Informationsöverföring mellan arbetsterapeuter/ sjukgymnaster

Dokumenttyp
Ansvarig verksamhet
Version
Riktlinje
Beredningsgruppen
3
4
Dokumentägare
Fastställare
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
2015-05-01
2016-05-01
Åsa Wahlén
Antal sidor
Informationsöverföring mellan arbetsterapeuter/
sjukgymnaster/fysioterapeut i Landstinget i Värmland och
Värmlands kommuner
Gäller för: Landstinget och kommunerna i Värmland
Föreliggande dokument är en övergripande riktlinje. Lokala tillämpningsdokument
kan förekomma.
Bakgrund
Landstinget och kommunerna i Värmland använder sig av IT-stödet Meddix SVP för
informationsöverföring i samband med vårdplanering. Vårddokumentation går att ta
del av via sammanhållen journalföring
Många privata vårdgivare använder inte Meddix SVP, informationsöverföring ska då
ske enligt överenskommelse
Syfte
Syftet med föreliggande riktlinje är att säkerställa informationsöverföring mellan
landstingets och kommunernas arbetsterapeuter och sjukgymnaster kring patienter
med rehabiliteringsbehov.
För patienter där vårdplanering sker via Meddix SVP
Bevakning
För att informationsöverföringen i Meddix ska fungera är det viktigt att
kommunens och landstingets arbetsterapeut/sjukgymnast bevakar Meddix minst en
gång per dag.
Meddelandefunktion
Meddelandefunktionen används för löpande kommunikation mellan de olika parterna
(slutenvård, kommun, primärvård) gällande aktuell patient. I ämnesrutan ska
profession eller namn på den som ska ha meddelandet anges. I förekommande fall
anges även område/enhet. Meddelandet kvitteras av den person/profession som
meddelandet är riktat till. Kvittering innebär att man tar ansvar för de eventuella
åtgärder som meddelandet medför.
Titel
Version
Giltig t.o.m.
Informationsöverföring
3
2016-05-01
1 (4)
Inför vårdplanering
Slutenvårdens arbetsterapeut/sjukgymnast gör en kortfattad problembeskrivning i
vårdplanen, i rutan ”Rehabilitering”. Informationen utgör underlag för planering av
fortsatta rehabiliteringsinsatser i kommun/primärvård och undertecknas med namn
och profession. Följande anges:
Funktion, aktivitet och delaktighet
En problembeskrivning görs utifrån patientens funktions- och aktivitetsförmåga,
resurser och hinder.
Mål
Patientens mål anges.
Kvarstående behov av rehabilitering
Kvarvarande behov av rehabilitering anges utifrån problembeskrivningen. Ange
eventuella redan planerade insatser. När kvarvarande rehabiliteringsbehov finns i
samband med utskrivning upprättas en/remiss/vårdbegäran till kommunens
arbetsterapeut/sjukgymnast. Denna överförs i meddix, generellt meddelande/i
meddelandefunktionen. Mottagande enhet/kommunen kvitterar i meddelandet vilket
betraktas som ett svar att rehabiliteringsansvaret övertas.
Hjälpmedelsbehov
Ange behov av hjälpmedel med uppgifter om eventuella inställningar.
Medverkan vid vårdplanering
Kommunens respektive landstingets arbetsterapeut/sjukgymnast medverkar vid behov och enligt respektive huvudmans lokala rutin.
Efter vårdplanering
Kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast/vårdplaneringsteam anger i sin del av vårdplanen, i rutan ”Rehabilitering”, vad man kommit överens om på vårdplaneringen.
Om möjligt anges planerade insatser, vem som är ansvarig, var och när insatserna
skall utföras, när uppföljning beräknas ske samt annan information av vikt.
För patienter där vårdplanering inte sker via Meddix SVP
(t ex patienter som har privatläkare utan tillgång till Meddix)
Meddelande
Informationsöverföring sker enligt överenskommelse (slutenvård, kommun,
primärvård) gällande aktuell patient.
Titel
Version
Giltig t.o.m.
Informationsöverföring
3
2016-05-01
2 (4)
Inför/vid vårdplanering
Slutenvårdens arbetsterapeut/sjukgymnast gör en kortfattad problembeskrivning som
utgör underlag för planering av fortsatta rehabiliteringsinsatser i
kommun/primärvård. Informationen (journalkopia/epikris/meddelandeblad) lämnas
via post eller vid sittande möte. Vårddokumentation går att ta del av via
sammanhållen journalföring.
Följande anges:
Funktion, aktivitet och delaktighet
En problembeskrivning görs utifrån patientens funktions- och aktivitetsförmåga,
resurser och hinder.
Mål
Patientens mål och förutsättningar att nå målen anges.
Kvarstående behov av rehabiliteringsinsatser
Kvarvarande behov av rehabilitering anges utifrån problembeskrivningen. Ange
eventuella redan planerade insatser.
Hjälpmedelsbehov
Ange behov av hjälpmedel med uppgifter om eventuella inställningar.
Medverkan vid vårdplanering
Kommunens respektive landstingets arbetsterapeut/sjukgymnast medverkar vid behov och enligt respektive huvudmans lokala rutin.
Efter vårdplanering
Kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast tar över ansvaret för rehabiliteringsinsatser
enligt upprättad vårdplan alternativt upprättar en plan utifrån den information som
förmedlats från kollegan i slutenvård. Om möjligt anges planerade insatser, vem som
är ansvarig, var och när insatserna skall utföras, när uppföljning beräknas ske samt
annan information av vikt.
Epikris
Slutenvårdens arbetsterapeut/sjukgymnast skickar epikris till kollega i kommun/primärvård vid behov/efterfrågan eller annan överenskommelse. Detta gäller
oavsett om patienten är inskriven i Meddix eller inte.
Titel
Version
Giltig t.o.m.
Informationsöverföring
3
2016-05-01
3 (4)
Medgivande
Patientens medgivande till informationsöverföring ska alltid inhämtas och
dokumenteras i patientjournal.
Övrig information
Parallellt med framtagandet av föreliggande riktlinje har, inom projektet ”Uppdrag
rehabilitering”, en lokal riktlinje framtagits utifrån SOSFS 2008:20 gällande
samordning av rehabilitering och habilitering.
Utarbetad av: Vårdplaneringsgruppen
Titel
Version
Giltig t.o.m.
Informationsöverföring
3
2016-05-01
4 (4)