Kallelse till årsstämma i HSB Brf Flygledaren tisdagen den 26 april

advertisement
Kallelse till årsstämma i HSB Brf
Flygledaren tisdagen den 26 april kl
19.00
Medlemmarna i HSB Brf Flygledaren kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 26 april kl 19.00. Stämman hålls i föreningslokalen och det kommer
bjudas på bullar och kaffe/te.
Kom ihåg att ta med legitimation för kontroll av röstlängden!
Varmt välkomna önskar Styrelsen
Dagordning:
1.Öppnande av föreningsstämma
2.Val av stämmoordförande
3.Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4.Godkännande av röstlängd
5.Fastställande av dagordning
6.Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
7.Fråga om kallelse behörigen skett
8.Styrelsen årsredovisning
9.Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkning
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, valbereddning och revisorer för
mandatperioden till nästa
i. ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till
styrelseledamöter
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Presentation av HSB:s ledamot
16. Val av revisor/er samt ersättare
17. Val av valberedning
18. Installering av övervakningskamera i miljörummet
19. Utträde ur Hsb-s medlemskap
20. Förslag till Stadgeändring, del 2. Görs inte om det blir JA på punkt 19
21.
22.
23. Erforderligt val till representation i HSB
24. Föreningsstämman avslutas
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards