Svensk litteratur 1500

advertisement
1500-talet: Europa,
viktiga litterära verk
1513 - Machiavelli ger ut boken Il Principe (Fursten).
1516 - Erasmus av Rotterdams sammanställning av Nya testamentet på grekiska, Textus
Receptus, ges ut. Den blir grunden för Luthers tyska översättning och därpå Olaus Petris
översättning till svenska.
1516 - Den engelske filosofen Thomas Moore ger ut boken Utopia.
1534 - Martin Luthers tyska översättning av hela Bibeln utges.
1534 - François Rabelais ger ut den obscena och satiriska romanen Den store Gargantuas
förskräckliga leverne.
1555 - Nostradamus publicerar sina profetior i boken Les Propheties.
1580 - De två första delarna av Montaignes Essais (Essäer) ges ut.
1592 - William Shakespeares (fodd 1564) drama Richard III skrivs och uppförs och följs av
Så tuktas en argbigga (1593), Romeo och Julia (1594) och andra dramer.
1500-talet: Estland
Reformationen som fick sin början 1517 i Tyskland
spred sig 1524 till Estland. Detta resulterade i ett krav
på godtjänster på estniska vilket sin tur ledde till
bibelöversättningar.
Den första boken (delvis) skriven
på estniska: Katekes skriven av
Simon Wanradt och Johann Koell 1535.
11 sidor bevarade (av ca 140)
1500-talet,
viktiga händelser
1517 - Martin Luther offentliggör sina teser med kritik
av kyrkan och avlaten, vilket inleder reformationen.
1521 - Gustav Vasa inleder ett uppror mot Kristian II.
1523 - Gustav Vasa väljs till kung den 6 juni.
1527 - Reformationen börjar i Sverige.
Svensk litteratur
1500-talet
 Olaus Petri (1493-1552)
 Olaus Magnus (1490-1557)
Olaus Petri
(latinisering av Olof Pettersson)
(1493-1552) var en svensk reformator,
humanist och historiker.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olaus_Petri
1526 framträdde som
författare (33 år gammal)
Inledde sin epokgörande litterära verksamhet med
Sveriges första reformatoriska skrift Een nyttwgh
wnderwijsning.
Gustav Vasas bibel
ofta även kallad Vasabibeln: All then Helgha Scrifft, På
Swensko, är den första översättningen av hela Bibeln
till svenska, gjord under Gustav Vasas regeringstid. Den
gjordes i två steg:
1526 - Nya testamentet utkommer på svenska, översatt
av Olaus Petri.
1541 - Gustav Vasas bibel (alla bibelns böcker) översatt
till svenska, utkommer
Det är främst 1541 års utgåva som avses med "Gustav
Vasas Bibel".
Bibelöversattningens
betydelse
Gustav Vasas bibel har haft en sådan
betydelse för det svenska språket att
man brukar sätta en gräns mellan
fornsvenskan och nysvenskan vid
utgivningen av Nya testamentet år 1526.
Denna text är alltså definitionsmässigt
den första text som har skrivits på
nysvenska. Där introducerades
moderniteterna ä och ö, som
fortfarande finns kvar i det rikssvenska
skriftspråket.
En svenska kröneka
1531 utsågs Olaus Petri till kungens kansler, en uppgift där han var
alldeles olämplig och ådrog sig kungens missnöje. Han befriades
redan 1533 från sin tjänst. Under de följande åren var han
huvudsakligen åt att översätta Gamla Testamentet till svenska, dels åt
utarbetandet av sin svenska krönika.
Verket utmärktes av en för tiden ovanlig kritisk syn på glorifieringen
av Sveriges forntid, saknar danskhat . Den dolda kritiken mot
överheten, indirekt riktad mot kungen, i kombination med öppen
kritik mot kungen, formulerad 1539 i Emoot the gruffueliga eedher
skärpte det redan spända förhållandet mellan dem till en fullständig
brytning.
Olaus Petri verkade också som rättsfilosof. Hans bäst kända juridiska
verk är Domareregler, som enligt tradition ingår i Sveriges rikes lag
och Finlands lag.
Efter Olaus Petris död beordrade Gustav att hans arkiv och
manuskript skulle förstöras.
Olaus Magnus
Svensk präst, diplomat, humanist, etnolog och kartograf.
Var motståndare till reformationen och bodde därför
utomlands (Polen, Italien). Utnämndes 26 oktober 1544 av
påven Paulus III till (sista!) katolska kyrkans ärkebiskop i
Uppsala.
Reste genom Norrland 1518-1519 där han sålde avlatsbrev
och skaffade sig kunskaper om landet och kulturen där.
Sedan lade han ner tolv års arbete for att sammanställa den
tidigaste någorlunda korrekta kartan över Nordens länder.
Kartan trycktes i Venedig 1539 och fick namnet Carta
Marina.
Carta Marina
Endast två ex bevarade:
Ett exemplar i Hof- und Staatsbibliothek i München och
ett i Uppsala universitetsbibliotek
http://www.ub.uu.se/samlingar/verk-och-samlingar-iurval/carta-marina/
125 cm hög och 170 cm bred.
Med denna karta grundlades
den svenska kartografin.
1555 “Historia om de
nordiska folken”
Carta Marina kan betraktas som en föregångare till
Olaus Magnus stora verk Historia de gentibus
septentrionalibus (Historia om de nordiska folken),
tryckt i Rom 1555. Detta är den första brett anlagda
beskrivningen av Nordens länder och folk. Sambandet
med Carta Marina är tydligt – man kan säga att hans
Historia utgör en synnerligen innehållsrik kommentar
till kartan.
Han skildrar näringsliv, seder och bruk samt gamla
sägner. Denna beskrivning av Norden var ett av
världslitteraturens unika verk. Boken skrevs på latin
och översattes till svenska på 1950-talet.
Intressant läsning!
https://www.flashback.org/t2053344
Svensk litteratur
1600-talet
Psalmböckernas tid.
1694 – den första officiella psalmboken,
sammanställd av
Haquin Spegel (1645-1714) och
Jesper Svedberg (1653-1735)
Georg Stiernhielm (15981672)
“den svenska
skaldekonstens fader”
Epos Hercules
Stiernhielms mest berömda arbete, med namn och
fabel lånade från de gamla grekerna.
Tryckt första gången 1658. Skriven 1647?
Eposet är en allegori om den mytologiska hjalteallegori
om den figuren från den grekiska antiken, Herakles,
som i sin ungdom ställs inför ett val om vilken livsväg
han skall gå.
Didaktik
Eposet är en allegori om den mytologiska allegori om den
mytologiska hjältefiguren från den grekiska antiken,
Herakles, som i sin ungdom ställs inför ett val om vilken
livsväg han skall gå.
Didaktik som döljer sig i allegorin riktar sig till högättade
unga män i Sverige. Under den stormaktstid som var
Stiernhielms epok, befann sig dessa ynglingar i ett liknande
vägval som diktens Herakles, efter en mängd framgångsrika
krig och erövringar hade gjort landet rikt. Skulle de njuta av
framgångarna och fastna i tankesättet att mycket vill ha
mer, eller skulle de inse att det behövs ansvar för att inte bli
fattig och förfalla och riskera att hamna i andras klor?
Lars Wivallius
(1605-1669)
Wivallius var son till en bonde. På våren 1623 inskrevs
han som student vid Uppsala universitet och fick ett s k
stipendium eftersom han var begåvad men medellös.
Men hans lust efter äventyr och möjligen också hans
böjelse att studera främmande språk (ett läroämne
som den tidens universitet ej kände) drev honom efter
två års uppehåll i Uppsala ut på äventyr. Utan något
understöd hemifrån irrade han som vagabond omkring
i Europa och uppgav sig vid ett flertal tillfällen vara
svensk adelsman, och kallade sig bland annat för
friherre Erik Gyllenstierna. 1628–1629 satt han i
fängelse i Nürnberg för stöld.
Under en resa genom Danmark 1629 använde han namnet
Erik Gyllenstierna och lyckades med dess hjälp bli gift Under
en resa genom Danmark 1629 använde han namnet Erik
Gyllenstierna och lyckades med dess hjälp bli gift med en
skånsk adelsdam. Då bedrägeriet sedermera upptäcktes,
blev Wivallius efter en långvarig process – avbruten av
några rymningar – dömd till fängelse i Finland. Under åren
som gick tillägnade han sig goda kunskaper i juridik och
processer han själv genomlidit hade skaffat honom viss
praktisk erfarenhet som advokat. Han gifte sig med den
sextonåriga Malin Ellertz, dotter till en krögare i Stockholm,
och fick med henne fyra barn.
Wivallius litterära
produktion
Wivallius poetiska verksamhet tillhör hans ungdomstid. Hans
första kända poem skrevs 1625 över en avliden student. Hans
övriga dikter tillhör den tid då han satt fängslad i Nürnberg,
Danmark, Stockholm och på Kajaneborg. Dessa stycken utmärks
av en varm poetisk känsla, ett livligt natursinne och en för denna
tid stor formell skicklighet. Även om Wivallius kanske inte tog sin
uppgift som skald på stort allvar, så är han en levande svensk
klassiker. Sedan han frigetts ur fängelset och inte längre ägde
någon yttre anledning att dikta, skrev han endast några latinska
poem utan betydelse. Populära blev de dikter där hans
frihetslängtan kom till uttryck, såsom "Ack, Liberias, tu ädle ting"
och "Varer nu glad, mine fiender all". Verkligt betydande är KlageWijsa Ofwer Thenna torra och kalla Wååhr, vilken gör honom till
den främste diktaren bland sina samtida.
Lars Johansson
(1638-1674)
Blev känd som Lasse Lucidor, den olycklige.
Lucidor hade ett kort och stormigt liv. Han blev tidigt
föräldralös, då båda föräldrarna var borta redan 1650.
Han uppfostrades därefter i Pommern hos morfadern.
Lucidor utbildade sig vid universiteten i Greifswad från
hösten 1655 och därefter i Leipzig från 1659. Han reste
1661 till Frankrike för att studera språk, men brist på
pengar tvang honom att återvända till Sverige.
Han arbetade några år som språkmästare i Uppsala,
där hans goda språkkunskaper gjorde honom till en
mycket kompetent lärare. Efter tiden i Uppsala
återvände han till Stockholm och försörjde sig på att
skriva tillfällighetsvers. Lars Johansson slutade sitt liv i
Stockholm som bröllops- och begravningspoet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards