Att förena samhällsnytta med affärsnytta

advertisement
CSR
– framtidens företagande!
Att förena samhällsnytta med affärsnytta
– affärsutvecklingsmetodik och lärdomar från Företagsakademin 3.0
Förord
Corporate Social Responsibility har etablerat sig snabbt i Malmös näringsliv och
I dag arbetar det fler personer i det gamla varvsområdet än vad det gjorde
det är glädjande. Malmö är känt för sitt arbete med hållbar utveckling och
under Kockums storhetstid, och Malmö är ledande inom
samhällsansvar och tillsammans med företagen förstärker vi den här
hållbarhet. Det framgångsrika arbetet har resulterat
profilen, samtidigt som näringslivet blir mer konkurrenskraftigt
i flera internationella utmärkelser. 2009 till-
i förhållande till omvärlden. Vi vinner alla på Corporate Social
delades Malmö stad priset Scroll of Honour
Responsibility: socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
som är världens mest prestigefyllda utmärkelse inom boendeförhållanden och
Malmö stad har under två år drivit projektet Företags-
Innehållsförteckning
CSR enligt Företagsakademin 3.0......................................................4-7
hållbar utveckling av UN-HABITAT.
akademin 3.0 tillsammans med Malmö högskola och
Ekostaden Augustenborg har också till-
Malmö Företagsgrupper för att hitta sätt för små och
delats ett av FN:s priser, World Habitat
medelstora företag att förena samhällsnytta med
Awards. Ekostadens satsningar på
affärsnytta, det som är grunden i Corporate Social
gröna tak och dagvattenhantering fick
Responsibility. Utifrån den idén skräddarsys utbildningar
också nyligen ett särskilt omnämnande
inom ledarskap, värderingar, affärsutveckling, innovation
Välkommen till framtiden – den började igår............................... 8-13
kommunikation och export. I dag har över tjugo företag
Företagsakademin – så funkar vi.................................................. 14-19
Utöver dessa har fler än 200 företag i regionen tagit del av
Goda exempel....................................................................................... 20-25
3.0 är dessutom en plattform där akademin och småföretag kan
Nätverk och omvärld......................................................................... 26-37
Resurser och länkar........................................................................... 38-39
i samband med utdelningen av City to
City Barcelona FAD Award. Två gånger
med närmare 450 anställda deltagit i utvecklingsprogrammet.
har Malmö utsetts till miljöbästa kommun
i Sverige och en gång till världens tredje
omfattande nätverks- och seminarieinsatser. Företagsakademin
grönaste stad. Listan kan göras mycket längre,
men min poäng är att visa vad medvetna satsningar på
mötas, särskilt Malmö högskolas studenter och det lokala näringslivet.
Partnerskapet mellan Malmö stad, Malmö högskola och Malmö Företagsgrupper
hållbar utveckling inneburit för Malmö. Men det slutar
inte här – Corporate Social Responsibility är en möjlighet för
är givande, och det är också anledningen till verksamhetens framgång, liksom
företag och organisationer att förena affärsnytta med samhällsnytta även i
personalens stora engagemang.
framtiden. Det stärker inte bara företagens och Malmös konkurrenskraft utan
också Sveriges.
För tjugo år sedan var det nog få som kunde föreställa sig Malmö som den stad den
är i dag. Malmö var en industristad på nedgång och symbolen för den, Kockums-
Katrin Stjernfeldt Jammeh
kranen, delades så småningom upp i småbitar och skeppades till Sydkorea.
Kommunstyrelsens ordförande
3
800 deltagare
i utbildningar.
CSR
Framåtriktat CSR-arbete
Framtidens företagande!
med Företagsakademin.
CSR står för Corporate Social Responsibility. Ett samlingsnamn
Ett företags samhällsansvar kan delas upp i tre delar;
Företagsakademin 3.0 är ett utvecklingsprogram som ser
Under vår programperiod har:
för ett ansvarsfullt företagande som både leder till bra affärer
ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande
CSR (Corporate social responsibility) som en metodik för
• 21 små och medelstora företag deltagit i ett utvecklingsprogram
och en hållbar utveckling för samhället. Vi på Företags-
och socialt ansvarstagande. Ibland talar man även om etiskt
företag som vill framtidssäkra sin verksamhet. En metodik
där de genom vår CSR-metodik tillgodogjort sig skräddarsydda
akademin 3.0 har utvecklat CSR till en affärsutvecklingsmetodik
ansvarstagande, en fjärde dimension, som handlar om de
för affärs- och företagsutveckling helt enkelt. Det handlar
utbildningar inom ledarskap, värderingar, affärsutveckling,
med vilken företag stärker sin konkurrenskraft genom att
värderingar som styr företagets agerande samt de kontroll-
om att i en starkt föränderlig tid stärka företagets resurser:
innovation, kommunikation och export.
förena sin affärsnytta med samhällsnyttan. Detta utifrån
mekanismer som ska säkerställa att de efterlevs.
ledare, medarbetare, företagskultur och innovationskraft - för
parametrarna samhälle, miljö och ekonomi.
• Glädjande var att många av de 21 företagen på ett eller annat
att omsätta detta till effektivare interna processer, värde-
sätt arbetade med CSR redan när vi började stödja dem. Vår
EU-kommissionen uppmanar företag att bättre integrera
grundsarbete, tryggare ledarskap, mer kompetenta medarbetare
uppgift var att få dem att systematisera arbetet för att vidare-
Enligt EU:s nya definition från 2011 är CSR kort och gott:
frågor som socialt ansvar, miljö och mänskliga rättigheter i
som kan förädla företagets produkter och tjänster. Om detta
utveckla sin affärsidé och därmed öka både affärsnyttan och
”Företagens ansvar för sin påverkan på samhället”
sin affärsstrategi och anser att det är vägen att gå för att
görs systematiskt - alltid med fokus på företagets kärnaffär
vara konkurrenskraftiga, bygga långsiktiga relationer med
och de naturliga ansvarsfrågorna – kan företag göra dagens
medarbetare, kunder och konsumenter samt bidra till en
utmaningar till möjligheter och vinster.
CSR
bättre samhällsutveckling.
21 små och medelstora
företag har deltagit i ett
utvecklingsprogram.
samhällsnyttan. För en hållbar utveckling.
• Projektet har också omfattat nätverks- och seminarieinsatser
för ytterligare 200 företag i regionen. Samt framtagande av en
plattform för samverkan och kunskapsöverföring mellan akademi
och småföretag och för att främja kontakterna mellan Malmö
högskolas studenter och det lokala näringslivet.
700 deltagare i
nätverksträffar.
Företagens ansvar för sin
påverkan på samhället
4
5
Vår övertygelse
Vår filosofi
Det finns inga standardlösningar som passar alla företag när
Vi ser att syftet med CSR är att:
Vi på Företagsakademin 3.0 ser på CSR som en affärsutvecklings-
Vår övergripande målsättning i projektet har varit att de
det gäller CSR-processen. Ett grundläggande krav är att
• dels maximera skapande et i stort.
metodik med vilken företag stärker sin konkurrenskraft
deltagande företagen ska integrera CSR i sin verksamhet på
genom att förena affärsnytta med samhällsnytta. Detta
ett systematiskt sätt för att på sikt nå ökad omsättning eller
utifrån parametrarna samhälle, miljö och ekonomi. Vårt projekt
ökat antal anställda, alternativt ha fler anställda som kan ta
har fokuserat på långsiktig utveckling och affärsfördelar för
sig an nya och bredare arbetsuppgifter.
företag rättar sig efter gällande lagstiftning och de kollektiva
överenskommelser som förhandlats fram mellan samhällets
parter. Förutom detta ska företag verka för att få en process
på plats som integrerar sociala, miljömässiga och etiska
intressen samt konsumentintressen i affärsverksamheten
och den grundläggande strategin.
• dels identifiera, förhindra och mildra förtagets eventuella skadliga
inverkan på samhället.
Idag är CSR-arbete:
1. En stark drivkraft till innovationer
små- och medelstora företag och på att etablera en plattform för samverkan mellan stad, akademi och näringsliv.
2. Ett nytt sätt att göra affärer på
3. Att varsamt hantera resurser, både rörande människor och miljö
6
7
Välkommen till framtiden
– den började igår!
Vår CSR-metodik lutar sig mot viktiga förutsättningar som alla pekar
framåt. Den digitala revolutionen har lett till ett betydligt mer transparent
samhälle. Människor löser nu problem i globala kluster och dessutom
Långsiktigt
och proaktivt
finns ny miljöteknik tillgänglig. Insikten om att vi alla måste bidra genom
att förändra vårt synsätt och vårt handlande växer för var dag.
Tidigare handlade CSR-frågor mest om storföretagens riskhantering, nu
börjar de allt mer bli en naturlig del av de små- och medelstora företagens
affärsmodeller och produkt- och tjänsteutveckling. Konsumenterna vill ta
mer ansvar och de kräver att företagen också gör det.
CSR inom ramen för affärsutveckling har gått från att vara samtidsorienterat och agera reaktivt på händelser, till att vara framtidsorienterat
och proaktivt påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle!
8
Samtid
Framtid
För oss handlar CSR om att skapa långsiktig
konkurrenskraft genom ett proaktivt ledarskap,
tydliga värderingar och kompetenta medarbetare
redo att ta vara på de nya möjligheter framtiden
bjuder på.
9
”
”
Svenska företag är bland de bästa i världen på att arbeta
med CSR - företagens sociala ansvar. Detta stärker
bilden av Sverige, och det stärker vår konkurrenskraft.
Regeringen uppmuntrar näringslivet att tillämpa
OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och att
ställa sig bakom de tio principerna om respekt för
de mänskliga rättigheterna, arbetsvillkor, miljöansvar och anti-korruption i FN:s Global Compact.
Samtidigt är vi tydliga med att engagemanget i
dessa viktiga frågor är och ska vara företagsägt
och företagsdrivet.
Integrated value companies are poised to be
market leaders, to outperform their peers in the
long term, and fundamentally change the role of
business in society.
”
Diana Propper
General Partner,
Expansion Capital Partners
”
Ewa Björling,
Handelspolitiska deklarationen 2010
”
Social and environmental issues are
increasingly influencing long-term
business performance. As investors we
must focus on the impact generated by
the businesses we back - not just to
mitigate potential risks but, crucially,
to identify opportunities that can
create additional value and drive
future growth.
”
Michele Giddens,
Co-Founder & Partner,
Bridges Ventures
10
11
CSR skapar värde
Företagsakademin 3.0 tar avstamp i EUs definition av CSR.
Vi ser CSR som en systematisk metod för affärsutveckling och
innovation som gynnar näringslivet såväl som samhället.
Rent praktiskt omsätter vi tanken
i verksamheten genom att:
• Ta avstamp i företagens ekonomiska hållbarhet.
Vi behöver ställa oss
frågan: Vad säljer vi och hur
produceras det? Det är början
till att bygga ett hållbart
företag.
Björn Söderberg
grundare Fair Enterprise Network
• Utgå ifrån företagens naturliga ansvarsfrågor
och koppla CSR-arbetet till kärnaffären.
Företagsakademin har
under drygt två år förmedlat och
utbildat 21 företag genom vår
CSR-metodik. Dessa har blivit
mer attraktiva på marknaden,
samtidigt som de arbetar för
ett hållbart samhälle.
Cecilia Fredholm
projektledare, Företagsakademin 3.0
• Verka för tydliga värderingar.
• Verka för modiga och proaktiva ledare och medarbetare.
• Ha ett ständigt kompetensutvecklingsarbete.
Ett systematiskt CSR-arbete är värdeskapande
Förutom att hantera omvärldens krav och förväntningar,
så gör ett systematiskt CSR-arbete att företag håller sig mer
alerta i relation till sin omvärld. Det ökar förmågan till att skapa
kund- och medarbetarnytta, mer intressanta produkter och
tjänster och mer kompetenta medarbetare. På sikt bidrar detta
till en ökad lönsamhet eftersom det är ett sätt att minska
onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska
resurser. Samtidigt som det optimerar användningen av de
resurser man förfogar över. Dessutom attraherar det kapital,
ett stärkt varumärke och acceptans från samhället.
12
13
Företagsakademin 3.0
NÄRING
STA RKT
VARUMÄ RKE
Genom att ändra sitt förhållningssätt
och tillföra kunskap kan företaget växa
Så funkar vi!
IN N OVATIV
A RB E TSP L ATS
och må bra.
FÄ
RS
NYA
P RO CE SSE R
UT
i första hand och påverkar därmed resultatet och
VE
hur företagen förhåller sig till omvärlden. Mer
CK
alerta ledare, kompetenta medarbetare, en ökad
LI
innovation ger bättre resultat och därmed en
RAMAR
NG
förmåga till kommunikation, affärsutveckling och
företaget en branschledare till och med!
CSR
NYA
TJ ÄN STE R
AF
Företagsakademin 3.0 stärker företagets resurser
högre acceptans ifrån omvärlden. Kanske blir
NYA
P RO D UKTE R
ÄN D RAT
FÖRH ÅLLN IN G SSÄTT
P ROA KTIVA
LE DARE
GOD
KO MMUN IK ATIO N
Krukan representerar organisationens
KU N SK AP
ramar – möjligheter, hot och handlings-
NO
SAM AR BET E
IN
utrymme – sätts av lagkrav, egna policies
VA
och omvärldens förväntningar.
TIO
N
RESURSER
K APITAL
LE DARSK AP
Rötterna är organisationens resurser.
erfarenheter och kapital vilket är svårt
att kopiera för omvärlden. De är av-
resurser i relation till ramarna t ex i form av
KOM PE TE N S
LAG K RAV
görande för hur företagen förhåller sig
E G N A POLICIE S
till spelplanen dvs ramarna.
Nu kan ditt företag blomstra. Resultatet visar
hur bra organisationen lyckats förvalta sina
VÄRD E RIN G AR
Det är ledarskap, värderingar, kompetens,
RESULTAT
E RFARE N H E TE R
KO M
N
MU
IKA
T
ION
samarbete, innovationsförmåga, affärsutveckling.
Resultatet kommer t ex i form av nya produkter,
tjänster, processer och ett stärkt varumärke som
ger effekter på omvärld och företag.
OMVÄRLD E N S FÖRVÄNTN IN G AR
14
15
Utbildningsprogrammet utifrån vår metodik
Kort om utbildningarna
Företagsakademins metodik bygger på kompetensutveckling
nyckelpersoner inom företagen inom områden som företagets
4. Innovation
7. Export
av företagets resurser.
ledning definierat som områden med mest potential. Varje
1. Att leda för hållbarhet/Strategiskt
ledarutvecklingsprogram
En processinriktad utbildning för att ta fram nya processer,
Utbildningar erbjuds i samarbete med Business Sweden
företag väljer själv hur många nyckelpersonsutbildningar man
Vi tog fram ett ledarutvecklingsprogram med fokus på
produkter och tjänster tillsammans med intressenter.
och Invest in Skåne.
Så gjorde vi:
vill delta i och vem som ska delta. Projektet försöker tillgodose
förändring och personlig utveckling för företagsledare.
Alla företag erbjöds ett skräddarsytt utbildningsprogram utifrån
företagens behov så mycket det går.
Programmet omfattade 12 månader.
5. Praktiskt ledarskap
8. Grundutbildning i CSR för alla medarbetare
I många små- och medelstora organisationer växlar med-
Utbildningen redde ut CSR-begreppen, gav länkar till
de behov och mål företagen hade. Företagen valde själva vilka
delar man ville ta del av och vilka medarbetare som skulle gå
utbildningarna. Programmet bygger på tre nivåer – strategisk
ledarutveckling, kompetenshöjning för nyckelpersoner och
generell kunskapshöjning för alla medarbetare. Utbildningarna
fördelades under ett år. Utbildningarna bygger på att företagen
arbetar med sina egna utmaningar, inga fiktiva case, ingen
omfattande teori utan ny kunskap, nya beteenden och nya
2. Att leva som vi lär/Värderingsworkshops
Inledningsvis genomförs en bred utbildningsinsats inom
CSR för att få en förankring av begrepp och förhållningssätt.
Detta för att få ett stöd internt. Utöver det erbjuder projektet
handling och satte företagets verksamhet i ett större
av att stärka den kompetensen. Syftet med utbildningen var
sammanhang.
tydliggöra och utveckla företagens värderingar. Detta för
att få deltagarna att växa i det personliga ledarskapet.
att underlätta medarbetarnas möjlighet att fatta beslut i
riktade utbildningar utifrån företagens önskemål och behov,
kända och okända situationer.
särskilda fördjupningsseminarier ”Masterclass” samt forum
och fokusgrupper där företagsledarna delar med sig av sina
3. Affärsutveckling för nyckelpersoner
processer till övriga deltagare.
Företagets förmåga till affärsutveckling är en framgångs-
Kompetenshöjning
för nyckelpersoner
verktyg på plats direkt.
arbetar- och ledarrollen, här finns många gånger ett behov
Företagen erbjöds minst två värderingsworkshops för att
6. Kommunikation och marknadsföring
Genom att öka förmågan att kommunicera ut CSR- arbetet
internt och externt och på rätt sätt kan företaget hämta
hem positiva effekter.
faktor i hållbarhetsarbetet. Inte minst är det en etablering
av hållbara relationer med kunder och intressenter.
Genom att arbeta strategiskt med VD:ar och företagsledare
Så utvecklar du dina resurser!
i de riktade utbildningsinsatserna möjliggör vi för en förändringsprocess. För att förstärka arbetet ytterligare utbildas
Generell kunskapshöjning för alla
medarbetare.
16
Utbildningsprogrammet
Strategisk
ledarutveckling
1. Ledarskap
3. Kompetens
Verka för modiga och proaktiva ledare – företagsledare som jobbar med sin egen
Kompetensutveckla kontinuerligt – hållbarhetsarbete handlar om tusen myrsteg
utveckling kan bättre leda sitt företag framåt. De förhåller sig alerta till omvärlden
och inga quick-fixes. Genom att man ständigt strävar efter att förbättra sin
och börjar göra saker på ett alternativt sätt. Framgångsrikt CSR-arbete bygger på
verksamhet och parallellt är lyhörd gentemot sina intressenter så framtidssäkrar
en vilja till förändring och för det behövs ett matchande ledarskap.
man också sin lönsamhet och affärsnytta.
2. Värderingar
4. Erfarenheter
Verka för tydliga värderingar – dessa bygger kulturen och bidrar till effektiviseringar,
Reflektera och dela – dra lärdom av egna och andras erfarenheter och bygg vidare
då vet alla hur de ska jobba och knyter utvecklingsarbetet till kärnaffären.
genom en process bestående av ständig utveckling och utvärdering.
17
Företagsakademins
metodik
Inventera
1. Inventera omvärlden - titta på dina intressenter - vilka behov finns?
2. Fokusera på företagets naturliga ansvarsfrågor.
3. Utgå ifrån affären - vad säljer ni och hur produceras det?
Inventera
Innovera
4. Utveckla ledarskapet i organisationen - att leda för hållbarhet är att
leda i förändring.
5. Renodla och arbeta med företagets värderingar - här finns vägledningen
i vardagen och grunden till en stark och unik företagskultur.
6. Kompetensutveckla alla medarbetare för att öka den interna kapaciteten
att ta hand om omvärldens möjligheter och utmaningar.
Reflektera
Vår metodik
Innovera
7. Utveckla affären - titta på nya produkter, tjänster och processer
som skapar mervärden, effektiviseringar samt långsiktig lönsamhet
och konkurrenskraft.
Kommunicera
8. Skapa tydlighet kring det arbete som görs.
9. Kommunicera - först internt och sedan externt.
Kommunicera
Reflektera
10.Reflektera över processen och fortsätt utvecklingsarbetet. Inspireras
av att aldrig bli klar, sätt nya standards och ge dig tillkänna som den
nya branschledaren. Satsa på att bli den som leder utvecklingen!
19
CASE 1: Globalscandinavia, Lisa Åhlén
Uppdrag:
Under 2013, ställdes företaget inför sin tuffaste
utmaning hittills. Vi förlorade avgörande volymer för en
av våra viktigaste kunder och förstod att vi skulle tappa i
företagets värderingar. Det är mycket viktigt att värderingarna inte bara blir
några vackra ord på papper, utan i stället blir redskap i vardagen för att stärka
företagets handlingskraft och profil.
omsättning, kanske till och med behöva säga upp personal.
För att lösa utmaningen med de avgörande volymer som tappades från en kund
”
Översättningsbranschen är präglad av
oerhört kraftig konkurrens från många
aktörer, från i stort sett hela världen.
De senaste decennierna har möjligheterna
för utveckling och samarbete ökat
dramatiskt. Även sätten att kommunicera
förändras. Nya kommunikationsvägar och
ny teknik gör att vi måste hitta nya sätt
att vara relevanta och möta våra kunders
behov. Det innebär att vi måste utmana
oss själva för att utvecklas och vara den
bästa leverantören till våra kunder och
hitta ett arbetssätt som gör att våra
kunder fortsätter att välja oss. Lika
viktigt är det att våra anställda trivs
och mår bra.
”Eftersom det är vår duktiga personal som gör oss unika är det enormt viktigt
samlade Lisa Åhlén all personal och förklarade läget. ”Jag gjorde en expansions-
för företagets framtida överlevnad och välmående att GLOBALscandinavia är en
budget och en sparbudget och hade en dialog med vår VD. Vi tog beslutet att
attraktiv arbetsplats där man väljer att stanna i många år. Men precis som det
satsa oss ur krisen. Genom de utbildningar vi har gått i Företagsakademin 3.0 har
är viktigt för oss att våra kunder och medarbetare har det bra, lika viktigt är det
vi lärt oss nya arbetssätt och personalen har utvecklats. Tillsammans lyckades vi
att vi kan bidra till det samhälle vi verkar i. Vi strävar efter att hitta fruktsamma
vända situationen – under juni till augusti 2013 fick vi in 81 nya kunder. Nu jobbar
win-win-samarbeten, där vi kan ge tillbaka till samhället och samtidigt utvecklas
vi med hållbarhet som ett sätt att expandera och nischa vårt företag”, säger
som företag”, säger Lisa Åhlén, Sverigechef för GLOBALscandinavia.
Lisa Åhlén, Sverigechef för GLOBALscandinavia.
Genomförande:
Resultat:
Genom Företagsakademin 3.0 har GLOBALscandinavia gått följande
utbildningar som har utvecklat ledarskapet, kompetensen och företagets värderingar:
81 nya kunder och vi vände trenden.
Värderingarna har nu kopplats till
konkreta beteenden och frågor för att
medarbetarna ska få direkt nytta av
• Att leda för hållbarhet
• Praktiskt ledarskap
värderingarna. På GLOBALscandinavia
• Att leva som vi lär
• Innovation
hör till exempel värderingen ”Hållbarhet”
• Affärsutveckling, grund och fördjupning
• Export
ihop med en fråga som ska ställas innan
• Kommunikation och marknadsföring
viktiga beslut fattas: ”Gör det här att med-
• CSR-utbildning för all personal
arbetarna finns kvar om fem år?”. Den hör
Efter att kunskapen hade hämtats in krävdes sedan konkreta åtgärder och
GLOBALscandinavia har arbetat intensivt med att implementera bland annat
Resultat:
81 nya kunder.
även ihop med ett beteende: ”Vi hänger med i
branschutvecklingen”.
Lisa Åhlén, Sverigechef
GLOBALscandinavia
[email protected]
21
Jonas Svennberg, VD
Zenit Design Group
[email protected]
CASE 2: Zenit Design Group, Jonas Svennberg
Uppdrag:
Utmaningen var att höja Zenits profil för att förflytta
varumärket och kunna komma in högre upp i befintliga
och potentiella kunders organisation. Det fanns även
ett behov av att utveckla ledarskapet internt. Otydlighet
i det interna ledarskapet sinkade affärsutvecklingen
och affärsmöjligheterna externt.
Genomförande:
Över tid har det pågått diskussioner om att ändra ledning för
att föra in ny energi i organisationen. Genom utvecklings-
Resultat:
Ny VD.
programmen i Företagsakademin 3.0 kom insikterna och modet till
förändring. En ny VD har utsetts och ägarna tagit andra uppgifter.
Nytt ledarskap resulterar i fokus på affärsutveckling och en ökad
kommunikation – internt och externt.
Resultat:
Ny VD
Nytt uppdrag i Kina genom samarbete med partnerföretag, MVIC (Medicon Village Inhalation Consortium)
Resultat:
Nytt
uppdrag.
Zenit Design Group har
gått utbildningar i:
• Att leda för hållbarhet
• Att leva som vi lär
”CSR-utvecklingen har bidragit med en insikt om att det handlar om att göra rätt hela vägen. Vi har möjlighet att påverka
• Affärsutveckling, grund och fördjupning
våra kunder i deras hållbarhetsarbete eftersom vi är med i första stadiet av utvecklandet av en produkt. Ju mer kunskap vi
• Praktiskt ledarskap
har i ämnet desto mer kan vi vara med och påverka våra kunder till bättre val av t.ex. material. Det är också en av de största
lärdomarna vi tar med oss från Företagsakademin 3.0”, säger Jonas Svennberg, VD Zenit Design Group.
• Kommunikation och marknadsföring
• CSR-utbildning för all personal
• Export
• Innovation
22
CASE 3: APL Malmö, Apotek Produktion & Laboratorier AB,
Josip Zeljko Tucak
Resultat:
APL har gått utbildningar i:
• Att leva som vi lär
• Affärsutveckling, grund och fortsättning
• CSR-utbildning för alla anställda
• Innovation
Resultat:
Skapande av
lokala nätverk.
Uppdrag:
Resultat:
APL ville nå en mer innovativ arbetsmiljö och höjd kompetens vilket gene-
Utbildningarna har gett APL verktyg för att vidareutveckla företagets
rerar en verksamhet som ständigt utvecklas och förbättras. APL genomgick
innovationsprocess från idégenerering till exekvering. Bland annat har ett
en omorganisering av hela företaget under 2013 där samordningen av de
experimentellt samarbete med Malmö högskola inletts för exempelvis utvecklandet
fyra orterna som APL finns på blev viktigt. Centrala frågor var hur man får
av nya tjänster inom APL. Utbildningarna som APL har gått genom Företags-
personalen med på en sådan resa, vilka värderingar företaget egentligen
akademin 3.0 har även skapat lokala nätverk mellan andra företag som har ökat
står för och vart bolaget vill framöver?
det kreativa tänkandet i utvecklingen av APL:s affärer.
Genomförande:
Ett stort fokus för 2014 ligger på att jobba i mer effektiva processer och ständigt
Medarbetarna deltog i skräddarsydda utbildningar om CSR. Ledare och
under 2014 och APL ser fram emot en innovativ process med mycket lärdomar
nyckelpersoner i företaget har gått ett steg längre och fördjupat sig inom
även efter att projektet är slut. Utöver detta tar man
affärsutveckling, kriskommunikation och innovation. Utöver det har ett vär-
CSR-utbildningen vidare internt till en nationell
deringsarbete genomförts med företagsledningen för APL nationellt, vilket
nivå. Innan sommaren 2014 ska all personal
ger en tydlig och gemensam grund för utveckling att stå på.
vara utbildad i CSR.
bygga in ett mervärde i målen. Samarbetet med Malmö högskola kommer intensifieras
Samarbete
med Malmö
högskola.
Josip Zeljko Tucak, Miljöchef
APL, Apotek Produktion och Laboratorier AB
[email protected]
• Kriskommunikation
25
De här 21 företagen har deltagit
i Företagsakademin 3.0.s program:
1. A Redovisning
2. Arbetskraft Öresund
3. APL
4. Axion Revisionsbyrå
5. Barnvaktis
6. BRC/Malmö
7. Cetec Electric
8. CeDe Group
9. Dalby Ekonomiservice
10. GLOBALscandinavia
11. Malmö Folkhögskola
12. Metop
13. Mobergs Mekaniska
14. Mobergs Processkontroll
15. PoG Woody Bygghandel
16. Pramo Ekonomi & Data
17. Servicepoolen i Skåne
18. Stanly Plåt
19. Sydassistans
20. Xenofilia
21. Zenit Design Group
Effekter på företagen*
• Ökad kunskap bland medarbetarna
om CSR-perspektivet
• Stärkt konkurrenskraft
• Skapat affärsmöjligheter genom nya marknader,
nya produkter/tjänster och bolagsombildningar
• Utveckling av befintlig verksamhet som organisationsförändringar, förbättrad kommunikation
• Tydliggörande av företagets värderingar
• Starkare nätverk
*resultat från Företagsakademins slututvärdering,
A.Moberg, Contextio Ethnographic
Tre medarbetare som gått Affärsutveckling och ska nu ska gå en
innovationsutbildning. Det har ju
resulterat i att vi har haft en del
presentationer av lite olika affärskoncept. Vi har fått en möjlighet att
tänka i nya banor och det är ju
alltid intressant.
Vi funderar på hur man skulle
kunna marknadsföra oss som
CSR-skola. Vad jag vet är det
ingen folkhögskola som har
gjort det innan. Vi har många
unga människor och de är intresserade
av de frågorna så det är viktigt
för oss att hänga med. Det är
också moraliskt och etiskt
riktigt med CSR-arbete.
Jag tänker att det är alla delar,
att det är kurserna om hållbarhet
och hållbarhet om ekonomin, att
ha ett etiskt tänkande i allt man
gör i företagandet och att det också
är så nära knutet till affärsnytta.
CSR är, eller börjar bli, en
förutsättning för affärsnytta.
Alexandra Rosenqvist,
Arbetskraft Öresund
Marcus Thorstensson,
CeDe Group
Gudrun Magnuson,
rektor Malmö Folkhögskola
CSR-begreppet har vidgats.
Tidigare var det att minska gifter
från fabriker. Man har fått ett
annat perspektiv på CSR som
ligger en nivå längre bak i
processen. Det känns mer
som ett mer långsiktigt mål.
Håkan Nortén,
Pramo Ekonomi&Data
Synen på CSR-begreppet har
förändrats, innan var det
mer ett flummigt begrepp
som man inte förstod
affärsnyttan med.
Fredrik Moberg,
Mobergs mekaniska
Tydligheten, enkelheten och att många
av de här vardagliga besluten har blivit
lättare. Just att kunna ta beslut där
ute i verksamheten och att besluten
stämmer överens med värdegrunden.
Lever vi så här så kommer vardagen
och siffrorna att vända, det är jag
helt övertygad om.
Karl Gustafsson,
PoG Woody Bygghandel
Vi har ju mellancheferna som gått
Att leda utan att vara chef vilket ska
förstärka vår långsiktiga konkurrenskraft och kvalitet. De får verktyg
som gör det lättare att leda på ett
bra sätt och ger medarbetare som
mår bra och stannar kvar hos oss.
Vi levererar en bättre tjänst och
stärker vår kvalitetsstämpel.
Anders Persson, Sydassistans
27
Ansökningsprocess
till ESF. Företag
uppmanas
att söka till Företagsakademin 3.0.
November 2012
Att leda för
hållbarhet
Höst
2012
VÅR
2013
December
2012
Utbildning riktad till
samtliga 18 företags
medarbetare.
Förstudie
CSR
5:e nätverkSträffen
Januari
2013
Uppsamlingsheat
Augusti 2013
för alla
utbildningar startar
förarbete
står startklara
för programmet
2012
Officiellt beslut
Godkänt från ESF på förstudien.
Genomförandefas.
Möten med företag, fokusgrupper
och konkretisering av utbildningsprogram.
Tredje nätverksträffen, denna gång
med fokus på investeringspotential
i utvecklingsområden. En viktig
nätverksträff för implementering
och att sätta företagsakademin i
ett större sammanhang.
april
företag
Augusti
3:e träffen
nätverks-
2013
18
VD-programmet kör igång
för VD:ar och företagsledare. Denna utbildning
ses som ryggraden i
utbildningsstrukturen.
Uppnår målet med antal deltagare i
utbildning:
430 st.
6:e
nätverksträffen
Kommunikations-
Juni 2012
28
2:a
nätverksträffen
Företagsakademin 3.0 arrangerar tillsammans
med Näringslivskontoret Malmö, frukostseminarie
0707am med fokus på CSR. Över 450 deltagare
är på plats där Företagsakademin lyfts upp och
där två av de deltagande företagen får berätta
om sin resa med FA3. GLOBALscandinavia och
Zenit Design Group.
Oktober 2013
Näringsliv, stad och akademi
behöver arbeta tillsammans med
de utmaningar vi står inför i Malmö.
Många företag anmäler sig till
värderingsworkshops med vår
processledare.
Nu handlar det om att kommunicera ut
det arbete som görs på företagen kring
CSR. Företaget Barnvaktis och två företag
till kommer in i projektet, samverkan med
Tillväxt Malmö inleds.
ma j 2013
Fjärde nätverksträffen med fokus
på hållbart ledarskap. Avslutningar i
utbildningar, värderingsworkshops
på företagen.
4:e
nätverks-
träffen
Sjätte och sista
nätverksträffen med
temat CSR och de nya
affärsmodellerna med
fokus på cirkulära
affärsmodeller.
November
2013
Fler än
700
deltagare i
nätverksträffar,
målet var 200.
Resa till London för utbyte med
ledande aktörer inom hållbar stadsoch näringslivsutveckling. Vi hämtade
hem ny kunskap till stad, näringsliv
och akademi och knöt långsiktiga
kontakter med parter som kan visa
på goda exempel, innovativa resonemang och stärka den samverkan som
pågår i Malmö mellan stad, näringsliv
och akademi.
Everything is possible,
but not easy!
Michele Giddens
Bridges Ventures
2013
2011
Första nätverksträffen genomförs
med fokus på CSR i lokalsamhället.
Företagsspecifika utbildningar
erbjuds, t ex Medieträning.
frukostseminarie
LondonBesök
Transnationellt samarbete
DECember
nätverksträffen
Februari 2013
0707AM 2013
Oktober 2013
Höst
Andra nätverksträffen med fokus på samverkan
mellan student och näringsliv. Utbildning i affärsutveckling, ledarskapsutbildningen ”Att leda utan
att vara chef” och värderingsworkshops, ute på
företagen där företagens värderingar står i fokus,
drar igång och fulltecknas snabbt.
September
2013
1:a
Mars 2013
November
Företagsakademins resa 2012 – 2014
Nu har vi haft
800
deltagare i
utbildning.
november 2013
FA3
Företagsakademin 3.0 är på plats på Malmö
Företagsgruppers Höstmingel, här träffas medlemsföretag från Malmö Företagsgrupper en gång om
året. Nytt för detta år är att 30 studenter även
medverkar och kan mingla med företagen på plats.
29
Hallå där.....
Hallå där Philip Diab, processledare hos
Företagsakademin 3.0, hur gör jag för
att utveckla företagets värderingar?
Björn Söderberg, grundare av
Fair Enterprise Network och som
har en gedigen kunskap kring att
starta hållbara företag, vilka är
dina drivkrafter?
Lena Friblick, grundare och vd
Xenofilia, hur kommer det sig
att du ser möjligheter där andra
ser problem?
företaget och var det står. Är det ett mindre företag utgår man från medarbetarnas
personliga värderingar och ser vilka likheter som finns och vad man vill ta med sig in i
företagets värderingar. Är man ett större företag kanske man redan har satt värderingar
och då tittar man på hur man lever dem idag, är de fortfarande relevanta, förstår medarbetarna dem, upplever kunderna dem etc.
– Det finns saker framför oss hela tiden och det gäller att se
– Rent konkret så börjar man med att fundera över det önskade läget, vilka värderingar man
möjligheterna, att ha förmågan att använda kända saker i nya
vill ha och sedan väljer man ut tre-sex värderingar. Efter det definierar man beteenden.
sammanhang! Jag använder mat, odling och ett hus – Botildenborg
Hur är vi när vi lever dem? Man kan sätta 1-3 beteenden till varje
i Rosengård - på ett nytt sätt. Det blir till möten, kryddvandringar,
värdering. Sedan skapar man ett åtagande genom att bestämma
mångfaldsutbildningar, kokböcker och helt nya möjligheter, både
några rutiner, t ex att man sätter upp lappar överallt med
för företaget och människorna jag jobbar tillsammans med. Min
framgång ligger i min förmåga att se värdet av en kunskap och
Vi har kunnat plockat hem
ekonomihanteringen. Istället för
att ha den på konsultverksamhet
så har jag idag kunnat anställa en
person som vi lärt upp. Personen
har varit arbetslös och tack vare
extra puff och hjälp så har vi
kunnat anställa hen det hade
vi aldrig kunnat göra annars.
– Värderingar kommer inifrån, inte från en reklambyrå. Därför börjar man med att titta på
sedan koppla ihop det värdet med en annan värld, ett annat
sammanhang. Det är där de nya affärsmöjligheterna och
innovationerna skapas.
– Hållbara innovationer för mig är ekonomiskt hållbara innovationer, finns det ingen efterfrågan blir det inte hållbart. Det ska
finnas en marknad. Hur många projekt har det inte funnits om att
få invandrarkvinnor att laga mat tillsammans men utan vidare
resultat? Genom att koppla ihop deras kunskap med en annan
värld där det finns reell efterfrågan skapas nya produkter. Våra
kryddblandningar vi gjorde tillsammans med Kockens är ett exempel
– Det är flera saker som driver mig, en kombination
hem och göra det. Jag tror att vi i Sverige är
av att vi alla skapar den värld vi lever i och vi
uppfostrade i ett system där vi lär oss att det
påverkar den med våra handlingar oavsett om
är fel att misslyckas och att det finns rätt och
man gör det aktivt eller inte. Jag har bestämt
fel. Det börjar redan i skolan att man får lära sig
mig för att jag vill påverka världen i den riktning
att inte skriva fel på provet. I grund och botten
jag vill att den ska gå. Jag tycker också att det
är det där man lär sig att man ska gå den raka
är riktigt kul att ge mig på någonting jag inte
vägen och göra som alla andra. Tyvärr bygger
har en aning om hur man ska göra, ibland går
inte det speciellt många framgångsrika företag.
det och ibland inte. Framförallt vill jag känna att
Jag tyckte det var bra som en kille sa här på
det jag gör på dagarna har betydelse. Första
föreläsningen: ”Om man bryter sig loss från den
steget är att inte vänta tills i morgon! Man
raka vägen finns ingen konkurrens”.
värderingarna. Man följer upp dem som första punkt
på exempelvis veckomötena, om man har sådana.
Annars när man börjar andra möten. Då bestämmer
man vilken värdering som ska få vara i fokus och
utvärderar denna i samband vid slutet på mötet.
– Det är viktigt att man kontinuerligt följer upp
och utvärderar, dels löpande på veckomöten,
dels efter tre månader. Vilka värderingar vill vi
behålla? Välj ut tre av dessa och börja kommunicera
dem externt. Lägg gärna till ett löfte till vart och ett.
måste tänka: ”okej var börjar jag” och sen gå
på en sådan utveckling. Det gäller att ha fötterna i flera världar.
30
31
Malmö är Sveriges
hållbarhetsstad
nummer ett. I Malmö
är det action.
”
Per Grankvist, CSR-expert
Utvärderingen av Företagsakademin visar att projektet har fungerat mycket
marknader, produkter, tjänster och bolagsombildningar samt utveckling av
bra och att upplägget ger stora effekter på de deltagande företagen. Genom
befintlig verksamhet som organisationsförändringar, förbättrad kommunikation
att ge företagsledarna stöd i form av utbildning och coachning utifrån ett
och tydliggörande av företagets värderingar. Företagen känner sig rustade inför
strategiskt CSR-perspektiv har flera företag strukturerat upp sin verksamhet.
framtiden och ser CSR som en konkurrensfördel för att skapa fler affärsmöjlig-
Kreativiteten och den ”entreprenöriella andan” har ökat. Effekterna i projektet
heter och tillväxt i företaget. Majoriteten uppgav att företaget nu bedriver ett
har gått från personliga effekter till affärsnytta. Utvärderingen visar också att
aktivt utvecklingsarbete där projektet är arbetets motor samt att arbetet med
en samverkan mellan Malmö Företagsgrupper, Malmö stad och Malmö högskola
CSR-frågorna i företaget kommer att fortgå efter projektets slut, även om den
främjar företagens utveckling.
stora utmaningen nu är den fortsatta implementeringen för att skapa långsiktiga
hållbara resultat för företagen såväl som för samarbetspartners.
Högt satta mål!
Christer Larsson,
Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad
Företagsakademin 3.0
– en katalysator för stärkt konkurrenskraft*
Framgångsfaktorerna i projektet är att ha CSR som ett paraply för utbildnings-
Ingemar Holm,
Ordförande Limhamns företagsgrupp
insatserna, utvecklingsarbete riktat mot företagsledningen, utbildningar i
Resultatet från nätverksinsatserna är övervägande positivt och har gett
affärsutveckling och innovationer till medarbetare, samt tid för reflektion och
deltagarna insikter, kunskap, kontakter, inspiration/motivation, metoder och
diskussion med andra företag.
ökade förväntningar på ett CSR-arbete.
Utvärderingen visar att Företagsakademin 3.0 ses som ett kvalitetsprojekt
*Ett led i arbetet med säkerställandet av målsättningarna i projektet var den löpande
och en katalysator till förändring. Framgångsfaktorer är att projektet utgått
följeforskningen och slutrapporten. Fokusgrupper, enkätundersökningar och intervjuer
från företagens behov, att CSR är en gemensam plattform, värderingsbaserade
”Malmö stad deltar och initierar satsningar och investeringar som främjar
”Det är viktigt för våra företag att kunna se förutsättningarna och ta tillvara på de
en hållbar stadsutveckling med miljömässiga, ekonomiska och sociala
möjligheter Malmö som stad erbjuder. Därför är en bredare samverkan mellan stadens
inriktningar. Talande exempel är ekostaden Augustenborg, Segepark,
olika aktörer ett måste om vi skall kunna erbjuda ett företagsklimat som leder till
Västra Hamnen med Bo01-området. Även det nya området som byggs
ökad konkurrenskraft för våra företag. Då måste vi fortsätta att skapa den attraktiva
i Hyllie ska ha en hög miljömässig profil och i Rosengård pågår flera
staden, se till att våra ungdomar får en bra grundkompetens och att högskolan kan
omfattande klimatinvesteringar. Utöver detta har staden högt satta
matcha de behov våra företag har på sikt. Samspelet mellan Malmö stad, akademin
miljömål, fokus på att främja Cleantech-företag, en kommission för ett
och näringslivet är en garant för en sådan utveckling. Men om vi skall ta detta till en
socialt hållbart Malmö och en bred samverkan med ledande aktörer
högre nivå så måste också samspelet med medborgarna hitta nya former så att deras
lokalt, nationellt och internationellt. ”
utvecklingskraft tillvaratas så att de känner sig delaktiga i en sådan utveckling.”
utbildningar, samt ett strategiskt utvecklingsarbete i företagsledningen.
Effekterna är ökad kunskap bland medarbetarna och ledning om CSRperspektivet, stärkt konkurrenskraft, nya affärsmöjligheter genom nya
ligger till grund för de externa utvärderingarna som Anette Moberg på Contextio
Ethnographic genomfört.
Framtidens utveckling
sker genom samarbete
Företagsakademin har sedan starten 2007 fungerat som en gemensam kunskaps- och utvecklingsplattform för Malmös företagsgrupper i samarbete med Malmö stad. I Företagsakademin 3.0 har en
fördjupad samverkan inletts mellan Malmö stad, Malmö högskola och Malmö Företagsgrupper för att
fokusera på att hitta former för att stödja utveckling av ett framtidsinriktat och hållbart näringsliv i
Malmö. Satsningen grundar sig på behovet av att i våra företag kunna kombinera innovationskraft
och marknadsanpassning med ett hållbart företagande. Med fler företag som lyckas kombinera
samhällsnytta med företagsnytta, som är mottot för vårt projekt, ökar attraktionskraften för hela
Malmös näringsliv. Med ett starkt och attraktiv näringsliv kan vi också arbeta på helt nya sätt med
kompetensförsörjning till våra företag, där både spets- och breddkompetens behövs. Centralt
för projektet har varit att finna former för hur vi kan uppnå ökad konkurrenskraft i Malmös
företag genom strategisk kompetensutvecklig. Malmö högskolas kompetens kring innovationsutveckling, ledarskap och organisation och utbildning av morgondagens medarbetare har här varit viktiga pusselbitar för formering av vår samverkan. Vi har också
arbetat för att framför allt de mindre företagen i Malmö ska få en relation till högskolan
och till högskolans studenter. I samarbete mellan företag och studenter sker både ett
formellt och informellt lärande som är grunden i allt gott utvecklingsarbete.
Att bygga nätverk där kunskap delas, relationer utvecklas och förståelse skapas, lokalt såväl
som globalt är värdefullt, för våra egna organisationer och vår omvärld. Vi, Malmö Företagsgrupper, Malmö stad och Malmö högskola kommer att fortsätta använda varandras kompetenser
för att uppnå ett mer hållbart näringsliv och ett mer hållbart Malmö.
Återigen, det är genom kunskapsallianser och samarbete som näringslivet, högskolan och staden får
nya möjligheter att utvecklas och växa i framtiden.
Lars-Åke Ståhl, Malmö stad, Anna-Karin Alm, Malmö högskola,
Carl-Gustaf Degerhammar och Ingemar Holm, Malmö Företagsgrupper.
35
Ett framgångsrikt nätverkande
Företagsakademin 3.0 har utvecklat och arrangerat nätverks-
finns på plats på nätverksträffarna, denna del av
träffar öppna för företag i hela regionen. Fokus har legat på
nätverksträffarna valde vi att kalla ”Resursen i
CSR, innovation och mötet mellan akademin och näringsliv. Vi
rummet”. Inom ramen för ”Resursen i rummet”
vill sprida de erfarenheter, kunskap och goda exempel som finns
ger vi deltagarna, andra gäster och experter
inom området och lyfta fram företag som går utvecklings-
möjlighet att lyfta de frågor som är viktiga för
programmet och den utveckling de gör.
dem under nätverksträffens tema och därigenom
21 maj
25 september
0707AM
Att leda för hållbarhet
CSR – ett sätt att stärka
Stina Billinger, SPP
Lisa Åhlén,
GLOBALscandinavia
Christian Walén,
Psykologifabriken
konkurrenskraften
Eva Engquist och Hanna Sigsjö,
Mötesplats Social Innovation
Lisa Åhlén,
GLOBALscandinavia
Jonas Svennberg,
Zenit Design Group
6 november
CSR och de
nya affärsmodellerna
Tobias Jansson,
CirkularEconomy.se
Michael Aastrup,
Desso
få nya infallsvinklar, idéer och knyta kontakter för
På våra nätverksträffar har över 700 personer deltagit och
framtiden. Vi tar helt enkelt tillvara på de bra resurser
förutom fokus på inspiration från omvärlden har även vikt
som redan finns i rummet och möjliggör för deltagarna att
lagts vid att ta tillvara på den kompetens och erfarenhet som
stötta varandra på olika sätt i deras hållbarhetsarbete.
Cecilia Fredholm, Projektledare och
Julia Magnusson, Projektsekreterare
Nätverksträffarna
13 februari
CSR
19 mars
Akademi och
näringsliv
CSR på hemmaplan
Utveckla ditt företag
tillsammans med en student
Helena Kurki, WinWinMalmö
Klas Tjebbes, Wonderleap & Eight
Christina Nylin,
Länsförsäkringar Skåne
Jeanette Persson,
Malmö högskola
Johan Wahlström,
ABOB
Charlotte Olsson,
HR-specialist
Region Skåne
11 april
Innovation
The future of capitalism
Michele Giddens,
Bridges Ventures
Lena Friblick, Xenofilia
Catja Appelros,
E.ON Nordic
37
För dig som vill veta mer och vidareutveckla din verksamhet
Företagsakademins samverkanspartners
www.malmoforetagsgrupper.se
Malmö Företagsgrupper bildades 2007 som ett samlande organ
åt 1200 företag från nio lokala företagsgrupper. Uppdraget är
att försöka ge företag de bästa förutsättningarna för att driva
verksamhet i Öresundsregionen. Kontakta Kajsa Lövgren,
Limhamns Företagsgrupp, [email protected],
040-51 12 30.
www.winwinmalmo.se
WinWinMalmö är en mötesplats öppen för företag och föreningar
och ideella organisationer som har verksamhet i Malmö och som
är intresserade av att hitta partners för samverkan i den andra
sektorn (förening resp företag).
www.malmobusiness.com och www.malmo.se/foretagare
www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/csr-ansvarsfullt-
Malmö stads sidor för näringslivet. Här finns statistik, rapporter,
foretagande_12246.html
länkar till nätverk och andra organisationer, samt stöd för dig
Svenskt Näringsliv är en svensk arbetsgivarorganisation som
som vill starta, driva och utveckla ditt företag. Dessutom kan du
företräder privata företag i Sverige och som ställer sig bakom
komma i kontakt med Malmö stads företagslots - förvaltnings-
den värdegrund som kommer till uttryck i FNs principer och
gemensam servicefunktion för näringslivet, hitta aktuella upp-
OECD:s riktlinjer för multinationella företag och utgår ifrån att
handlingar, söka efter mark och lokaler med mera.
svenska företag respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder när de agerar på utländska marknader.
www.malmocleantechcity.se
Malmö Cleantech City har i uppdrag att stötta cleantechföretag
www.foretagarna.se
med marknadsföringshjälp, nya mötesplatser och konkreta
Företagarna verkar för att skapa bättre förutsättningar för att
affärsmöjligheter samt att samordna det spännande samarbetet
starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.
mellan kommun, näringsliv, högskola och andra aktörer.
www.theheartofthecity.com
www.esf.se
The Heart of the City är en Londonbaserad samverkansorga-
www.mah.se/samverkan
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som förvaltar Europeiska
nisation som arbetar med att föra samman företag, skapa ett
Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola för att
socialfonden och Europeiska integrationsfonden. Fonderna
näringsliv som tar sig an sitt sociala ansvar och gör det arbetet
utveckla ny kunskap genom utbildning och forskning. I utbild-
finansierar projekt inom kompetensutveckling, sysselsättnings-
tillgängligt för fler företag. Organisationen sprider den senast
ningarna ingår ofta samarbete med näringslivet för att bidra
åtgärder och integrationsinsatser för att minska arbetslöshet och
CSR-kunskapen och inspirerar företag att arbeta med CSR
till studenternas lärande och utveckling. På webbplatsen finns
utanförskap, stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning
genom olika program.
information och du kan göra en intresseanmälan utifrån företagets
och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.
behov. Kontaktperson för studentsamarbeten är Jeanette Persson,
Malmö högskola, [email protected], 040–665 84 05.
CSR-nätverk och andra medlemsorganisationer
www.bitc.org.uk
Business In the Community är Storbritanniens störst ideella
affärsrörelse som verkar för att stötta och organisera företag
www.mah.se/futurefinder
www.csrsweden.se
som vill utveckla sitt CSR-arbete, skapa mångfald i arbetslivet
För att koppla samman företag och studenter arbetar Malmö
CSR Sweden - ett företagsnätverk som fokuserar på företagens
och verka för en mer hållbar framtid. Här finns gratis verktyg,
högskola arbetar med Future Finder, en webbaserad karriärportal
samhällsansvar och samhällsengagemang.
rapporter med mera att ladda ner.
där studenter kan söka praktikplatser, exjobb eller välja att följa
olika företag och potentiella arbetsgivare. Företag lägger själv
www.csrforumsverige.se
www.swesif.org
upp platsannonser och praktikplatser och kan informera om
CSR Forum Sverige - ett nätverk för personer som arbetar med
SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som
CSR-frågor inom privat, offentlig och ideell sektor.
arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.
studiebesök och evenemang.
www.socialinnovation.se
www.csrvastsverige.se
Mötesplats Social Innovation är ett nationellt kunskapscentrum
CSR Västsverige - ett nätverk för företag och organisationer
inom området social innovation och samhällsentreprenörskap som
inom lokal och global CSR.
Omvärldsbevakning
www.csripraktiken.se
CSR i Praktiken beskriver sig som ett nyhetsbrev som bevakar
och analyserar hur hållbarhetsfrågor ändrar det sätt på vilket företag, ideella organisationer och den offentliga sektorn arbetar
och samarbetar för att lösa utmaningar i samhället.
www.caminomagasin.se
Camino magasin är en tidning som ”belyser kreativa individer,
grupper, produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling, och som främjar medvetenhet och reflektion kring
våra livsstilsval”.
http://www.theguardian.com/sustainable-business
The Guardian Sustainable Business samlar hållbarhetsnyheter,
kommentarer och analyser från hela webben.
www.CSRtips.se
CSRtips.se är ursprungligen ett regionalt utvecklingsprojekt, i samarbete med Region Skåne, Företagarna och Malmö Högskola och
erbjuder en enkel metod för småföretagare att arbeta med CSR.
Impact investment och medel för hållbara
investeringar
http://www.nesta.org.uk
Nesta är en organisation inom idéburen sektor med uppdrag att
öka innovationskraften kopplad till den sociala ekonomin i Storbritannien men vars idéer och resultat är relevanta även för oss.
www.tillvaxtverket.se
Tillväxtverket bedriver en bred verksamhet för att skapa förnyelse
www.densocialekapitalfond.dk
www.tillvaxtmalmo.se
Den Sociale Kapitalfond investerar i sociala verksamheter, de
Tillväxt Malmö drivs som ett samarbete mellan Uppstart Malmö,
hjälper utsatta människor och löser sociala problem genom att
Malmö stad och Malmö högskola. Kostnadsfritt erbjuder Tillväxt
göra affärer. De hjälper företag att växa så att de kan hjälpa fler
Malmö lösningar för företag som vill och kan växa genom att an-
människor och maximera de sociala effekterna.
ställa fler. Målgruppen är företag som är i gång men som kan vara
i behov av nya nätverk, finansiering och rådgivning i sin tillväxt.
http://capitalinstitute.org
The Capital Institute är en New Yorkbaserad opartisk orga-
www.malmobusiness.com och www.malmo.se/foretagare
nisation som verkar för en omvandling av det ekonomiska
Malmö stads sidor för näringslivet. Här finns statistik, rapporter,
systemet och finansmarknaden till en mer rättvis, regenerativ
länkar till nätverk och andra organisationer, samt stöd för dig
och långsiktigt hållbar.
som vill starta, driva och utveckla ditt företag. Dessutom kan du
komma i kontakt med Malmö stads företagslots - förvaltnings-
www.bigsocietycapital.com
gemensamma servicefunktion för näringslivet, hitta aktuella
Big Society Capitals fokus är att integrera sociala värden
upphandlingar, söka efter mark och lokaler med mera.
beslutsprocessen för sociala investeringar i Storbritannien med
mål att bygga upp en hållbar marknad för sociala investeringar.
Under www.malmo.se/foretagare finns Företagsakademins material samlat.
https://www.gov.uk/government/collections/social-investment
Dessutom:
Department Social Finance and Investment at Cabinet Office.
Charity Rating: www.charityrating.org
Avdelningen för Sociala finansieringar och investeringar på
Rättvisemärkt: www.fairtrade.se
Cabinet Office i London arbetar för att göra det lättare för
sociala företag att växa och bli starkare genom att underlätta
för dem att få tag på finansiering.
www.industrifonden.se
Industrifonden är en av Sveriges största och investerare i tillväxt-
Global Compact: www.globalcompact.com
ILO: www.ilo.org
OECDs riktlinjer: www.oecd.org
Swedwatch: www.swedwatch.org
Transparancy International: http://www.transparency.org
företag och investeringarna ska bidra till ett mer hållbart samhälle.
Investeringarna inriktas på IT, telekom, elektronik, industriteknik,
cleantech samt life science, vilka rymmer affärsmöjligheter som
kan kopplas till världens växande behov av energieffektivisering,
resurshushållning, hälsovård och social välfärd.
i företag och regioner, bland annat genom riktade insatser och
förvaltning av fondmedel från EU.
finns till för akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer.
38
39
Företagsakademin 3.0 är ett samverkansprojekt mellan Malmö stad, Malmö
Företagsgrupper och Malmö högskola
med finansiering av Europeiska socialfonden. Projektet har pågått mellan
februari 2012 och januari 2014.
Företagsakademin 3.0 är ett samarbete mellan Malmö
stad, Malmö Företagsgrupper och Malmö högskola. Vi finns
till för företag som vill växa och stärka sin konkurrenskraft
genom att förena affärsnytta med samhällsnytta, CSR.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards