ZONTA INTERNATIONALS BIENNIEMÅL 2012

advertisement
ZONTA INTERNATIONALS BIENNIEMÅL 2012-2014
MÅL. 1 TROVÄRDIGHET OCH SYNLIGHET
1. Zonta ökar den globala medvetenheten om sina insatser för att stärka kvinnors
ställning i världen genom att förbättra kvinnors hälsa, utbildning och yrkesutveckling
samt juridiska, politiska och, ekonomiska status.
2. Zonta ökar synligheten - globalt och lokalt - för frågor som stärker kvinnors
ställning, dels genom egna medlemmar och dels genom Förenta Nationerna (FN),
Europarådet, andra sammanslutningar, nationella regeringar och nätverk liksom
Zontas internationella program för våld mot kvinnor, Zonta International Strategies to
End Violence Against Women Program (ZISVAW) samt stipendieprogrammen.
3. Zonta fullför sina ekonomiska åtaganden gentemot de FN-organ som kontrakteras
för att genomföra de internationella serviceprojekten och ZISVAW.
4. Genom sina medlemmar, nätverk och ZISVAW-projekt fortsätter Zonta att bilda
opinion och utöva påverkan för att förebygga våld mot kvinnor samt att öka
synligheten för denna fråga, globalt och lokalt.
5. Zonta profilerar sig som det naturliga valet för personer som vill engagera sig i att
stärka kvinnors ställning genom service och opinionsbildning,helt i enlighet med
artiklarna 1-16 i Conventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women CEDAW).
MÅL 2. ZONTA INTERNATIONAL - LEDNINGSSTRUKTUR
1. Zontas strategiska plan är framtidsinriktad, något som gör det möjligt för Zonta att
uppfylla sitt uppdrag.
2. Zontas stadgar, arbetsordning och policies är anpassade till den strategiska
planen.
3. Zontas internationella, distrikt- och klubbledare fullför sina förtroendeuppdrag och
uppmuntras att ta ansvar för sitt ledarskap.
4. Ett smidigt överläming av ledarskapet sker mellan 2012-2014 och 2014-2016.
1
MÅL 3.
ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION - LEDNINGSSSTRUKTUR
1. Genom sin ledningsstruktur underlättar Zonta International Foundation sin
måluppfyllelse.
MÅL 4. ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION - EKONOMI
Zonta stödjer och uppmuntrar, genom sitt bolag (stiftelse) Zonta International
Foundation, till följande:
1. Att bidra till ZIF för att göra det möjligt att överträffa 2012-2014 insamlingsmål(1),
enligt
Totalt ................................................ .................................... US $ 4.938.000
International Service Program Fund .......................................US $ 2.000.000
ZISVAW ................................................. ............................... US $ 1.162.000
Rose Fund............................................................................. US $
700.000
Amelia Earhart Fellowship Fund ............................................ US $
700.000
Jane M Klausman Women in Business Scholarship Fund .....US $
232.000
Young Women in Public Affairs Award Fund ..........................US $
144.000
2. Alla klubbar gör årliga donationer till Foundation.
3. Ökade bidrag till Foundation från enskilda medlemmar, Zontavänner, företag och
andra externa källor.
1
ZIF insamlingsmål , US $ 4.938.000, är lägsta beloppet som behövs för att stödja Zontas program
och projekt. Zonta måste överträffa målet för att kunna ge ytterligare stöd till kvinnor och flickor så att
de kan uppnå sin fulla potential.
2
BILAGA 1.
ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ATT MÄTA BIENNIEMÅLEN 2012-2014
Kvalitativa och kvantitativa åtgärdsprogram finns för att mäta hur biennets mål
uppfylls.
Mål 1. Trovärdighet och synlighet:
Bienniets mål om «trovärdighet och synlighet» kan mätas genom att:
1. Zontas mål och resultat promotas, externt och internt, genom att man tar tillvara
medlemmarnas och övriga intressenters engagemang, förmåga och nätverk och
genom att man vid olika events och arrangemang berättar Zontas « story » för en så
bred publik som möjligt. Ett mätinstrument kommer att utvecklas för att konkret kunna
visa att Zontas synlighet har ökat under tvåårsperioden.
2. Viktiga intressenter när det gäller opnionsbildning (t ex FN, Europarådet och
nationella regeringar) rapporterar att de betraktar Zonta som en ledande och effektiv
förespråkare för kvinnors och flickors rättigheter.
3. Globalt medlemskap ökar.
4. Antalet årliga avgångar minskar. Medlemsvård mäts, för att identifiera problem
som medför att medlemmar lämnar Zonta, något som ger klubbarna möjlighet att
agera.
5. Donationer till Zonta International Foundation överstiger insamlingsmålen.
6. Verksamhetsberättelser på klubb- och distriktsnivå rapporterar sina
opinionsbildningsåtgärder (innefattar CEDAW, FNs Millenium Develoment Goals och
Beijing Platform for Action). Ökad spridning av såväl trycksaker som
framgångshistorier, både inom och utanför Zonta.
7. Ansökningar till Amelia Earhart Fellowship överstiger ansökningarna för 2012.
8. Samtliga distrikt nominerar årligen till både Jane M Klausman Women in Business
Scholarship och Young Women in Public Affairs Award.
9. Antalet tidigare stipendiemottagare av Amelia Earhart Fellowship, Jane M
Klausman Scholarship och Young Women in Public Affairs Award som blir
medlemmar i Zonta ökar jämfört med föregående biennium.
10. Antalet Z och Golden Z klubbar ökar globalt.
11. Zonta uppnår under bienniet sina delmål inför hundraårsjubileet.
12. De externa revisorerna fortsätter att avge positiva revisionsrappporter.
3
13. Zonta International håller ramarna för sin godkända budget för perioden 20122014.
Mål 2. Zonta International - Ledningsstruktur
Bienniets mål för Zonta Internationals ledningsstruktur kan mätas genom att:
1. Zonta Internationals styrelse godkänner den reviderade strategiska planen innan
30 juni 2013.
2. Zontas stadgar och arbetsordning ses över innan den 31 oktober 2013; eventuella
ändringar rekommenderas till internationella styrelsen innan november 2013.
Eventuella förslag på ändringar i stadgarna och arbetsordningen presenteras för
medlemmarna för beslut på Convention 2014 .
3. Zontas operativa policy och manualer uppdateras vid behov i enlighet med den
godkända strategiska planen samt implementeringsplanen.
4. Ett ledarutvecklingsprogram för guvernörer utvecklas och genomförs.
Mål 3. Zonta International Foundation - Ledningsstruktur
Bienniets mål för ZIFs ledningsstruktur kan mätas genom att :
ZIF förbättrar sin « three-star rating » som stiftelse – en ranking som görs av det
USA-baserade Charity Navigator (www.charitynavigator.org). Foundation behåller
dessutom sin (USA-baserade) Guide Star Exchange Seal (www2.guidestar.org).
Mål 4. Zonta International Foundation - Ekonomi
Bienniets mål för ZIFs ekonomi kan mätas genom att:
1. ZIFs insamlingsmål för 2012-2014 överträffas genom ökade donationer från
enskilda individer och klubbar.
2. Före 31 maj 2013 har ytterligare 5% av klubbarna donerat till ZIF jämfört med 31
maj 2012.
3. Före 30 april 2014 har ytterligare 7,5% av klubbarna donerat till ZIF jämfört med
30 april 2012.
4. Före 30 april 2014 har ytterligare 10% enskilda medlemmar donerat till ZIF jämfört
med 30 april 2012.
4
Utdrag ur dokumentet « 2012-2014 Biennial Goals for consideration at the 2012 Zonta
Convention » i översättning av Carolyn Belgrave Rappestad, D21 Sekreterare
5
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards