Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel

advertisement
Americanitis:
Amerika som sjukdom
eller läkemedel
Svenska berättelser om USA åren 1900—1939
Martin Alm
LUNDS
UNIVERSITET
Historiska institutionen vid Lunds universitet
Innehåll
Förord
9
1. Inledning
II
USA och världen
Amerika som framtidslandet
Forskningsuppgiften
Begrepp och teoretiska utgångspunkter
Bild, berättelse och ideologi
Tolkning och berättelse
Identitet
Modernisering och modernitet
Amerikanisering
Nationalism
Forskningsläge
Material
Disposition
11
14
15
18
18
27
32
33
37
39
41
46
51
2. Emigrationsfrågan
53
Inledning
Emigrationen och Amerika
Tidigare
forskning
Material
Historisk bakgrund
Utvandringen
Det tidiga 1900-talets USA
Det tidiga 1900-talets Sverige
Emigrationen problematiseras
Amerikabreven och emigranternas försvarare
Emigranternas kritiker
Sammanfattning
En grundberättelse?
53
53
54
58
59
59
él
62
64
73
77
85
87
3. Att flytta Amerika över till Sverige. Kris och självkritik 89
Inledning
Amerikas väg till välstånd
Företagsamhet och oföretagsamhet
Det effektiva arbetet
Landet utan socialism
Konkreta moderniseringsprojekt
Jordbrukskolonisation
89
90
90
98
IO2
104
IO 5
Industrialisering
Bostadsfrågan
Återinvandring
Emigrationskrisen som ett modernt Sveriges födelse
Ett reformkonservativt bruk av emigrationsbetättelsen
Ett liberalt bruk av emigrationsbetättelsen
En socialistisk betättelse
Sammanfattning
En grundberättelse
IIO
113
115
117
I2O
124
I3 2 13 5
13 8
4. Amerika som ekonomisk förebild
143
Inledning
Tidigare forskning
Material
Historisk bakgtund
Mellankrigstidens USA
Mellankrigstidens Sverige
USA som ekonomisk stormakt
Amerika och den goda kapitalismen
Amerika och den onda kapitalismen
Den ekonomiska depressionen
Sverige och New Deal
'
Statsingripanden
De borgerliga
Vänstern
Sverige som förebild
Sammanfattning
143
145
145
146
146
147
149
151
152
154
155
156
1-5"
IÖO
162
165
5. Amerikanska arbetsmetoder
169
Inledning
Tidigare forskning
Före depressionen
Rationaliseringsrörelsen
Den rationella stordriften
En amerikansk lösning
Ett amerikanskt produktionsunder
Det rationella samarbetet
Rationaliseririgsrörelsens Amerika
Fackföreningsrörelsen
Den rationella stordriften
Den efterblivna fackföreningsrörelsen
De höga lönernas ekonomi
• Fackföreningsrörelsens Amerika
Arbetsgivarna
De höga lönernas bristande ekonomi
169
169
171
171
^-73
173
177
178
181
182
186
187
l88
191
191
I92
Det rationella samarbetet
Arbetsgivarnas Amerika
1930-talet
Rationaliseringsrörelsen
Den rationella försäljningen
Fackföreningsrörelsen
En modern fackföreningsrörelse
Arbetsgivarna
Sammanfattning
193
195
196
196
197
2OI
2O2
203
204
6. "Vid bifallet av svinet". Amerikansk kultur i Sverige
209
Inledning
Tidigate forskning
Matetial
Vad ät kultur?
Historisk bakgrund
Amerika och kulturen
Svensk kultur undet mellankrigstiden
Kulturella attitydet
Traditionalism
Kulturkonservatism
Humanism
Modernism
Amerikaniseringshbtet och modetniseringskritiken
Massorna och deras samhälle
Det amerikanska massamhället
Sammanfattning
209
2IO
212
214
216
216
218
22O
22O
221
222
2.24
227
236
238
246
7. "Det amerikanska kulturproblemet."
Amerikanismens rötter
249
Inledning
En traditionalistisk berättelse om massamhällets uppkomst
En teknisk civilisation
En massproducerad kultur
En oenhetlig kultur
En civilisation utan historia
Den historielösa funktionalismen
Den dominanta amerikanskan
En främmande ras
En förebild trots allt? Den amerikanska idealiteten
Ttadition mot modernitet. Traditionalisternas berättelse
Humanistet och kulturkonservativa
Humanister
Kulturkonservativa
Modernistiska amerikaniseringsberättelser
249
249
250
254
258
260
262
265
270
272
276
280
281
283
285
Amerikanismen som kapitalism
En primitivistisk amerikabetättelse
En ny civilisation? En ny amerikanism i det moderna massamhället
Sammanfattning
286
288
291
^-99
8. Avslutning
305
Sammanfattning
Betättelserna
Undersökningens resultat
}O6
3°^
316
Kall- och litteraturförteckning
327
Källor
Riksdagstryck
Övrigt källmaterial
Littetatur
3 27
327
328
356
Summary
373
Studia Historica Lundensia
379
Download