Anbudsinbjudan - Extern utvärderare i projekt Eksjö är ett mecka för be

advertisement
1(6)
Anbudsinbjudan - Extern utvärderare i projekt Eksjö är ett mecka för behandlingshem.
Eksjö kommun, Eksjö Högskolecenter, inbjuder Er till att lämna anbud på en
tjänst som Extern utvärderare i ett EU-finansierat utvecklingsprojekt Eksjö är ett
mecka för behandlingshem.
Projektet har en mobiliseringsfas from 2011-01-17 tom 2011-06-16 och en genomförandefas from 2011-06-17 tom 2012-12-31. Projektet skall slutrapporteras
senast 2013- 03- 31.
Upphandlingens omfattning
Upphandlingen i tid omfattar totalt ca 360 timmar vilket är en uppskattning men
kan ändras under uppdragets gång. Avtal kommer att tecknas med antagen leverantör för en period mellan 2011- 04 – 01 tom 2013-02 -15 med reservation för att
beslut för att genomförande av genomförandefasen beviljas av EU:s socialfond.
Förfrågningsunderlaget består av tre avsnitt, krav på leverantören, krav på tjänsten
samt de kommersiella villkor som anbudet ska baseras på.
Anbudets innehåll
Anbudet skall lämnas enligt bifogat anbudsformulär och innehålla samtliga efterfrågade dokument och redovisningar enligt nedan.
1. Samtliga bevis som krävs enligt förfrågningsunderlagets avsnitt 1, krav på
leverantören
- Intyg på genomförd utbildning
- Bevis på gällande ansvarsförsäkring
- Referenser
2. Bekräftelse att samtliga ställda krav på tjänsten enligt förfrågningsunderlaget
(avsnitt 2) uppfylls
3. Bekräftelse att avtalsvillkoren godkänns. Bifogade kommersiella villkor försedda
med anbudsgivarens underskrift skall bifogas anbudet som bekräftelse på att
ställda kommersiella villkor accepteras.
4. Pris lämnat enligt anvisning i anbudsformulär.
5. Övriga uppgifter enligt anvisning i anbudsformulär.
Upphandlingsform
Upphandlingen genomförs som direktupphandling enligt Lag (SFS 2007:1091) om
offentlig upphandling.
2(6)
Språk
Anbudet lämnas på svenska
Anbudets giltighetstid
Anbudet skall vara giltigt till och med 2011-03- 31.
Anbudstidens utgång
Anbud skall skriftligen vara Eksjö kommun tillhanda på nedanstående adress
senast 2011- 02 - 04
Eksjö kommun
Eksjö Högskolecenter
Kaserngatan 24 A
575 35 EKSJÖ
I de fall anbud lämnas överlämnas personligen eller genom bud får vi informera om
receptionen stänger kl 14 00. Anbud som inte inkommer i tid eller lämnas via fax eller
e-post accepteras ej.
Kontaktperson under upphandlingen
Projektledare Lisbeth Wennerholm svarar på frågor [email protected] 0381- 361 21 eller
070 288 33 88.
Anbudsutvärdering
Prövning av inkomna anbud sker i tre steg
1. Uteslutningsfas, steg 1
Kontroll av att anbudsgivaren uppfyller de krav som ställs på leverantören (avsnitt 1)
2. Kvalificeringsfas, steg 2
De anbud som visat sig uppfylla krav enligt steg 1, genomgår därefter prövning av att
de ställda kraven på tjänsten, inklusive kommersiella villkor, är uppfyllda (avsnitt 2)
3. Bland de anbud som uppfyller steg 1 och 2, kommer det anbud att antas som lämnat
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, vilket innebär att vi tar hänsyn till samtliga kriterier nedan i följande prioritetsordning:
- Kompetens och dokumenterad erfarenhet av efterfrågade tjänster
- Pris
- Referenser
Meddelande om beslut
Så snart beslut har fattats om val av leverantör efter anbudsprövningen, meddelas
samtliga anbudslämnare skriftligen
Eksjö 2011-01-17
Lisbeth Wennerholm
3(6)
1.
Krav på leverantören
Skatter och sociala avgifter
Anbudsgivande företag skall ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter
Kontroll av detta sker genom upplysning hos kreditupplysningsföretag (Credit Safe).
Anbudsgivande företag skall inte ha några pågående betalningsanmärkningar.
I det fall företaget avser att använda underleverantör för att utföra uppgifter som ingår
i uppdraget skall även detta företag uppfylla detta krav.
Vid upphandlingar samarbetar Eksjö kommun med Skattemyndigheten i Linköping.
Samarbetet innebär att Skattemyndigheten inför upphandling och under avtalstidens
gång lämnar information till Eksjö kommun om leverantörers/underleverantörers
skattestatus. Detta gäller leverantörer/underentreprenörer i alla led.
Kompetens och erfarenhet
Uppdragsgivaren skall i anbud ange sin organisation och erfarenhet av efterfrågade
tjänster. Uppdraget skall ha en namngiven person. Personens CV ska bifogas anbudet.
Byte av namngiven person får ej ske utan beställarens godkännande.
Den namngivna personen skall ha en akademisk utbildning och bör har tidigare
erfarenhet av liknande verksamhet som beskrivs inom projektets ram.
Den externa utvärderaren skall
- kunna studera och hantera olika metoder, process och resultat, samt att värdera
dessa delar i förhållande till projektidén och Socialfondens programmets intentioner.
- kunna inta ett kritiskt förhållningssätt och kunna ge konstruktiv kritik och förslag
på korrigeringar under projektets gång.
- och ha god kommunikativ förmåga att återföra ny kunskap till medverkande
företag.
- hantera olika metoder och former för gemensamt lärande. Den externa utvärderaren kommer att medverka vid styrgruppsmöten samt vid informationsmöten med
blivande studenter och medverkande företag.
Inom socialfonden används begreppet ”lärande utvärdering” . Avsikten är att projektet ska bli bättre och att resultatet och erfarenheterna lättare ska kunna förändra
policy och system, samt bidra till en offentlig debatt. På www.esf.se hemsida finns
dokumentet ”Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt”
där beskrivs tankar och idéer om hur vi kan arbeta med en ”lärandeansats” för att
höja kvaliteten i projektet och för att få en bättre genomslagskraft av de resultat som
vi uppnår.
Försäkring
Anbudsgivare skall för sin verksamhet teckna och vidmakthålla erforderlig ansvarsförsäkring
4(6)
Referenser
Anbudsgivande företag/personal skall lämna referenser över motsvarande och tidigare
utförda uppdrag med angivande av kontaktpersoner, mailadress och telefonnummer.
Upphandlande myndighet kommer att kontakta minst en av de referenser som lämnats
och ställa frågor om anbudsgivarens genomförande av de arbetsuppgifter som
beskrivits under ”kompetens och erfarenhet”
2 Krav på tjänsten
Bakgrund
Eksjö Högskolecenter har sedan december 2007 bedrivet ett utvecklingsarbete i samarbete
med psykiatriska kliniken vid Höglandsjukhuset, ett stort antal privata behandlingshem
inom region, kommunernas social omsorg och delar av skolan. Utvecklingsarbetet syfte
har varit att tillgodose branschen krav av arbetskraft och att kompetenshöja personalens
kompetens inom området neuropsykiatri. Eksjö med omnejd har ett stort antal privata
behandlingshem, inom en radie på 6 mil från Eksjöfinns inte mindre än 1000 arbetstillfällen. Enligt psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset genomförs idag betydligt fler
neuropsykiatriska utredningar och som en följd av dessa uppstår problem då brukaren
skall få stöd och hjälp ifrån social omsorg i kommunerna eller andra instanser i sin hemskol- eller arbetsmiljö. Dessutom finns idag ny kunskap att tillgå som inte tidigare varit
känd.
Branschen består även av ett stort antal vikarier och lågutbildad personal som behöver
kompetenshöjning av sina kunskaper inom neuropsykiatri. Detta projekt fokuserar på
dessa ovannämnda målgrupper.
Uppdragsbeskrivning
Projektet består av en mobiliseringsfas 2011-01-17 tom 2011-06-16 och en genomförande
fas 2011- 06- 17 – 2012-12-31. Målet är att den externa utvärderaren ska träda in så tidigt
som möjligt i projektet.
Första steget består i att ta fram en utvärderings och uppföljningsplan som sedan följer
nedan angivna rapporteringstillfällen och en insamling av ett nuläge i projektet.
Under mobiliseringsfasen genomförs 50 – 80 intervjuer med tänkbara blivande studenter
och ett 15 – tal intervjuer med företagare av projekt koordinatorn som arbetar 60 %.
Resultatet analyseras av den externa utvärderaren
Under våren 2011 tas underlag fram för upphandling av utbildningarna. Den externa
utvärderaren bidrar i detta arbete med ”krav på utbildningsleverantören” utifrån
arbetslivets krav och studenternas möjligheter. Den externa utvärderaren medverkar även
vid informationsträffar med blivande studenter, medverkande företag och andra
intressenter. Syftet kan vara att inhämta synpunkter eller att delge gruppen fakta för att
lära av utvärderingen.
Den externa utvärderaren hjälper även projektledaren med lägesrapporter vid varje
kvartsuppföljning.
Under hösten 2011, våren 2012, och hösten 2012 genomförs 6 högskolekurser. Dessa
utvärderas och följs upp. Projektkoordinatorn är anställd 20 % under denna tid och hjälper
till med insamling av material.
Under projektet genomförs 6 styrgruppsmöten, där den externa utvärderaren lämnar
lägesrapporter och deltar aktivt vid dessa möten. Den externa utvärderaren roll är att
sammanfatta resultat som återförs och diskuteras med styrgruppen och gemensamt
föreslås förslag på hur projektet kan förbättras. Se ”handledning för uppföljning och
utvärdering av socialfondsprojekt” www.esf.se .
5(6)
Under projektet senare fas kommer också aktiviteter att genomföras för att sprida
resultatet. Till sist sammanställs en slutrapport där den externa utvärderaren tar ett stort
ansvar.
Köparen reserverar sig för att eventuella förändringar kan uppstå under arbetets gång som
vi idag inte känner till, den totala timtiden 360 h för projektet kommer att dock att styra
och begränsa arbetet.
2. Kommersiella villkor
Avtalet utgör tillsammans med kravspecifikationen underlag till det slutliga
avtalet mellan Eksjö Kommun och leverantören. I det fall anbudsgivarens anbud antas
kommer ett originalavtal att tas fram. Originalavtalet kommer att ha samma utförande och
innehåll som nedan med då kompletterat med uppgifter (företagsnamn, kontaktpersoner,
prisvillkor m m) som saknas i denna version.
Mellan Eksjö Kommun (org nr 212 000 -0589), nedan kallad Köparen, och
XXXXXXXXXXXX (org nr xxxxxx-xxxx) nedan kallad Företaget, har följande avtal
slutits.
Omfattning
Uppdraget ska genomföras i enlighet med förutsättningarna angivna i förfrågningsunderlagets krav på tjänsten.
Avtalsperiod
Avtalet omfattar perioden 2011-04-01 -- 2012-12-31. Köparen reserverar sig för att följande
avtalsperiod gäller under förutsättning att en genomförandefas beslutas av Socialfonden
Slutrapporten ska vara EU socialfond tillhanda senast 3 mån efter projekttiden varför en del
av arbetet kommer att infalla mellan 2012- 12- 31 – 2013- 03- 31
Kontaktpersoner
Köparen
Företaget
Lisbeth Wennerholm 0381- 361 21, 070-288 33 88
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Priser
Fast timpris:
Timkostnaden gäller med Eksjö som utgångsort och skall inkludera samtliga kostnader
såsom resor, traktamenten mm.
Projektet står för resor mellan Eksjö och medverkande företag enligt Eksjö kommuns resepolicy.
Priset skall gälla fast för hela avtalsperioden.
Mervärdesskatt
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.
Fakturering och betalningsvillkor
Fakturering bör ske månadsvis och ställas till Eksjö kommun, Ref: Ident 65 92, Box
217, 575 22 Eksjö. ev körjournal samt en tidsredovisning bifogas fakturan.
Dröjsmålsränta
Köparen godkänner att uppkommen dröjsmålsränta får debiteras enligt räntelagens regler.
Dröjsmålsränta understigande 100 SEK beaktas inte.
6(6)
Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras genom en skriftlig handling
undertecknad av behöriga företrädare för Köpare och Företaget.
Handlingars inbördes rangordning
Om avtalshandlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
annat uppenbarligen föranleder till annat, inbördes i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
detta avtal med bilagor
förfrågningsunderlaget inkl bilagor och eventuella kompletteringar
företagets anbud inkl bilagor och eventuella kompletteringar
Hävning
Köparen äger rätt att häva avtalet med en uppsägningstid på 30 dagar om Företaget inte
utför sina åtaganden trots anmaning därom och kontraktsbrottet är av väsentlig
betydelse.
Om Företaget under avtalsperioden inte fullgör sina skyldigheter avseende skatter och
sociala avgifter kan avtalet hävas med omedelbar verkan. Detta gäller även om Företaget
under avtalstiden gör sig skyldig till allvarligt fel i sin yrkesutövning eller döms för brott
avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. Hävningsrätt föreligger dessutom
om Företaget försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att företaget inte
kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Hävning av avtalet skall ske skriftligen.
Tvist
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av parterna. I andra
hand skall tvist hänskjutas till allmän domstol på Köparens hemort och avgöras enligt
svensk rätt.
Avtalets ikraftträdande
Detta avtal skall anses slutet vid den tidpunkt som inträffar när behöriga företrädare för båda parter undertecknat två likalydande originalavtal.
Avtalsbilagor
Följande bilagor kommer att ingå som bilagor i det slutliga avtalet:
Krav på leverantör
Krav på tjänsten
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt.
Ovanstående villkor godkännes:
………………………………………….
Anbudsgivarens underskrift
Download