Driftsavtal BON Avtalsvillkor_b

advertisement
AVTALSVILLKOR/AVTAL
DRIFTSAVTAL BON
13095
1.0
PARTER
Mellan nedanstående parter, köpare och säljare har följande avtal träffats.
Med köparen är Kommunicera i Umeå AB likställd.
KÖPAREN
AB Bostaden i Umeå
Box 244
901 06 Umeå
UPPHANDLARE:
Namn
Sven Bohlin
E-post
[email protected]
Telefon
090 - 16 11 30
KONTAKTPERSON
Namn
Håkan Holmström
E-post
[email protected]
Telefon
090 – 17 76 37
SÄLJAREN
Företag
Adress
Postnummer Ort
Organisationsnummer
KONTAKTPERSON
Namn
E-post
Telefon
Fax
Hemsida
2.0
UPPDRAGET OCH DESS OMFATTNING
Säljarens driftåtagande ska täcka allt som berör all utrustning och konfiguration
som ingår i köparens lösning (vilket även innefattar befintlig utrustning). Säljaren
är också enligt ovan "problemägare" oavsett i vilken del av nätet som felet uppstår.
Visar det sig att felet inte beror på utrustning angiven kan anbudsgivaren debitera
kostnader avseende tid för fellokalisering och eventuell tid som används för att
åtgärda felet. Gäller dock inte tid för ”äga problemet”.
För att reglera detta ingår en "timbank" på 28 timmar i månaden. Kostnaden för
dessa 28 timmar ska redovisas separat och anges i pris per timme. Debiteras
månadsvis tillsammans med ordinarie driftavgift enligt punkt4. För alla fel som inte
beror på "ingående utrustning" skall tid noteras i aktuellt ärende i
ärendehanteringssystem.
Timbanken skall stämmas av 1 ggr/kvartal. Har mindre tid än 28 timmar per
månad nyttjats återbetalas 30 % av kostnaden för ej nyttjad tid. Har mer tid
förbrukats betalar beställaren 80 % för kostnaden av tid utöver timbanken.
Timbankens storlek justeras årsvis i samråd mellan parterna. Nerlagd tid
föregående period är viktig del i underlag för justering.
AB Bostaden i Umeå
Box 244 901 06
Tel:
Fax:
Epost:
090 17 75 00
Org.nr:
Dnr:
556500-2408
13095
1(7)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
DRIFTSAVTAL BON
3.0
AVTALSTID
Från och med 2014-02-01 till 2016-01-31 med möjlighet till förlängning i maximalt
24 månader
4.0
PRISER
Priser anges i prisbilaga. I denna bilaga anges även de optioner som kan avropas
under avtalstiden. Priserna är fasta i 12 månader tom 2015-01-31.
Tabellen nedan visar den totala kostnaden för tjänsten drift av aktiv utrustning
enligt beskrivning i detta avtal tillsammans med bilagor. Angivna kostnader gäller
för den mängd utrustning som finns i den kompletta lösning som finns beskriven i
lämnat anbud (omfattar såväl i leveransavtal specificerad ny utrustning som nyttjad
befintlig utrustning). Förändring av antal noder påverkar nedan angivna
månadsavgifter och skall regleras vid både tillkommande och avgående utrustning.
I driftskostnaden nedan ingår all nödvändig utrustning och programvaror samt de
insatser som krävs för att tillhandahålla efterfrågad funktionalitet.
Kommunicera har rättighet att under avtalstiden avropa de optioner som finns
angivna i lämnat anbud. Eventuell prisjustering följder de villkor som anges i detta
avtal.
Totalt pris
Månadsavgift
X kr
Ovanstående pris är fördelat enligt följande
5.0
Månadsavgift
Metro nät
X kr
Access nät
X kr
PRISJUSTERING
Prisjustering kan endast ske efter fastprisperiodens utgång. Prisjustering under
avtalsperioden sker genom index.
Indexförändring sker enligt följande: Efter fastprisperiodens utgång räknas priserna
om årsvis med 70 % av förändringen av statistiska SCB IT-Konsultindex. Begäran
om prisändring sänds skriftligen till motparten senast 30 dagar före genomförandet.
Basmånad är augusti 2013. Omräkning sker årsvis och första gången i januari
månad 2015 gällande from 2015-02-01 med förändringen tom december månad
2015 under förutsättning att avtal förlängs.
6.0
VOLYMER
Angivna volymer i förfrågningsunderlaget gäller utan förbindelse under
avtalsperioden.
7.0
PROV UNDER AVTALSPERIODEN
Köparen skall alltid ha rätt att under avtalsperioden göra prov med alternativa
produkter/tjänster från annan säljare.
8.0
AB Bostaden i Umeå
FÖRÄNDRINGAR AV HUVUDMANNASKAP MM
Dnr:13095
2(7)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
DRIFTSAVTAL BON
Säljare skall acceptera de förändringar i avtalstillämpning eller underlaget för
leveransens omfattning som kan bli följden av förändringar i huvudmannaskap,
organisation eller inriktning av köparens verksamhet.
9.0
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt gällande skattelagstiftning.
10.0
PERSONAL OCH BEMANNING
Säljaren skall ställa personal till förfogande i den omfattning som anges i bilaga
driftsavtal och enligt de priser som finns angivna i anbudet och i enlighet med
uppdragsbeskrivningar.
Personal skall vara svensktalande och uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
11.0
RIKTLINJER FÖR ARBETETS UTFÖRANDE
Uppdraget skall organiseras och utföras i samverkan med Köparen.
Den personal som Säljaren tillhandahåller skall vara godkänd av Köparen.
Säljaren skall utan dröjsmål till Köparen anmäla behov av nya eller ändrade direktiv
för utförande av uppdraget. Säljaren skall under arbetets gång hålla Köparen
underrättad om hur arbetat fortskrider.
Säljaren skall för uppdragets genomförande samarbeta med andra som Köparen
anlitat. Säljaren får inte byta ut uppdragsledare eller annan i kontraktet namngiven
person utan att Köparen i förväg skriftligt godkänt detta.
Om Köparen så påfordrar är Säljaren skyldig att utan ersättning rätta felaktigheter
som påvisas av Köparen inom en tidsrymd av sex (6) månader efter uppdragets
slutförande.
Köparen förbehåller sig rätten att anmoda Säljaren att inhämta underkonsult eller
vända sig till annan säljare då Köparen anser att Säljaren ej själv har den
kompetens ett uppdrag kräver.
12.0
ÖVERTAGANDE AV DRIFTANSVAR
Avtalet kompletteras under denna punkt med vad Säljaren har redovisat i sitt
anbud i svarsbilaga utvärdering avsnitt UV5.
13.0
LEVERANSTID
Hänvisning till bilaga SLA.
14.0
RÄTTEN TILL ARBETSRESULTATET
Eventuell upphovsrätt till säljarens arbetsresultat skall utan särskild ersättning –
med den begränsning som gäller beträffande säljarens ideella rätt enligt
upphovsrättslagen – tillkomma köparen.
Säljaren ska gentemot anlitad underkonsult göra motsvarande förbehåll.
Säljaren är skyldig att överlämna uppdragets grundakt innehållande uppdragets
grunddata samt vad som åberopas i granskningen och dess rapporter.
Säljarens arbetsresultat är efter överlämnande fritt att nyttja och kostnadsfritt att
disponera för köparen i obearbetat eller bearbetat tillstånd.
Med ändring av standardvillkor äger beställaren rätt att fritt nyttja och överlåta
uppdragsresultat.
Med ändring av standardvillkor ska samtliga originalhandlingar inklusive datamedia
och dylikt innehållande uppdragsresultat omedelbart efter slutfört uppdrag
överlämnas till beställaren och förbli dennes egendom.
AB Bostaden i Umeå
Dnr:13095
3(7)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
DRIFTSAVTAL BON
15.0
SÄKERHET OCH SEKRETESS
Säljaren förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt som gäller enligt
Sekretesslagen (2009:400). Säljaren förbinder sig att tillse att dess personal och
underleverantör gör motsvarande åtagande avseende Sekretesslagen.
För de fall att Säljaren använder egen dator vid arbetet inom Köparens lokaler
gäller följande:
 Sådan dator skall användas som s.k. ”standalone” maskin.
 Sådan dator får ej anslutas till Köparens nätverk annat än efter särskilt
godkännande från Köparens IT-avdelning.
 Säljaren skall vidta sådana åtgärder att det säkerställer att information avseende
uppdraget inte är eller kan bli åtkomligt för tredje part genom trådlöst eller fast
nätverk.
Säljaren skall försäkra och säkerhetsställa att all personal är medveten om att
eventuell information om Bostaden och Kommunicera, dess kunder eller kunders
information som på något sätt kan komma driftpersonal eller driftpart tillhanda ej
får delges tredje man eller spridas inom organisationen.
Säljaren skall om behov uppstår, på begäran av Kommunicera upprätta speciellt
sekretessavtal med all ingående personal.
16.0
BESTÄLLNINGAR
Beställningar skall vara skriftliga.
17.0
FAKTURA
Faktura utställs och sänds till angiven fakturaadress. Beställare och beställnings/rekvisitionsnummer samt beställningsreferens skall tydligt anges på varje faktura.
Fakturering för drift får ske fr.o.m. tidpunkt för godkänt driftövertagande och
motsvara den del av åtagandet som godkänts. Storlek på del som ska debiteras
beräknas beroende på antal driftsatta uttag i förhållande till totalt antal uttag.
Fakturering för drift sker månadsvis i efterskott.
18.0
BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans/utförande och fakturans
ankomstdatum. Köparen godkänner inte faktureringsavgift eller annan avgift som
läggs till fakturabeloppet.
19.0
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Köparen godkänner att uppkommen dröjsmålsränta får debiteras enligt räntelagens
regler.
Dröjsmålsräntor understigande 50 kr per faktura betalas ej. Räntefaktura som
utgör samlingsfaktura skall innehålla referensinformation som otvetydigt beskriver
vilken originalfaktura som avses.
20.0
STANDARDVILLKOR
Allmänna bestämmelser IT-tjänster version 2008 gäller exklusive de delar som
regleras i detta avtal.
21.0
TILLSTÅND, ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR
Säljaren skall vara väl förtrogen med de anvisningar som vid varje tidpunkt gäller
för all hantering som ingår i avtalat uppdrag. Säljaren skall vidare inhämta alla
nödvändiga tillstånd som erfordras för utförande av här avtalat.
AB Bostaden i Umeå
Dnr:13095
4(7)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
DRIFTSAVTAL BON
Säljaren skall inneha företagsförsäkring och ansvarsförsäkring eller motsvarande
anpassad för det aktuella avtalsområdet. Ansvarsförsäkringen skall omfatta en
enskild skada omfattande minst 10 mkr och skall även omfatta skadeeffekt som
Köparen kan påvisa avseende tjänsteleverantör.
Säljaren skall beakta gällande skyddsbestämmelser som gäller för uppdraget.
Säljaren skall som arbetsgivare svara för samtliga förpliktelser som inbegrips i
begreppet arbetsgivaransvar för all personal inom säljarens verksamhet hos
köparen.
22.0
INFORMATION/SAMRÅD
Parterna skall fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något
avseende kan påverka vad som här avtalats.
23.0
STATISTIK
Statistikuppgifter skall utan kostnad delges Köparen vid anmodan, under
avtalsperioden.
24.0
AVTALSHANDLINGAR
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Dessa handlingar kompletterar
varandra och förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller
föreskrifter, gäller de om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
25.0
Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna.
Detta avtal med underavtalen bilaga Driftsavtal och bilaga SLA
Förfrågningsunderlaget (2013-06-20) inkl bilagor och ev. kompletteringar
Standardvillkor Allmänna bestämmelser IT-tjänster version 2008
Säljarens anbud inkl bilagor och ev. kompletteringar
TVIST
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av
parterna. I andra hand skall tvist hänskjutas till svensk allmän domstol på
Köparens hemort och avgöras enligt svensk rätt.
I avvaktan på att tvist löses har Kommunicera tolkningsföreträde.
26.0
VITE
Hänvisning till bilaga SLA.
27.0
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Säljaren får inte överlåta detta avtal på annan utan köparens medgivande.
28.0
UNDERLEVERANTÖRER
Säljaren får ej använda andra underleverantörer än de som angivits i lämnat anbud
utan godkännande av köparen.
29.0
ÄNDRINGAR OCH/ELLER TILLÄGG TILL DETTA AVTAL
Ändringar i och tillägg till avropet ska för att vara gällande vara skriftliga och ska
biläggas det ursprungliga avropet. Sådana ändringar och tillägg ska vara
undertecknade av parterna.
30.0
FORCE MAJEURE
Vardera parten befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörande därav
försenas på grund av någon oförutsägbar händelse som parterna inte kan råda över
AB Bostaden i Umeå
Dnr:13095
5(7)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
DRIFTSAVTAL BON
(force majeure). Part är dock skyldig att i första hand vidta åtgärder för att mildra
och/eller minska skadan.
Såsom force majeure ska bland annat avses följande omständigheter om de hindrar
fullgörande av detta avtal eller därav: krig eller krigsliknande tillstånd, eldsvåda,
arbetskonflikt samt beslut av myndighet eller regering. Arbetskonflikt som har sin
grund i partsbrott mot kollektivavtal kan inte åberopas som force majeure.
Den part som önskar åberopa force majeure ska omedelbart skriftligen underrätta
den andre parten om uppkomsten därav. Så snart sådan omständighet har
upphört, skall part underrätta den andre parten härom samt ange när fullgörande
av de åtaganden som har försenats på grund av force majeure beräknas ske.
31.0
UPPSÄGNING AV AVTAL
Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten i väsentlig
omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots
skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning skall vara skriftlig för
att äga giltighet.
Part äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:
•
Om andra parten i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och rättelse
inte sker utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse.
•
Om andra parten försätts i konkurs, likvidation eller för övrigt är på sådant
obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter.
•
Om andra parten inte betalar skatter eller fullgör andra förpliktelser gentemot
det allmänna som följer av lag eller lagakraftvunnen dom eller domslut.
•
Om andra parten inte innehar för uppdragets utförande nödvändiga tillstånd och
godkännanden och inte omedelbart införskaffar sådant.
32.0
DISKRIMINERING
Säljaren eller underleverantör som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet
diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell
läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande. Brister leverantören i fullgörandet av detta åtagande äger
kommunen rätt att häva avtalet.
33.0
SOCIALA OCH ETISKA KRAV
Säljaren ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter
som levereras till köparen skall vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:
AB Bostaden i Umeå

ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

FN:s barnkonvention, artikel 32

det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet

den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
Dnr:13095
6(7)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
DRIFTSAVTAL BON
34.0
AVTALSEXEMPLAR
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Umeå 2013För
UMEÅ KOMMUN
XXXXXX 2013För
(SÄLJARE)
Avtalsvillkoren ingår som en del
av förfrågningsunderlaget och
behöver inte medsändas i
anbudet.
Ann-Sofi Tapani
VD
AB Bostaden i Umeå
(Underskrift av behörig
/Namnförtydligande)
Dnr:13095
7(7)
Download