Om barns hälsa och mödrars depression

advertisement
■ innehåll
nr 45 november 2011
reflexion
Om barns hälsa
och mödrars
depression
I
nom den psykiatriska forskningen
är det välkänt att barn till föräldrar
med depression löper ökad risk för
psykisk ohälsa. Det gäller framför allt
ångest och depression. Flera studier
har visat att kognitiv beteendeterapi
är effektiv som prevention och som
behandling av depression hos ungdomar, men om mödrarna var deprimerade var effekten inte bättre än den
hos kontrollgruppen.
I en artikel i American Journal of
Psychiatry belystes nyligen följderna
för barnen (7–17 år) av depression hos
deras mödrar. Sambandet mellan behandlingseffekt av citalopram, det
vill säga tid till remission, och psykiska problem hos barnen studerades.
Studien visar att barnens psykiska
ohälsa och deras beteendeproblem
minskade då mammans depression
läkt ut, vare sig den läkt inom tre månader eller varat i ett år – jämfört med
de barn vars mödrar inte svarat på behandling.
Vad är lärdomen av detta? Jo, det
räcker inte med att ordinera adekvat
behandling. Den måste också noggrant följas upp och vid behov revideras för att man ska få bästa tänkbara
behandlingsresultat. Då depression
drabbar varannan kvinna och var
fjärde man någon gång i livet är det
ett stort antal barn och ungdomar
som upplever sina föräldrars psykiska
ohälsa.
Kliniker som behandlar unga bör
därför informera sig om föräldrarnas
psykiska hälsa och vid behov förmedla en vårdkontakt. Även ur barnhälsoperspektiv är effektiv behandling av
mödrars depression synnerligen angelägen .
Margaretha Bågedahl-Strindlund
medicinsk redaktör
[email protected]
läkartidningen nr 45 2011 volym 108
Foto: Jens Öyvind Lund
»Då depression drabbar varannan
kvinna och var fjärde man någon gång
i livet är det ett stort antal barn och
ungdomar som upplever sina föräldrars psykiska ohälsa.«
I Karlstad har psykiatrin fått ett nytt genomtänkt hus.
»Vi vill visa att vi respekterar patienterna, säger Britt
Skålerud-Borggren«, här med Claus Vigsø. AKTUELLT Sidan 2262
signerat
2259 Missbruksvården måste förbättras Marie Wedin
reflexion
2255 Om barns hälsa och mödrars depression Margaretha Bågedahl-Strindlund
lt debatt
2260 Nu tar vi tillbaka det!
Johan Mattson
2261 Apropå! Palliativ medicin Tillåt aktiv
dödshjälp när hoppet om bot är ute
Gösta Gahrton
Replik: Inte förenligt med läkarrollen att
vidta åtgärder i syfte att avsluta patientens liv Marie Wedin
Apropå! Appell mot dödsstraffet Ett initiativ
som alla läkare borde stödja
Ingvar Liljefors
aktuellt
2262 Karlstad: Psykiatrihus tar plats på
sjukhusområdet
2264 »Bra med specialiserade avdelningar«
2265 Stockholm: Psykiatrin på väg flyttas
ut
Stor minskning av antalet vårdplatser
2266 Uppsala: Stor satsning på nytt psykiatrihus
2268 Läkare sjukskrivs av psykiska
orsaker
2266 Astrid Lindgren-fallet: »Vi levererar
ofta obekväma fynd«
2269 Artöverskridande seminarier i
Uppsala
medicinsk kommentar
2272 Nytt ljus över infektiös endokardit. Vaskulariserade hjärtklaffar kan
spela roll i patogenesen Göran Friman,
Stefan Thelin
nya rön
2274 Genetisk studie ifrågasätter sam-
Beroende har stora likheter med andra kroniska sjukdomar, som till exempel diabetes,
astma och högt blodtryck, och bör snarare
uppfattas som ett hälsoproblem än som ett
socialt problem. Tema, sidorna 2279–2315
Foto: Mikael Sjöberg/Scanpix
2255
■ innehåll
nr 45 november 2011
band mellan hypertoni och njursjukdom Peter M Nilsson
Beroende med stor problemtyngd
50 000
Beroende med låg till måttlig problemtyngd
250 000
Hormonella preventivmedel påverkar
risken att smittas med HIV
Skadligt bruk/missbruk
300 000
Anders Hansen
Högkonsumtion utan aktuella problem
450 000
2275 Även okomplicerade åderbråck
påverkar livskvaliteten negativt
Joakim Nordanstig
Inga alkoholproblem
6,5 miljoner svenskar >15 års ålder
Immunglobulin gav inget extra skydd
vid neonatal sepsis Anders Hansen
2276 Upplevelsen av bemötandet i
vården påverkar patientens återgång i
arbete Niels Lynøe
Screening för syfilis hos gravida räddar
liv Anders Hansen
klinik och vetenskap
2279–2315 Tema: Riskbruk, missbruk,
beroende
2279 Beroende: psykiatrins bäst kända
tillstånd Johan Franck
2280 Primärvården möjlig instans för
miljonen med skadligt drickande
TEMA RISKBRUK , MISSBRUK , BEROENDE Fördel-
ningen av alkoholproblem på olika nivåer i
Sverige. Sidan 2296
2309 Metadon och buprenorfin –
attraktiva på gatan och utanför vården
Björn Johnson
2312 STRIDA i kampen mot (o)lagliga
Internetdroger Anders Helander, Olof Beck,
Robert Hägerkvist, Peter Hultén
Sven Wåhlin
debatt och brev
2316 Ställ frågan om våldsutsatthet till
alla! Rutger Stjernström
2282 Mindre alkohol, mer narkotika är
tidens trend Siv Byqvist
2317 Lika behandlas lika också i palliativ vård Gunnar Eckerdal
2285 Läkemedel har bra effekt mot
alkoholism Bo Söderpalm
2318 EDS och hypermobilitetssyndromet. Vanlig orsak till nedsatt arbetsförmåga Eric Ronge
2291 Biomarkörer kan fånga tidigt riskbruk av alkohol Anders Helander
2296 Behandling av alkoholberoende:
dags att icke-specialister tar över
kultur
2319 Språklig appendektomi
Hans Nyman
Sven Andréasson
2320 lediga tjänster
2300 Drogtestning blir allt säkrare och
mer heltäckande Olof Beck, Tomas Villén
2322 platsannonser
2304 Farmakologisk behandling av amfetaminberoende ännu på osäker grund
Johan Franck
webbfrågan:
Har du upplevt att någon
patient försökt lura till
sig ersättning genom att
simulera sjukdom?
Nej
18 %
Ja, någon
enstaka
40 % gång
42 %
Ja, flera gånger
346 hade svarat den 7 november kl 11.00.
2256
2341 meddelanden
2342 information från
läkarförbundet
endast på webben
Fler artiklar på Lakartidningen.se
■ TIPSA LÄKARTIDNINGEN
Har du ett nyhetstips – ta kontakt med
redaktionen! Mejla till:
[email protected]
Tala om ifall du vill vara anonym!
Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbedömning. Varje manuskript granskas av minst en
(ofta fler) av Läkartidningens stab vetenskapliga
experter. Granskningen av manuskript sker enligt
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
Organ för Sveriges läkarförbund
Box 5603, 114 86 Stockholm
Besöksadress: Östermalmsgatan 40
Telefon: 08-790 33 00
Fax: 08-20 76 19 (centralredaktion)
08-20 74 35 (annonser)
Webb: Lakartidningen.se
E-post: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Jonas Hultkvist 08-790 34 61
Medicinsk huvudredaktör
Jan Östergren (internmedicin) 08-790 34 31
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare
Karin Bergqvist 08-790 34 91
Tf medicinsk redaktionschef
Anne Brynolf 08-790 34 87
Webbchef
Elisabet Ohlin 08-790 34 97
Marknads-/annonsdirektör
Ulf Jansson 08-790 35 47
Medicinska redaktörer
Jon Ahlberg, docent (patientsäkerhet)
Margaretha Bågedahl-Strindlund, docent
(psykiatri)
Ylva Böttiger, docent (klinisk farmakologi)
Mikael Hasselgren, doktor (allmänmedicin)
Lena Marions, docent (obstetrik och gynekologi)
Louis Riddez, docent (kirurgi)
Carl Johan Sundberg, docent (fysiologi)
Sekretariat
Inga-Maj Lagerholm 08-790 34 11
Britt-Marie Ström 08-790 34 79
Administration/ekonomi
Yvonne Bäärnhielm 08-790 34 74
Produktion
Marita Arvidsson (grafiker) 08-790 34 72
Mats Kardell (IT) 08-790 33 38
Bo Svensson (IT) 08-790 33 19
Grafik: Typoform (där inget annat anges)
Redaktion
Björn Enström (webbredaktör) 08-790 34 81
Doris Francki (medicinsk redigering)
08-790 34 67
Sara Gunnarsdotter (reporter) 08-790 34 10
Sara Holfve (AD) 08-790 34 63
Jarl Holmén (medicinsk terminologi,
korrektur) 08-790 34 64
Gabor Hont (kultur) 08-790 34 80
Carin Jacobsson (meddelanden) 08-790 34 78
Ewa Knutsson (medicinsk redigering)
08-790 34 83
Jan Lind (debatt) 08-790 34 84
Michael Lövtrup (reporter) 08-790 35 26
Marie Närlid (reporter) 08-790 34 29
Madeleine Ramberg Sundström (redigering)
08-790 34 82
Birgit Wilhelmson (medicinsk redigering)
08-790 34 94
Marknads- och annonsavdelning
Britt-Marie Aronsson (annonskoordinator)
08-790 34 95
Irene Balsam (annonsservice) 08-790 34 90
Eva Larsson (säljare) 08-790 35 06
Göran Sterner (säljare) 08-790 35 03
Vivan Streng (annonsservice) 08-790 34 73
Prenumerationsavdelningen
Hélène Engström 08-790 33 41
[email protected]
Läkartidningen Förlag AB
Håkan Wittgren (vd)
TS-kontrollerad upplaga: 41 600 ex
ISSN: 0023-7205 (pappersutgåva)
1652-7518 (webbupplaga)
Tryckeri Sörmlands Grafiska AB
organ för
sveriges läkarförbund
grundad 1904
läkartidningen nr 45 2011 volym 108
Download