Betahemolyserande streptokocker grupp A hos nyförlöst

advertisement
Sida 1 (7)
Styrande dokument
Rutindokument | Rutin
Betahemolyserande streptokocker
grupp A hos nyförlöst kvinna eller
nyfött barn Länsövergripande
Handläggning
Beta – hemolyserande streptokocker grupp A orsakar postpartum endometrit
relativt sällan, men infektionen är allvarlig och bör uppmärksammas extra på
grund av risken för smittspridning. Invasiv infektion med GAS är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
Syfte
Vid positiv odling hos en nyförlöst kvinna eller ett nyfött barn ska epidemiologisk utredning omedelbart påbörjas. Åtgärder ska vidtas omgående för att
förhindra ytterligare fall av endometrit och smittspridning inom förlossnings
– och BB-vård.
Smittvägar
GAS smittar via direkt och indirekt kontakt, framför allt händer men smittspridning kan också ske via ex; duschmunstycken. Droppsmitta förekommer
också vid hosta och nysningar. Personal som är asymtomatisk bärare eller
som har hud – eller svalginfektion riskerar att sprida bakterien till en nyförlöst kvinna. Mödrar som bär GAS i svalg, vagina eller cervix har en ökad
risk för endometrit. Bärarskap och smitta inom familjen är vanligt.
Förebyggande åtgärder
All personal som arbetar på kvinnoklinik ska vid introduktion informeras om
riskerna med GAS i samband med förlossning. Personal med infekterade sår
på händer, underarmar, ansikte eller kliniska tecken på tonsillit skall inte
delta i vårdarbete eller livsmedelshantering. Informera patienten om smittvägar och rätt teknik vid duschning. Använd endast korta duschslangar (1m) på
enheten.
Behandling
Kliniska infektioner behandlas enligt gällande rekommendationer. Nyförlösta och nyfödda som är asymtomatiska bärare bör behandlas för att förebygga allvarliga infektioner. Kontakta infektionskliniken vid behov.
Vårdhygieniska riktlinjer

Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vård- och undersökningssituationer
Åtgärder och ansvar


Kontakta genast enheten för vårdhygien vid fynd av GAS hos en nyförlöst kvinna eller ett nyfött barn
Behandlande läkare ansvarar för att provtagning och smittspårning utförs
enligt denna rutin och i samarbete med vårdhygien
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
DOKUMENT-ID
NSKCINFEKT-1028264085-50
VERSION
2.0
GODKÄNT DATUM
2016-12-14
ANSVARIG
SUZANNE WENDAHL
UPPRÄTTAD AV
SUSANNE HANSSON FRÖLANDER
Sida 2 (7)

Enhetschef eller annan med ledningsansvar ansvarar för att övriga åtgärder i rutinen vidtas i samarbete med vårdhygien
Utredning och smittspårning
Smittspårningslistor på familjemedlemmar, personal och ev medpatienter
upprättas, se bilagor. Dessa sparas på enheten tills utredningen är avslutad.
Beställ allmänodling – inte snabbtest!
Ange ”smittspårning, GAS, spara stammen”
på remissen.
1. GAS hos nyförlöst kvinna
Fyll i bilaga 1 och 2 i denna rutin. Tag allmän odling ange GAS, från följande personer:
 Barnet: Navel, näsa, hörselgång och ev sår
 Familjemedlemmar: svalg och ev sår
 Medpatient: som delat rum, skötbord eller hygienutrymme: svalg,
cervix och ev sår. Nyfödd: näsa, hörselgång, navel och ev sår
 Personal: alla på enheten, svalg och ev sår
 Hemskrivna patienter bör kontaktas och informeras om symtom
och att de snarast ska söka sjukvård om de insjuknar
2. GAS hos nyfött barn
Fyll i bilaga 1 och 2 i denna rutin. Tag allmän odling ange GAS från följande personer:
 Barnets mor: cervix/vagina, svalg och ev sår
 Familjemedlemmar: svalg och ev sår
 Medpatient som delat rum, skötbord eller hygienutrymme: svalg, cervix
och ev sår
 Personal: alla på enheten, svalg och ev sår
 Hemskrivna patienter: bör kontaktas och informeras om symtom och
att de snarast ska söka sjukvård om de insjuknar
Personal som ingår i smittspårningen



Vårdstuderande, korttidsanställda samt gästande personal inkluderas
också i begreppet personal som ska ingå i utredningen/ smittspårningen
(använd Bilaga 2 i denna rutin)
Personal med ont i halsen, infekterat nagelband eller sår ska omgående
omplaceras från vårdarbete
Tidigast 48 tim efter insatt antibiotikabehandling kan personal som behandlats för svalginfektion återgå i arbete, under förutsättning att klinisk
förbättring har konstaterats. Om personen haft positiv svalgodling ska
kontrollodling tas en vecka efter att behandlingen avslutats
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
DOKUMENT-ID
NSKCINFEKT-1028264085-50
VERSION
2.0
GODKÄNT DATUM
2016-12-14
ANSVARIG
SUZANNE WENDAHL
UPPRÄTTAD AV
SUSANNE HANSSON FRÖLANDER
Sida 3 (7)

Sår måste vara läkta innan personal kan återgå i vårdarbete


Vårda patient i enpatientsrum med egen toalett och hygienutrymme
Patienten ska ges möjlighet att desinfektera händerna innan vård av barnet
Patienten får inte lämna rummet förrän 48h efter påbörjad behandling av
den kliniska infektionen
Desinfektera alltid skötbordet direkt efter användning
Konventionell hantering av tvätt och sopor.
Patient



Besök


Inga restriktioner vad gäller besök hos patienten.
Besökare ska informeras om vikten av god handhygien. Särskilt vid
toalettbesök, skötsel av barnet och vid vistelse på allmänna utrymmen på
enheten eller sjukhuset
Slutstäd

Använd alkoholbaserat desinfektionsmedel innehållande tensider för
rengöring av alla ytor i vårdsal, hygienutrymme samt medicintekniska
produkter.

Duschmunstycke desinfekteras i diskdesinfektor, alternativt byts ut.
Referenser:
Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag.
Socialstyrelsen 2006. s 219.
Claesson BE, Claesson UL. An outbreak of endometritis in a maternity unitcaused by sprea of group A streptococci from a showerhead. J Hospital infection 1985;6:304-11.
INFPREG Kunskapscentrum för infektioner under graviditet;
www.infpreg.se
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
DOKUMENT-ID
NSKCINFEKT-1028264085-50
VERSION
2.0
GODKÄNT DATUM
2016-12-14
ANSVARIG
SUZANNE WENDAHL
UPPRÄTTAD AV
SUSANNE HANSSON FRÖLANDER
Sida 4 (7)
Bilaga 1
Smittspårningslista
Familjemedlemmar
Sparas på enheten
Indexpatient
Vårdtid
Positiva odlingar
ange lokal och
datum
Familjemedlem
personnr
Ange odl.lokal
och datum
Odlingsresultat
____________________________________________________
Smittspårningsansvarig läkare
avd
Sjukhus
____________________________________________________
Behandlande läkare familjemedlemmar
Vårdcentral
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
DOKUMENT-ID
NSKCINFEKT-1028264085-50
VERSION
2.0
GODKÄNT DATUM
2016-12-14
ANSVARIG
SUZANNE WENDAHL
UPPRÄTTAD AV
SUSANNE HANSSON FRÖLANDER
Sida 5 (7)
Bilaga 2
Smittspårningslista
Personal
Sparas på enheten
Indexpatient
Peronal
personnr
Vårdtid
Ange odl.lokal och
datum
Positiva odlingar
ange lokal och
datum
Odlingsresultat
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
DOKUMENT-ID
NSKCINFEKT-1028264085-50
VERSION
2.0
GODKÄNT DATUM
2016-12-14
ANSVARIG
SUZANNE WENDAHL
UPPRÄTTAD AV
SUSANNE HANSSON FRÖLANDER
Sida 6 (7)
____________________________________________________
Smittspårningsansvarig läkare
avd
Sjukhus
____________________________________________________
Enhetschef (ledningsansvarig)
avd
Sjukhus
Bilaga 3
Smittspårningslista
Patienter
Sparas på enheten
Indexpatient
Vårdtid
Positiva odlingar
ange lokal och datum
Patient
personnr
Ange odl.lokal och
datum
Odlingsresultat
_______________________________________________________
Enhetschef (ledningsansvarig)
avd
Sjukhus
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
DOKUMENT-ID
NSKCINFEKT-1028264085-50
VERSION
2.0
GODKÄNT DATUM
2016-12-14
ANSVARIG
SUZANNE WENDAHL
UPPRÄTTAD AV
SUSANNE HANSSON FRÖLANDER
Sida 7 (7)
____________________________________________________
Smittspårningsansvarig läkare
avd Sjukhus
____________________________________________________
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
DOKUMENT-ID
NSKCINFEKT-1028264085-50
VERSION
2.0
GODKÄNT DATUM
2016-12-14
ANSVARIG
SUZANNE WENDAHL
UPPRÄTTAD AV
SUSANNE HANSSON FRÖLANDER
Download