Minnesanateckningar från areamöate i Ludvika 2012-03

advertisement
Minnesanateckningar från areamöate i Ludvika 2012-03-31
Vår Area Director Marianne von Hartmansdorff hälsade alla välkomna. 36 zontor representerade
areans 13 av totalt 16 klubbar.
Inledning och presentation av Zontaklubben
Elisabeth Lindgren ordf Ludvika-Smedjebackens Zonta Club berättade att klubben fyller 25 år i år och
firar bl a med areamöte. Samma år klubben firade 20-års jubileum hölls distriktmötet här. Elisabeth
berättade också att Ludvika kommun har 25 800 invånare varav 13 500 bor i staden. Bland de största
företagen märks framförallt ABB och Spendrups. Även gruvdriften är på gång att tas i drift igen och
det kan ge 500-600 direkta jobb samt många fler runt i kring. Eventuellt kommer en batterifabrik att
byggas och en av initiativtagarna är Kia Lampe Önnerud. Hon kommer från Ludvika och är en av våra
Amelia Earhart-stipendiater.
Ludvika-Smedjebacken Zonta Club har ett lokalt projekt som innebär att de träffar invandrarkvinnor.
De har en samlingspunkt där de ordnar kvinnokvällar två gånger i månaden och invandrarkvinnorna
ska få träffa svenska kvinnor och prata svenska. Zontaklubben var nominerad till kommunens
integrationspris, men vann tyvärr inte. Nomineringen gav ändå Zonta stor uppmärksamhet i media.
Efter presentationen berättade representanter för de två största företagen om sina verksamheter.
Kristina Krysen berättade om Spendrups företaget stora satsning i kommunen. Mie-Lotte Bohl
berättade om ABB.
Genomgång inför convention, Ruth Brunner
”Zonta har gjort min värld större” säger Guvernör Ruth Brunner och hälsar också från vice Guvernör
Liisa Sulin Elmqvist. Ruth berättade att hon är Zonta sedan 1999 i Hässleholm. Hon berättade också
kort om sin yrkeskarriär som bl a innebar att hon arbetat i 27 år på Bergendahls i Hässleholm när hon
blev guvernör. Numer titulerar sig Ruth tidsdisponent.
Ruth gav en kort presentation av vad Zonta är och organisationens bakgrund. Vårt distrikt, D21 som
består av Sverige och Lettland, är ganska stort med 71 klubbar i sex areor. Latvian liaison är fd
Guvernören Ausma Pavulans för vårt distrikt.
Zonta International Foundation, ZIF är en icke-vinstdrivande organisation som ska driva våra
internationella projekt. ZIF har samma styrelse som Zonta International. Vi är en av världens mest
demokratiska organisation där alla klubbar har skyldighet att delta med sin röst på convention.
Ruth gick igenom de internationella projekten som beslutas av convention. Hon gick även igenom de
olika internationella kommittérna och stipendierna.
Resebidrag. Alla klubbar som skickar egen delegat får 5 000kr per klubb. Skicka kopia på delegat och
proxyanmälningar till Guvernören och Area Director. Det är viktigt att se till att man får återkoppling
med rätt delegater efter anmälan. Det har skett att bekräftelse har kommit på fel person. Den klubb
som lämnar proxy, dvs som inte har egen delegat, ska betala 25 procent av registreringsavgiften på
325 euro till den klubb som representerar.
Zonta Internationals mål 2012-2014
Satta av den inkommande internationella presidenten Lynn McKenzie från Nya Zeeland. Liisa ändrar
inte distriktets måtto samma som nu, dvs Synlighet, Saklighet och Support.
Mål I Trovärdighet och synlighet
1.Credibility and visibility – öka den globala medvetenheten om Zontas bidrag till att öka kvinnors
legala, politiska, ekonomiska, utbildnings-, hälso- och professionella status
2.Zontas synlighet ökar, globalt och lokalt genom sina medlemmar, via FN och Europarådet, övriga
sammanslutningar, regeringar och nätverk, ZIF, ZISVAW och utbildningsprogram
3.Zonta lever upp till sina åtaganden gentemot FN-organ
4.Zonta bildar opinion mot våld mot kvinnor, både lokalt och globalt
5.Zonta marknadsför sig som det enda valet av organisation när det gäller att stärka kvinnors
ställning och som lever upp till artiklar 1-16 i Convention of the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (CEDAW)
Tell the Zonta story.
Nytt litet kort som ska presentera vad Zonta är. Kortet ersätter den lilla pamfletten.
 Zonta är ett begrepp inom FN, Europarådet och hos nationella regeringar
 Ökat medlemsantal - minskad medlemsavgång – medlemsvård-. Det är viktigt att prata med
presumtiva zontor att det också kostar endel pengar att vara med. Det är viktigt både för
presumtiva medlemmar och för klubben. ” Vi vill ha din tid, dina pengar och ditt
engagemang”.
 Den inkommande internationella presidenten vill att donationerna till ZIF överträffar målen.
 Klubbar och distrikt ökar skrivna publiceringar och success stories delas, såväl internt som
externt
 Kommittéernas arbete
 Ansökningar till Amelia Earhart Fellowship överträffar 2012 års ansökningar
 Samtliga distrikt nominerar såväl till JMK som YWPA
 Antalet mottagare av samtliga tre stipendiefonder som blir medlemmar i Zonta ökar jämfört
med tidigare biennium
 Antalet Z- och Golden Z-klubbar ökar globalt
 Zonta uppnår sina 100-års-delmål under bienniet
 Oberoende revisorer fortsätter att ge omdömen om den ekonomiska redovisningen
 ZI arbetar inom ramen för sin godkända 2012-2014 budget
Mål II Ledarstrukturen.
Överlämnandet av de olika styrelseposterna måste gå bättre på alla nivåer i organisationen, inte
minst i klubbarna. Klubbhandledningen är vår bibel. Då blir det inte fel.
ZIs styrelse godkänner den reviderade strategiska planen den 30 juni 2013. Zonta bylaws och
procedurregler revideras 31 oktober 2013, föreslår styrelsen ändringar i november 2013 för att
presenteras och föreslås för medlemmarna vid Convention 2014
Zontas policies och manualer uppdateras
Ledarutvecklingsprogram för guvernörer utvecklas och implementeras
1.Zontas strategiska plan fokuserar på framtiden och möjliggör måluppfyllelse
2.Zontas bylaws, procedurregler och policies stämmer överens med den strategiska planen
3.ZI distrikts- och klubbledare fullföljer sina förtroendeuppdrag ochuppmuntras att förstå sina
respektive ledaransvar
4.Ansvarsfullt och smidigt överlämnande av ledarskap mellan 2012-2014 och 2014 - 2016
Mål IV Finanser
1.2012-2014 – föreslagna mål
Totalt $ 4 938 000
Internationella Serviceprogram $ 2 000 000
ZISVAW $ 1 162 000
Rose Fund $ 700 000
Amelia Earhart Fellowship Fund $ 700 000
JMK $ 232 000
YWPA $ 144 000
2.Samtliga klubbar ger årliga gåvor till ZIF
3.Individuella bidrag, Zontas vänner, företag och övriga externa resurser ökar sina bidrag till ZIF
Internationella Service Projekt
$ 1 000 000,- Liberia Fistula program (UNFPA) Förhindra, behandla, stötta och återintegrera kvinnor
med fistula
$ 1 000 000,- Elimination of New Pediatric HIV Infection & Prevention and Response to Survivors
of Domestic and Gender Based Violence in Rwanda (UNICEF) Hälften av invånarna i Rwanda är
barn. Projektet ska hinda smittoöverföring, utbilda för att öka medvetenheten. Unga mödrar i
Rwanda vet inte hur smittan överförs. Stort utbildnings mål. Öka one-stop centers. Projektet utökas
med att arbeta mot könsrelaterat våld i hemmen.
Mål för ZISVAW
$ 802 124,- Mass Communication with a Purpose: Global Partnership on Edutainment for Social
Change (UN WOMEN) Nytt projekt som ska sprida information och påverkan t ex genom You tube, tv
dataspel etc. Det ska öka kunskapen att våld mot kvinnor och våld i hemmet är inte OK. Man har haft
pilotprojekt som funkat bra.
$ 250 000,- Safe Cities for Women in Honduras (UN WOMEN)
$ 109 876,- Empowering Women in Rural Samoa to Combat Violence (UN WOMEN)
Mål för Education and Leadership Development Programs
Stipendierna byter samlingsnamn
$ 700 000,- Amelia Earhart Fellowships
$ 232 000,- M. Klausman Women in Business Scholarships
$ 144 000,- Young Women in Public Affairs Awards
Genomgång av kandidatrna.
Ruth uppmanade alla delegater på convention att prata med kadidaterna på innan de röstar, för att
få en uppfattning. När man väljer ska man välja den bästa oavsett vilket land kandidaten kommer
ifrån. Man får inte bedriva lobbying för kandidater eller förslag som ska beslutas på convention. Man
får dock diskutera i distriktet men man får inte direkt uppmana till att rösta på någon. Diskutera i
klubben vad som ska beslutas och delegaten måste vara flexibel när hon är på plats.
Ekonomasi
Det finns ingen redovisning av utfallet av tidigare biennium så det är svårt att ha någon direkt
uppfattning om den lagda budgeten. Det finns dock saker som organisationen fortfarande kan spara
in pengar på. Bara tackbreven för donationer av pengar kostar 106000 US dollar! Pengar som skulle
kunna användas i projekten istället. Kostnaden för Zonta-tidningen är fortfarande hög trots att man
kan få den på nätet.
Vår egen distriktstyrelse har dragit ner på kostnaderna. Bl a har de haft telefonmöte i stället för att
träffas och detta har sparat pengar.
Stadgar
E-klubbar
 Robert´s Rules har nu ändrats så att det är möjligt att i Bylaws ange att ZI även ha s.k. eklubbar.

En e-klubb är en Zontaklubb som bedriver hela sin verksamhet, även möten, genom
elektronisk kommunikation och är tänkt för medlemmar som bor långt från befintliga
Zontaklubbar eller som av annan anledning inte kan delta i vanliga möten.

Förslag 1.a-1.g rör tillägg till Bylaws Article XIV som reglerar bildande och verksamhet i eklubbar samt vissa ändringar som rör alla klubbar.
Kommentar: Det innebär en ny medlemskategori och internationella styrelsen ska avgöra till vilket
distrikt klubben ska höra. E-klubbarnas medlemmar kan komma från hela världen och då bryts
strukturen med fasta geografiska distrikt upp. En variant kan vara man ska kunna hålla möten på
elektronisk väg och då behöver man inte bilda e-klubbar.
Internationella kommittéer
Förslag på två nya internationella kommittéer för JMK och YWPA. De har tidigare ingått i service
comittee. Vill vi ha ytterligare internationella kommittéer?
Medlemskap
Förändringsförslaget innebär att det ska stå att man ska vara eller ha varit yrkesverksam. Det är
konsekvenser av att man tidigare bestämt att man inte behöver vara yrkesverksam när man väljs in.
Presentation av projektet Go Zonta
”Go Zonta kvinnlig kraft bygger nya världar” är ett gemensamt projekt för Stockholmsklubbarna
Projektet ska utmynna i ett Zonta event som ska göra Zonta känt som en aktiv organisation där fler
ska engagera sig i Zontas anda. Beslutsfattare ska förstå vad vi gör. Eventet ska ske den 8 november
2013. Det ska bl a vara seminarier, workshops och stipendieutdelning. Målgrupper är
Zontamedlemmar, kvinnor och män i ledande ställning och unga kvinnor och män. Det kommer att
finnas sponsorpaket som t ex kan gå direkt till projekt. Tanken är att ha höstens areamöte dagen
efter. Man hoppas att få 300-500 deltagare. Varje Stockholmsklubb ska ta fram minst fem möjliga
sponsorer också för lokaler. Det ska finnas föreläsare, artister, och öppna zonta hem. Alla klubbar i
arean kan engagera sig.
Evenemanget kommer att ha tre huvudområden; 1) Förändrade roller för kvinnor, flickor, män och
pojkar i det 21:a århundradet 2) Utbildning och yrkesutövning 3) Vård och hälsa. Underrubriker,
mentorskap, makt och våld, fördomar och myter, identitet och självkänsla. Struktur: 1) Zontas
verksamhet ska belysas lokalt och globalt 2) belysa kvinnors roll då, nu och framtid. Inte gå in i
offerrollen utan kvinnlig kraft inte samma sak som kvinnors kraft - det är skillnad. Vi gör kvinnors
värld större genom att vara Zontor. Under eftermiddagen ska det vara work shops och mindre
seminarier på huvudområdena. Sedan mingel buffet.
Övrig information

Marianne påminde att 30 april är sista datum för att överföra belopp till projekten för att det
ska kunna rapporteras på convention. Distriktet har legat bra till.

Marianne finns numer på Facebook!

Medlemmarna bör uppdatera sina uppgifter både på internationella och distriktets
hemsidor. Ny utbildning för klubbredaktörer 12 maj. Inbjudan kommer.
Nästa areamöte blir 20 oktober i Uppsala.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards