Marknadsanalys

advertisement
MARKNADSANALYS
Denna marknadsanalys omfattar följande delar:
Lands-/regionanalys för regionen:
Branschanalys, för branschen:
Företagsanalys, för företaget:
Produktanalys, för produkten:
Datum:
Utfärdare
Lands- eller regionanalys
Politiskt klimat
Konjunkturcykel,
tillväxt, ekonomiskt
klimat
Industrialiseringsgrad
Allmän
beläggningsgrad i
industrin
Arbetskraftskostnader
Allmänt kostnadsläge
tjänster, hyror etc.
Inflation, löneutveckling
Produktivitetens
utveckling
Valuta, valutastabilitet
Branschanalys
Analys av utbud och
efterfrågan
Marknadsstruktur
Logistisk struktur, lager,
distributörer etc.
Teknisk mognad,
teknisk utveckling
Branschens
kapacitetsutnyttjande
Branschens löner och
lönekostnader om
möjligt ange
kollektivavtal
Indirekta kostnader,
storlek och utveckling
(ex hyror, material,
energi)
Genomsnittlig
avkastning
Prisläge, prisutveckling
Företagsanalys
Ägarförhållanden
Finansiell situation
Organisatorisk struktur
Marknadsposition
Kvalitet
Leveransprecision
Ledtider
Leveransvillkor
Servicenivå
Prissättningsfilosofi
Prisnivå
Produktanalys
Prisnivå, prisfilosofi
Pris vs. kostnader,
vinster
Indirekta kostnader,
drift, underhåll,
utbildning etc
Teknisk mognadsgrad
Teknisk utveckling
Kvalitet
Servicenivå
Leveransvillkor
Download