PROTOKOLL SKOL- OCH FÖRSKOLERÅD 160926 Berättelser från

advertisement
PROTOKOLL SKOL- OCH FÖRSKOLERÅD 160926
Berättelser från verksamheten










Förskolan arbetar med Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Just nu
pågår kartläggning. Målen och fullständig plan presenteras på skolrådet i november.
Är du intresserad redan u så ligger grundmallen ute på hemsidorna.
Medierna skriver mycket om Giftfri förskola. Förskolan kommer givetvis att arbeta
med frågan men vi inväntar riktlinjer från förvaltningen. Mer information kommer på
nästa skolråd. Är du intresserad av frågan så kan du gå in på Naturvårdsverket och läsa
mer.
Förskolan arbetar med grundverksamheten under hösten. Grundverksamheten består
av barnens lärmiljö, socialt samspel och rutiner.
Förvaltningen har tydliga språkmål för förskolan och skolans verksamheter. Som ett
led i detta har alla pedagoger i förskolan fått utbildning kring boksamtal i förskolan.
Boksamtal är en metod som går ut på att få barnen att ”läsa mellan raderna” och
reflektera utifrån olika frågeställningar. För att utmana barnen finns olika figurer som
hjälper pedagogen tex spågumman, frågeapan. Målet är att barnens läsförståelse ska
utvecklas. Skolan arbetar med samma metod. En viktig fråga som kom upp var om
barnen får mer utmaning i förskoleklass och skola nu än innan eftersom barnen har
mer kunskap med sig från förskolan. Vi arbetar med övergångar och meningen med
detta samarbete är att pedagogerna i förskoleklass ska ha kännedom kring det barnen
redan mött för att kunna utmana dem vidare. Läsförståelse är för övrigt ett mycket
aktuellt område även i skolan. I stort sätt alla lärare gick förra året den nationella
satsningen Läslyftet som har läsförståelseträning som huvudsyfte.
Skogstorpet ska renoveras. 2 rum målas på ovanvåningen. På nedervåningen kommer
nästan alla rum målas och vissa ska få nya mattor. Renoveringen ska ske under tiden
barnen är på plats. Detta innebär en klurig logistik för barnen och pedagogerna.
Tillsammans har chef och pedagoger tänkt att barnen ska få vara kvar i huset men de
kommer delas i nya konstellationer. Det kommer också vara mycket uteverksamhet
samt att vi tänker kreativt kring att använda andra lokaler såsom bibliotek, andra
förskolor. Frågan ställdes till skolrådet om de tycker att den lösningen känns bra och
alla höll med om det. Föräldrar som har barn på förskolan kommer att få information
om planering inför renoveringen. Detta kommer ske på föräldramötet och skriftligt
brev. En tanke från skolrådet är om det kommer lukta mycket i huset. Förskolechef tar
med frågan och ställer den till byggledare.
Skolan är med i ett dramaprojekt med Simon Dakota Maia som är dramapedagog.
Barnen har fått välja om de vill vara med och de ska sätta upp Alice i underlandet.
Projektet håller på fram till jul.
Skolan är också med i ett bokprojekt där författare kommer att besöka skolan. Det är
en nationell satsning och är ännu inte helt färdig planerat.
Skolan arbetar vidare med formativ bedömning. Eleverna ska vara medvetna om sina
styrkor och utvecklingsbehov. Även välmående hos eleverna är prioriterat område
eftersom vi vet att elever som mår bra lär sig bättre.
Rekrytering av lärare är svårt i hela landet. I Lövånger har vi nu lyckats få kompetenta
lärare på plats. En extra tjänst kommer att tillsättas i något som kallas
lågstadiesatsningen. Helst ska det vara en lärare men det är svårt att lösa så istället blir
det en lärarassistent som stöd till lärarens arbete med eleverna, stöd till verksamheten.
Angående de nyanlända eleverna är det organiserat så här:


Nyanlända elever åk 6-9 går i Nykomsten, i paviljongerna på grusplan, ett år. Under
året har de redan från början en placering i sin ordinarie klass. I början av
”Nykomståret” har de något enstaka ämne med sin ordinarie klass och under året blir
det successivt fler och fler ämnen med klassen. Vi har två lärare i Nykomsten.
Eleverna i F-5 går direkt in i sina ordinarie klasser. De får anpassningar och stöd i
klasserna. Vi har också Sva-undervisning, (svenska som andraspråk) i egna grupper
några gånger under vecka.
Totalt i skolan har vi tre lärare som helt eller delvis undervisar i Sva.
När barn lämnar Lövånger området så har vi en avslutningsstund i klassen. Ofta vet vi
inte om innan att barnen ska försvinna och hinner då inte göra ett bra avslut. För detta
arbete finns en handlingsplan i Krisplanen. Ibland har vi kontakt med barnen som
lämnat. Vi har också glädjande barn som kommer tillbaka till oss. Barnen är väldigt
bra på att ta emot nyanlända kompisar.
På föräldramötet bjöds tolkar in för att alla föräldrar kunde ta till sig informationen.
Föräldrar med annat modersmål gick iväg i mindre grupp för att våga ställa frågor och
diskutera.
Utvärdering av skolråd och hur gör vi framåt
Plus
Stor engagemang
Lagom tid
Bra stämning
Viktiga och allvarliga frågor men lättsam stämning
Bra med information från verksamheterna
Minus
Rundgång vissa frågor, bättre återkoppling
Få representanter på mötet
Saknar politiker, svårt att driva frågor till högre instanser
Önskemål
Lista för frågor, nu finns en lista som ska följa med protokollet så vi ser vilka frågor som är
pågående eller avslutade
Representanter för ensamkommande, ej genomförd
Dagordning läggas ut digitalt, Kallelse samt protokoll finns på hemsidorna
Bjuda med elevrådsrepresentanter, ej genomförd
Forum/samarbetsgrupp, Finns redan en Frisgrupp
Mer tid till föräldrars frågor, se nedan
Tankar från skolrådet till kommande skolrådsmöten
 Kort berättelse från verksamheten
 Fokus på att diskutera frågor, gärna i små grupper
 Få bort surdegarna, vi använder lista där vi skriver upp frågor och åtgärder
 Bjuda med tjänstemän vid behov
Frågor från föräldrarepresentanter







Dålig uppslutning på informations kvällar tex drog information. Info och inbjudningar
hamnar på Infomentor. Vi får hjälpas åt att sprida informationen. Information kan
sättas upp på förskolor där föräldrar finns på plats så kan det nå fler.
Infomentor är under uppgradering och fungerar inte alltid så bra. Ta med era
synpunkter till kommande skolråd så skickar vi in allt som inte fungera på en gång.
Fritidsbarnen vågar inte använda fotbollsplanen när det är äldre elever där.
Allmänheten får använda den efter 17,00. Fritidspersonalen får hjälpa fritidsbarnen att
meddela det till äldre elever som är där, de kanske inte vågar själva. Eleverna ska inte
vara på skolgården efter skolans slut.
Hur arbetar förskolan med att få in nya barn i gruppen? Det beror lite på barnet, allt
måste anpassas efter person men pedagogerna försöker ta reda på barnets intressen och
försöka få med barnet i dessa lekar. Pedagogens roll är att stötta barnen, hjälpa till som
lek stöd mm. Om ett barn inte kommer med i lekar så jobbar förskolan med att hitta
det som barnet är särskilt bra på för att höja barnets status och göra hen till en
spännande lekkamrat. Om barn blir retade eller inte får vara med ska pedagogen agera
direkt genom att prata med berörda barn och hjälpa barnet att hitta en lekkompis. Det
kan också vara bra att dela in barnen i nya små grupper så att barnen får möta olika
kompisar i aktiviteter. Om förälder känner oro eller barnet berättar något hemma så är
det viktigt att prata med pedagogerna på plats. Det är viktigt att våga prata om saker.
Förskolan och skolan ska enligt lag arbeta förebyggande med likabehandling och ska
ingripa om något barn blir kränkt eller diskriminerat. Detta är viktiga frågor men
också svåra så ett samarbete med hemmet är viktigt. Tillsammans kan vi upptäcka och
åtgärda.
Belysning på kontsgräsplanen behövs. Oro har funnit för att det ska bli ett tillhåll på
ett negativt sätt men vi ser det positiva i att många vill vara där och spela. Många
nyanlända samlas där så det blir en viktig del i integrationen. Förslag om lampor som
har en tryck knapp där man trycker igång belysningen vid behov. Vi skickar skrivelser
till support och lokal från Luaik, Boende för ensamkommande och skolan. Frågan
skrivs upp i vår lista för frågor. Listan bifogas protokollet.
Mingos behöver göra ett omtag. Många elever bojkottar att gå dit och de som går dit
får skäll av kompisar. Det har varit en del turer med personal som sagts upp mm.
Skolrådet efterlyser att Mingos har mer kontakt med föräldrar och att ungdomarna ska
få större ansvar att sköta om och ordna aktiviteterna på Mingos. Mingos personal har
varit på skolan och pratat med eleverna.
Hur tänker Lövånger kring stadierna i skolan? Det finns tankar om att dela stadierna
på ett nytt sätt dvs F-6 och 7-9.
Download