NORSJÖ KOMMUN KALLELSE Allmänna utskottet 2013-08

advertisement
Allmänna utskottet kallas härmed till sammanträde enligt bifogat förslag
till dagordning.
Plats:
Sammanträdesrum Björnen
Tid:
Tisdagen den 27 augusti kl. 08.30
Ärenden:
enligt bilagor
...........................................
Aina Sjölin Ekman
____________________________________________________________
______
LEDAMÖTER
Ordinarie
Tfn
Ersättare
Tfn
Mikael Lindfors (S)
0918-332 23 Anna-Karin Lidman (S) 0918-252 00
Monica Holmström (S) 0918-331 53 Hans Klingstedt (V)
0918-202 61
Maud Stenmark (C)
0915-240 16 Lennart Holm (FP)
0918-500 06
OBS. Frånvaro ska anmälas till Aina Sjölin Ekman, tfn 0918-141 14.
Inkallande av ersättare sker i första hand från kansliet
Övriga närvarande
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........
Justerare
Sammanträdestid
........................................................................................................................
..
Document1
Utdragsbestyrkande
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
2
Nr Ärende
1.
Inledning och öppnande av sammanträdet
...........................
2.
Val av justerare
...........................
3.
Godkännande av dagordning
...........................
4.
Norsjö kommuns lokala brotts- och drogförebyggande arbete Genomförandeplan
...........................
5.
Fördelningsprinciper Yrkesvux
...........................
6.
Beviljad ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter
...........................
Beviljad ersättning för att skapa beredskap och motagningskapacitet samt för att utveckla samverkan för mottagande av
nyanlända
...........................
7.
8.
Norsjö gymnasiums och lärcentras framtida verksamhet och uppdrag ...........................
9.
Budget 2014 – Utveckling och tillväxt
...........................
10. Återrapport av vidragna åtgärder för att komma till rätta med
verksamhetens underskott
...........................
11. Beslutsattestanter samt ersättare för kst 1210, 1215, 1218, 1230
...........................
12. Försäljning/uthyrning av Musikens hus för ”Bed and breakfast”
...........................
13. Norsjölägenheter AB:s organisation
...........................
14. Personalförändringar under hösten 2013
...........................
15. Omfördelning av ansvarsområden under hösten 2013
...........................
16. Förvalting och användning av testamenterade medel till Norsjö kommun ......................
17. Framställan om ekonomiskt stöd till Kreditgarantiföreningen Norr
ekonomiska förening
...........................
18. Medgivande till beslut om övertagande av ALMI Föregagspartner
Nord AB:s aktieinnehav i Uminova Innovation
...........................
19. Framtida nyttjande av hotellfastigheten Hällan 8
...........................
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
20.
KALLELSE
2013-08-27
3
Motion – Uppgradering av IT-teknik
21. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m. – HÖK 13 – med Svenska kommunalarbetareförbundet
...........................
22. Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 13 med Svenska kommunalarberarförbundet
...........................
23. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA
...........................
24. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI
...........................
25. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion – BAL 13
...........................
26. Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbundsområde
Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om
Med.stud 13
...........................
27. Överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad pension
(AKAP-KL) m.m.
...........................
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
4
KS-13/00806 323
4. Norsjö kommuns lokala brotts- och drogförebyggande
arbete - Genomförandeplan
Bakgrund
Norsjö kommuns förebyggargrupp består av representanter från sociala,
IFO (individ- och familjeomsorg), elevhälsa, rektorer, fritidsgård,
flyktingverksamhet, polis och folkhälsosamordnare samt vid behov andra
aktörer som föreningar och organisationer. Arbetet med ANDT (alkohol,
narkotika, doping, tobak) och Brå (brottsförebyggande) ingår i
kommunens folkhälsoarbete och ligger som mål 11 i det folkhälsopolitiska
programmet. Utifrån olika kartläggningar har förebyggargruppen enats om
prioriterade insatser och aktiviteter som ska genomföras under 2013-2014.
Genomförandeplanen utvärderas och revideras årligen samt vid behov.
Många fler aktiviteter och insatser förutom det som finns i denna plan görs
i de olika verksamheterna dagligen.
I kommunstyrelsen informerar Folkhälsosamordnare Mari-Louise Skoogh
i ärendet.
Beslutsunderlag
Genomförandeplan (bilaga).
Förslag till beslut
Allmänna utskottets beslut
 Informationen noteras.
 Ärendet överlämnas även till kommunstyrelsen för information.
-----
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
KS-13/00704 432
5
§
5. Fördelningsprinciper Yrkesvux
Bakgrund
Samverkan om vuxenutbildning har tillkommit som en följd av ett fördjupat
samarbete inom kommunal vuxenutbildning i Västerbottens län. Genom det
upprättade samverkansavtalet om vuxenutbildning har kommunerna i länet
samordnat kursutbudet för att säkerställa att vuxenutbildning finns
tillgängligt i hela länet. Samarbetet har omfattat grundläggande
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för
invandrare samt gymnasial vuxenutbildning. Områden som behandlats är
bland annat samverkansformer för vuxenutbildningen samt gemensamma
ansökningar om statsbidrag till yrkesvux, yrkesvux lärling samt till
yrkesinriktad vuxenutbildning och lärlingsutbildning för utvecklingsstörda.
Huvudansvaret för ansökan har årligen växlat mellan kommunerna. Till
grund för den gemensamma ansökan har lokala ansökningar som upprättats
av varje kommun legat. Statsbidraget som utgått har därefter fördelats enligt
överenskommen princip. Omfördelning av årsstudieplatser och ansökan om
tilläggsplatser har gjorts inom det regionala nätverket för
vuxenutbildningen. Nätverket har utarbetat ett förslag till revidering av
överenskommelsen om vuxenutbildning i länet.
Förslag till beslut i kommunerna
Ordförande i Utbildningsdelegationen vid Region Västerbotten beslutar
att rekommendera kommunerna i Västerbottens län besluta om de fördelningsprinciper av medel för yrkesvux i länet beskrivna nedan och att
vuxrektorsnätverket i Västerbottens län får i uppdrag att efter ett år
utvärdera hur fördelningsmodellen fungerar.
Utvärderingen och eventuella förslag på förändringar av fördelningsmodellen redovisas på presidie- och skolchefskonferensen i oktober 2014.
Fördelningsprinciper av medel för yrkesvux i Västerbottens län:
- 10% till alla (”Robin Hood”)
- 45% befolkning
- 45% Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik
(Aktuell fördelningsmodell för Af:s anslag för 1:2, aktivitetsstöd.
Siffrorna hämtas från Af:s statistikavdelning i Luleå)
Kommunernas beslut inrapporteras till Region Västerbotten,
[email protected] senast 15 augusti 2013
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
6
Förslag till beslut
Allmänna utskottets beslut
 Ovanstående fördelningsprinciper föreslås gälla för fördelning av
yrkesvuxmedel mellan kommunerna i den gemensamma ansökan som
görs.
 Principerna utvärderas efter ett år, genom vuxrektorsnätverket.
-----
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
7
KS-13/00594 6
6. Beviljad ersättning för att stärka och utveckla verksamhet
med flyktingguider och familjekontakter enligt § 37 a förordning
2010:1122
Bakgrund
Länsstyrelsen utlyste projektmedel, totalt 11 miljoner kronor, till landets
kommuner med syfte att underlätta etablering i samhället, skapa nätverk,
stödja språkinlärning, eller ge socialt stöd till ensamkommande
flyktingbarn.
Insatser som sker med idéburen sektor prioriteras
Avdelningen arbetsmarknad och inflyttning ansökte om 178 000 kronor §
37 a medel, med syfte att användas till att underlätta nyanländas etablering i
kommunen genom att öka deras möjligheter till delaktighet i samhället via
riktade utbildningsinsatser, tillskapandet och utvecklandet av sociala
nätverk och mötesplatser. Ingen medfinansiering krävs.
Ärendet har initierats av Eva Nyström Edefjäll, avdelningschef
arbetsmarknad/inflyttning, i samarbete med Kennet Johansson,
flyktingsamordnare, och Ida Östlund, utvecklingsstrateg.
Tidsperioden för ansökt projekt är 2013-10-01--2014-04-01.
Länsstyrelsens beslut:
Inom ramen för § 37a förordning om statlig ersättning för att stärka och
utveckla verksamheten flyktingguider och familjekontakter (2010:1120)
beviljar Länsstyrelsen i Kronobergslän Norsjö kommun 100 000 kronor,
avslår på grund av medelsbrist 78 000 kronor för insatsen Utveckla
befintliga mötesplatser.
Del- och slutredovisning ska inlämnas
FÖRSLAG TILL BESLUT
Allmänna utskottets beslut
 Informationen noteras.
Expediering
Max Boman, Kennet Johansson, Ida Östlund
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
8
KS-13/00824 611
7. Beviljad ersättning för att skapa beredskap och
mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan för
mottagande av nyanlända
Bakgrund
Länsstyrelsen utlyste projektmedel rörande ersättning för insatser enligt § 37
förordningen (2011:1 122) om statlig ersättning för att skapa beredskap,
mottagningskapacitet och utveckla samverkan mellan kommuner i samband
med flyktingmottagandet.
Obs endast kommunmottagna med UAT omfattas av förordningen, inte
asylsökande.
Avdelningen arbetsmarknad och inflyttning ansökte tillsammans med Malå
kommun om 530 000 kronor § 37 medel, till ett integrationsstrategiskt
arbete i form av kommungemensamt arbete med Malå och Skellefteå
kommuner. Syftet är att få ett långsiktigt och hållbart flyktingmottagande
där integration och delaktighet är en självklar del. Ingen medfinansiering
krävs.
Ärendet har initierats av Eva Nyström Edefjäll avdelningschef
arbetsmarknad/inflyttning i samarbete med Kennet Johansson
flyktingsamordnare och Ida Östlund utvecklingsstrateg.
Tidsperiod för ansökt projekt är 2014-01-01--2014-12-31.
Länsstyrelsen beslut
Inom ramen för § 37 förordning om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar (2012:1122) beviljar Länsstyrelsen i Västerbottens län Norsjö
kommun 349 437 kronor, för insatsen ”integrationsstrategiskt arbete i form
av kommungemensamt arbete”.
Del- och slutredovisning ska inlämnas.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Allmänna utskottets beslut
 Informationen noteras.
Expediering
Max Boman, Kennet Johansson, Ida Östlund
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
9
KS-11/01553 423
8. Norsjö Gymnasiums och Lärcentras framtida verksamhet
och uppdrag
Bakgrund
Under våren har till kommunfullmäktige en redovisning av några olika
alternativ till hur kommunens gymnasie/VUX-verksamhet ska bedrivas på
sikt lämnats. Kommunfullmäktige beslutade att ett långsiktigt förslag till
beslut ska utformas i kommunstyrelsen.
Utvecklingschefen vill att det allmänna utskottet beslutar om vilka
ytterligare underlag som ska utarbetas till kommunstyrelsen för att de ska
kunna ta ett slutligt ställningstagande.
Om förslaget innebär en nedläggning eller annan större förändring för
personalgrupperna måste en samverkan/MBL-förhandling upptas innan
kommunsstyrelsen tar beslut i frågan.
Personalen och ledningen för gymnasieskolan efterlyser ett snabbt beslut i
höst för att de ska veta hur och om de ska starta ett rekryteringsarbete i höst
inför läsåret 2014/2015 samt hur det blir med lokalfrågan för
träindustriprogrammet och el-energiprogrammet.
Ekonomi
Ett beslut påverkar i hög grad utformningen av budget för 2014, varför ett
långsiktigt beslut är av vikt för budgetarbetet 2014.
Beslutsunderlag
Utredning, Norsjö gymnasium och Lärcentras framtid, aktbilaga.
Allmänna utskottet 2013-04-02 § 55.
Kommunstyrelsen 2013-04-16 § 80.
Kommunfullmäktige 2013-04-29 § 24.
Förslag till beslut:
Expediering:
Max Bohman
Elisabet Israelsson
Viktoria Åkerlund
Therese Berg
Fackliga organisationer
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
10
9. Budget 2014 – Utveckling och tillväxt
Bakgrund
Vid sammanträdet presenteras en sammanställning av de begärda medel
som verksamheterna begär inför budgetåret 2014.
Verksamhetschefen för utveckling och tillväxt presenterar några förslag till
åtgärder för att nå rambudgeten.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Allmänna utskottets beslut
 Verksamhetschefen för utveckling och tillväxt får i uppdrag att uppta
samverkan utifrån vid mötet givna direktiv.
----Expediering
UoT ledningsgrupp
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
11
KS-13/00658 824
10. Återrapport av vidtagna åtgärder för att komma till rätta
med verksamhetens underskott
Bakgrund
När ärendet ”Fullmäktigerapport för perioden januari till april 2013 –
Norsjö kommun” behandlades i kommunstyrelsens sammanträde 2013-0611 § 126 beslutades bland annat:
- Allmänna utskottet och skol- och omsorgsutskottet uppmanas att ta
fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet. Vidtagna
åtgärder och resultat av dessa rapporteras vid kommunstyrelsens
sammanträde 2013-09-10.
Vid sammanträdet redovisar kommunchef Katarzyna Wikström och
verksamhetschef för utveckling och tillväxt Max Bohman vidtagna
åtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2013-06-11 § 126.
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
12
KS-13/00879 824
11. Ändring av beslutsattestant samt ersättare för KST 1210,
1215, 1218 och 1230
Bakgrund
Nya beslutsattestanter och ersättare måste utses för följande
kostnadsställen 1210 ”Gruppboende Athena”, 1215 ”Gruppboende Pallas”,
1218 ”Träningslägenheter för ensamkommande barn”, 1230 ”Allmänna
flyktingar”.
Förslag till nya beslutsattestanter och ersättare:
Kostnadsställe
1210
1215
1218
1230
Beslutsattestant
Ida Lundström
Ida Lundström
Mari-Louise
Max Bohman
Ersättare
Max Bohman
Max Bohman
Max Bohman
Mari-Louise
Förslag till beslut
Allmänna utskottets beslut
 Ida Lundström utses som beslutsattestant för kostnadsställe 1210
”Athena”, samt kostnadsställe 1215 ”Pallas” med Max Boman som
ersättare.
 Mari-Louise Skoogh utses som beslutsattestant för kostnadsställe 1218
”Träningslägenheter för före detta ensamkommande flyktingbarn”,
med Max Boman som ersättare.
 Max Boman utses som beslutsattestant för kostnadsställe 1230
”Allmänna flyktingar”, med Mari-Louise Skoogh som ersättare.
Expediering
Max Boman, Ida Lundström, Marie-Louise Skoogh, Kennet Holmgren
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
KS-13/00629 222
13
§
12. Försäljning/uthyrning av Musikens hus för ”Bed and
breakfast”
Bakgrund
Kajsa Wikström har inkommit med en idé om att starta ett nytt ”bed and
breakfast” i Musikens Hus. Hon vill även hålla salongen öppen för att
servera en kopp te till besökare. För att kunna utföra den nya idén önskar
hon köpa alternativt hyra Musikens hus.
I ärendet medverkar verksamhetschef för utveckling och tillväxt Max
Bohman, verksamhetschef för skola Therese Berg och verksamhetschef för
teknik och fritid Azam Forsberg.
Beslutsunderlag
Skrivelse (bilaga)
Allmänna utskottet
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
14
KS-11/00679 8 §
13. Norsjölägenheter AB:s organisation
Bakgrund
Konsultföretaget Fasticon har på uppdrag av Norsjölägenheter AB utrett den
framtida organisationen för Norsjölägenheter AB (NLAB). Utredningen
redovisades för kommunstyrelsen 2011-05-31 (bil 1). Uppdraget var att
analysera tre alternativ för en samordnad fastighetsförvaltning mellan
företaget och Norsjö kommun.
Analys och värdering ur ett koncernperspektiv
Kommunchef Björn Clasinder fick 2011-08-30 i uppdrag från allmänna
utskottet att utreda de ekonomiska konsekvenserna för de olika alternativen.
Efter detta har även nuvarande organisation diskuterats som ett möjligt
alternativ och förts in i utredningen.
Med utredningen som utgångspunkt har en arbetsgrupp bestående av
ekonomichefen, chefen för Teknik och fritid samt kommunchefen gjort en
analys och utvärdering av Fasticons tre alternativ plus alternativet att
nuvarande organisation kvarstår (alt 4). VD för bolaget har varit inbjuden
till de två sista träffarna.
Analysen har gjorts utifrån ett koncernperspektiv. Det finns givetvis både
för- och nackdelar med alla alternativen. Arbetsgruppen har med
utgångspunkt från olika frågeställningar analyserat och värderat de olika
alternativen utifrån en helhetssyn beträffande de ekonomiska
konsekvenserna (bil 2). Kommunens organisation i övrigt är organiserad
utifrån ett helhetstänk.
Överväganden
Utifrån bilagda analys och värdering är en överföring av NLAB in i
kommunen som en egen resultatenhet det mest fördelaktig. Förutsättningen
är att bostadsbeståndet blir en egen resultatenhet på samma sätt som nu sker
för vatten och avlopp samt renhållning. Den årliga merkostnad för moms,
som uppstår för särskilda boenden uppvägs av dyrare administration för
egen organisation i ett koncernperspektiv.
Efter kontakter med Lantmäteriet har kostnaden för fastighetsreglering
beräknats till en engångskostnad på 200 000 kronor.
Kommunen kan vara medlem i SABO samt utnyttja de rabatter som finns på
husbyggnadsvaror (HBV) även om bostadsverksamheten skulle flyttas in i
kommunen.
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
15
Nuvarande organisation uppfyller inte LOU. Enligt 2 kap. 10 a § LOU
uppfylls LOU endast när kommunen köper från sitt bolag. Nu har det dock
kommit en lagrådsremiss från regeringen, där det föreslås att även den
omvända situationen ska bli tillåten från och med 2013-01-01. Därför kan
kommunen behålla nuvarande organisation, eftersom inget för närvarande
talar emot att det skulle bli på det sätt som regeringen föreslagit.
En eventuell förändring av organisationen sker lämpligen i samband med en
ny mandatperiod.
Alternativ 1 förordas om kommunen bolagiserar fler verksamheter, som
mellan sig samordnas vad gäller administration och ledning.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29
 Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för samverkan enligt
MBL och framtagande av en risk- och konsekvensanalys. För en
snabbare ärendehantering uppdras till kommunchefen att påbörja
processen omgående.
Samverkan med de fackliga organisationerna har hållits 2013-05-06.
Beslutsunderlag
Analys, aktbilaga.
Fasticon Analys, aktbilaga.
Allmänna utskottet 2012-02-28 § 86.
Kommunstyrelsen 2012-03-13 § 59.
Norsjölägenheter AB:s utredning, aktbilaga.
Allmänna utskottet 2012-05-21 § 145.
Kommunstyrelsen 2012-06-05 § 134.
Kommunstyrelsen 2012-09-11 § 172.
Kommunfullmäktige 2012-10-22 § 70.
Allmänna utskottet 2013-04-02 § 76.
Konsekvensanalys 2013-04-04, aktbilaga.
Kommunstyrelsen 2013-04-16 § 93.
Kommunfullmäktige 2013-04-29 § 43.
Samverkansprotokoll 2013-05-06, bilaga.
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
16
KS-13/00869 823
14. Personalförändringar under hösten 2013
Bakgrund
Delgivning av tjänsteförändringar som är planerade under hösten 2013.
Personalchef, Lena Andersson, är tjänstledig från 2013-09-15 till 2014-0515 och vikarierande personalchef är Birgitta Larsson.
Tjänst som chef för arbetsmarkand och inflyttning är vakant från och med
2013-09-01.
Tjänst som utredningschef är vakant från och med 2013-09-01.
Ekonom 100 % (60 % tillsvidare (inköp 30 %, ekonomi 30 %) och 40 %
visstid med diverse ekonomiuppgifter) slutar 2013-09-10.
Ny tjänst i samverkan med Malå gällande upphandling och inköp (50 %
Malå och 50 % Norsjö) inrättas 2014-01-01. Tjänsteköp av
upphandlingsstöd från Skellefteå minskar från 20 % per år till 10 % per år.
Ny ekonom anställs för perioden 2013-08-15 till 2014-12-31.
Tjänsteomfattning ekonomi 40 %, uppföljning av styrkort och
verksamhetsplaner 30 % samt införande av Time Care 30 %. Under
perioden 2013-09-10 till 2013-12-31 ingår även upphandling och inköp
och införande av Time Care påbörjas från 2014-01-01.
Ny tjänst som verksamhetsutvecklare inom arbetsmarknad och näringsliv
tillsätts från och med 2013-12-01 med omfattning 50 %.
Tjänsteförändring
Tjänst
Chef arbetsmarknad och
inflyttning
Utredningschef
Upphandling och inköp
Ekonomi
Verksamhetsutveckling
arbetsmarknad och näringsliv
Införande av Time care
Uppföljning av styrkort och
verksamhetsplaner
Summa
Tjänsteomfattning som
tillkommer(+) eller
avgår(-)
-1,0
-1,0
+0,1
+0,1
+0,5
+0,3
+0,3
Kommentar
Ej tillsatt tjänst under
2013 och 2014
Avslutad tjänst
Omfördelad tjänst
Omfördelad tjänst
Nyinrättad tjänst
Omfördelad tjänst under
2013 och 2014
Omfördelad tjänst under
2013 och 2014
-0,7
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
17
FÖRSLAG TILL BESLUT
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen beslut
Expediering
Personalchef
Ekonomichef
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
18
KS-13/00871 823
15. Omfördelning av ansvarsområden under hösten 2013
Bakgrund
Tjänsterna som chef inom ”Arbetsmarknad och inflyttning” samt
”Utredningschef” kommer inte att tillsättas efter 2013-09-01. Fördelningen
av uppdrag som innefattats av dessa två tjänster kommer istället att
fördelas mellan olika verksamhetsområden.
Nuvarande arbetsuppgifter:
Utredningschef
 Diverse utredningar
 Projektledning av Pulsen Combine
 Arbete med kommunens styrkort
 Arbete med medborgardialog
Chef för arbetsmarknad och inflyttning
 Arbetsmarknadsprojekt och åtgärder
 Inflyttning
 Nyanlända, flyktingfrågor och boende för ensamkommande
flyktingbarn
 Knuten
Följande förändringar i ansvar för arbetsuppgifter föreslås:
Utredningschef
 Diverse utredningar
 Projektledning av Pulsen Combine
 Arbete med kommunens styrkort
 Arbete med ”Nätverk för hantering av
konfliktfyllda samhällsfrågor”
Ny ansvarig
Näringsliv
Vilande/ej aktuellt
Ekonomi
Chef för arbetsmarknad och inflyttning
 Arbetsmarknadsprojekt och åtgärder
 Inflyttning
 Nyanlända, flyktingfrågor och boende
för ensamkommande flyktingbarn
 Knuten
Ny ansvarig
Näringsliv
Kansli/Informatör
Utveckling och tillväxt
Vilande/ej aktuellt
Utveckling och tillväxt
FÖRSLAG TILL BESLUT
Allmänna utskottets beslut
 Informationen noteras.
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
19
Expediering: Samtliga verksamhetschefer, Samtliga stabschefer
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
20
KS-13/00164 822
16. Förvaltning och användning av testamenterade medel till
Norsjö kommun
Bakgrund
Norsjö kommun får testamenterat till sig från dödsboet efter Lisa
Lundmark 1 056 000 kronor, varav i kontanter 460 332 kronor och
resterande i olika fonder.
Det som står i testamentet efter Lisa Lundmark och gäller det som tillfaller
Norsjö kommun är att medlen ska användas för extrainsatser inom sjukoch åldringsvården, till exempel ytterligare hemhjälp och
sjukvårdsbiträden.
Förslag på förvaltning och användning
Medlen förblir fonderade på ett balanskonto i kommunen för extra
aktiviteteter inom äldreomsorgen. Varje år kan alla verksamheter inom
Norsjö kommun lämna förslag på vilka aktiviteter som de föreslår och en
bestämd summa pengar fördelas varje år.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
 Medlen fonderas på balanskonton i kommunen och benämns som Lisa
Lundmark-fonden. Till beslutsattestant utses Katarzyna Wikström
med Kenneth Holmgren som ersättare. Kontoansvarig är Kenneth
Holmgren.
 Maximalt tilldelas 100 000 kronor per år för aktiviteter enligt ovan.
 Verksamhetschefen för området Omsorg tar fram rutiner för att årligen
söka medel ur Lisa Lundmark-fonden och beslut fattas av skol- och
omsorgsutskottet.
 Förslag på rutiner redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde
2013-10-15.
Expediering
Verksamhetschef omsorg
Ekonomichef
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
KS-13/00708 824
21
§
17. Framställan om ekonomiskt stöd till
Kreditgarantiföreningen Norr ekonomiska förening
Bakgrund
Kreditgarantiföreningen Norr har inkommit med en framställan om ett
kapitaltillskott om förslagsvis 100 000 kronor i form av förlagsinsats enligt
bifogade villkor.
Beslutsunderlag
Framställan (bilaga).
Förlagsandelsbevis (bilaga).
Allmänna utskottet
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
KS-13/00760 812
22
§
18. Medgivande till beslut om övertagande av ALMI
Företagspartner Nord AB:s aktieinnehav i Uminova Innovation
Bakgrund
ALMI koncernen har från årsskiftet 2012/2013 fusionerats med
Innovationsbron AB och därigenom övertagit ansvaret för finansieringen av
landets inkubatorer. Koncernledningen anser att det därför är olämpligt ur
jävssynpunkt att vissa regionala ALMI bolag är ägare till inkubatorer. Uminova
Innovation driver två inkubatorer inom sin verksamhet. ALMI Nord är idag en
av delägarna till Uminova Innovation.
Region Västerbottens Förbundsstyrelse föreslog den 15 maj 2013, § 75,
Förbundsfullmäktige besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet
från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört
värde av 19 000 kronor, och övertar den styrelseplats i Uminova Innovation
som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft.
Enligt Region Västerbottens förbundsordning, § 22, får Regionförbundet
Västerbottens län inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva
andelar/aktier i företag utan medlemmarnas godkännande.
Region Västerbotten önskar därför besked om kommunen godkänner
övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktieinnehav i Uminova
Innovation.
Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens Förbundsfullmäktige den 28
november 2013, så de behöver vårt medgivande innan det sammanträdet, dock
senast 1 november.
Beslutsunderlag
Förbundsstyrelsens protokollsutdrag (bilaga).
Missiv (bilaga).
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
 Norsjö kommun medger att Region Väster botten övertar
aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova
Innovation, till ett bokfört värde av 19 000 kronor och övertar
styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord
AB fram till nu innehaft.
----Protokollet skickas till
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
Region Västerbotten
KS-13/00661 851
23
§
19. Framtida nyttjande av hotellfastigheten Hällan 8
Bakgrund
Enligt beslut, KS-13/00661 851 § 70 har Norsjö kommun köpt fastigheten
Hällan 8 med tillhörande inventarier.
Kommunfullmäktiges beslutade att uppdra till Kommunstyrelsen att ta
fram förslag på framtida nyttjande av fastigheten med tillhörande kalkyler.
Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att inrätta en referensgrupp med
representanter från samtliga partier.
För att ta fram förslag på nyttjande av fastigheten Hällan 8 bör också en
arbetsgrupp bildas i den föreslås ingå kommunchef, näringslivschef,
verksamhetschef för teknik och fritid samt en representant från
näringslivet (Företagarna i Norsjö kommun).
Återrapportering av förslag med tillhörande kalkyler sker vid
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-15.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsutskottet 130528 § 32
Kommunstyrelsen 130611 § 135
Kommunfullmäktige 130624 § 70
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
 Arbetsgruppen består av kommunchef, näringslivschef,
verksamhetschef för teknik och fritid samt en representant från
näringslivet (Företagarna i Norsjö kommun).
 Referensgruppen består av xxxxx
 Återrapportering av förslag med tillhörande kalkyler sker vid
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-15.
-----
Expediering
Kommunchef
Näringslivschef
Verksamhetschef för Teknik och Fritid
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
KS-12/00986 827
24
§
20. Motion – Uppgradering av IT-teknik
Bakgrund
KD, Lena Brännström, C, Camilla Hedlund och FP, Lennart Holm har
inkommit med en motion gällande ”Uppgradering av IT-teknik.
It-samordnare Per Boman har lämnat ett yttrande på motionen.
Beslutsunderlag
Motionen (bilaga)
Yttrande (bilaga)
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
KS-13/00714 823
25
§
21. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 13 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade
den 28 april 2013 Huvudöverenskommelse, HÖK 13, med Svenska
Kommunalarbetareförbundet.
Beslutsunderlag
Cirkulär 13:20 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser
samt bilagor, aktbilaga.
Bilaga 1 HÖK 13 utom Bilaga 2 Allmänna Bestämmelser, aktbilaga.
Bilaga 2, Redogörelse avseende nyheter/förändringar Allmänna
Bestämmelser, aktbilaga.
Förslag till beslut
Allmänna utskottets beslut
 Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13 antas,
aktbilaga.
 Efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal –
LOK 13 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
 Ändringarna träder i kraft från och med 2013-04-01.
-----
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
KS-13/00715 823
26
§
22. Lön och anställningsvillkor för personligassistent och
anhörigvårdare – PAN 13 – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta
träffade den 28 april 2013 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal).
Beslutsunderlag
Cirkulär 13:21 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare – PAN 13 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet,
aktbilaga.
Bilaga 1 PAN 13, aktbilaga.
Bilaga 2 Redogörelse till PAN 13, aktbilaga.
Förslag till beslut
Allmänna utskottets beslut
 Bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och
anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare antas
 Efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt
kollektivavtal – LOK 13 – i enlighet med central
förhandlingsprotokollet.
 Ändringarna träder i kraft från och med 2013-04-01.
-----
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
KS-13/00716 823
27
§
23. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta
har träffat överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA - med Svenska
Kommunalarbetareförbundet.
Beslutsunderlag
Cirkulär 13:22 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA, aktbilaga.
Bilaga 1 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser –
BEA, aktbilaga.
Bilaga 2 Redogörelsetext avseende nyheter/förändringar, aktbilaga.
Förslag till beslut
Allmänna utskottets beslut
 Ändringarna från och med 2013-04-01 i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA antas.
 Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt
kollektivavtal – BEA i enlighet med det centrala
förhandlingsprotokollet.
-----
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
KS-13/00717 823
28
§
24. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI
13
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har
träffat överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
utbildnings- och introduktionsanställning- BUI 13 - med Svenska
Kommunalarbetareförbundet.
Beslutsunderlag
Cirkulär 13:23 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 13, aktbilaga.
Bilaga 1 Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings och
introduktionsanställning – BUI 13, aktbilaga.
Bilaga 2 Redogörelsetext avseende nyheter/förändringar, aktbilaga.
Förslag till beslut
Allmänna utskottets beslut
 Ändringarna från och med 2013-04-01 i Bestämmelser för arbetstagare
i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 13 antas.
 Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt
kollektivavtal – BUI 13 – i enlighet med det centrala
förhandlingsprotokollet.
-----
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
KS-13/00718 823
29
§
25. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser
för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 13
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har
träffat överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktion - BAL 13 – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet.
Beslutsunderlag
Cirkulär 13:24 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 13, aktbilaga.
Bilaga 1 Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 13,
aktbilaga.
Bilaga 2 Redogörelsetext avseende nyheter/förändringar, aktbilaga.
Förslag till beslut
Allmänna utskottets beslut
 Ändringarna från och med 2013-04-01 i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktion – BAL 13 antas.
 Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt
kollektivavtal – BAL 13 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
-----
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
KS-13/00721 823
30
§
26. Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt
överenskommelse om Med.stud. 13
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta
träffade den 8 maj 2013 en Huvudöverenskommelse, HÖK 13, med
OFRs förbundsområde Läkare. I förbundsområdet ingår Sveriges läkarförbund. Samtidigt träffades också överenskommelse om avtal gällande villkor för medicinestuderande som vikarierar på underläkaranställning och provtjänstgörande läkare (Med.stud.13) som inte omfattas av HÖK 13.
Beslutsunderlag
Cirkulär 13:25 Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs
förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om
Med.stud. 13, aktbilaga.
Bilaga 1 HÖK 13 utom Bilaga 2 Allmänna bestämmelser, aktbilaga.
Bilaga 2 Specialbestämmelser för läkare och Med.stud 13, aktbilaga.
Bilaga 3 Redogörelse till HÖK 13 avseende nyheter/förändringar utom
Allmänna bestämmelser, aktbilaga.
Förslag till beslut
Allmänna utskottets beslut
 Bestämmelserna från och med 2013-04-01 enligt
Huvudöverenskommelse HÖK 13 antas.
 Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt
kollektivavtal – LOK 13 – i enlighet med centrala
förhandlingsprotokollet.
 Överenskommelse om avtal Med,stud. 13 som lokalt kollektivavtal
antas
-----
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet
KALLELSE
2013-08-27
31
KS-13/00844 823
27. Överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad
pension (AKAP-KL) m.m.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet
Pacta har träffat överenskommelse med Svenska Kommunalarbetareförbundet om ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal, Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL), som träder i kraft den 1 januari 2014.
Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet ska gälla för arbetstagare
som är födda 1986 och senare. Samtidigt har överenskommelse träffats
om att KAP-KL från och med den 1 januari 2014 ska gälla endast för arbetstagare som är födda 1985 eller tidigare. Det har också träffats två
principöverenskommelser; om Familjeskydd i händelse av arbetstagares
död samt om översyn av den särskilda avtalspensionen inom räddningstjänsten.
Beslutsunderlag
Cirkulär 13:38 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad
Pension (AKAP-KL) m.m. (aktbilaga).
Bilaga 1 Överenskommelse om AKAP-KL (förhandlingsprotokoll 2013-0619) med tillhörande bilagor, (aktbilaga).
Bilaga 2 Överenskommelse om ändringar i KAP-KL (förhandlingsprotokoll
2013-06-19), (aktbilaga.
Bilaga 3 Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd
KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL), (aktbilaga).
Förslag till beslut
Allmänna utskottets beslut
 Lokalt kollektivavtal AKAP-KL antas som lokalt kollektivavtal med
den utformning och det innehåll som framgår av Bilaga 5 i
Överenskommelse om avgiftsbestämt kollektivavtalad pension som
de centrala parterna träffat 2013-06-19 och att lämna
protokollsutdrag över beslutet till de berörda
arbetstagarorganisationer som begär det.
-----
Document1
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards