Allmänläkarkonsulerna Luleå

advertisement
Sid 1/2
Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden
HÖK
Handläggningsöverenskommelse
mellan primärvården Luleå-Boden och ögonmottagningen, Sunderby sjukhus
Titel: Röda ögon
Giltig from: 040101
Giltig tom: 051231
Ansvarig för innehållet för primärvårdens räkning: Meta Wiborgh, distriktsläkare
För sjukhuskliniken: ?
Godkänd för publicering av: Meta Wiborgh, ALK-ansvarig för primärvården
Allergisk konjunktivit
Bakteriell konjunktivit
Symtom
Symtom
Klåda, tårflöde, skav, tryckkänsla
Irritation, pus.
Fynd
Fynd
Chemos (svullen konjunktiva), injektion, trådigt
muköst sekret
Konjunktival injektion, pus
Behandling
Mekanisk rengöring. Om ej bra på 7-10 dagar
ges Chloromycetin eller Fucithalmic.
Lecrolyn, Livostin, Tilavist. Ev komplettera med
tabletter
Behandling
Viruskonjunktivit
Dacrocystit
Symtom
Symtom
Klåda, gruskänsla, tårflöde, ljuskänslighet
Ensidigt tårflöde, svullnad, rodnad vid näsroten,
pus.
Fynd
Ofta keratokonjunktivit. Injektion, mukös
sekretion, punktat keratit.
Fynd
Behandling
Behandling
Lindrande smörjande behandling.
Tårersättningspreparat t e x Viscotears,
Oculentum Simplex.
Systembehandling med antibiotika (ex-vis
Heracillin). Massage av tårsäck samt försök att
tårvägsspola. Om försämring samråd med
ögonkliniken.
Enligt ovan. Palpationsömhet över tårsäcken.
Fortsättning…
Sid 2/2
Tårkanalstenos
Symtom hos barn
Ofta ensidiga besvär, konjunktivit och pus.
Behandling för barn
Fucithalmic 1-2 ggr/dag + massage. Upprepa i
intervaller tills symptomfrihet. Om ej bra efter 10
månader remiss till öron. Sondering utföres
tidigast vid 12 månader och sker i narkos. 95%
blir bra före 12 månaders ålder spontant.
Sclerit
Granulomatös inflammation. Ovanlig. Kan var
relativt lindrig till nekrotiserande med synhotande
komplikationer.
Symtom
Djup, svår smärta.
Fynd
Symtom hos vuxna
I regel uttalad blåröd rodnad. Ibland avasculär
blek zon i rodnaden.
Bevärande tårflöde, även inomhus
Behandling/åtgärd
Behandling för vuxna
Ring och rådgör inför akut remiss till ögon
Tårvägsspolning. Zincfrin som avsvällande.
Episclerit
Att differentiera mellan episclerit och sclerit är ej
alltid lätt. Dilatation av ytliga kärl hos bägge.
Symtom
Irritation, ljuskänslighet. lokaliserad
palpationsömhet, tårflöde. Oftast ensidigt.
Fynd
Lokaliserad injektion. Inget pus. Konjunktivan på
insidan ögonlocken blek.
Behandling
Ofta spontanläkning 1-2 veckor, ibland längre.
Behandling med Fucithalmic x 2,
Ultracortenoldroppar 1 x 3-5 alt Terracortril med
polymyxin B. Uttrappning 3-4 veckor.
Rådgör med ögonkliniken.
Irit
Symtom
Rödögd, tårflöde, ljuskänslighet, smärta runt
omkring ögat, suddig syn.
Fynd
Ljusväg kornig och homogen. Injektion ofta
pericorneal, inget pus. Precipitat på corneas
insida, ibland mios, biland nedsatt visus, ibland
syneki.
Behandling/åtgärd
Ring och rådgör med ögonkliniken inför
behandling.
Download