Planering Y – 3 Bråk och potenser

advertisement
Matematikplanering 8B och 8C
VT 2011, Vecka 2-5
3: BRÅK OCH POTENSER
Vad du ska lära dig:
Att arbeta med:

Kunna skriva bråk i bråkform, blandad
form och decimalform

Kunna förkorta och förlänga bråk
Grunduppgifter:
 Kapitel 3
 Extrauppgifter om du vill träna mer

Kunna räkna med bråk med alla räknesätt

Kunna räkna med potenser
Uppgifter för dig som vill visa/pröva mer:
 Specialuppgifter för kapitel 3
Veckobeting:
Vecka 2 (12-14 jan)
3.1 Räkna med bråk
3.2 Förkortning och förlängning
Vecka 3 (17-21 jan)
3.3 Addition och subtraktion av bråk 3.4 Multiplikation av bråk
Vecka 4 (24-28 jan)
3.5 Division av bråk
Vecka 5 (31 jan-4 feb)
3.6 Potenser
3.7 Tiopotenser
Ansvar:
Din uppgift och ditt ansvar är att vara i fas med planeringen. Det kan betyda att du måste räkna
en del tal hemma.
Jag kommer att ha extrauppgifter som man kan göra, både för att träna mera men också för att
pröva uppgifter på en högre nivå.
Prov:
Torsdag 3 februari för 8C
Fredag 4 februari för 8B
Matematikplanering 8B och 8C
VT 2011, Vecka 2-5
3: BRÅK OCH POTENSER
Mål:
Betygskriterier
Exempel
För Godkänt

Ha utvecklat sin taluppfattning till att
omfatta hela tal och rationella tal i bråkoch decimalform


För Väl godkänd

Använda matematiska begrepp och
metoder för att formulera och lösa problem

Följa och förstå matematiska resonemang

Gör matematiska tolkningar av vardagliga
händelser eller situationer samt genomför
och redovisar med logiska resonemang
arbete i tal och skrift


Använder ord, bilder och matematiska
konventioner så att det är möjligt att förstå
och pröva de tankar som kommer till
uttryck
Kunna omvandla tal mellan bråkform,
blandad form och decimalform
Kunna förkorta och förlänga bråktal

Skriv 7/3 i blandad form.

Skriv 2 1/5 i bråkform.

Skriv i decimalform 1 ¼

Förkorta 10/15 med så stort tal
som möjligt.

Förläng 2/5 med 3

Kunna addera och subtrahera bråk med
samma nämnare

Beräkna och förkorta om det går
7/8 – 1/2 + 1/4.

Kunna skriva enkla tal i potensform.

Skriv 5·5·5 i potensform.

Kunna räkna ut enkla potenstal.

Beräkna 73.

Kunna omvandla mellan vanlig talform och
grundpotensform

Skriv 350 000 i
grundpotensform.

Skriv 6,5·104 i klartext.

Beräkna 2/3 + 3/4

Beräkna 3 1/4 – 2 4/6

Kunna lösa enkla problem med bråktal och
tal i potensform och kunna visa hur du har
tänkt.

Kunna addera och subtrahera bråktal och tal
i blandad form med olika nämnare

Kunna multiplicera bråktal

Beräkna 3/4 · 1 1/2

Kunna dividera bråktal

Beräkna 4/5
3/4

Kunna räkna med potenser.

Beräkna 32 + 24

Lös ekvationen 7x-1 = 49

Använda flera räknesätt och
parenteser i samma uppgift med
bråkräkning.

Kalle flyger till London dit
sträckan är 150 mil. Resan tog
1h 43 min. Vilken
medelhastighet höll planet?

Gotlands area är 3,14 · 109 m2.
Jordens befolkning är c:a sex
miljarder människor. Hur stor
area skulle varje person få
disponera om man placerade
hela jordens befolkning på
Gotland?
Säkerhet vid problemlösning, kunna
använda olika metoder och
tillvägagångssätt
För Mycket väl godkänd

Formulerar och löser olika typer av
problem och jämför och värderar olika
metoders för- och nackdelar.

Säkerhet i beräkningar och problemlösning

Anpassning av metoder och hjälpmedel för
det aktuella problemet

Använder generella strategier vid planering
och genomförande

Analyserar och redovisar strukturerat med
korrekt matematiskt språk

Tar del av andras argument och framför
utifrån dessa egna matematiskt grundade
idéer
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards