Vallberga/Ysby/Skottorp

advertisement
Skottorp
2016-2017
Planering
Ämnesområde: Skolans lag
Kursplanens syfte:
Eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:







Få förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra
människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna
språkbruket. (sv)
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i t.ex. aktuella samhällsfrågor och argumentera
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. (so)
Reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska
undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning
och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. (so)
Kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. (so)
Handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning. (so)
Samarbeta och respekt andra. (idh)
Formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier. (ma)
Övergripande mål från kap 1 och 2:
Undervisningen genomförs så att eleverna ges möjlighet att utveckla de kompetenser som
beskrivs i kap 1 och 2
Eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 Ta ett personligt ansvar.
 Utöva inflytande.
 Uttrycka medvetna etiska ställningstaganden, samt medverkar till att hjälpa andra
människor.
 Respekterar sitt och andra människors egenvärde.
 Ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt
medverkar till att hjälpa andra människor.
 Leva sig in i och förstå andra människors situation och även utveckla sin empatiska
förmåga.
 Lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit
till sin egen förmåga.
 Våga uttrycka för sina åsikter och kunna stå för dem.
2 (3)

Visa respekt för och omsorg om sin närmiljö, klassrum, skola och skolgård.
Centralt innehåll från kursplanerna:
Vi arbetar med följande innehåll:







Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. (sv)
Hur ord och yttrande uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
(sv)
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika
mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer (sv)
Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex. gott och ont, rätt och orätt, kamratskap,
könsroller, jämnställdhet och relationer. (so)
Normer och regler i elevens livsmiljö t.ex. i skolan och i sportsammanhang. (so)
Lekar och andra fysiska aktiviteter i natur, inne- och utemiljö. (idh)
Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. (ma)
Kunskapskrav
Efter avslutat arbete kan eleven:






Lösa enkla problem i elevnära situationer. (ma)
Föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
(so)
Reflektera och använda några etiska begrepp på ett fungerande sätt. (so)
Värderar och uttrycker olika åsikter i elevnära frågor med enkla resonemang och
argumentera för dessa. (so)
Samtala om vardagsnära ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett
sätt som upprätthåller samtalet. (sv)
Delta i lekar och spel i olika miljöer. (idh)
Arbetssätt
Vi arbetar på följande sätt
 Olika aktiviteter i familjegrupperna åk F-3, naturord,
 Youtubeklipp, det osynliga barnet, Tove Jansson diskussionsfrågor.
 Presentationsplansch
 Klassens förväntningar
 Skolans lag
 Utflykt till bokskogen F-3
 Ballonguppsläpp F-6
 Högläsning av utvald litteratur
 Värderingsövningar
3 (3)





Film
”Detta är jag”
Samarbetsövningar
Arbete med begrepp, bra kompis, demokrati, förlåt, skam och skuld, ansvar, rättvisa och
rättvisor, empati
Kompissamtal, tjej/killsnack
Bedömning
Så här bedömer vi elevens kunskapsutveckling
 Elevens förmåga att föra samtalet framåt när de resonerar och samtalar med
gruppen/klassen.
 Vilka begrepp (bra kompis, demokrati, förlåt, skam och skuld, ansvar, rättvisa och
rättvisor, empati) eleven använder när den samtalar.
 Återkommande samtal utifrån skolans lag
Dokumentation
Så här dokumenterar vi elevens kunskapsutveckling
 Dexter
Tina, Ulrika C, Therese och Maria
Download