Faktablad Stiftelsefond Skåne KIID

advertisement
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.
__________________________________________________________________________________
Passiv Stiftelsefond Skåne
Andelsklasser:
Passiv Stiftelsefond Skåne
Passiv Stiftelsefond Skåne Utd
ISIN: SE0006594370
ISIN: SE0001718750
Fondbolag: Wahlstedt & Partners AB
__________________________________________________________________________________
MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING
Målsättning och karaktär:
Fondens medel ska placeras i ränte- och aktiemarknader
så att en god riskspridning erhålles. Målet är att erhålla en
långsiktig avkastning på realt 2,5% per år.
Fondandelsägare uppmärksammas på att de fonder som
fonden placerar i för egen del eventuellt uttar ersättning för
förvaltning, administration, redovisning etc. Denna avgift
får högst uppgå till 5%.
Placeringsinriktning:
Fonden är en sk fondandelsfond som investerar i andra
aktie- och räntefonder med inriktning mot både Sverige
och utlandet. Valutarisk förekommer i fonden.
Jämförelseindex:
Fonden har inget jämförelseindex.
Utdelning:
Ackumulerande respektive utdelande andelsklass.
__________________________________________________________________________________
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
1
Högre risk
2
3
4
5
6
Lägre möjlig avkastning
Fonden är placerad i riskklass 4. Riskindikatorn visar
sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens
kursutveckling under de senaste fem åren och/eller
representativ data.
Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små
kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på
indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra
sig med tiden.
Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den
framtida riskprofilen.
Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den
tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller
plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär
inte en riskfri investering.
7
Högre möjlig avkastning
öka och falla, bland annat som följd av specifika
förhållanden i de enskilda företagen eller
obligationsutgivare eller politiska ändringar eller
regleringar.
Dessutom kan marknads- och makroekonomiska
förhållanden, härunder den globala ränteutvecklingen,
påverka värdet. Värdet av en enskild aktie kan ändra sig
mer än den totala marknaden och därmed ge en
avkastning som skiljer sig från marknadens. Investering i
obligationer innebär en risk för att utgivarna (stater,
bostadsfinansieringsinstitut eller företag) får en
nedgraderad kreditvärdering eller att de inte kan möta sina
betalningsförpliktelser.
Ytterligare beskrivning av riskfaktorer finns tillgängligt i
fondens informationsbroschyr under "Fondens riskprofil
och målgrupp".
Fondens placering i den angivna riskklassen indikerar att
värdet av investeringar i aktier och obligationer både kan
__________________________________________________________________________________
AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Passiv Stiftelsefond
Skåne
Passiv Stiftelsefond
Skåne Utd
Teckningsavgift
5,00 %
5,00 %
Inlösenavgift
5,00 %
5,00 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.
1
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1,18 %
1,18 %
0,00 % (fonden har ingen
resultatbaserad avgift).
0,00 % (fonden har ingen
resultatbaserad avgift).
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift
Årlig avgift baseras på föregående års kostnader. Beloppet
kan ändra sig från år till år.
andelar. Du kan komma att betala mindre. Du kan få mer
information om detta hos din finansiella rådgivare eller
distributör.
De insättnings- och uttagsavgifter som visas är de
maximala satserna. Kostnaderna täcker fondens utgifter i
samband med att en andelsägare köper eller säljer
Läs mer om kostnaderna i fondens informationsbroschyr
under avsnitten ”Avgifter".
__________________________________________________________________________________
TIDIGARE RESULTAT
Startdatum:
Passiv Stiftelsefond Skåne Utd, 15 maj 2006.
Passiv Stiftelsefond Skåne, 28 februari 2014.
avkastning är angiven efter avdrag för årlig avgift.
Eventuella insättnings- och uttagsavgifter ingår inte i
beräkningen. Fondens basvaluta är svenska kronor.
Uträkningsmetod:
Nedan framgår fondens årliga avkastning i % med
eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Fondens
Ansvarsfriskrivning:
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
2007
2008
2009
2010
2011
Passiv Stiftelsefond Skåne
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2015
Passiv Stiftelsefond Skåne Utd
2010
2011
2012
2013
2014
Passiv Stiftelsefond Skåne
Passiv Stiftelsefond Skåne Utd
0,1%
-19,0%
27,5%
2016
13,7%
-5,3%
11,5%
15,2%
14,9%
2015
2016
2,5%
7,6%
2,5%
7,6%
__________________________________________________________________________________
PRAKTISK INFORMATION
Hemsida: www.wahlstedtpartners.se
skattesituation.
Telefonnummer: 08-56 260 200
Teckning och inlösen:
Fonden är öppen för teckning och inlösen av fondandelar
den sista bankdagen i varje vecka. Fondandelarna tecknas
och inlöses i svenska kronor.
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ)
Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet offentliggörs
veckovis på fondbolagets hemsida och kan även erhållas
via fondbolagets ombud eller förvaringsinstitutet.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och
tillsynen över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den
2017-03-01.
Passiv Stiftelsefond Skåne är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren,
fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Wahlstedt & Partners AB kan hållas ansvarig endast om ett påstående i
detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
2
Download