Bostad med särskild service i form av servicebostad

advertisement
Datum
2014-07-24
Handläggare
Camilla Nord
Direkttelefon
0380-51 89 63
E-postadress
[email protected]
Bostad med särskild service i form av servicebostad
Särskilt boende är individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av
socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det som
inte är särskilt boende räknas som ordinärt boende.
Socialstyrelsens termbank
Skillnaden mellan ett ordinärt boende och särskilt boende är att det krävs ett
myndighetsbeslut för att få insatsen ”bostad med särskild service”. Socialstyrelsen
fastställer att boendeformerna gruppbostad och servicebostad är att betrakta som
”bostäder med särskild service”.
Bostad med särskild service
Bostad med särskild service är boende som tillhandahåller bostäder för personer med
funktionsnedsättning och med behov av stöd av särskild service enligt LSS eller SoL.
Socialstyrelsens termbank
Bostad med särskild service, i form av servicebostad, ges som bistånd med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen ”bostad med särskild service” enligt SoL skall
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå medan boende i ”bostad med särskild
service” enligt LSS innebär att insatsen ska ges utifrån individuella behov och önskemål,
med syfte att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor.
I insatsen ”bostad med särskild service” ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och
kulturella aktiviteter. Omvårdnad kan ses som ett samlingsbegrepp för allt som en person
behöver hjälp med i den dagliga livsföringen. Det innebär att omvårdnad innehåller både
stöd och service, och tanken är att den ska tillgodose den enskilda personens individuella,
psykiska, fysiska och sociala behov. Omvårdnaden kan bestå av praktisk hjälp eller vara av
mer vägledande natur – utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Genom
omvårdnaden kan hinder i den dagliga livsföringen undanröjas eller minskas. Omvårdnad
ska ges med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och den ska vara
flexibel utifrån den enskildes behov och önskemål över tid. Oavsett innehåll ska
omvårdnaden ges på ett sådant sätt att stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga.
Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår i insatsen ”bostad med särskild service”
för att även personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov ska ges möjlighet
att utifrån önskemål och förmåga använda det utbud som finns. Personalen har som
viktig uppgift att ge den enskilde stöd att utveckla egna fritidsintressen. Det kan handla
om att stödja den enskildes förmåga och intresse att utveckla någon talang eller att visa på
Postadress
Gatuadress
Telefon (v)
Telefax
Org. nr.
E-postadress
571 80 Nässjö
Kyrkogatan 2A
0380-51 80 00
0380-156 59
212 000-0548
[email protected]
aktiviteter som den enskilde inte tidigare haft möjlighet att pröva. Fritidsverksamhet och
kulturella aktiviteter behöver inte alltid ske ute i samhället. Stöd kan även behövas för att
få tillgång till musik, film, böcker och nyheter i hemmet.
Lämplig utbildning för den chef som förestår bostad med särskild service regleras i
förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Med lämplig utbildning
skall enligt Socialstyrelsen avses en högskoleutbildning som är relevant för att en person
ska kunna förestå verksamheten samt att personen har tillräcklig kunskap och kompetens
inom angivna områden.
Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller
omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2) är ett
stöd för tillämpningen av bestämmelserna i 3 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, om personal med lämplig utbildning och erfarenhet och i 6 § andra
stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, om
personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna
ges.
Enligt 18 § HSL skall varje kommun erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i
en bostad med särskild service. Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar all
hälso- och sjukvård utom sådan som meddelas av läkare. Kommunen har ett ansvar för
att se till att den som behöver läkarvård verkligen får kontakt med sådan vård.
Kommunen ska även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel i samband med
den hälso- och sjukvård som omfattas av kommunens ansvar.
En bostad med särskild service ska vara fullvärdig, den ska vara den enskildes privata och
permanenta hem och den ska inte ha en institutionell prägel. För att boendet i möjligaste
mån ska vara en bostad som andras och inte ha en institutionell prägel bör även
samlokalisering med andra bostäder med särskild service undvikas.
Servicebostad
En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service
och fast anställd personal. Personligt stöd tillhandahålls i den omfattning som den
enskilde behöver. Lägenheterna är anpassade efter den enskildes behov och ligger
samlade i samma hus. En lägenhet i en servicebostad är en mellanform mellan en egen
lägenhet i det ordinarie bostadsbeståndet och en lägenhet i en gruppbostad.
Socialstyrelsens termbank
En servicebostad är en mellanform mellan ett helt självständigt/ordinärt boende i en egen
lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad. I servicebostaden erbjuds den enskilde
dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten, utifrån dennes behov.
Servicebostaden består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och
fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade utifrån den enskildes behov och
ligger samlade i samma hus. Servicebostaden består också av gemensamma utrymmen för
service och gemenskap.
I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad. Antalet boende bör dock
vara så begränsat att serviceboendet integreras i bostadsområdet och en institutionell
boendemiljö undviks.
Postadress
Gatuadress
Telefon (v)
Telefax
Org. nr.
E-postadress
571 80 Nässjö
Kyrkogatan 2A
0380-51 80 00
0380-156 59
212 000-0548
[email protected]
Servicebostad – planeringsunderlag vid ny-/ombyggnation
Nedan beskrivs vilka utrymmen som servicebostaden ska omfatta. Beskrivningen
redovisas under rubrikerna Lägenhet, Gemensamhetslokal, Personalutrymme samt Allmänna
utrymmen.
Lägenhet
Servicebostad ska bestå av 12 fullvärdiga lägenheter omfattande maximalt 2 rum och kök
vardera. Av Boverkets byggregler framgår att det i en fullvärdig bostad ska finnas rum
med inredning och utrustning för personlig hygien, rum eller avskiljbar del av rum för
samvaro, sömn och vila, rum eller del av rum för matlagning etc. Varje lägenhet ska vara
utrustad med balkong alternativt uteplats i anslutning till lägenheten/lägenheterna.
Gemensamhetslokal
Servicebostaden ska bestå av ett gemensamt utrymme med möjlighet till samvaro för de
boende. Möjligheten att variera mellan avskildhet och gemenskap ska erbjudas.
Gemensamhetslokalen ses som ett komplement till de egna lägenheterna. Det
gemensamma utrymmet kan också fungera som en samlingsplats för personalen.
Gemensamhetslokalen ska inrymma ett kök med möjlighet att tillreda mat, ett större rum
med möjlighet för 15 personer att samtidigt inta en gemensam måltid eller samlas i ett
möte (matsal), ett större rum för gemenskap och samvaro (vardagsrum), ett mindre rum
med möjlighet till avskildhet (samtalsrum), en toalett (toalettstol/handfat) som är
grundanpassad för personer med funktionsnedsättning. En uteplats ska tillskapas i
anslutning till gemensamhetslokalen med möjlighet till sittplats för 15 personer.
Personalutrymme
Servicebostaden ska bestå av erforderliga utrymmen för personalgruppen motsvarande ett
kontor med två kontorsarbetsplatser, ett kök med möjlighet för 5 personer att samtidigt
inta en måltid, ett mindre sovrum (jourrum/vilorum), en toalett
(toalettstol/handfat/dusch).
Allmänna utrymmen
Trapphus och gemensamma utrymmen i huset (ex tvättstuga) ska grundanpassas för att
vara tillgängliga för personer med funktionshinder vilket bland annat innebär att trapphus
behöver förses med hiss.
Möjlighet till parkeringsplats för bilar till boende och besökare erfordras.
Postadress
Gatuadress
Telefon (v)
Telefax
Org. nr.
E-postadress
571 80 Nässjö
Kyrkogatan 2A
0380-51 80 00
0380-156 59
212 000-0548
[email protected]
Download