PowerPoint
En PowerPoint
om
PowerPoint
• Vad kan man använda en PowerPoint till?
– PowerPoint© är egentligen varunamnet på Microsofts©
presentationsverktyg, så i fortsättningen använder jag
”presentation”
• Hur ska man göra en bra presentation?
• Vad består en sådan av?
• Hur distribuerar jag den till studenterna?
Vad ska man använda den
till?
• Som ersättare för OH-bilder, blädderblock
och tavla vid föreläsning eller som
fristående lektionsmaterial vid självstudier
• Kan innehålla statisk text, bilder/diagram
+ Animeringar
+ Ljud
+ Knappar för att styra flödet genom materialet
• Kan vara tråkig och sövande, men också
intresseväckande och förstärka det du vill
säga
Do and don’ts
Vid föreläsning
• Läs aldrig innantill från presentationen, åhörarna
har ju precis läst det själva. Låt istället
presentationen sammanfatta, komplettera och
kommentera det du säger. Innehåller den bara
precis vad du säger så tillför den ingenting
• Låt inte en bild visas varken för kort eller för lång
tid, när alla hunnit läsa färdigt ska den inte visas
längre. Om du inte pratat klart, lägg ut en svart eller
en annan neutral bild så att de fokuserar på dig
• Använd inte för många eller för få bilder.
– En bild som visas länge kan delas upp i flera, om det
inte är viktigt att se all information samlad samtidigt
– Bilder som visas väldigt kort tid kan slås ihop till en, om
det inte är ett uttalat pedagogiskt syfte att dränka
åhörarna i information
• Använd inte en massa animeringar, ljud etc. om
det inte har ett tydligt pedagogiskt syfte.
(Roa kan eventuellt vara ett sådant, om du är
säker på att åhörarna har samma humor…)
Presentation som
fristående material
• Presentation måste då innehålla all
information. Dessa två typer kan därför
INTE ersätta varandra.
• Trots det kan den inte innehålla stora
textmassor, i det fallet är det bättre att
lägga in en länk till materialet (läs mer)
• En presentationen kan köras automatiskt
som du bestämt i förväg eller du kan
överlåta kontrollen till läsaren
– Det första ger ingen flexibilitet eller möjlighet till
individuell anpassning
• Tänk på att många fortfarande föredrar att
skriva ut allt material, vilket medför att
animeringar, ljud och knappar inte fungerar
• En fristående presentation måste var
mycket mer genomtänkt än med
vidhängande föreläsare. Inga oklarheter
som gör att du tappar läsarens intresse.
De har ju ingen att fråga
Vad består en presentation av?
• I grunden består den av ett antal sidor,
här endast punktlista och en rubrik
och ev. en bakgrund
• Men sedan är det bara fantasin som sätter
stopp; animeringar, ljud, diagram, tabeller,
filmer, kalendrar, etc.
Kombination av flera
element
• Du och jag har olika antal
under vår och höst, men
tillsammans ser det bra ut
• Kalkyler, tabeller,
bilder, animationer,
video, ljud, etc
• Allt som kan bidra till
att föra fram budskapet
Min
Din
Σ
Vår
34
47
80
Höst
51
32
83
100
50
0
Vår
Höst
Min Din Σ
Blir det bättre
för att det rör sig och låter?
• Animationer kan vara
ett sätt att skapa
uppmärksamhet, men
de kan också ta fokus
från ditt budskap
• Hur mycket
tid/uppmärksamhet
ägnade ni åt bilden?
•Hade vi en ekonom anställd
så skulle vi veta vad vi gör.
Eller förskingrar han?
Är ljud bra?
TESTA
Faktorer som påverkar hur du
utformar din presentation
• Det är viktigt att tänka på
– Vilka din publik är
– I vilket sammanhang den ska användas
– Vad du vill med den
• Informera/undervisa
• Argumentera
• Sälja något
• Det som är passar vid ett tillfälle kan var
helt fel vid ett annat
Händelsestyrning
• Med knappar kan läsaren själv styra sin
väg genom presentationen
Bild 8
Förra
Nästa
• Ta om avsnitt eller ha presentationen
uppdelad i kapitel, som man kan välja från
början
• Men då finns det också andra verktyg t ex
Camtasia där detta kan göras på annat sätt
Distribution av
presentationen
• Om materialet ska användas fristående så
finns det olika sätt att distribuera den
– Studenterna kan få din .ppt-fil. Detta kräver att
studenterna har PowerPoint installerat
– Du väljer att spara den som ett bildspel. De kan
nu bara spela upp den, på det sätt du bestämt
när du skapade den. De måste ha PowerPoint
eller ett speciellt tillägg för att titta på denna fil.
– Du kan skapa åhörarkopior i t ex pdf-format.
Då utan animationer, bilder, etc.
Istället kan du lägga in kompletterande text i
anteckningsfältet.
• Du kan importera den till t ex Camtasia och
där skapa en ”film” av den (flashformat
som kan ses i webbläsare)
– Där går det också att göra en massa annat,
lägga till ljud, etc. på ett mer avancerat sätt
– Du kan också styra presentationen mer
avancerat, med interaktivitet
• Du kan även se fler enkla guider för hur du
–
–
–
–
–
–
lägger in text, bilder, länkar
Skapar åhörarkopior som pdf-fil
Använder mallar, speciellt MIUNs
Olika versioner av PowerPoint
Skapa en film med ljud i flash-format av din presentation
Gå in på: www.miun.se/Forum
under ”Pedagogsikt och tekniskt stöd” och ”Övriga
verktyg” hittar du ”OH-bilder på nätet”