Ansökan till kursen: Genus, teknik och organisation

advertisement
Nationella forskarskolan i arbetsvetenskap
Ansökan till kursen: Klassiska arbetsvetenskapliga undersökningar.
Namn:
E-postadress:
Telefon:
Lärosäte:
Institution/avdelning:
Ämne (där du är inskriven):
Handledare (namn och titel):
Till ansökan ska bifogas en kort CV.
Intyg från handledaren
Här med intygas att kursen Klassiska arbetsvetenskapliga undersökningar får ingå i
ovanstående doktorands forskarutbildning.
…………………………………
Underskrift
Ansökan skickas senast den 14 januari 2011 till:
Ann Bergman
Arbetsvetenskap
Karlstads universitet
651 88 Karlstad
[email protected]
Download