Studiehandledning från teori till praktik

advertisement
Studiehandledning från teori till praktik
- framgångsfaktorer för
studiehandledning
http://www.karro.orebro.se
Föreläsningen kommer att handla om:
Vad är funktionen med studiehandledning?
Hur kan studiehandledningen hjälpa eleven?
Vad kan studiehandledningen innehålla?
Modeller för studiehandledningen.
Vikten av samarbetet mellan studiehandledare och
skolans övriga pedagoger kring elevens skolgång.
Olika former av studiehandledning på modersmål
Vad är funktionen med studiehandledning?
Bidra till ökad förståelse och stärka inlärningen.
Vara en länk mellan elevens tidigare erfarenheter av skola och
den undervisning och skolkultur som eleven möter i Sverige.
Kan bidra till att skapa en helhet kring eleven och möjlighet att
använda elevens alla språkliga och kulturella verktyg för
lärande.
Kan vara en viktig resurs som kulturtolk i utvecklingssamtal
med föräldrar.
Hur kan studiehandledningen hjä̈lpa eleven?
Utveckla skolspråket och
ämnesspråket
Kan vara en tillfällig handledning
för att utveckla nya begrepp, högre
nivåer av förståelse samt ett nytt
språk
Visa eleverna hur något ska göras
(modellera) så att de kan utföra
liknande uppgifter på egen hand,
det vill säga ge verktyg för framtida
behovet
Vad kan studiehandledning innehålla?
Att få samtala om det som är nytt eller det vi känner igen
Att få sätta ord på sin kunskap
Att få ställa frågor
Att få respons på sina tankar
Att få lära tillsammans
Modeller för studiehandledningen.
Spri bas (Karolinska
skolan i Örebro kommun)
Elever
Språk
Tema
Sva-pedagoger
Studiehandledare
Uppföljningstid
Vecko/informationsbrev
Samarbetet
För- och nackdelar
Vikten av samarbetet mellan
studiehandledare och skolans övriga
pedagoger kring elevens skolgång.
Noggrann kartläggning av både språk och
ämneskunskaper
Åtgärdsprogram ska vara avgränsade och möjliga
att följa upp
Samverkan och samsyn mellan klass/ämneslärare
och modersmålslärare/studiehandledare
Organisera arbetet mitt i verksamheten, inte vid
sidan av
Flexibla insatser som hela tiden kan anpassas efter
elevens utveckling
Arbeta växelvis på modersmål och på svenska
Eleven utvecklar verktyg för sitt eget lärande
Olika former av studiehandledning
på modersmål
Studiehandledning före,
under eller efter lektionen?
Språket är människans
främsta redskap för att
tänka, kommunicera
och lära.
Download