Att mötas

advertisement
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
Tipsa en vän!
Juni 2014
Förbundsdirektören har ordet
Att mötas
GR som mötesplats är ett av de fundament som verksamheten vilar på,
skriver Helena Söderbäck i sin juni-krönika.
Vad är det du jobbar med nu för tiden?
Jag har fått den frågan många gånger under det senaste året eftersomjag bytte jobb i
augusti och började arbeta på GR. I mötet med andra människor händer det att vi
definierar oss inte genomvilka vi är, utan snarare genomvad vi gör. Omdetta kan man
tycka mycket – men faktumkvarstår. Frågan kan ställas på många olika sätt; i förbigående,
av slentrian, av ”artighet”, somen inledning på ett samtal, med nyfikenhet och/eller av
uppriktigt intresse. Och den kan naturligtvis besvaras på minst lika många olika sätt.
Hur har jag svarat på frågan? Vad berättar jag ommin arbetsplats GR? Har berättelsen
ändrats under året somgått? Ja förmodligen. Ju mer jag har lärt mig om
verksamhetsinnehållet, desto tydligare har jag kunnat svara - och en sak vill jag slå fast
direkt: Jag berättar med stolthet och engagemang omverksamheten vi bedriver inomGR.
Och jag lyckas nästan alltid att få frågeställaren nyfiken och intresserad. Om
vederbörande däremot förstår sammanhanget vi verkar inomär mer tveksamt… Och det
har jag funderat mycket på. För sammanhang är viktigt.
Läs hela krönikan
Helena Söderbäck, förbundsdirektör
Stort intresse för det goda åldrandet
Drygt 1100 personer deltog på den 22:a nordiska kongressen om gerontologi
som ägde rum i Göteborg i slutet på maj.
Under den särskilda FoU-dagen på kongressen arrangerades föreläsningar, seminarier och
posterutställningar på teman somvård och omsorg i hemmet, teknikstöd och innovation,
förebyggande och hälsofrämjande, anhöriga till äldre samt lärande och reflektion i
äldreomsorgen. Kongressen anordnades av Nordisk Gerontologisk Förening i samarbete
med Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och FoU i Väst/GR. Inomkort går
det att ta del av dokumentation från FoU-dagen på grkom.se/valfard .
Kontakt: Lisbeth Lindahl
GR presenterade projektet Plug In på
Regeringskansliet
Den 28:e maj presenterades projektet Plug in av GR samt Sveriges
kommuner och landsting på Regeringskansliet. Projektet syftar till att
motverka studieavbrott.
Deltagare på seminariet var tjänstemän från Utbildningsdepartementet,
Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Näringsdepartementet samt
Socialdepartementet och intresset var stort för frågan kring utanförskap, resultat i
projektet samt tankar att ta med i framtida satsningar.
Inomramen för Europeiska socialfondsprojektet Plug In somgenomförs 2011-2015 har
viktig kunskap samlats kring vad somfungerar i arbetet med att motverka studieavbrott.
Det är centralt för frågans vidare utveckling i Sverige att projekt och insatser som
planeras i nästa programperiod utgår från vad somverkar fungera och baseras på tidigare
projekts lärdomar och erfarenheter samt övrig samlad kunskapsbas inomområdet.
Europeiska socialfonden har under den senaste programperioden (2007-2013) satsat ca
3,5 miljarder kronor på unga sombefinner sig utanför arbetslivet. På nationell nivå finns
en övervakningskommitté somföljer upp Socialfondens arbete och säkrar genomförandets
kvalitet och effektivitet. 12 juni sammanträdde kommittén, och PlugInnovation delgav vid
detta tillfälle, tillsammans med representanter från SKL och svenska ESF-rådet,
erfarenheter och resultat inomramen för ungdomssatsningen där Plug In är det enskilt
största projektet. Kommittén består av representanter från bl.a. Regeringskansliet,
myndigheter, arbetsmarknadens organisationer och akademin. Vid mötet 12 juni
deltog även en representant från EU-kommissionen.
Kontakt: Sofia Larsson
Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv
Kommunen har enligt lag ansvar för att ge stöd till anhöriga - till äldre,
missbrukare, psykiskt sjuka, funktionshindrade m.fl. - för att de ska orka
stötta.
Yrkesrollen somanhörigkonsulent eller motsvarande har utvecklast från att arrangera
avkoppling för äldre somvårdar sin make/maka till ett strategiskt arbete för ett
fungerande anhörigstöd i kommunen.
Somett stöd i denna utveckling har GR tillsammans med Ersta Sköndal genomfört en
högskolekurs på 7,5 p under våren 2014, den enda utbildningen i sitt slag.
Kontakt: Karin Westberg
Lansering av filmserien Hur säger man? - om
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
inom SFI
Den 27 maj lanserades filmserien Hur säger man? som handlar om att arbeta
med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på skolor som
bedriver svenska för invandrare (SFI).
Syftet med filmerna är att ge ingångar till att inkludera SRHR på SFI, dels somegna teman
i språkundervisningen och dels somen del av skolans likabehandlingsarbete och
vardagsarbete.
Filmerna har producerats i samarbete mellan Närhälsan Kunskapscentrumför sexuell
hälsa, Västra Götalandsregionen samt Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning och samlar våra
erfarenheter inomområdet, aktuell forskning samt informations- och metodmaterial.
Här finns filmerna och allt material tillgängliga under kategorin SFI-metoder.
Kontakt: Åsa Nilsson
Unga gör sina röster hörda om "Det goda livet"
Elever på Framtidsgymnasiet gavs den 22 maj möjligheten att samtala med
regionala tjänstemän kring frågor som rör tillväxt och utveckling.
regionala tjänstemän kring frågor som rör tillväxt och utveckling.
Samtalet skedde inomramen för uppstartskonferensen för VG2020, med stöd av
processledare från Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning. Konferensen syftade till att lyfta
den kommande tillväxtstrategin och därmed frågan omhur Västra Götaland kan bli en
attraktiv och konkurrenskraftig kunskapsregion. I tillväxtstrategin för VG2020 är det ett
särskilt fokus på unga och den centrala frågeställningen för uppstartskonferensen
kretsade kring hur ungdomar ser på förutsättningarna för att kunna utvecklas på bästa
sätt.
Under förmiddagen genomfördes ett processinriktat seminariepass med elever och ett
antal tjänstemän och under eftermiddagen presenterade eleverna sina visioner om"Det
goda livet" inför samtliga konferensdeltagare.
Kontakt: Sofia Reimer
Slutsats från Funkar: viktigt med strukturerad
samverkan
Behovet av insatser inom området personer med funktionsnedsättning och
psykisk ohälsa och arbete har klarlagts.
I den ESF-finansierade förstudien Funkar har de deltagande kommunerna och stadsdelarna
under våren tillsammans med externa samverkansparter kartlagt behovet av insatser inom
området personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa och arbete.
De preliminära slutsatserna visar att samtliga kommuner/stadsdelar vill arbeta med en
bred målgrupp och utgå från de individuella behoven, liksomatt det är mycket viktigt att
arbeta med strukturer och metoder för samverkan, såväl internt somexternt.
Läs mer här
Kontakt: Lisa Östensson
eller Marianne Merin
Pedagogiskt Centrum i samarbete med
Regionalt utvecklingscenter vid högskolan i
Halmstad
Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, genomför till hösten en stor
utbildningsinsats i bedömning för lärande (BFL) med lärare från Halland samt
Gnosjö, Båstad och Ängelholm, på Högskolan i Halmstad.
Tillsammans med RUC, somhar i uppdrag att identifiera utvecklingsbehoven i regionen,
kommer Pedagogiskt Centrumatt genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att ge
lärarna de verktyg somde i dag behöver i sin professionsutveckling i linje med forskning
och beprövad erfarenhet. Efter insatsen har deltagarna fördjupade kunskaper i att arbeta
med formativa arbetssätt och BFL, vilket främjar måluppfyllelsen för eleverna.
Läs mer här
Kontakt: Sandra Svensson
Klicka här för att avregistrera din adress
Postm an
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards