Hundhagen - Leksands kommun

advertisement
Välkommen till
Hundhagen
Industriområdet som blivit fågelparadis!
Hundhagen och Millnäset är två landtungor
som leder ut i Insjön. Mellan Millnäset och
Hundhagen rinner Helgboån. Brenäsviken, väster
om Millnäset, har grävts ur och restaurerats
som våtmarksområde. Från ett fågeltorn får du
fin överblick över området.
I de lummiga björkskogarna finns gott om gamla
och döda träd, rika på insekter och lämpliga som
boplatser för fåglarna. Bävern har arbetat sig
fram och skapat dammar och översvämningar
som lockar till sig massor av fåglar. På våren
vibrerar luften av sång från drillsnäppa, svarthätta,
trädgårdssångare, härmsångare, enkelbeckasin,
näktergal, rödhake, rosenfink och många fler.
Längst ut på uddarna finns betesmarker där
mularna och trampet av klövar ska hålla undan
slyet och gynna den specifika hagmarksfloran.
Leksands Fågeklubb anordnar vinterfågelmatning.
En fin vinterdag kan du, bara 100 meter från vägen,
slå dig ner och studera småfåglarnas matpyssel i
lugn och ro.
Prästöns Naturreservat
Insjön
9
I våtmarkerna trivs grodorna
Öster Insjö
Ï
Hundhagens Naturreservat
À
Lövskog som betesmark och fågelparadis
Brenäs
Millnäset och delar av Hundhagen
Redan på 1800-talet förekom en viss
tegelproduktion i Hundhagen. 1910 etablerade
sig den legendariske Bäck Daniel i området. Han
hämtade lera ur åkermarken i omgivningarna
och lertäktsgropar och åsryggar bildades. Idag
går en vandringsled genom området mellan
de vattenfyllda lertäktsgroparna. Groparna är
populära skafferier för fåglarna. Här kan hägern
leta grodor och andfåglar äta sig mätta på den
frodiga växtligheten.
Övre Helgnäs
Hundhagens naturreservat är 109 hektar stort och
består av 49 hektar vatten, 30 hektar lövskog, 10
hektar hagmark och 20 hektar åker. Markägaren
Leksands kommun bildade naturreservat 1994.
Vinterfågelmatning
Så hittar du till
Hundhagen:
Det är förbjudet att:
* göra åverkan på mark
* skada växande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
* plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar eller vedlevande svampar
* fånga eller insamla djur, med undantag för fiskar och kräftor i Helgån och Insjön
* framföra motordrivet fordon i terrängen
* göra upp eld annat än på angiven plats
* inplantera för området främmande växt- och djurarter
Åk från Leksand till Insjön. Från Insjön åker
du mot Rexbo. Efter ca 4 km sväng vänster
mot Rönnäs.
Reservatet ligger strax efter korsningen.
Rödhake
Lämna en gåva till stöd för
Leksandsnaturen.
Leksands naturvårdsfond
Postgironummer: 44 99 57-0
Samhällsbyggnad
Produktion: www.folderfabriken.se och Karin danielsson Foto: Sven Gräfnings, Anders Ståhl och Åsa Rydell.
Visa hänsyn när du
besöker reservatet!
Naturreservat
i Leksand
Hundhagen
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards