Information till dig som sparar i en KPA Etisk fond

advertisement
Stockholm januari 2017
Information till dig som sparar i en KPA Etisk fond
Du sparar i någon eller några utav följande fonder; KPA Etisk Aktiefond, KPA Etisk Blandfond 2
och KPA Etisk Räntefond. Med detta brev vill vi informera dig om ett antal förändringar som vi
gör i fondernas fondbestämmelser. Förändringarna börjar gälla den 1 mars 2017 och du behöver
inte göra något med anledning av denna information.
Vi vill uppmärksamma dig på en huvudsaklig förändring
KPA Etiska fonder följer sedan tidigare KPA Pensions etiska placeringskriterier. Nu säkerställer vi
att fonderna även följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.
Policyn innebär att fonden inte kommer att placera i företag med koppling till vissa produkter.
Det är företag som:

tillverkar, moderniserar, säljer eller köper produkter som är speciellt utvecklade för
klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen

producerar kol motsvarande minst 30 procent av sin omsättning

producerar pornografiskt material
Fonden kommer heller inte att placera i företag som gör sig skyldiga till allvarliga och
systematiska hållbarhetskränkningar utan att visa förändringsvilja. Med hållbarhet avses miljö
och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik. Läs mer om vår policy för
ansvarsfulla investeringar, kriterier, urvalsprocess och exkluderade bolag på
swedbankrobur.se/ansvarsfulla.
Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna. Läs mer om övriga
ändringar som vi gör i fondernas fondbestämmelser på sidan 2 i detta brev.
Uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyrer kommer att publiceras
på vår hemsida när förändringarna börjar gälla.
Har du några frågor med anledning av dessa förändringar eller ditt fondsparande är du alltid
välkommen att ringa Kundcenter på 0771-22 11 22 eller besöka ditt närmaste bankkontor. Är
du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks hemsida.
Med vänlig hälsning
Miljöcertifierad enligt ISO 14001
Swedbank Robur Fonder AB
Morgan Andersson, chef Affärs- och produktutveckling
Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm
Tel 08 - 585 924 00
Org nr 556198-0128
Styrelsens säte Stockholm
www.swedbankrobur.se
1(2)
2(2)
Förtydligande av fondernas målsättning
Vi har förtydligat fondernas målsättningar till: ”Målsättningen är att fonden långsiktigt
överträffar sitt jämförelseindex”. Du kan läsa mer om vilket index fonden jämför sig mot i
fondens faktablad och informationsbroschyr.
Ändrat allokeringsintervall för KPA Etisk Blandfond 2
För KPA Etisk Blandfond 2 ändrar vi allokeringsintervallen för aktie- respektive ränterelaterade
finansiella instrument. Intervallen ändras från 10-90 procent för aktier respektive räntor till 40100 procent för aktiedelen och 0-60 procent för räntedelen. Detta för att mer korrekt återspegla
hur fonden redan idag fördelar tillgångarna mellan aktier och räntor. Ändringen innebär därmed
ingen större förändring av hur fonden i praktiken allokerar mellan de olika tillgångsslagen.
Ändrad riskmätningsmetod för KPA Etisk Räntefond
För KPA Etisk Räntefond inför vi en Value at Risk modell (VaR) för att beräkna sammanlagd
exponering. VaR är ett riskmått som, jämfört med andra riskmått, på ett bättre sätt skattar
risken vid stora marknadsrörelser och fångar upp risken från derivatinstrument på ett mer
fullständigt sätt. Byte av riskmätningsmetod möjliggör större exponeringar mot
derivatmarknaden vilket kan ge ett mervärde för dig som andelsägare. Ändringen medför ingen
förändring av fondens risknivå.
Övriga KPA-fonder har kvar åtagandemetoden som riskberäkningsmetod.
Sänkning av högsta möjliga avgift
Vi sänker den högsta möjliga avgiften som får tas ut ur fonderna. Avgiften sänks från 1,50
procent till 0,60 procent för KPA Etisk Aktiefond och KPA Etisk Blandfond 2 respektive 0,30
procent för KPA Etisk Räntefond. Högsta möjliga avgift är ett legalt begrepp i fondernas
fondbestämmelser. Ingen förändring görs av fondernas befintliga förvaltningsavgifter.
Begränsning av tillåtna investerare i fonden
Vi inför en begränsning vad gäller tillåtna investerare i fonden. Exempelvis riktar sig inte fonden
till fysiska personer bosatta i USA eller juridiska personer med säte i USA eller andra U.S.
Bakgrunden till detta är att USA genomfört förändringar i den amerikanska skatte- och
värdepapperslagstiftningen. Den nya lagstiftningen ger utökade möjligheter för den
amerikanska staten att ta ut avgifter och skatter på placeringar utanför USA, vilket kan ha
negativa konsekvenser för fonden och för dig som andelsägare. Begränsningen införs för att
undvika att fonden belastas med eventuella kostnader, avgifter eller skatter från USA som vi
inte själva kan påverka.
Download