Diskussionsunderlag avseende

advertisement
2009-09-15
Sidan 1 av 2
Finanspolicy
för
HSB Brf Stickan i Uddevalla
(orgnr 758500-0636)
2009--t v
___________________________________________________________________________
Finanspolicy för HSB brf Stickan i Uddevalla
2009-09-15
Sidan 2 av 2
1.
Finansverksamheten
Vår finansiella verksamhet skall genom god avkastning gynna föreningen och dess
medlemmar
Vår finanspolicy behövs för att reglera riskerna i den finansiella verksamheten, det vill
säga förvaltning av likviditet, kreditgivning och kapitalförsörjning.
HSB brf Stickan skall särskilt bevaka att likviditeten är säkerställd.
2.
Beslutsorganisation
Ansvaret för att utfärda en finanspolicy åligger styrelsen
Beslut om placeringar tas av styrelsen eller två firmatecknare i förening.
3.
Utlåning
Föreningens egna medel får inte utlånas.
4.
Upplåning
Upplåning får ske från kända kreditinstitut och HSB Norra Bohuslän för erforderlig
finansiering av föreningens verksamhet, dock ej för den löpande verksamheten.
Beslut fattas av styrelsen.
5.
Placering
Föreningens egna medel som inte används för amortering av föreningens lån, får
användas i egna projekt i egen fastighet. Placering av överlikviditet får placeras
räntebärande i HSB Norra Bohuslän, bank eller av stat eller bank utgivna värdepapper,
dock ej aktier eller liknande produkter, efter styrelsebeslut, i samråd med HSB Norra
Bohusläns ekonomichef.
6.
Likviditetsplanering
Planeringen skall hela tiden vara sådan, att erforderliga medel finns tillgängliga för den
löpande verksamheten.
7.
Ansvarsförbindelse
Får utfärdas i enlighet med beslut av föreningens styrelse.
8.
Rapportering/uppföljning
Rapportering skall ske löpande vid styrelsemöte.
9.
Uppdatering
Uppdatering skall ske när det anses påkallat.
10.
Instruktioner
Fastställs av styrelsen på förslag av ordföranden i samråd med HSB Norra Bohusläns
ekonomichef.
Denna policy har styrelsen fastställt enligt beslut vid styrelsemöte i Uddevalla 2009-10-26.
___________________________________________________________________________
Finanspolicy för HSB brf Stickan i Uddevalla
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards