Företagens forskning och utveckling år 2010

advertisement
Ifyllningsanvisningar
Blankett TK 694.01r 10
Suomenkieliset täyttöohjeet
toimitetaan pyydettäessä
Vetenskap, teknologi och informationssamhället
00022 STATISTIKCENTRALEN
Tfn (09) 17341, Fax (09) 1734 2465
[email protected]
Företagens forskning och utveckling år 2010
Definitioner på forskning och utveckling
Med forskning och utveckling avses systematisk
verksamhet för att öka fonden av vetande. Kriteriet är att
verksamheten strävar efter något väsentligt nytt.
FoU-verksamhet täcker följande funktioner:
Grundforskning: Systematisk verksamhet för att
erhålla ny kunskap utan att primärt syfta på någon
tillämpning. Grundforskning är t.ex. analyser av
egenskaper, strukturer och beroendeförhållanden, vilkas
avsikt är att skapa, testa och förklara nya hypoteser,
teorier och lagbundenheter.
Tillämpad forskning: Systematisk verksamhet för att
erhålla ny kunskap med en bestämd praktisk tillämpning
som primärt syfte. Syftet kan t.ex. vara att söka efter
tillämpningar för grundforskningens resultat eller
skapande av nya metoder eller medel för att lösa ett
bestämt problem.
Med utvecklingsverksamhet avses användning av
kunskap som förvärvats med tillhjälp av forskning
och/eller praktisk erfarenhet för att åstadkomma nya
produkter, tjänster, produktionsprocesser, -metoder eller
väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.
Anvisningar för avgränsning av forskning samt produkt- och processutveckling
(FoU-verksamhet)
Särskiljande av FoU-skedet och
produktionen
Planeringen och färdigställandet av prototyper eller
modeller samt formgivning i anslutning därtill hör till FoUutgifterna så länge som verksamhetens ändamål är en
väsentlig förbättring av produkten/tjänsten eller
produktionsprocessen. Förberedelser inför
produktionsstarten efter testandet och godkännandet av
prototyperna (t.ex. försöksproduktion) hör inte längre till
produkt- eller processutvecklingen. Intäkter från försäljning
av prototyper avdras inte från kostnaderna. I fråga om
produkter som redan är i produktion inkluderas i FoUverksamheten korrigerande av fel om det ger anledning till
ett uppenbart tilläggsutvecklingsarbete.
Vid produktion av enstaka produkter såsom fartyg anses
som FoU-utgifter även de tilläggskostnader som klart
förorsakas av produktens prototypnatur. Planerande och
byggande av en försöksanläggning (pilot plant) och dess
verksamhet räknas till utvecklingsverksamheten endast till
den tidpunkt då den övergår till en produktionsenhet.
Utveckling av produkter och system för eget bruk räknas
med till den del verksamheten kan jämställas med
färdigställande av prototyper.
datatillämpningar räknas inte heller som FoUverksamhet.Till produktutveckling räknas utvecklande av
nya programprodukter eller webbtillämpningar samt
väsentliga förbättringar av gamla, om avsikten är att
utveckla teknologin i fråga.
Följande aktiviteter inkluderas inte om de
inte är en del av ett FoU-projekt:
utveckling av företagets förvaltning och organisation
utbildning
sökande, förmedlande och förvärvande av
vetenskaplig information
marknadsundersökningar, statistikföring,
opinionsundersökningar
lämplighetsundersökningar och
lönsamhetsberäkningar
rutinmässig provnings- och testningsverksamhet,
kvalitetskontroll
letning av malm och övriga naturtillgångar
uppgörande och upprätthållande av standarder
Planering av data- och webbtillämpningar
Systemplanering, programmering och webbtillämpningar
som anknyter till färdigställande och upprätthållande av ett
visst datasystem inkluderas inte i FoU-verksamheten, om
det inte är en del av ett FoU-projekt. Programförbättringar
eller -omarbetningar som användaren gjort i anknytning till
uppgörande av prognoser
anskaffning av immateriella rättigheter (t.ex. patent,
licenser)
Internettillämpningar (t.ex. hemsidor) utan utveckling
av ny produkt eller tjänst
Metodutveckling i anknytning till dessa aktiviteter
inkluderas däremot i FoU.
Personer som utfört forsknings- eller utvecklingsarbete
Till forskningspersonalen hör de personer som inom
företaget under år 2010 har utfört FoU-arbete minst 0,1
årsverken (= 10 % av arbetstiden) eller administrativt
arbete eller kontorsarbete och andra rutinuppgifter, som
direkt ansluter sig till FoU-projekten. Till personalen räknas
inte personer som hör till enhetens centralförvaltning, som
utfört allmänna administrativa uppgifter eller
kontorsuppgifter.
Med forskningsårsverke avses FoU-arbete (inkl. 4–6
veckors semester) räknat enligt normal arbetstid (ca 35
timmar i veckan). Om man fått ersättning för den tid som
överskrider den normala arbetstiden beaktas också detta i
uträkningen av forskningsårsverken.
Produktutvecklingsingenjörer, forskare eller motsvarande är personer vars uppgift är att ta fram ny kunskap
eller utveckla nya tillämpningar i produkt-/processutvecklingsarbetet. Personer som ansvarar för FoU-projektens
innehållsmässiga ledning ingår också i denna grupp. Personer som enbart utför administrativa uppgifter i anknytning till
FoU-projekten hänförs till gruppen övrig FoU-personal.
Till övrig FoU-personal hör tekniska experter, övriga personer som förverkligar FoU-projekten (t.ex. laboranter, adbprogrammerare) samt personer som utför andra stödfunktioner för FoU-verksamheten.
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifterna antecknas i euro exkl. mervärdesskatt (moms). I
utgifterna inkluderas de kostnader som uppstått på grund
av verksamheten år 2010 samt de rater som aktiverats till
balansräkningen. Avskrivningar tas inte med.
löneutgifter för förvaltnings- och servicepersonal som inte
är medräknade i löneutgifterna för forsknings- och
produktutvecklingspersonalen).
Löneutgifterna för forskningspersonalen fås
anslutning till egna FoU-projekt. Köpta tjänster kan bl.a.
vara konstruktioner, dataarbeten och andra
planeringstjänster som i allmänhet inte ur servicegivarens
synpunkt är FoU-verksamhet.
genom att FoU-verksamhetens andel av löneutgifterna år
2010 beräknas för varje person som finns medtagen i
kolumnen för forskningsårsverken under punkt 1. Till
löneutgifter räknas egentlig penninglön, naturaförmåner till
verkligt värde, semesterlön och semesterpenning,
socialskyddsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie,
lagstadgade och frivilliga pensionsförsäkringspremier samt
avgifter till understödskassor.
Ämnen, material: Ämnen och material som behövs i
FoU-projekten. Till dessa hänförs också FoU-verksamhetens andel av följande utgiftsposter: böcker, tidskrifter
m.m. samt anskaffande av maskiner och apparater, vars
uppskattade användningstid inte överskrider ett år.
Till driftsutgifter för byggnader räknas FoUverksamhetens uppskattade andel av bl.a. följande
utgiftsposter: värme, elektricitet, vatten, hyror, underhåll av
lokaliteter, renhållning och försäkringar.
Övriga driftsutgifter: Till dessa hänförs bl. a. FoUverksamhetens andel av post- och telefonavgifter, resor,
allmänna datautgifter samt administrativa utgifter (inkl. de
Köpta tjänster: Till dessa räknas tjänster som har köpts i
Hit förs däremot inte hela FoU-projekt som man låtit
utomstående genomföra, utan dessa anges under punkt
2B: andra FoU-utgifter (kontraktsforskning)
Utgifterna för anskaffning av maskiner, apparater,
byggnader eller andra anläggningstillgångar
räknas i sin helhet om de enbart används för FoU-ändamål.
I annat fall uppskattas FoU-verksamhetens andel av
utgifterna enligt användningsförhållandet. Här inbegrips
också dataprogram som skaffats separat för FoUverksamheten inkl. licensavgifterna för år 2010 för de
program som behövs.
Om en utförligare uppföljning saknas kan FoUverksamhetens andel av olika utgiftsposter beräknas t.ex.
enligt förhållandet mellan de löneutgifter som uppgivits för
forsknings- och produktutvecklingspersonalen och de totala
löneutgifterna inom enheten.
Download