Diagnostisk algoritm för zikavirusinfektion – för individer med symptom

advertisement
Med symptomdebut förenliga med zikavirusinfektion
inom 12 dagar efter utresa från område där zika sprids
(feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation)
Provtagning 1-5 dagar
efter feberdebut
Provtagning 6-10 dagar
efter feberdebut
Provtagning >10 dagar
efter feberdebut
Serologisk
testning
RT-PCR för påvisning av
zikavirus-RNA
IgM
Positiv/gränsvärde
Specificiteten verifieras med
PRNT1 eller genom nytt prov efter
14 dagar som visar > 4-faldig IgMtiterökning
Endast IgG
positiv
Specificiteten
verifieras med
PRNT1
Negativ
Förnyad provtagning >20
dagar efter feberdebut
om initialt prov taget
tidigare än så3
Prov
taget >20 dagar
efter feberdebut
Positiv/Gränsvärde
Positiv
Zikainfektion sannolik
1PRNT=plaque
Negativ
Zikainfektion osannolik2
Positiv
Akut/nylig
zikainfektion sannolik
(inom 12v)
Positiv
Tidigare genomgången
zikainfektion sannolik
(>12 veckor sedan)
Negativ
Zikainfektion
osannolik
reduction neutralization test (påvisande av zikavirusneutraliserande antikroppar)
tveksamhet finns avseende att de symptom som föranledde provtagning är sannolika för zikainfektion alternativt om asymtomatisk infektion kan ha skett tidigare hänvisas till separat algoritm för
individer med avsaknad av symptom.
3Om tveksamhet finns avseende att de symptom som föranledde provtagning är sannolika för zikainfektion alternativt om asymtomatisk infektion kan ha skett tidigare hänvisas till separat algoritm för
individer med avsaknad av symptom.
2Om
Download