeläggningar uppfyller de vanliga kraven på
brandsäkerhet och klassificeras, förutom i ett fåtal funktionsbetingade undantagsfall, som svårantändliga
enligt DIN 13 501, del 1 resp. DIN EN 4102.
Inga brännmärken
nora® golvbeläggningar är beständiga mot cigarettglöd och därför särskilt lämpliga att använda i uppehållsrum och rökzoner.
Skydd mot hälsofarliga gaser
nora® golvbeläggningar av gummi innehåller
varken PVC eller halogener (t.ex. klor). I händelse av brand frigörs därför ingen klorvätegas som i sin tur kan orsaka frätskador i andningsvägarna. Eftersom nora® golvbeläggningar inte innehåller några halogener bildas
heller inga toxiska, halogena dioxiner och
furaner i händelse av brand.
För en del av golvbeläggningarna klassificeras
gaserna som utvecklas i händelse av brand som
brandtoxikologiskt riskfria enligt DIN 53 436.
Speciella brandskyddskvaliteter kan med tillstånd av brandskyddsmyndigheten också användas där ej brännbara byggmaterial krävs.
PVC
6
Linoleum
För att små glädjefyllda stunder
inte ska sluta i en stor katastrof:
noraplan® mega
noraplan®
4 mm som ger säkerhet –
[email protected] acoustic minskar
energin från stötarna
8
nora® ökar halksäkerheten
och minskar fallskadorna
Äldre människor är ofta ostadiga på benen och rädda för att halka. Även om åtskilliga
åtgärder vidtas i förebyggande syfte går det inte alltid att förhindra ett fall. Med nora®
golvbeläggningar kan säkerheten i miljön på vårdhem och servicehus förbättras avsevärt –
för en trygg känsla.
Halksäkerhet
Alla nora® golvbeläggningar uppfyller halksäkerhetsklass R9 enligt tyska direktivet BGR 181 eller
GUV-R 181. För zoner med extra höga krav på halksäkerheten erbjuder vi dessutom kvaliteter i klass R10, och
t.o.m. i R11.
Reducering av fallskador
Det går inte att helt och hållet förhindra fall som i sin tur
orsakar skador, t.ex. lårbensbrott. Genom att använda
en elastisk och högdämpande golvbeläggning går det
emellertid att mildra fallskadorna och den smärta, de
inskränkningar och kostnader som dessa drar med sig.
Ergonomiska egenskaper
Gångkomforten är något som också är mycket viktigt,
både för vårdtagare och för personal.
För hårda golv utgör en enorm påfrestning för fot-, knäoch höftleder. Här bidrar de permanent elastiska nora®
golvbeläggningarna till en god ergonomisk miljö.
Stötdämpning i olika golvbeläggningar
Stötdämpning [%]
Den 4 mm tjocka noraplan® acoustic golvbeläggningen minskar energin från stötarna vid ett fall. Jämfört
med andra golvbeläggningar uppvisar noraplan®
acoustic med nästan 50 % störst stötdämpning. Det
innebär att stötarna kan mildras med nästan hälften om
man faller på höften. Säkerheten i vårdtagarnas miljö
ökar och dessutom har noraplan® acoustic en
enastående stegljudsdämpning.
60
50
40
30
20
10
0
Betong/
Golvplatta
Linoleum
2,5 mm
Linoleum med
kork under
4,0 mm
PVC
homogen
2,0 mm
noraplan®
2,0 mm
noraplan®
acoustic
Fallförsök för att simulera vilka krafter som verkar på höften vid ett fall
(massa: 10 kg, fallhöjd: 50 cm)
nora® står för hygien med system
Äldre och sjuka personer med begränsad förmåga gör att det krävs speciella hygieniska
åtgärder. De täta materialytorna klarar sig helt utan polishbehandlingar, har optimala
hygieniska egenskaper och är dessutom lättstädade.
Lättstädat – helt utan polishbehandling
Tack vare den speciella tillverkningstekniken «nora
cleanguard®» har nora® golvbeläggningar den
tätaste ytan av alla elastiska golvbeläggningar. Andra
typer av golvbeläggningar måste ytbehandlas ofta
p.g.a. att de har öppna porer. Detta förutsätter en
kostnads- och arbetsintensiv grundrengöring samt extra
organisationsarbete.
Beständighet mot urin
och ytdesinfektionsmedel
nora® golvbeläggningar är mycket beständiga mot
ytdesinfektionsmedel enligt listorna från desinfektionsmedelskommissionen i tyska förbundet för tillämpad
hygien VAH (Verbund für angewandte Hygiene) samt
tyska RKI (Robert Koch Institut).
Golvbeläggningarnas extremt täta och släta yta gör att
det inte kan tränga in någon vätska. Golven är beständiga mot urin, jodhaltiga desinfektionsmedel och blod.
Det innebär att tätt förekommande desinfektionsåtgärder,
exempelvis p.g.a. MRSA, inte ställer till några problem
för nora® golvbeläggningar.
10
Hygieniskt även utan fogning
nora® golvbeläggningar är absolut måttbeständiga
efter installation, eftersom de inte innehåller några mjukgörare som kan diffundera och få golvbeläggningen att
krympa. Utom i ett fåtal funktionsbetingade undantagsfall är fogning inte nödvändig, vilket naturligtvis sparar
både tid och pengar.
Hygien med system – ett brett sortiment
av tillbehör
Det breda sortimentet av tillbehör erbjuder hygieniska
lösningar in i minsta detalj. Det omfattar perfekta väggavslut med hålkälssockellister och monteringsfärdiga
inner- och yttervinklar. Till väggarna finns en slag- och
stöttålig hörnprofil som kantskydd.
Välbefinnande ingår
i nora konceptet.
Till exempel med
norament® 926 strada
Fråga efter vår sjukhusbroschyr.
nora systems AB
Industrivägen 12
SE-17148 Solna
Tel.:
08 - 8 705 27 70
Fax:
08 - 8 705 27 79
E-Mail: [email protected]
Internet: www.nora.com/se
Höhnerweg 2–4
D-69469 Weinheim
Germany
Phone: +49 - 6201 - 806633
E-Mail: [email protected]
Internet: www.nora.com
111336.04/2010 A.
nora systems GmbH
Download