Vuxenutbildningen Vindeln 2016/2017

advertisement
Uppdaterad:
Innehållsförteckning
1. Vision
2. Resurser för likabehandlingsarbete
 Likabehandlingsteam
3. Kommunikation av likabehandlingsplanen
4. Lagar och föreskrifter
Om likabehandlingsplanen:






Planens giltighetstid
Elevers delaktighet
Ansvar att lämna information
Ansvar för utredning och åtgärder
Diskrimineringslagen
Skollagen
Definitioner
 Diskrimineringsgrunder
-Kön
-Könsidentitet eller könsuttryck
-Etnisk tillhörighet
-Religion eller annan trosuppfattning
-Funktionshinder
-Ålder
-Sexuell läggning
Kränkning, diskriminering och trakasserier
-Direkt diskriminering
-Indirekt diskriminering
-Trakasserier
-Sexuella trakasserier
-Kränkande behandling
-Repressalier
Kartläggning och nulägesanalys
Mål för 2016/2017
Åtgärder under 2016/2017
Att främja likabehandling - allmänt
Främjande insatser under 2016/2017, för de olika diskrimineringsgrunderna
Rutiner vid akuta situationer
 Elev-elev
 Uppföljning
 Om kränkningarna ej upphör
 Personal-elev
 Personal-personal
 Dokumentation
Uppföljning, utvärdering, och upprättande av ny plan.
1.Vision

Vuxenutbildningen ska vara en skola där elever och personal trivs och mår bra.
Ingen ska på skolan utsättas för kränkning, diskriminering eller trakasserier.
Därför är det nödvändigt att all personal och alla elever tar ansvar för och jobbar
med dessa frågor.

Denna plan omfattar såväl arbetet med likabehandling som arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling.
2. Resurser för likabehandlingsarbete


Alla på skolan har ett ansvar att motverka, förebygga och upptäcka
handlingar och attityder som kan antas vara i strid med lagen.
Personalen på vuxenutbildningen i Vindeln bildar likabehandlingsteamet. En
gång per termin träffas teamet för uppföljningsträff samt då ärenden uppkommit.
3. Kommunikation av likabehandlingsplanen



Likabehandlingsplanen ska göras känd för all personal och alla elever på skolan.
Dels genom allmän information, dels via kommunens hemsida och
elevinformationshäfte.
Ansvarig för information till all personal: rektor.
Ansvarig för information till vikarier: lagledaren (bland annat genom
vikariepärmen).
Ansvarig för information till elever: Information på kommunens hemsida. Till
elever som läser på distans skickas ett välkomstbrev ut med en länk till
likabehandlingsplanen. Övriga elever informeras en gång per år.
Likabehandlingsplanen finns även tillgänglig i alla klassrum.
4. Lagar och föreskrifter
Om likabehandlingsplanen
Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år upprätta
en likabehandlingsplan (mot diskriminerande behandling) (diskrimineringslagen 3:16
§) och en årlig plan mot kränkande behandling (skollagen kap 6). Dessa får föras
samman till en plan, vilket Vuxenutbildningen har valt att göra i denna
likabehandlingsplan.
De olika regelverk som berörs är:
• Diskrimineringslagen (2008:567)
• Skollagen (2010:800)
Den årliga planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att
förebygga och förhindra kränkande behandling av elever/studerande. Planen ska
innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.( 6 kap. 8 § Skollagen
(SFS 2010:800)
Skolor är skyldiga att arbeta förebyggande mot diskriminering på alla grunder
förutom könsidentitet eller könsuttryck och ålder. DO rekommenderar ändå att skolor
arbetar förebyggande även när det gäller dessa grunder och att ta med dem i planen.
Ett förebyggande arbete minskar risken för diskriminering och trakasserier.
På Vuxenutbildningen skall det finnas en likabehandlingsplan för varje enhet på
skolan.
Planens giltighetstid
Plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller ett år i taget och
uppdateras årligen i september.
Elevers delaktighet
Målet är att elever ska vara delaktiga i likabehandlingsplanens utformande, genom
att direkt och indirekt till likabehandlingsteamet komma med synpunkter på
situationen på skolan, och vad som behöver förbättras.
Ansvar att lämna information
Om personals skyldighet: Lärare eller annan personal som får kännedom om att en
elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling, är skyldiga
att anmäla detta till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare
till huvudmannen. (Enligt skollagen, SFS 2010:800).
Ansvar för utredning och åtgärder
Om en utbildningsanordnare får kännedom om att en elev eller studerande som deltar
i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med
verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är
utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna
trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för
att förhindra trakasserier i framtiden. (2 kap. 7 § Diskrimineringslagen (2008:567)
Diskrimineringslagen
En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt
skollagen ska inom ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att
aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de elever eller studenter som deltar i
eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. (3 kap. 14 §
Diskrimineringslagen (2008:567)
En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller verksamhet enligt skollagen
ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon elev som deltar i eller
söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell
läggning, eller för sexuella trakasserier. (3 kap. 15 § Diskrimineringslagen
(2008:567)
Skollagen
Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. (6 kap.
6 § Skollagen (SFS 2010:800)) Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §
samma kapitel. 7
5. Definitioner
Diskrimineringsgrunder
De lagskyddade diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen är
• Kön
• Könsidentitet eller könsuttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion och annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Ålder
Kön
Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att ingen får diskrimineras
eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön.
Könsidentitet eller könsuttryck
Med kön avses i diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Med
könsöverskridande identitet eller uttryck avses i diskrimineringslagen att någon
identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger
uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma
nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Var och en har rätt att bestämma
sin egen tillhörighet. Om du är född i Sverige kan du ha flera etniska tillhörigheter.
Religion eller annan trosuppfattning
Religionsfriheten är skyddad i den svenska grundlagen. Skolan ska förebygga och
förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med religion eller annan
trosuppfattning.
Funktionshinder
Funktionhinder kan vara av fysisk, psykisk eller intellektuell art. Som
funktionshinder räknas både sådana som syns eller inte märks lika tydligt. Exempel
på den senare formen är ADHD eller dyslexi.
Ålder
Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan p.g.a. ålder.
Sexuell läggning
Avser en persons homo-, bi-, trans-, eller heterosexualitet.
Kränkning, diskriminering och trakasserier
Direkt diskriminering
En elev får inte missgynnas på grund av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder.
Indirekt diskriminering
Indirekt diskriminering beskrivs i lagen som när någon blir missgynnad genom
tillämpningen av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som förefaller
vara neutralt men som i praktiken särskilt kan missgynna personer, visst kön, viss
könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller
annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder,
såtillvida bestämmelsen inte kan motiveras med ett berättigat syfte och är nödvändig
och lämplig.
Trakasserier
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett
uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling
kan vara:
• fysiska (slag, knuffar)
• verbala (hot, svordomar, öknamn)
• psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
• texter och bilder
Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier
eller kränkande behandling.
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker ett
barns, en elevs eller en vuxenstuderandes värdighet och som har samband med någon
av diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner
sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Det är trakasserier även när en
elev kränks på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning,
funktionsnedsättning med mera.
Sexuella trakasserier
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier.
Det kan handla om ovälkomna beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller
bilder som är sexuellt anspelande och upplevs som kränkande. Det kan också handla
om sexuell jargong.
Kränkande behandling
Kränkande behandling definieras i kapitel 6 i skollagen som ett uppträdande som
kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon
diskrimineringsgrund.
Repressalier
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling
på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering
eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även
när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling.
6. Kartläggning och nulägesanalys
Under varje läsår görs successivt en kartläggning av läget på skolan, där vi samlar
information om hur eleverna har det i stort, vilka svagheter som finns och vad vi som
skola behöver bli bättre på. Detta görs genom:



Elevenkät
Utvärdering som arbetslaget gör i slutet av varje vår.
Översyn av uppkomna likabehandlingsärenden, och dokumentation av dessa.
7. Mål
 Att följa rutinerna för dokumentation samt uppföljning av
likabehandlingsärenden.
 Att fortsätta arbetet när det gäller elevernas kännedom om likabehandlingsplanen
 Att fortsätta det förebyggande arbete som redan görs
8. Åtgärder under året
 Uppmana all personal att dokumentera saker som händer på skolan, som har att
göra med kränkande behandling.
 Information kring arbetet mot kränkande behandling lyfts i samband skolstart
med alla elever.
 Utdrag ur likabehandlingsplan finns i klassrummen och i pärm.
 Likabehandlingsplanen tas upp som en naturlig del i arbetsmiljöarbetet i samband
med APT – arbetsplatsträff.
9. Att främja likabehandling - allmänt
Att främja likabehandling kan handla om att skaffa kunskaper om varje
diskrimineringsgrund, och vad som utgör kränkande behandling. Dessa kunskaper
ska sedan användas för att förebygga och jobba emot kränkande eller
diskriminerande behandling.
Förebyggande insatser
I ansökan skall det finnas möjlighet för den studerande att ange funktionshinder eller
andra särskilda svårigheter. Information om behov av stöd överlämnas till
undervisande lärare efter medgivande från den studerande. De studerande som har
behov av hjälpmedel för att underlätta studierna erbjuds efter behov.
I verksamheten arbetar vi dessutom med gemensamma aktiviteter för att förebygga
kränkande behandling.
10. Rutiner vid akuta situationer
Skolan ska ta varje signal eller annan uppgift om kränkande handling på allvar, och
utreda vad som ligger bakom.
Elev-elev
 Om personal eller elev misstänker att elev kränkts av annan elev skall rektor
informeras. Rektor ansvarar för att arbetslaget skyndsamt sammankallas. Vid
samtal med de inblandade skall alltid två ur personalen närvara.
 Personalen/ Arbetslaget samlar in information från den kränkte och från personal,
och utreder vad som ligger bakom. Utredningens omfattning är beroende av
omständigheterna i det enskilda fallet. Utifrån detta planeras lämplig åtgärd
beroende på ärendets art, t.ex. samtal med aktuella mobbare, och åtgärden
genomförs.
Uppföljning
 Likabehandlingsteamet följer upp ärendet med berörda personer, den kränkte och
den/de som kränkt. Man kontrollerar att kränkandet har upphört, är så inte fallet
kan t.ex. ett möte med mobbare bli aktuellt. Fortsatt mobbning kan innebära att
skolan gör en anmälan till Socialkontoret eller Polisen.
Om kränkningarna ej upphör
Om kränkningarna inte upphör trots gjorda insatser enligt ovan, utreds ärendet vidare
och kan då omfatta samtal med fler elever och personal etc. samt observationer av de
inblandade. Resultatet av denna utredning ligger då till grund för fortsatta åtgärder (5
kap. Skollagen).
Personal-elev
 Om personal/elev handlar i strid mot lagen är rektor ansvarig för att omgående
utreda ärendet och skyndsamt se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Ansvarig
rektor följer upp ärendet med berörda personer och kontrollerar att lagen
efterlevs.
 Alla som arbetar på skolan skall meddela ansvarig rektor, om man misstänker att
personal/elev agerat i strid med lagen.
 Ansvarig rektor beslutar om vilka personer som ska delta vid möten i ärendet.
Dokumentation
 Det som inträffat och alla gjorda insatser i ett ärende, oavsett om det är personal
eller elev som utfört handlingen, ska dokumenteras skriftligt och dokumentet ska
arkiveras enligt gällande förordningar. Personal fyller i erforderlig blankett och
lämnar till rektor.

Skolan har utformat särskilda blanketter för dokumentation och anmälan av
likabehandlingsärenden samt misstanke om kränkning.
11. Uppföljning, utvärdering, och upprättande av ny plan.
Uppföljning och utvärdering av skolans arbete med att förebygga och/eller åtgärda
kränkning, diskriminering och trakasserier ska göras årligen, och innan nästa års
likabehandlingsplan upprättas. Detta görs genom att skolans likabehandlingsteam
träffas i september och utvärderar de mål som satts för läsåret, samt ser över de
likabehandlingsärenden som uppkommit under året för att lära inför nästa år. Till
denna utvärdering kan elevenkätens resultat samt övrig insamlad information från
skolan användas. I samband med detta kan även nya mål för kommande läsår
formuleras, samt kommande läsårs likabehandlingsplan förberedas.
I utvärderingen deltar alltid all personal. Följande frågor bör tas upp:




Hur har informationen nått ut?
Vilka förebyggande åtgärder har vidtagits under läsåret?
Hur har eventuella ärenden hanterats och följts upp?
Bör något ändras i Likabehandlingsplanen?
 Vad mer behöver vi göra för att förebygga kränkning, diskriminering och
trakasserier?
I kommande års likabehandlingsplan ska det redogöras för de insatser som gjorts
under läsåret, och hur de fallit ut.
I samband med utvärderingen prövas vad (fortbildning, information och
förebyggande arbete m.m.) som bör prioriteras under det kommande året. Förslag om
prioriteringar lämnas till rektor som tar upp det som ett beslutsärende.
 Hur har informationen nått ut?
Lärarna har informerat i sina klasser både muntligt och skriftligt. De som har
studerat på gymnasial vux på distans har inte haft tillgång till informationen.
Detta åtgärdar vi genom att publicera planen på kommunens hemsida samt skicka
ut information genom ett välkomstbrev vid elevens skolstart.
 Vilka förebyggande åtgärder har vidtagits under läsåret?
Olika studiebesök samt övriga aktiviteter har genomförts. Detta för att skapa en
gemenskap. Skolan har även tagit in externa föreläsare.
 Hur har eventuella ärenden hanterats och följts upp?
Vi har ej haft några ärenden.
 Bör något ändras i Likabehandlingsplanen?
Vi har ändrat ett antal ordalydelser.
 Vad mer behöver vi göra för att förebygga kränkning, diskriminering och
trakasserier?
Vi fortsätter oförtrutet vårt arbete.
Download