Esbo

advertisement
Esbo.15.5.2009
PROV I NATIONALEKONOMI
1) Definiera begreppen; (6)
a) Oligopol
b) Stagflation
c) Efterfrågans priselasticitet
d) Primärproduktion
e) Offentlig sektor
f)
Ränta
2) Förklara kort; (6)
a. Skillnaden mellan marknads- och planekonomi.
b. Finland anses vara en blandekonomi. Vad menar man med
det?
c. Vad är ’offentligt monopol’ och varför anser man i Finland att
det behövs?
Besvara TRE av följande frågor (frågorna 3-8)
3) Behandla fördelar och nackdelar med globaliseringen med hänsyn till
Finlands ekonomi. (6)
4) Förklara och illustrera ett ekonomiskt kretslopp. (6)
5) Hur kan ett affärsföretag förbättra sin lönsamhet? (6)
6) Vilka är de så kallade ’produktionsfaktorerna’? Förklara varför de är
nödvändiga för den nationella ekonomin. (6)
7) Adam Smith (1723-1790) anses allmänt som den moderna
nationalekonomins fader. Redogör för den optimala ekonomiska
samhällsutvecklingen enligt Smith. (6)
8) Förklara och rita; (6)
Vad menar man då man i nationalekonomin talar om ’jämviktspris’? På
vilket sätt söker sig prisnivån till detta jämviktspris?
Besvara EN av följande jokerfrågor (9-12)
9)
10)
11)
LYCKA TILL!!!!!!!!!!!!
Download