Tjänsteskrivelse
2010-04-30
KFKS 2006/698-049
Kommunstyrelsen
Ändring av bolagsordningen för Stockholmsregionens
Försäkrings AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ändringarna i bolagsordningen för
Stockholmsregionens Försäkrings AB.
Sammanfattning
Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF) bildades 2008 i avsikt att de tjugo kommunerna
som bildade bolaget skulle direktförsäkra sig hos SRF. Lagen om offentlig upphandling (LOU)
medgav emellertid inte detta, utan det genomfördes en sedvanlig upphandling, som SRF inte
vann. Från halvårsskiftet 2010 öppnas nu en möjlighet att utan formell upphandling köpa varor
och tjänster från egna bolag genom en ändring/undantag i LOU. Kommunförsäkringen kan då
tecknas direkt hos SRF från den närmaste förfallodagen, för de flesta ägarkommunerna, bl.a.
Nacka, den 1 januari 2011. För att säkerställa att LOU:s regler uppfylls, föreslår dock SRF
ägarkommunerna ett par ändringar och tillägg i bolagsordningen.
Ärendet
2008 bildades Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF), ett försäkringsbolag, s.k. captive,
bildat och ägt av 20 av kommunerna i Stockholms län. Avsikten var att dessa kommuner från
den 1 januari 2009 skulle direktteckna sin kommunförsäkring i det egna bolaget. Det visades sig
emellertid att lagen om offentlig upphandling, LOU, inte medgav att kommuner och landsting
utan formell upphandling köpte varor och tjänster från sina egna bolag. Denna möjlighet fanns
inom EU, men hade ännu inte införts i svensk lagstiftning. Det genomfördes då en sedvanlig
upphandling, varvid Trygg Hansa utsågs till försäkringsgivare för de två åren 2009 -2010.
Genom ett förslag till ändring i lagen om offentlig upphandling (LOU) blir det möjligt att utan
formell upphandling köpa varor och tjänster från egna bolag (proposition 2009/10:134).
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.
Förutsättningen för att kunna utnyttja möjligheten till köp utan föregående upphandling är
1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen som
motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, och
2. den juridiska personen utför huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de
myndigheter som innehar eller är medlem i den.
För att säkerställa tillämpningen av det föreslagna undantaget för SRF:s räkning föreslår SRF
ändringar i bolagsordningen. Dessa ändringar har som utgångspunkt att ytterligare stärka
ägarnas inflytande över bolaget för att uppfylla de ovan beskrivna kontrollkriterierna.
Avsikten är även att fr.o.m. den 1 januari 2011 skall ägarkommunerna teckna sin
kommunförsäkring hos SRF utan föregående upphandling.
Stadsledningskontoret
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
D:\265338835.doc
Besöksadress
Granitvägen 15
www.nacka.se
[email protected]
sms 716 80
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08 7188000
08 7189215
070 4319215
08 7189022
E-post
[email protected]
Organisationsnummer
212000-0167
1 (4)
Nacka kommun
2 (4)
Föreslagna ändringar
Ändringar förslås på två ställen i nuvarande bolagsordning samt ytterligare paragraf
Andra st. i § 3 har följande lydelse:
– Bolaget kan även erbjuda
försäkringsskydd till de associationer som
helt eller till minst 50 % ägs av en eller
flera av de kommuner som ingår som
ägare.
Samma gäller för stiftelser vars styrelser
helt eller till minst 50 % utses av
kommunfullmäktige i en eller flera av de
kommuner som ingår som ägare i
försäkringsbolaget. -
Ny lydelse:
– Bolaget kan även erbjuda försäkringsskydd till de
associationer som helt ägs av en eller flera av de
kommuner som ingår som ägare i bolaget
Samma gäller för stiftelser vars styrelser helt utses
av kommunfullmäktige i en eller flera av de
kommuner som ingår som ägare i
försäkringsbolaget.
Bolaget får även erbjuda försäkringsskydd till
sådana bolag, föreningar eller kommunalförbund
som endast består av offentliga ägare/medlemmar
(stat, kommun eller landsting) och där någon av
bolagets ägare är ägare/medlem, dessa
försäkringsåtaganden får endast uppgå till
maximalt 10 procent av bolagets totala
försäkringsåtaganden. -
§ 14 har följande lydelse:
– För att beslut i nedan följande frågor
skall äga giltighet skall sådant beslut
godkännas av samtliga aktieägande
kommuners fullmäktigeförsamlingar,
 Bildande, förvärv, överlåtelse eller
nedläggning av dotterbolag eller
likvärdig association.
 Beslut om bildande, förvärv,
överlåtelse eller nedläggning av
verksamhetsgren.
 Teckning, förvärv eller avyttring av
näringsbetingade aktier.
 Ändring av bolagets faktiska
aktiekapital eller av antalet aktier i
bolaget.
 Beslut om särskilt stora investeringar
och finansiering av dessa.
 Andra frågor som är av särskild
strategisk betydelse eller av
principiell vikt för aktieägande
kommun.
Ny lydelse:
– För att beslut i nedan följande frågor skall äga
giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga
aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar,
 Bildande, förvärv, överlåtelse eller
nedläggning av dotterbolag eller likvärdig
association.
 Beslut om bildande, förvärv, överlåtelse eller
nedläggning av verksamhetsgren.
 Teckning, förvärv eller avyttring av
näringsbetingade aktier.
 Ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller
av antalet aktier i bolaget.
 Beslut om särskilt stora investeringar och
finansiering av dessa.
 Andra frågor som är av särskild strategisk
betydelse eller av principiell vikt för
aktieägande kommun. Detta gäller särskilt
strategiska frågor om verksamhetens inriktning
och omfattning.
Nacka kommun
Dessutom förslås ett tillägg av en ny § 15
– Bolagets verksamhet skall följa de kommunala principer som gäller för motsvarande
verksamheter som bedrivs i kommunal förvaltningsregi.
Stadsledningskontorets yttrande
Beskrivningen av SRF:s verksamhet i nuvarande bolagsordning torde fylla de krav som ställs
när undantaget nu införs i LOU. De förändringar som föreslås kommer att ytterligare stärka och
tydliggöra ägarkommunernas inflytande. Stadsledningskontoret tillstyrker därför att
ändringarna införs.
Hans-Ivar Swärd
Bilagor: Skrivelse från Kommunakuten Ab, förslag till ändrad bolagsordning.
3 (4)