Handlingsplan ”Lärande för hållbar utveckling”

advertisement
Handlingsplan ”Lärande för hållbar utveckling”
För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019
Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd
- Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.
- Verksamheternas arbete ska utvecklas i enlighet med målen i utmärkelsen
”Skola för hållbar utveckling”
Definition och karaktärsdrag enligt SOU 2004:104
Brundtlandkommissionen 1987 definierade hållbar utveckling som en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillfredsställa sina behov.
Begreppet tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människors och samhällens behov,
förutsättningar och problem. Hållbar utveckling handlar om att värna givna resurser.
Karaktärsdrag för lärande för hållbar utveckling:
 Många och allsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga
förhållanden och förlopp behandlas integrerat med stöd av
ämnesövergripande arbetssätt.
 Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs.
 Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till
det lokala.
 Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över
utbildningens form och innehåll.
 Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och
samhälle.
 Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och
handlingsberedskap.
 Utbildningens process och produkt är båda viktiga.
Målsättning för den kommande perioden, 2015-2018
Arbetet med ¨Lärande för hållbar utveckling¨ skall under den kommande perioden
befästas ytterligare och också kommuniceras och utvecklas tillsammans med andra
utanför enheten, t ex vårdnadshavare, andra verksamheter i kommunen, men också
nationellt och internationellt. Detta gäller den enskilda förskolan/fritidshemmet/
skolans arbete med hållbarhetsfrågor vad gäller undervisning och inre arbete men
innefattar också för-och grundskolans organisation i sin helhet.
Strategier för att uppnå målen
Handlingsplanen för lärande för hållbar utveckling är fr o m ht 2016 reviderad för att
bättre stödja kriterierna i utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. Handlingsplanen
2016-2019 med tillhörande aktivitetsplan gäller för alla enheter i kommunen, som ett
stöd i arbetet med måluppfyllelse. Handlingsplanen anger också en lokal målsättning
utifrån uppdragsplanen, vilket stärker arbetet och i större utsträckning anger
utvärderingsbara mål, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” SKOLFS 2009:19, utgör
tillsammans med målen i handlingsplanen, den enskilda enhetens handlingsplan för
lhu och ska fortsatt innehas av alla enheter och förnyas efter 3 år. Enheternas
handlingsplan ska vara ett levande dokument som all personal ska känna till och
arbeta utifrån.
Stöd i arbetet samordnas av Naturskolan vilka också ansvarar för samordning och
genomförande av kompetensutveckling samt att synliggöra enheternas arbete. Som
en resurs för utveckling och kommunikation finns en referensgrupp som bl a består
av två ledarrepresentanter från alla skolområden och en för- och grundskolechef.
Uppföljning, utvärdering och ansvar
I denna handlingsplan, är rubrikerna hämtade ur utmärkelsen ”Skola för hållbar
utveckling” och kriterierna angivna i rutan. Därefter definieras för- och grundskolans
tolkning och syfte samt mål för enheten, där texten med fet stil är mätbara mål.
Utvärdering sker varje år som en del i det systematiska kvalitetsarbetet, som ett
nyckeltal i styrkortet och till Skolverket vart tredje år.
I handlingsplanen som tas fram för 3 år, definieras också de ansvarsområden som
inte avser den enskilda enheten, och den struktur för kommunikation,
kompetensutveckling och kunskapsspridning arbetet utgår från. Utifrån behov i
verksamheterna och omvärldsbevakning, formuleras en aktivitetsplan som revideras
årligen, där innehållet anpassas och erbjuds för olika målgrupper.
1. Delaktighet
”Verksamheten är organiserad så att alla barn, elever och personal
ges möjlighet att aktivt delta i arbetet för en hållbar utveckling.”
Skolverket
Syfte: Att säkerställa att kommunikationen fungerar inom och mellan föroch grundskolans strukturer och att kompetens och erfarenheter sprids, så att
barn, elever och personal kan vara delaktiga i arbetet med lärande för hållbar
utveckling.
Mål 1:1
Enheten ska ge barn, elever och personal möjlighet att aktivt delta i arbete
för hållbar utveckling, exempelvis genom
- stående punkt på APT och elevråd.
- LHU-råd (barn/elever)
- LHU-råd (personal)
- Forum där nätverksrepresentanter/seminariedeltagare delar sina erfarenheter
med övrig personal, samt informera om vilken kompetensutveckling som
erbjuds.
- Forum för kompetensspridning och utveckling av arbetet med lhu, inom
enheten,
mellan enheterna och mellan skolområden/skolledning.
Ansvar åtgärd: Respektive ledare,
Stöd/resurser: Ledarlag, nätverksrepresentanter, seminariedeltagare
Mål 1:2
Enheten ska delta med representanter och skolområdet med ledare vid de
nätverksträffar som arrangeras 4 ggr/läsår.
Ansvar: Ledare utser representanter och möjliggör deltagande, ledarlaget
ansvarar för att skolområdet är representerat av ledare.
Stöd/Resurser: Ledare/ledarlag, Naturskolan
Mål 1:3
- Frågor som rör lärande för hållbar utveckling bör ingå i resultat- och
utvecklingssamtal.
Ansvar: Respektive ledare
Stöd/Resurser: Stödmall revideras, Naturskolan ansvarar.
2. Ny personal
”Rutiner finns för hur ny personal informeras och involveras i
arbetet för en hållbar utveckling.”
Skolverket
Syfte: Att all personal har kännedom om mål för arbetet med lärande för
hållbar utveckling – nationellt, i Umeå kommun och inom enheten/skolområdet
och därmed ge förutsättningar för en gemensam plattform som utgångspunkt för
måluppfyllelse i verksamheten.
Mål 2:1
Ny personal ska få information om enhetens arbete med hållbar utveckling i
samband med anställning.
Ansvar: Ledare, ev nätverksrepresentanter
Mål 2:2
All ny personal ska delta i kompetensutveckling/information om arbetet
med lärande för hållbar utveckling, genom att delta vid något av nedanstående
tillfällen:
- Naturskolan inbjuds till skolområdet i samband med information för
nyanställda
- Naturskolan erbjuder två informationstillfällen per termin för nyanställd
personal
Ansvar: För- och grundskolechef möjliggör för ny ledare att delta, ledare möjliggör för
ny personal att delta, Naturskolan samordnar och genomför.
Stöd/resurser: Naturskolan, ev andra aktörer.
3. Kompetensutveckling
”Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att kunna
delta i arbetet för en hållbar utveckling.”
Skolverket
Syfte: Att tillföra och utveckla kunskap och kompetens som möjliggöra ett
förhållningssätt som ger barn, elever och personal bättre förutsättningar att verka
för hållbar utveckling. I syfte att belysa det globala perspektivet, kommer för
och grundskolan att samarbeta med Den globala skolan under en 3-årsperiod.
Mål 3:1
All personal på enheten ska ges möjlighet att delta i kunskapshöjande
insatser med fokus på lärande för hållbar utveckling, t ex genom att
delta i det utbud som erbjuds via aktivitetsplanen för LHU
Ansvar: Ledare
Stöd/resurser: Naturskolan, Den Globala Skolan vid Universitets- och högskolerådet,
referensgruppen för LHU, nätverksrepresentanter.
Mål 3:2
Ledare har möjlighet att delta i kompetensförstärkning inom området lärande för
hållbar utveckling, genom att
delta i Naturskolans ledarutbildning som erbjuds vid minst ett tillfälle per termin
Ansvar: Referensgruppen för LHU ansvarar för att ta fram program.
Stöd/Resurser: Naturskolan och referensgruppen, ev externa föreläsare.
Mål 3:3
Rektor/förskolechef ska ha möjlighet till kontinuerligt, konsultativt stöd i arbetet
med förankring och ansökan till utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”
genom att
ta hjälp och stöd av Naturskolans personal eller extern kompetens t ex Skolverket
Ansvar: Ledare
Stöd/resurser: Naturskolan, extern kompetens t ex Skolverket.
4. Samverkan med omvärlden
”Verksamheten informerar och delar med sig av sina erfarenheter av
arbetet för en hållbar utveckling och samarbetar med andra
verksamheter och aktörer utanför verksamheten.”
Skolverket
Syfte: Att genom kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte, både inom och utanför
den egna verksamheten stärka utvecklingsarbetet ytterligare.
Att främja en förståelse för hur det lokala och det globala hänger ihop som en
förutsättning för att vi ska kunna göra hållbara vägval.
Mål 4:1
Öka det kollegiala lärande och erfarenhetsutbytet om arbetet med hållbar
utveckling genom att:
- delta i nätverksträffar och seminarier
- enheten dokumenterar lärande exempel och sprider
- bidra till en idébank på webben
Ansvar: Ledare, nätverksrepresentanter samt övriga pedagoger.
Stöd/resurser: Naturskolan publicerar på webben och skapar tid på nätverksträffar
och seminarier för erfarenhetsutbyte.
Mål 4: 2
Att utveckla ett stöd för verksamheternas utbyten med aktörer utanför
förskolan och skolan (arbetsnamn ”Välkommen till verkligheten”) som
succesivt ska ersätta NOT-veckan och erbjudas verksamheterna, med
början ht 2016.
Ansvar: Naturskolan, NOT-samordnare och referensgruppen tar fram program
Stöd/resurser: Aktörer som samverkar i programmet
Mål 4:3
Öka internationell samverkan för hållbar utveckling genom att:
- Ge enheten möjlighet att delta i informationstillfällen om internationell
samverkan. Stöd i ansökningsprocessen ska tillhandahållas.
Ansvar: För- och grundskolechef, Ledare, Naturskolan
Stöd/Resurser: Den Globala Skolan vid Universitets- och högskolerådet, Naturskolan
5. Måluppfyllelse
”Varje år formulerar pedagogerna sina mål för verksamheten. I den
årliga utvärderingen ska framgå hur målen uppfyllts och vilka
åtgärder man tagit för att utveckla det pedagogiska arbetet. Ledaren
ansvarar för hur måluppfyllelsen ska utvärderas och formulerar
utvecklingsinsatser.”
Skolverket
Mål 5:1
Alla enheter ska systematiskt följa upp sina egna mål i ”Utmärkelsen för
hållbar utveckling och analysera resultat”.
Mål i denna handlingsplan bör ingå som en del i det systematiska kvalitetsarbetet
och följas upp och analyseras på enhetsnivå.
Ansvar: Pedagoger/ ledare
6. Dokumentation och utvärdering
”En samlad analys och bedömning görs årligen av
måluppfyllelsen i de nationella styrdokumenten kring frågor som
rör lärande för hållbar utveckling och åtgärder för utveckling
formuleras om målen inte har uppnåtts.”
Skolverket
Mål 6.1
Självvärderingsinstrument ska användas för likvärdighet och ökad kvalitet.
Verktyget används som ett mått i kvalitetssammanställningen och som ett
komplement till den uppföljning som redovisas till Skolverket vart tredje år.
Ansvar: Naturskolan för framtagande, ledare förgenomförande och uppföljning.
Mål 6.2
Hur Medarbetarenkäten och Elevenkäten kan användas i uppföljningen utreds.
Ansvar:
Stöd/resurser:
Download