Järn i Oxelösund och koppar i Tunaberg

advertisement
Järnringen i Noraskog
medlemsblad sept 2009 - årgång 8 nr 2
Ordförandes spalt
.
Järn i Oxelösund och koppar i Tunaberg
Den 22 april reste 13 Järnringsmedlemmar på studiebesök. Det
var Kurt Jacobsson som tog initiativet till resan mot Oxelösund och
SSAB:s järnverk. Där blev vi väl
mottagna av masmästaren Bosse
Sundelin och hans kollega Anders
Stenberg.
Det finns tre masugnar i Sverige
idag. Den största finns i Luleå och två
mindre är placerade i Oxelösund.
Vi skulle titta närmare på den masugn som vid tillfället var den enda i
landet som var i produktion. Övriga
hade tvingats tas ur drift på grund av
minskad efterfrågan av järn på världsmarknaden.
Enligt information som vi fick, så
fanns det i Sverige, för hundra år sedan, 120 masugnar. De producerade
tillsammans drygt en halv miljon ton
råjärn per år. Idag producerar masugnen i Luleå ensam två och en halv miljon ton råjärn per år. Från malmfälten
i Lappland kommer malmen. Det är
en magnetit eller så kallad svartmalm
som håller en järnhalt av drygt 66 procent.
Den mals samt blandas med koks
till pellets. Från toppen matas sedan
masugnen kontinuerligt med malmpellets, koks och tillsatsämnen. Koksen
fungerar som bränsle och reduktionsmedel. Kolpulver kan även blåsas in i
blästerluften och ersätter då en del av
koksen. Processen pågår dygnet runt
och järntappning sker med 40 till 50
minuters mellanrum. Temperaturen är
cirka 1400 grader. Slaggen som ligger
på ytan ”skrapas” av vid tappningen
av en så kallad skumsten. Råjärnet
genomgår sedan flera behandlingar
vid olika ”stationer” innan det tappas.
Järnet har nu omvandlats till stål och
genom stränggjutning övergått från
flytande till fast form.
Efter en rundtur på järnverket med
bland annat en titt på valsverket var
det dags för avfärd. Det var intressant
att få se en modern masugn. Den var
mycket större än de som vi haft här i
Bergslagen, men processen var i stort
sett densamma. Vi tackade för besöket
genom att överlämna Allan Wetterholms bok, Bergsmans mödor till våra
guider.
Tunaberg
Efter lunchen åkte vi till Tunabergs
bergslag och Koppartorp. Det är en liten gruvby med småskalig bebyggelse
där många hus är från 1700-talet. Redan på medeltiden började man bryta
koppar här. Här finns bland annat ett
trevligt gruvmuseum. Den drivande
kraften är Tunabergs hembygdsförening.
Tillsammans med vår guide Ingvar
Nilsson gjorde vi en rundvandring och
han berättade ortens intressanta historia. Vi gjorde även ett besök nere i
koppargruvan. Ingvar har för övrigt
sin bostad alldeles på gruvkanten.
Kyrkan, från början av 1600-talet med sin klockstapel blev det sista
stoppet. Den innehöll äldre bevarade
målningar och var säregen även på annat sätt genom att den var i rörelse och
gled på berghällen där den stod. Med
stag och linor har man varit tvungen
att förankra den. Efter en givande dag
ställde sedan Järnringarna kosan hem
mot Noraskog.
Åke Granberg
ordförande
PS. Vid besök i Norberg och järnseminariet vid Nya Lapphyttan den 31 juli träffade
jag Bosse Sundelin och Anders Stenberg.
Passade då på att tacka för senast. Bosse är
masmästare där och tillsammans deltar de
i försöken att framställa järn i den rekonstruerade masugnen.
Läs mer >> http://www.ssab.com/sv | http://www.tunabergs-hembygdsforening.org.se/foreningen.html
Järnringare i Tunaberg . Foto: Ulla Mihnoss och Jan Willialm- Olsson
Historiska kartor och hackerör
Till tematräffen den 4 april var Håkan Mossberg inbjuden. Vi var 19 personer som lyssnade när Håkan tog upp
ämnet Historiska kartor. Han berättade och visade hur vi kan arbeta med gamla kartor och föra över dem till
nutida. Håkan visade även hur en GPS används och kan vara ett tekniskt hjälpmedel vid detta arbete.
Den 10 maj klockan 10 samlades 15 Järnringare vid anslagstavlan i Grängshyttan. Det var dags för en heldagsutflykt i skogen. Dagens guider var Svaj och Lisa Eriksson. Sakkunniga på området med hackhemsrösen i
närheten av Grängshyttan. De har karterat hela området. Vi besökte treudden och Hackhemskyrkan med intilliggande röseområde. Här finns minst 125 rösen!
Tillsammans undersökte vi även Nya Grängshyttan och andra lämningar efter gruvdrift i området. Många
diskussioner väckte frågor, men till slut så enades vi och bestämde att denna plats var Nya Grängshyttan.
Läs mer om Hackhemrösen >> http://www.arkeologiuv.se/publikationer/ovrigt/blick_for_bergslagen/bfb_
2002.pdf, sid 61, och här >> http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=9774
Elizabeth Franzén
sekreterare
På gång
SÖNdag 27 SEPTEMBER
tema järn
Samling vid Nora torg kl 9.45.
Arkeologiska föreningen i Örebro län inbjuder alla
Järnringare att delta vid deras studiebesök i Pershyttan. Vi börjar med att gå under jord i Lockgruvan.
Därefter tittar vi på masugnen. Ni som inte varit vid
Lockgruvan eller sett masugnen - passa på. Matsäck!
Guide: Hans Bergenarp, 019 22 21 15
LÖRdag 10 OKTOBER
tema KOPPAR
Samling Ahlströms parkering i Ställdalen kl 10.
Vi besöker Östra Born där vi bekantar oss med kopparhantering och blysmältning. Det blir även en tur
till Finngruvorna i Kopparberg. Medtag matsäck.
Guide: Håkan Mossberg, 070-640 66 66
vecka 43 - Kulturdagar i Järnboås.
Järnringen inbjuder som brukligt till en tematräff vid
Järnboås bygdegård, Finnsjöstrand under Kulturdagar
i Järnboås. Vi återkommer med tid och ämne
Ekomuseum Bergslagen arrangerar Ahlbäcksdagarna
den 2-3 oktober i Smedjebackens Folkets hus samt
håller Bergslagstinget den 9 oktober.
De arrangerar en föreläsningserie - Naturen och
dess resurser: 27 oktober - Den rörliga jordytan, 1
december - Mineral och bergarter, 26 januari - Det
svenska istida landskapet, 9 mars - Det svenska naturlandskapet.
Läs mer på http://www.ekomuseum.se/lib/pdf/
Ekobladet_3_09.pdf eller ring 0240-66 30 82
Ansvarig för medlemsbladet: Elizabeth Franzén
Styrelse
Ordförande
Åke Granberg, Stallgatan 9, 712 60 Grythyttan
0591-144 98 | [email protected]
Vice ordf.
Leif Wester, Ölmbrovägen 43, 718 49 Dyltabruk
019-22 20 95 | [email protected]
Kassör
Sven-Erik, Svaj Eriksson, Grängshyttan, 713 94 Nora
0587-630 69 | [email protected]
Sekreterare
Elizabeth Franzén, Rastälvskvarn 109, 713 94 Nora
0587-605 60 | [email protected]
Ledamöter
Lennart Eldsfors, Moshyttan, 713 94 Nora
0587-605 67
Thomas Eriksson, Rastälvskvarn 109, 713 94 Nora
0587-605 60 | [email protected]
Kurt Jacobsson, Stackfallsv 35, 691 53 Karlskoga
0586-394 88 | [email protected]
Suppleanter:
Karl-Göran Andersson, Hultatorp, 713 94 Nora
0587-601 98
Tommy Isacsson, Granbergav. 23 A, 703 76 Örebro
019-22 64 22 | [email protected]
Margareta Nordahl, Ingelshyttan, 711 97 Storå
0581-408 87 | [email protected]
Välkommen som medlem!
Årsavgiften för det nya (förlängda) verksamhetsåret
2008-09-01 – 2009-12-31 är 100 kr/person och år
Plusgiro 120 34 19-5 Järnringen i Noraskog
Skriv namn, adress, telefon och din e-postadress.
Ni som inte har e-postadress får vanlig post!
Download