RE_art103

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
2004
 






 
2009
Plenarhandling
13.11.2006
B6-0588/2006
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Francis Wurtz, Luisa Morgantini och Adamos Adamou
för GUE/NGL-gruppen
om situationen i Gaza
RE\639699SV.doc
SV
PE 381.819v01-00
SV
B6-0588/2006
Europaparlamentets resolution om situationen i Gaza
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
– med beaktande av resolutionerna från FN:s säkerhetsråd om Mellanösternkonflikten,
– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern, särskilt resolutionerna av
den 2 februari 2006 om resultaten av valet till det palestinska lagstiftande rådet och
situationen i östra Jerusalem, 1 juni 2006 om den humanitära krisen i de palestinska
territorierna och EU:s roll och 7 september 2006 om situationen i Mellanöstern,
– med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A. 19 palestinier, mest barn och kvinnor, dödades vid en israelisk attack mot Beit Hanun den
8 november 2006.
B. Israels krig mot den palestinska befolkningen i Gaza sedan juni är förfärligt.
Hundratals personer har dödats och tusentals skadats, till största delen bland
civilbefolkningen. Det är också mycket oroandeväckande att människor fortfarande dödas
och arresteras varje dag, att infrastruktur ödeläggs och att bostadsområden i Västbanken
bombas.
C. Den massiva ödeläggelsen av offentlig infrastruktur och privata bostäder, avbrotten i
verksamheten vid sjukhus, kliniker och skolor, den bristande tillgången till vatten,
livsmedel och elektricitet, ödeläggelsen av jordbruksmark och den totala blockaden av
Gazaremsan har orsakat en katastrofal humanitär kris.
D. De fortsatta militära angreppen med både luft- och markstyrkor, tillsammans med den
nästan totala blockeringen av Gaza, icke utbetalda löner inom den offentliga sektorn,
avsaknaden av grundläggande lag och ordning, försämrat tillhandahållande av tjänster och
avsaknaden av klara politiska framtidsutsikter har skapat en verkligt explosiv situation i
Gaza.
E. En stats rätt till självförsvar kan inte berättiga till oproportionerlig eller diskriminerande
våldsanvändning. Enligt internationell humanitär rätt är alla angrepp mot
civilbefolkningen strikt förbjudna.
F. Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas har bett säkerhetsrådet att ingripa och
begärt att FN-observatörer placeras på gränsen mellan Gaza och Israel. Det är djupt
beklagligt att Förenta staterna lämnat in sitt veto mot den resolution som föreslagits av
FN:s säkerhetsråd och därmed berättigat massakern och det fortsatta kriget mot Gaza.
G. Eskaleringen av Israels krig mot befolkningen i Gaza sker vid en tidpunkt då det till följd
av den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas insatser finns en verklig
möjlighet att inrätta en palestinsk nationell samlingsregering.
PE 381.819v01-00
SV
2/4
RE\639699SV.doc
H. Det är djupt beklagligt att fredsprocessen i Mellanöstern befinner sig i ett totalt politiskt
och diplomatiskt dödläge samtidigt som situationen blir allt farligare. Det är djupt
beklagligt att Europarådet inte förmått vidta lämpliga åtgärder.
1. Europaparlamentet fördömer bestämt Israels krig mot Gaza och den israeliska militära
operationen mot Beit Hanun. Parlamentet anser att den israeliska militärens
urskillningslösa och massiva operationer mot Gaza utgör en allvarlig kränkning av
principerna i FN-stadgan och kan jämföras med krigsbrott.
2. Europaparlamentet uppmanar Israels regering att omedelbart avbryta de militära
operationerna mot det palestinska folket i Gaza och Västbanken, och begär att en
internationell observatörs- och skyddsstyrka i FN-regi sänds till den gröna linjen som ett
steg i nedtrappningen av våldet. Parlamentet stöder D’Alemas förslag att placera ut
fredsbevarande styrkor i FN-regi i Gaza.
3. Europaparlamentet beklagar bestämt att Israel fortfarande håller inne de palestinska
skatte- och tullintäkterna, vilket förvärrar den humanitära krisen. Parlamentet insisterar på
att överföringarna omedelbart återupptas. Parlamentet anser att denna situation är ett av
skälen till den allvarliga försämringen av den humanitära krisen. Parlamentet uppmanar
rådet och kommissionen att tillsammans med det internationella samfundet även i
fortsättningen garantera det viktigaste humanitära biståndet till det palestinska folket.
Parlamentet kräver att den tillfälliga interimsmekanismen (TIM) används utan
diskriminering, även inom den offentliga sektorn.
4. Europaparlamentet uppmanar ordförandelandet och medlemsstaterna att uppmana FN:s
säkerhetsråd att tillmötesgå den begäran om ingripande som gjorts av palestinska
presidenten Mahmoud Abbas och att fatta nödvändiga beslut för att få ett stopp på den
eskalerande konflikten mellan Palestina och Israel i Gazaremsan.
5. Europaparlamentet uppmanar rådet att brådskande sammankalla associeringsrådet för EU
och Israel för att ge uttryck för Europeiska unionens ståndpunkt efter de israeliska militära
operationerna i Gaza, särskilt i fråga om full respekt för artikel 2 i associeringsavtalet.
6. Europaparlamentet uppmanar kvartetten (FN, EU, USA och Ryssland) att snarast vidta
åtgärder för att återuppta förhandlingarna.
7. Europaparlamentet delar FN:s generalsekreterare Kofi Annans uppfattning att den
avgörande faktorn för en lösning på Mellanösternkonflikten är inrättandet av en palestinsk
stat inom de gränser som fastställdes 1967 och med östra Jerusalem som huvudstad.
8. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till Israels regering att
 omdelbart häva blockeringen av Gaza, särskilt genom att öppna gränsen till Egypten
och garantera fri rörelse för personer och varor vid Rafah, Karni och andra
gränsövergångar,

släppa palestinska ministrar, valda parlamentsledamöter och borgmästare,
RE\639699SV.doc
3/4
PE 381.819v01-00
SV
 i enlighet med kraven från Internationella domstolen, avbryta arbetet och riva muren,
som lett till att palestinsk mark konfiskerats och ockuperats,
 utan dröjsmål förhandla om utbyte av fångar för att frisläppa den israeliska soldaten
och de palestinska fångarna.
9. Europaparlamentet uppmanar ånyo de beväpnade palestinska milisgrupperna att
omedelbart upphöra med raketangreppen mot israeliskt territorium.
10. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till de insatser som görs av den palestinska
myndighetens president och andra nationella grupper för att främja en nationell dialog
mellan de palestinska parterna och inrätta en ny palestinsk samlingsregering på grundval
av det dokument om nationell försoning som lagts fram av Marwan Barghouti och andra
politiska fångar.
11. Europaparlamentet uppmanar EU att återuppta det ekonomiska samarbetet med den
palestinska nationella myndigheten.
12. Europaparlamentet betonar att Israel bär ansvaret för skadorna på den civila
infrastrukturen och att Israel måste betala kostnaderna för återuppbyggnaden.
13. Europaparlamentet understryker att alla folk i regionen har rätt att leva i fred och säkerhet,
och påminner om den plan som lades fram 2002 av Arabförbundet, i vilken man föreslår
att samtliga länder i regionen skall normalisera sina förbindelser med Israel i utbyte mot
att Israel drar sig tillbaka till 1967-års gränser och godtar säkerhetsrådets resolutioner.
14. Europaparlamentet efterlyser ännu en gång en internationell fredskonferens om
Mellanöstern och förhandlingar om ett övergripande regionalt fredsavtal grundat på
relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, och uppmanar rådet och medlemsstaterna
att brådskande ta initiativ i detta avseende.
15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet,
kommissionen och till Israels, Libanons, Syriens, Irans, den palestinska nationella
myndighetens, Rysslands och Förenta staternas regeringar och parlament samt till FN:s
generalsekreterare.
PE 381.819v01-00
SV
4/4
RE\639699SV.doc
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards