Inclusion Europe Manifesto - e

advertisement
Manifest för Europaparlamentsvalet 2014
Europeiska medborgare med utvecklingsstörning och deras familjer
kan inte förvägras lika rättigheter och lika möjligheter
Som medlem av Inclusion Europe, den samlade europeiska rösten för organisationer som
företräder personer med utvecklingsstörning och deras familjer, uppmanar vi nu att
Europaparlamentets ledamöter att i parlamentet göra verklighet av kravet på lika rättigheter och
lika möjligheter för barn och vuxna med utvecklingsstörning och deras familjer.
Fler än fem miljoner européer med utvecklingsstörning och deras familjer utsätts fortfarande för
diskriminering och utestängning från samhället. Ofta förvägras de sina rättigheter att rösta, att
delta i den politiska diskussionen eller att delta fullt ut i samhällslivet. Övergrepp och förvägrade
rättigheter fortgår i stor skala inom Europeiska unionen.
Det nya Europaparlamentet, som företräder europeiska medborgare med och utan
funktionsnedsättningar, måste ta på sig ledarrollen när det gäller att se till att personer med
utvecklingsstörning och deras familjer beaktas på lika villkor i alla europeiska politiska riktlinjer och
program. Vi kräver att alla rättigheter som omfattas av FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättningar införs på ett sätt som medger full tillgänglighet till och åtnjutande av
rättigheter för europeiska medborgare med utvecklingsstörning.
Europeiska medborgare med utvecklingsstörning, deras familjemedlemmar och deras
organisationer ber alla kandidater och politiska grupperingar som deltar i valet till
Europaparlamentet om ett åtagande om att agera på sex kritiska områden:
1. Åtagande om att hävda rösträtt och deltagande fullt ut i den politiska diskussionen för
alla
Europeiska medborgare med utvecklingsstörning förvägras ofta sin rösträtt; till och med i
Europaparlamentsvalet 2014. Fullt deltagande i den politiska diskussionen och i det civila
samhället är grunden för gott styre. Vi kräver:
 att Europeiska unionen och dess parlament tar på sig ledarrollen när det gäller att avskaffa
alla åtgärder som utestänger medborgare med funktionsnedsättningar från sin rösträtt.
 att alla politiska grupperingar eller partier som nominerar kandidater för valet 2014 tar fram
tillgängliga och begripliga manifest och program.
 oberoende valobservation och övervakning samt ändamålsenliga klagomålsmekanismer för
att säkerställa att ingen person med funktionsnedsättning förvägras rätten att rösta i
Europaparlamentsvalet 2014.
 stöd för och samråd med organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättningar och deras familjer som en aktiv part i det civila samhället på lokal,
nationell och europeisk nivå.
2. Åtagande om att fullt ut genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar (CRPD) inom och utanför Europeiska unionen
CRPD innefattar de viktigaste skyldigheterna som stater har gentemot medborgare med
funktionsnedsättningar, men ofta genomförs inte konventionen på ett sätt som är meningsfullt
för personer med utvecklingsstörning och deras familjer. Därför kräver vi:
 samarbete med personer med utvecklingsstörning, deras familjer och deras organisationer
för att säkerställa genomförande fullt ut av CRPD.
 att EU i samband med internationellt bistånd och katastrofhjälp tar hänsyn till de mänskliga
rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar.
3. Åtagande om likhet inför lagen och lika tillgång till rättslig prövning
Personer med utvecklingsstörning har rätt till erkännande som jämlika medborgare med alla
rättigheter inför lagen. Detta kan inte bli verklighet, ifall andra personer, exempelvis
förmyndare, fortsätter att ta beslut för dem och inte med dem. Övervakningskommittén för
CRPD har på sin webbplats publicerat ett utkast till allmän kommentar till artikel 12 om
rättskapacitet som förklarar hur denna artikel skulle genomföras, genom att ordningar för
ställföreträdande beslutsfattare ersätts med system för stöd för beslutsfattande. Vi kräver:
 fullt och entydigt stöd för utkastet till allmän kommentar till artikel 12 från
Europaparlamentets samtliga ledamöter.
 europeiska stödåtgärder för inrättande av stödsystem för beslutsfattande genom att i
samarbete med personer med utvecklingsstörning och deras organisationer främja utbyte
om politiska riktlinjer och god praxis, forskning och medvetandehöjande åtgärder.
4. Åtagande om att säkerställa att personer med utvecklingsstörning kan delta fullt ut i
samhällslivet
Medborgare med utvecklingsstörning vill välja var och med vem de vill leva. De flesta vill inte
leva där de isoleras från samhället i stort och/eller tvingas att leva tillsammans. Stöd för
samhällsbaserat boende måste finnas tillgängligt där de lever. Vi kräver därför:
 ett stopp för stöd med europeisk finansiering för boendeinstitutioner, såväl inom Europeiska
unionen som i andra länder.
 europeiskt stöd för utbyte av god praxis, utbildning för intressenter och för utveckling av
flexibla stödtjänster i samhället.
 europeisk långtidsobservation av livssituationen för personer med funktionsnedsättning på
boendeinstitutioner och i samhället i alla EU-länder.
 stöd för en process som ska leda till ett förbud mot att placera barn på institutioner
någonstans i Europeiska unionen.
5. Åtagande om att skydda personer med funktionshinder mot destruktiva konsekvenser
av åtstramningsåtgärder som införs av nationella regeringar
Personer med utvecklingsstörning och deras familjer behöver kontinuerligt, tillförlitligt stöd av
hög kvalitet för att kunna bidra till samhället. Vi kräver därför:
 kontinuerligt stöd för integration av personer med funktionsnedsättningar, i synnerhet på
områdena sysselsättning, inbegripet utbildning, tillgång till hälsovårdstjänster, social
trygghet och tillgänglighet.
 åtgärder för att förhindra diskriminering på grund av funktionsnedsättningar vid tillgång till
vanliga tjänster på livets alla områden.
6. Åtagande om att göra varor och tjänster tillgängliga för alla
Vanliga varor, tjänster och information måste tillgängliggöras även för personer med
utvecklingsstörning. Vi kräver:
 stöd för europeisk lagstiftning och europeiska förfaranden för att göra såväl publika
webbplatser som varor och tjänster tillgängliga för personer med utvecklingsstörning.
Inclusion Europe aisbl, Rue d’Arlon 55 - 1040 Brussels - Belgium,
Tel. : +32-2-502 28 15 - Fax : +32-2-502 80 10 - www.inclusion-europe.org
Mer information om konkreta åtgärder som EP-ledamöter kan vidta och om vår kampanj för
Europaparlamentsvalet 2014 finns tillgängliga på de flesta EU-språk på webbplatsen:
www.voting-for-all.eu
Inclusion Europe aisbl, Rue d’Arlon 55 - 1040 Brussels - Belgium,
Tel. : +32-2-502 28 15 - Fax : +32-2-502 80 10 - www.inclusion-europe.org
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards