Inneháll Förord 7 Kapitel 1. Inledande anmärkningar 9 Kapitel 3

advertisement
Inneháll
Förord 7
Kapitel 1. Inledande anmärkningar 9
Livochverk 10
Mottagandet av Cassirers tidigare arbeten i Sverige 13
Cassirer i Sverige 14
Syfte 17
Forskningsläge 19
Pä spaning: De symboliska formernas filosofi 24
Kapitel 2. Mellan tvá professurer 29
"The Outsider as insider" 30
Tvá intellektuella centra i Hamburg 32
Om republikens idé 35
Vändningen mot etiken? 38
Ett mellanspel i Oxford 39
Jacobsson och Carnap 42
Aufbau och funktionsbegreppens grundvalar 44
Mötet med den svenska filosofin 46
Installationsföreläsningen 52
"Filosofibegreppet som ett filosofiskt problem" 53
Tvá traditioner 55
De formativa processerna 58
Filosofi och politik 60
Kapitel 3. Cassirers kritik av Axel Hägerström 63
Mötet med uppsalafilosofer 64
Voltaire i London 66
Anti-metafysiken och hydran frän Lerna 69
Kritiken av Hägerströms anti-metafysik 74
Jaget och världen 11
Subjektivismbegreppet 78
Uppsalafilosofi och Subjektivismkritik 79
Subjektivismens historiska átertág? 81
Alternativ till Hägerströms Subjektivismkritik 84
Filosofi som politik 89
Moralitet och filosofi 91
Kritiken av värdeteorins premisser 93
Känsla och intention 98
Kunskap och värde 102
Kritiken av Cassirer 103
Lunaus anmälan 104
Hedenius" kritik 105
Mytens funktioner 110
Faktum och föreställning 112
Kraft och rätt 114
Känsla vs vilja 116
Tog Cassirer intryck av Hagerström? 117
Kapitel 4. Humaniora som vetenskap? 125
Humanvetenskapernas autonomi 127
Alia vetenskapers kriser? 129
Mekani kens och matemati kens kri s 131
"En värdelös räcka av ord" 137
Hägerström, humanvetenskaper och metafysik 139
Tema med variationer 143
Humanvetenskapernas funktionsbegrepp 145
Gränsdragningarna mellan vetenskaperna 147
Kritiken av fysikalismen 152
Varseblivning av ting och varseblivning av uttryck 156
Vetenskapliggörandet av humaniora 161
Kapitel 5. Att tolka kvantmekaniken 163
Fysik och filosofi 164
Till frágan ora nykantianismen 166
Kvantmekanikens tidiga historia 169
Causation 171
Kausalität 172
Kausalitet som en regulativ princip 174
Determinismens historiska rötter 175
Tolkningen av determinismen och osäkerhetsrelationerna 178
Determinism och osäkerhetsrelationer 179
Blandade anmärkningar: Borns, Einsteins, Kleins och Franks kritik 184
Borns brev 184
Brev frán Einstein 186
Oskar Kleins brevutkast 191
En Wienerpositivistisk anmärkning 193
Positivism och sprák - Frank om att tolka kvantmekaniken 195
Nödvändighet, obestämbarhet, viljefrihet 199
Tvá olika slags orsakssamband 200
Tvá olika slags bestämbarhet 203
Kompatibilism euer inkompatibilism? 206
Kapitel 6. Avslutande anmärkningar 209
Subjektivism och objektivism 209
Värde och emotion 212
Myten och samüden 213
Orsakssamband och lagbundenhet 214
Summary 219
Källor och litteratur 227
Index 237
Download